Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2024

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 14 november 2023;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2024

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor de volgende belastingen en heffingen:

 • de precariobelasting 2024;

 • de lijkbezorgingsrechten 2024;

 • de leges 2024;

 • de haven- en kadegelden 2024;

 • de marktgelden 2024.

Artikel 2. Beperkte kwijtschelding

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt, indien kwijtschelding wordt verleend, kwijtschelding verleend voor het vastrecht voor het belastingbedrag van € 322 en voor het gedifferentieerde belastingtarief voor maximaal € 42 voor het totale aantal van de ledigingen en stortingen.

Artikel 3. Berekeningswijze kosten van bestaan

Bij de kwijtschelding van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

 • de onroerende-zaakbelastingen 2024;

 • de hondenbelasting 2024;

 • de rioolheffing 2024;

 • de afvalstoffenheffing 2024.

Artikel 4. Externe toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  het maximumbedrag genoemd in artikel 4, onder a van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 5. Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep van een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening kwijtschelding 2023’ wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2024’.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 4.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2024, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam van 14 december 2023

De griffier, De voorzitter,

A. van der Ploeg D.A. Heijkoop