Nadere regels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over terrassen (Nadere regels terrassen Edam-Volendam)

Geldend van 28-12-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over terrassen (Nadere regels terrassen Edam-Volendam)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op artikel 2:10, vierde en vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam (APV);

overwegende dat het in het belang van de openbare orde en de woon- en leefomgeving gewenst is nadere regels te stellen voor terrassen, uitstallingen, reclame- en overige voorwerpen op en aan de openbare weg;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende Nadere regels terrassen Edam-Volendam.

Hoofdstuk 1 Algemene bepaling

Artikel 1:1 Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • bank: een zitgelegenheid voor een (winkel)pand, niet zijnde een gemeentelijke bank in de openbare ruimte, zoals een park;

 • basisterras: een gemarkeerd terras bedoeld om het gehele jaar te worden ingericht;

 • gevelterras: een terras dat direct aan de gevel van een openbare inrichting of aan de gevel van (een) direct naastgelegen pand(en) is gesitueerd;

 • eilandterras: een terras dat, in de directe nabijheid van een openbare inrichting, niet direct aan de gevel van het pand van de openbare inrichting is gesitueerd. Het terras is gescheiden van de gevel door bijvoorbeeld een fietspad, een rijbaan of looppad;

 • evenement: als bedoeld in afdeling 3 van de Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam;

 • openbare inrichting: als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam;

 • plein: onbebouwde openbare ruimte veelal omgeven door meerdere gebouwen en omringd door verkeersroutes, waaronder in ieder geval begrepen: het Europaplein in Volendam;

 • reclamebord: elk bord of object waarmee beoogd wordt reclame te maken;

 • terras: als bedoeld in artikel 2:27, tweede lid, Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam;

 • terrasmeubilair: meubilair waaronder mede bedoeld tafels, stoelen, banken, parasols afscheidingen of bloembakken, bedoeld voor- en deel uitmakend van een terras ;

 • uitstalling: een losstaand voorwerp, dat voor een pand is geplaatst met als kennelijke doel verfraaiing, reclame of aandachtstrekker van een winkel of openbare inrichting, waaronder tevens wordt verstaan: a. voorwerpen en stoffen die behoren tot het reguliere assortiment van een winkel, b. uitstallingsmaterialen, c. speelattracties;

 • uitstallingenstrook: een door de gemeente aangebrachte strook, doorgaans tegen een gevel gesitueerd, in een van de straatstenen afwijkende kleur of vorm, bedoeld om overdag winkeluitstallingen en reclameobjecten te plaatsen;

 • zomerterras: een gemarkeerd terras dat uitsluitend in de periode van 1 maart tot 1 november wordt ingericht.

Hoofdstuk 2 Terrassen

De bepalingen hieronder zijn nadere regels conform art 2:10 lid 5 APV. Deze regels gelden voor terrassen die niet op de kaart van artikel 2:10 lid 4 sub a APV staan. Indien aan deze nadere regels wordt voldaan geldt er geen vergunningplicht.

Paragraaf 1 Algemene bepalingen terrassen

Artikel 2:1 Afbakening vergunningplicht

Voor de in bijlage 1 opgenomen locaties of horecabedrijven geldt de vergunningplicht zoals bedoeld in artikel 2:10, eerste lid in verbinding met het vierde lid, sub a, Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam.

Artikel 2:2 Horecavergunning

 • 1. Een terras is toegestaan indien de horecaondernemer in het bezit is van een geldige vergunning ex artikel 3 Alcoholwet;

 • 2. De inrichting van het terras zoals aangegeven op de tekening, behorend bij genoemde vergunning wijkt niet af van de tekening op het meldingsformulier Terrassen genoemd in artikel 2:3.

Artikel 2:3 Meldingsplicht

Het plaatsen van een terras op of aan de weg is toegestaan indien:

 • a.

  het plaatsen van een terras vier weken voor plaatsing is gemeld door middel van een door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld meldingsformulier;

 • b.

  het formulier, ondertekend en met een situatietekening op schaal (volgens het meldingsformulier Terrassen) minimaal 4 weken voor de gewenste plaatsing van het terras is ingediend;

 • c.

  de situatietekening voorzien is van een terrasplan met plattegrond en wanden. Bij een gevelterras is ook de gevel getekend;

 • d.

  de melder binnen één week voor de gewenste plaatsing geen bericht van het college van burgemeester en wethouders heeft ontvangen.

Artikel 2:4 Vrije doorgang

 • 1. Het terrasmeubilair en andere voorwerpen op het terras (afvalbakken, parasols, parasolhouders enz.) zijn zo geplaatst, dat de toegangsdeuren van de openbare inrichting vrij zijn;

 • 2. De breedte van de vrije doorgang is tenminste dezelfde afmeting als de volledige breedte van de toegangsdeur(en), met dien verstande dat als toegangsdeur wordt gezien de deur die wordt gebruikt indien de voorwand of pui is gesloten;

 • 3. Het terras met zijn inrichting is in zijn geheel niet gevaarlijk, hinderlijk of belemmerend voor hulpdienstvoertuigen, ander verkeer of winkelend publiek.

Artikel 2:5 Obstakelvrije zone

 • 1. De rijbaan, als onderdeel van de openbare weg, is volledig obstakelvrij, en de vrije doorrijhoogte en doorrijbreedte is minimaal 4,5 meter. De minimumnorm voor vrije ruimte op voetgangersgedeelten van de openbare weg is 1,2 meter, en hierboven is minimaal 2,5 meter hoog aan vrije ruimte noodzakelijk;

 • 2. Een terras wordt vanuit oogpunt van verkeersveiligheid niet geplaatst op de rijbaan.

Artikel 2:6 Veiligheid, ontruiming

 • 1. De terrassen worden op een eerste aanzegging ontruimd, indien dit tijdelijk noodzakelijk is in het belang van de openbare orde of veiligheid, in verband met de uitvoering van werken van derden, dan wel van de gemeente, of omdat het voor de terrassen bestemde gedeelte van de openbare weg voor andere doeleinden in gebruik wordt gegeven;

 • 2. De uitbater kan daarbij geen aanspraak maken op enige schadeloosstelling.

Artikel 2:7 Opslag terrasmeubilair

Het terrasmeubilair wordt dagelijks om 22.00 uur van het terras verwijderd en wordt waar mogelijk elders opgeslagen. Als de ondernemer op het meldingsformulier Terrassen kan aantonen dat hij niet over (voldoende) ruimte beschikt om dit meubilair op te slaan, kan de opslag op het terras plaatsvinden. De opslag mag dan niet hoger zijn dan 1.5 meter, waarbij rekening wordt gehouden met de openbare orde en veiligheid.

Artikel 2:8 Milieu en omgeving

De ondernemer draagt zorg voor het schoonhouden van de terrassen en de directe omgeving. Dit betekent dat afval en dergelijke dat door of tijdens het gebruik van de terrassen op straat terechtkomt onmiddellijk wordt verwijderd. Aan het einde van de dag wordt het afval verzameld en afgevoerd, of in een afsluitbare container opgeslagen.

Artikel 2:9 Maximumoppervlakte terras

Voor het gebied havengebied in Volendam, waaronder te verstaan Noordeinde 1a tot en met Zuideinde 2 te Volendam, geldt dat op de bestrating een zichtbaar maximumoppervlakte van het terras is aangegeven. Voor overige gebieden is er geen maximumoppervlakte vastgelegd en gelden de overige bepalingen.

Artikel 2:10 Inrichting en meubilair

 • 1. Kabels of snoeren die over de grond lopen, zijn zodanig afgedekt dat struikelen of vallen wordt voorkomen;

 • 2. Het is niet toegestaan (een) vaste parasol(s) op de terrassen te plaatsen. Parasols of zonneschermen overschrijdende grenzen van de terrassen in uitgeklapte toestand niet. Hierbij wordt te allen tijde een vrije doorgang conform artikel 2:5 in acht genomen;

 • 3. Het is niet toegestaan terraselementen te bevestigen aan bomen, planten, struiken of straatmeubilair. Tevens worden er geen voorwerpen in gemeentelijk trottoir of bestrating geslagen, of beschadigingen aan gemeentelijke eigendommen toegebracht;

 • 4. Installaties ten behoeve van de bereiding van voedsel op de terrassen zijn niet toegestaan.

Artikel 2:11 Brandveiligheid

 • 1. Voor aankleding en versiering van het terras of het meubilair worden geen licht brandbare materialen gebruikt, tenzij deze geïmpregneerd zijn met speciale brandvertragende middelen. Al deze middelen voldoen aan tenminste brandvoortplantingsklasse 2;

 • 2. Bij toepassing van geweven stoffen zijn deze moeilijk ontvlambaar, of brandvertragend geïmpregneerd. De minimale eis is brandvoortplantingsklasse 2;

 • 3. Wanneer materialen worden geïmpregneerd of behandeld met een moeilijk brandbare stof, moet dit bij controle kunnen worden aangetoond door middel van een certificaat, waaruit blijkt dat het materiaal voldoende tegen brandvoortplanting is behandeld. Hier geldt eveneens de minimale eis van brandvoortplantingsklasse 2;

 • 4. Terrasverwarmer zijn uitsluitend toegestaan aan de gevel. Op eilandterrassen zijn terrasverwarmers niet toegestaan;

 • 5. Eventueel te plaatsen terrasverwarming voldoet aan NEN-EN 14543, uitgave 2005. Daarnaast worden terrasverwarmers niet te dicht bij makkelijk ontvlambare materialen worden geplaatst;

 • 6. Eventueel op te hangen versiering is niet makkelijk ontvlambaar en veroorzaakt geen druppelvorming.

Artikel 2:12 Live-muziek

Het ten gehore (laten) brengen van live-muziek op het terras is niet toegestaan.

Artikel 2:13 Sluitingstijden terrassen

Onverminderd artikel 2:29 Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam en de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet is een terras gesloten:

 • a.

  van zondag tot en met donderdag: na 22:00 uur;

 • b.

  op vrijdag en zaterdag (vrijdag- en zaterdagnacht): na 00.00 uur.

Artikel 2:14 Voorkomen van schade en overlast

 • 1. De exploitant of eigenaar van de openbare inrichting neemt alle mogelijke maatregelen om te voorkomen dat de gemeente of derde schade lijden of overlast ondervinden door het terras;

 • 2. Eventuele beschadigingen aan gemeentelijk eigendom die ontstaan door het opbouwen, aanwezig hebben of afbreken van de terrassen, zullen op kosten van de terrashouder worden hersteld;

 • 3. De exploitant of eigenaar van de openbare inrichting vrijwaart de gemeente onvoorwaardelijk voor alle aanspraken wegens geleden dan wel aan derden toegebrachte schade, ontstaan als gevolg van c.q. in verband met het gebruik van het terras.

Paragraaf 2. Bijzondere bepalingen tijdens evenementen

Artikel 2:15 Terrassen tijdens evenementen

 • 1. Tijdens een evenement of de kermis zorgt de ondernemer er voor dat op het (tijdelijk) terras enkel gebruik wordt gemaakt van kunststof bekers of kunststof glazen;

 • 2. Tijdens evenementen of de kermis kunnen andere aanwijzingen gelden als het gaat om de inrichting en grootte van de terrassen;

 • 3. De ondernemer is te allen tijde verplicht aanwijzingen of bevelen op te volgen die worden gegeven door de politie of de door burgemeester aangewezen ‘toezichthouders’;

 • 4. Het is de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders om, op schriftelijk verzoek van de ondernemer, tijdens evenementen andere sluitingstijden van de terrassen toe te staan.

Paragraaf 3. Bijzondere bepalingen omtrent uitstraling en meubilair

Artikel 2:16 Materiaal en kleurstelling

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders streeft naar uniforme nette, duurzame ingerichte terrassen met een hoge ruimtelijke kwaliteit. Terrasmeubilair in het centrum van de kernen en het havengebied(en) doet recht aan het karakter van het gebied en is stijlvol en passend zijn in de omgeving;

 • 2. De kleurstelling, materiaal toepassing en vormgeving van de terraselementen zijn terughoudend en in harmonie met elkaar en met de gevel en passend in de omgeving;

 • 3. De constructie bestaat uit beschilderde houten, stalen of aluminium profielen, al dan niet voorzien van plantenbakken;

 • 4. Parasols en andere uitstallingen hebben een terughoudend kleurgebruik in harmonie met de omgeving;

 • 5. Per terras worden slechts gelijke type parasols geplaatst;

 • 6. Parasols zijn niet voorzien van (handels) reclame-uitingen.

Artikel 2:17 Parasols

 • 1. Parasols hebben een semi-permanent karakter en blijven als afzonderlijke elementen herkenbaar;

 • 2. Parasols zijn verplaatsbaar en zijn niet verankerd in de grond;

 • 3. In uitgeklapte toestand bevindt de onderkant van een parasol zich op minimaal 2.5m hoogte vanaf het straatwerk;

 • 4. Parasols komen in uitgeklapte toestand niet buiten de terrasbegrenzing;

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3:1 Intrekking oude regeling

[gereserveerd]

Artikel 3:2 Overgangsbepaling

[gereserveerd]

Artikel 3:3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad.

Artikel 3:4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels terrassen Edam-Volendam.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 19 december 2023,

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris, de burgemeester,

H. van der Woude L.J. Sievers

Bijlage 1 als bedoeld in artikel 2:1 (Terrassen waarvoor de vergunningplicht van artikel 2:10, eerste lid, Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam geldt)

Locaties en horecabedrijven waarvoor een vergunningplicht geldt

De locaties en horecabedrijven waarvoor een vergunningplicht van artikel 2:10, eerste lid, Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam geldt zijn:

[gereserveerd]

zoals weergegeven op de kaart hieronder:

[gereserveerd]