VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2024

Geldend van 17-02-2024 t/m 25-02-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2024

De raad van de gemeente Blaricum,

Gelezen het voorstel d.d. 7 november 2023 van burgemeester en wethouders,

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b en 156 van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet,

B E S L U I T :

De volgende

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2024

vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a. ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b. ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c. ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d. ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b. het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1. Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

  • b.

   diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • 2. De in deze verordening genoemde leges worden, voor zover daarin niet reeds op andere plaatsen van deze verordening is voorzien, niet geheven voor:

  • a.

   het afgeven van stukken, nodig voor ontvangst van pensioenen, lijfrente, wachtgelden, loon of bezoldiging;

  • b.

   de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

  • c.

   de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan houdende beschikking op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

  • d.

   kansspelvergunningen voor zover de opbrengst bestemd is voor een charitatief doel.

  • e.

   het aanvragen en in behandeling nemen van publicatiemiddelen (borden en/of spandoeken)bij incidentele en tijdelijke activiteiten voor (een) op de Blaricumse gemeenschap gerichte activiteit(en), door lokale organisaties met een politiek, godsdienstig, geestelijk, wereldbeschouwelijk, sociaal, weldadig doel dan wel, voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële (neven)activiteit, voor activiteiten met een sportief, cultureel, recreatief of mediadoel

  • f.

   het aanvragen en in behandeling nemen van een incidenteel en tijdelijk innemen van een standplaats, voor (een) op de Blaricumse gemeenschap gerichte activiteit(en), door lokale organisaties met een politiek, godsdienstig, geestelijk, wereldbeschouwelijk, sociaal, weldadig doel dan wel, voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële (neven)activiteit, voor activiteiten met een sportief, cultureel, recreatief of mediadoel.

 • 3. Het college kan vrijstelling verlenen van leges bij incidentele activiteiten aan niet op winst gerichte organisaties met maatschappelijk nut.

 • 4. Het in behandeling nemen van een aanvraag van een particuliere woningeigenaar wonende in een bestaande woning, die een ‘aanmerkelijke bijdrage’ levert aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen (ter beoordeling van het college op basis van de speerpunten van actieplan duurzaamheid) voor het bedrag dat in de begroting voor het desbetreffende kalenderjaar is vastgesteld. Het college is bevoegd deze vrijstellingsbepaling zonder nadere motivering af te wijzen – indien sprake is van een overschrijding van het plafond dat in de begroting 2024 is opgenomen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2. Leges kunnen worden gefactureerd vanaf een bedrag van € 15,00.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a. van zuiver redactionele aard zijn;

 • b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar inwerking treedt en het de volgende paragrafen of onderdelen van Hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten);

  • 3.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie

   persoonsgegevens);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   paragraaf 1.6 (verstrekkingen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming);

  • 7.

   paragraaf 1.16 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Legesverordening 2023’ van 20 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2024’.

Tarieventabel A, behorende bij de Legesverordening 2024 van de gemeente Blaricum

Tarieven 2024

 

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

 

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

1.1.1.1

In het reglement burgerlijke stand is opgenomen wanneer en onder welke voorwaarden er een kosteloos huwelijk/ geregistreerd partnerschap wordt voltrokken

gratis

1.1.1.2

Vanaf 2024 zie Tarieventabel B

 

1.1.1.3

op andere dan de onder 1.1.1.2 genoemde dagen en tijdstippen, in de trouwzaal/huis der gemeente, in overleg met team burgerzaken

€ 673,00

1.1.1.4

Vanaf 2024 zie Tarieventabel B

 

1.1.1.5

Vanaf 2024 zie Tarieventabel B

 

1.1.1.6

Voor het annuleren van een afspraak tot huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap, zonder dat dit een overlijden van een naast familielid betreft, binnen 3 weken voor de huwelijksdatum

€ 62,50

1.1.3

Vanaf 2024 zie Tarieventabel B

 

1.1.4

Vanaf 2024 zie Tarieventabel B

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje bij een kosteloos huwelijk of bij aanvraag van een duplicaat

€ 24,50

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek laten kalligraferen van:

 

1.1.6.1

een (of duplicaat) trouw- of partnerschapsboekje

€ 35,00

1.1.6.2

het bijschrijven van een kind

€ 49,50

1.1.7

Het door de gemeente beschikbaar stellen van 1 of 2 personeelsleden voor het fungeren als getuige bij een huwelijk of een partnerschapsregistratie, per persoon

€ 82,50

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 31,50

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.10

Vanaf 2024 zie Tarieventabel B

 

1.1.11

het op verzoek verstrekken van een verlof tot uitstel van begraven c.q. cremeren

€ 12,50

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 63,40

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 40,90

1.2.6

tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in de subonderdelen 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4

geen tarief

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 57,00

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.3.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 48,10

1.3.1.2

tot het omwisselen van een buitenlands rijbewijs

€ 57,00

1.3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een digitale aanvraag na invoering van de Wet digitale overheid

€ 45,10

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

Vanaf 2024 zie Tarieventabel B

 

1.4.2.2

vervallen

 

1.4.2.2.1

vervallen

 

1.4.2.2.2

vervallen

 

1.4.2.2.3

vervallen

 

1.4.2.2.4

vervallen

 

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het [wekelijks] verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

€ 271,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 8,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 33,00

1.4.7.

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50

1.4.8

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekken van een verklaring onder eed ingevolge artikel 2.8 wet basisregistratie personen (Wet BRP)

€ 65,00

Paragraaf 1.5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

Deze paragraaf heeft geen artikelen

 

Paragraaf 1.6 Verstrekkingen van afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afschriften:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,25

 

met een maximum per bericht van

€ 6,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 27,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 6,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 27,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

Paragraaf 1.7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Vervallen

 

Paragraaf 1.8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger:

De eerste tien kopieën die worden verstrekt op A4 of A3 formaat zijn gratis, bij het verstrekken van meer dan tien kopieën of een ander formaat danwel het digitaal verstrekken daarvan geldt het volgende tarief:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 1,00

1.8.1.1.2

in formaat A3

€ 2,00

1.8.1.1.3

in formaat A2 (tot 40 cm)

€ 8,00

1.8.1.1.4

in formaat A1 (tot 60 cm)

€ 11,00

1.8.1.1.5

in formaat A0 (tot 120 cm)

€ 12,00

1.8.1.2

tot het verstrekken van de bij de gemeente berustende kadastrale kaart, topografische kaart en/of gecombineerd met elkaar:

 

1.8.1.2.1

in formaat A4, per stuk

€ 7,50

1.8.1.2.2

in formaat A3

€ 16,50

1.8.1.2.3

in formaat A2 (tot 40 cm)

€ 23,50

1.8.1.2.4

in formaat A1 (tot 60 cm)

€ 31,50

1.8.1.2.5

in formaat A0 (tot 120 cm)

€ 38,50

1.8.1.3

tot het verstrekken van de bij de gemeente berustende luchtfotokaarten met of zonder kadastrale- en topografische ondergrond, in papieren vorm:

 

1.8.1.3.1

in formaat A4, per stuk

€ 12,00

1.8.1.3.2

in formaat A3

€ 12,00

1.8.1.3.3

in formaat A2 (tot 40 cm)

€ 25,00

1.8.1.3.4

in formaat A1 (tot 60 cm)

€ 37,50

1.8.1.3.5

in formaat A0 (tot 120 cm)

€ 50,50

1.8.1.4

tot het verstrekken van de bij de gemeente berustende luchtfotokaarten zonder kadastrale- en topografische ondergrond in digitale vorm, per bestand

€ 62,00

1.8.1.5

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie uit het kadastraal register via Kadaster-on-line:

 

1.8.1.5.1

a. zijnde de door het Kadaster in rekening gebrachte legeskosten

€ 10,50

1.8.1.5.2

b. een toeslag per kwartier voor het verstrekken van informatie uit het register en over de niet-gemeentelijke beperkingen

€ 19,50

1.8.1.5.3

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om toelichting op het ter inzage verleende dossier, per kwartier

€ 19,50

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 8,00

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 8,00

1.8.2.6

een kadastraal bericht eigendom uit de kadastrale massale output, per bericht

€ 1,50

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand, per adres

€ 1,00

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 1,00

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 1,00

1.8.3.4

de gebouwenregistratie, per pand

€ 1,00

Paragraaf 1.9 Overige publiekszaken

 

1.9

Vanaf 2024 zie Tarieventabel B

 

1.9.1

Vanaf 2024 zie Tarieventabel B

 

1.9.2

vervallen

 

Paragraaf 1.10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 26,50

Paragraaf 1.11 Huisvestingsverordening

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Huisvestingswet

€ 0,00

1.11.2

van een verzoek om een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning

Wordt geheven door Regio G&V

1.11.3

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Huisvestingsverordening

Artikel n.v.t.

1.11.4

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Huisvestingsverordening

Artikel n.v.t.

1.11.5

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in hoofdstuk 4, van de Huisvestingsverordening

Artikel n.v.t.

1.11.6

het onder 1.11.3, 1.11.4 en 1.11.5 genoemde bedrag wordt per m2 vloeroppervlak, berekend volgens normblad NEN 2580, vermeerderd met een bedrag van

Artikel n.v.t.

Paragraaf 1.12 Leegstandswet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

€ 124,50

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandswet

€ 61,50

Paragraaf 1.13 Gemeentegarantie

 

 

De paragraaf heeft geen artikelen

 

Paragraaf 1.14 Marktstandplaatsen

 

 

Zie Tarieventabel B

 

Paragraaf 1.15 Winkeltijdenwet

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 115,50

Paragraaf 1.16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

vervallen

1.16.1.4

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van 5 jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste speelautomaat

€ 226,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 136,00

1.16.1.5

16.1.1 en 16.1.2 is eveneens van toepassing, indien de vergunning geldt voor tussen de 12 maanden en de 48 maanden, met dien verstande dat de bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning wordt verhoogd.

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 200,00

Paragraaf 1.17 Kinderopvang

 

1.17

Vervallen, zie Hoofdstuk 3, paragraaf 3.8

 

Paragraaf 1.18 Telecommunicatie

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor werkzaamheden van minder ingrijpende of spoedeisende aard:

€ 146,50

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingbesluit, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

€ 658,50

 

a. vast bedrag t/m 5.000 meter:

 

 

b. vanaf 5.000 meter: bedrag gebaseerd op begroting op basis van werkelijke uren

 

1.18.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare gronden en/of andere netbeheerders en de netbeheerder, verhoogd per kwartier met:

€ 36,50

Paragraaf 1.19 Verkeer en vervoer

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

1.19.1.1

met een geldigheid van 3 jaar

€ 89,50

1.19.1.2

met een geldigheid van 1 jaar

€ 89,50

1.19.1.3

met een looptijd van minder dan 1 jaar

€ 52,50

1.19.2

Tot het verkrijgen van een parkeerontheffing in het kader van de APV en/of Parkeerverordening

 

1.19.2.1

met een geldigheidsduur van 1 jaar

€ 65,00

1.19.2.2

met een geldigheidsduur van ten hoogste 4 aaneengesloten weken

€ 39,50

1.19.3

tot het wijzigen van een verleende ontheffing

€ 39,50

1.19.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Wordt geheven door de HBEL

1.19.6

Vervoer gevaarlijke stoffen

 

Begripsbepaling

In dit kader wordt verstaan onder:

 

- ‘ADR’:

Accord européen au transport relatif des marchandises Dangereux par Route (Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg).

 

- ‘De vastgestelde route voor het transport van gevaarlijke stoffen’:

de ingevolge artikel 18 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen door de gemeenteraad aangewezen wegen of weggedeelten, waarover de krachtens artikel 12 van die wet aangewezen gevaarlijke stoffen, bij uitsluiting mogen worden vervoerd.

 

- ‘Een eenmalige ontheffing’:

een ontheffing op grond van artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen met een geldigheidstermijn van drie maanden.

 

- ‘Een langdurige ontheffing:

een ontheffing op grond van artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen met een geldigheidstermijn van maximaal 12 maanden.

 

- ‘Een verlenging van een langdurige ontheffing’:

het verlengen van de geldigheidsduur van een langdurige ontheffing op grond van artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen met een termijn van maximaal 12 maanden.

 

- ‘Een bijzondere toestemming voor het lossen of laden’:

een bepaling op grond van de ADR 7.5.11-CV1(1a) en op grond van de ADR 8.5-S1-(4a) voor het laden en lossen van bepaalde gevaarlijke stoffen binnen de bebouwde kom.

 

1.19.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.6.2

Een eenmalige ontheffing van de vastgestelde route voor het transport van gevaarlijke stoffen

€ 198,00

1.19.6.3

Een langdurige ontheffing van de vastgestelde route voor het transport van gevaarlijke stoffen voor terugkerende, periodieke transporten

€ 295,00

1.19.6.4

Een verlenging van een langdurige ontheffing van de vastgestelde route voor het transport van gevaarlijke stoffen

€ 148,50

1.19.6.5

Een bijzondere toestemming voor het lossen of laden van goederen op een voor publiek toegankelijke plaats binnen de bebouwde kom

€ 95,50

1.19.6.6

Een bijzondere toestemming voor het lossen of laden van goederen op een voor publiek toegankelijke plaats binnen de bebouwde kom gelijktijdig en tezamen met een eenmalige ontheffing van de vastgestelde route voor het transport van gevaarlijke stoffen

€ 198,00

 

Teruggaaf

 

1.19.6.7

Indien binnen twee weken na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing of bijzondere toestemming deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 75% van de overeenkomstig 1.19.2.1 t/m 1.19.2.2 geheven leges verleend.

 

Paragraaf 1.20 Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning c.q. ontheffing op grond van het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecaverordening, voor zover niet afzonderlijk is genoemd in deze verordening per vergunning c.q. ontheffing

€ 114,50

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,00

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën danwel het digitaal verstrekken daarvan van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

De eerste tien kopieën die worden verstrekt op A4 of A3 formaat zijn gratis, bij het verstrekken van meer dan tien kopieën danwel het digitaal verstrekken daarvan geldt het volgende tarief:

 

1.20.2.2.1

a. per pagina formaat A0

€ 12,00

1.20.2.2.2

b. per pagina formaat A1

€ 11,00

1.20.2.2.3

c. per pagina formaat A2

€8,00

1.20.2.2.4

d. per pagina formaat A3

€ 2,10

1.20.2.2.5

e. per pagina formaat A4

€ 1,00

1.20.2.2.6

f. cd-rom met geluidsopname

€ 25,50

1.20.2.2.7

g. cd-rom met één luchtfoto

€ 37,50

1.20.2.2.8

(Overzichts)kaarten en tekeningen: Indien ten behoeve van het reproduceren van kaarten of tekeningen derden moeten worden ingeschakeld wordt het bedrag van de externe kosten zoals deze door die derde(n) aan de gemeente in rekening wordt gebracht, doorberekend. Dit wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. Voor de toepassing hiervan wordt de aanvraag in behandeling genomen op de 5e werkdag na de dag waarop het bedrag van de externe kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

1.20.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 56,00

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,00

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het versturen van poststukken per poststuk

€ 1,00

 

Voor overige APV gerelateerde leges zie Tarieventabel B

 

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

2.1

Definities

2.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.1.3

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

2.1.4

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

- onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

- onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

- onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

2.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

2.2.1

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a

omgevingsoverleg;

b

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

d

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

e

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f

intrekking van een omgevingsvergunning;

g

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

2.3

bepalen tarief

2.3.1

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

2.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

2.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

2.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

2.3.6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Paragraaf 2.2 Voorfase

2.4

Omgevingsoverleg

2.4.1

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 300,00

2.4.2

De op grond van het eerste lid verschuldigde leges worden verhoogd met:

Geschrapt

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor die activiteit of activiteiten zouden worden vastgesteld.

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

2.5

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a

over het deel van de bouwkosten

4,90%

Met een minimum van

met dien verstande dat het totaal tarief van 2.5 en 2.6 niet meer bedraagt dan 4,9% van de bouwkosten

€ 232,00

b

In afwijking van het bepaalde onder a. worden voor een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen geen leges geheven. Indien zonnepanelen onderdeel uitmaken van een aanvraag om Omgevingsvergunning bestaande uit meer onderdelen dan uitsluitend die zonnepanelen, dan zullen voor de vaststelling van het legesbedrag de kosten van de zonnepanelen (sec) buiten beschouwing worden gelaten.

2.6

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsactiviteit

met dien verstande dat het totaal tarief van 2.5 en 2.6 niet meer bedraagt dan 4,9% van de bouwkosten

2,90%

2.7

Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 410,00

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 410,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 410,00

Paragraaf 2.4 Gereserveerd

Paragraaf 2.5 Gereserveerd

Paragraaf 2.6 Gereserveerd

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

2.23

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 354,50

2.24

Gereserveerd

2.25

Gereserveerd

2.26

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 3.39 van de Verordening Fysieke Leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 354,50

2.27

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 3.40 van de Verordening Fysieke Leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 354,50

2.28

Gereserveerd

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

2.29

Gereserveerd

2.30

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 3.71 van de Verordening Fysieke Leefomgevingin samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

Voor het vellen per boom

€ 190,00

Voor legalisatie van een illegale velling per boom of houtopstand

€ 380,00

2.31

Gereserveerd

2.32

Omgevingsplanactiviteit: (opslag van roerende zaken of objecten plaatsen op de weg)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 3.36 van de Verordening Fysieke Leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,:

€ 354,50

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 354,50

2.34

Andere activiteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 354,50

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 354,50

2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 354,50

3

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 354,50

Paragraaf 2.9 Gereserveerd

Paragraaf 2.10 Gereserveerd

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

2.39

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

2.40

Wijzigen omgevingsvergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

2.41

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 178,50

2.42

Intrekken omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

€ 60,00

2.43

Gereserveerd

2.44

Beoordeling onderzoeksrapporten

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

2.45

Gereserveerd

2.46

Niet genoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 236,50

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

2.47

Gereserveerd

2.48

Gereserveerd

2.49

Beoordeling onderzoeksrapporten

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 354,50

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 354,50

2.50

Advies

2.50.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 415,50

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a:

€ 234,50

2.50.2

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.50.3

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5 bedraagt het tarief, indien wordt aangevangen met de bouwactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd of deze bouwactiviteit reeds gereedgekomen is, voordat de betreffende omgevingsvergunning is verleend:

2%

Van de op grond van dit onderdeel verschuldigde leges

met een minimum van

€ 234,50

en met een maximum van

€ 1.170,50

2.51

Instemming

2.51.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

2.51.2

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.13 Vermindering

2.52

Vermindering na omgevingsoverleg

2.52.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

 100%

van de voor het omgevingsoverleg geheven leges.

2.52.2

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

binnen 12 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

2.53

Vermindering bij meervoudige aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van leges voor de milieubelastende activiteiten als bedoeld in paragraaf 2.5 en het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12. De vermindering bedraagt:

a.

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

b.

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

c.

bij 15 of meer activiteiten:

5%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

2.54

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

Indien de aan de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan:

100%

Van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

Indien de aan de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan:

50%

Van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.55

Gereserveerd

2.56

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

100%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.57

Gereserveerd

2.58

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

20%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

2.59

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

30%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.60

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

2.61

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

Paragraaf 3.1 Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag door een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in de Alcoholwet tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 461,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, anders dan door een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Alcoholwet van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 1.083,50

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding of een aanvraag tot wijziging van de Alcoholwetvergunning c.q. ontheffing

€ 115,50

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 115,50

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.1.5.1

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf

ingediend door een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Alcoholwet

€ 461,00

3.1.5.2

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf, ingediend door anders dan een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Alcoholwet

€ 1.083,50

3.1.5.3

Tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf anders dan een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Alcoholwet, indien er gelijktijdig een Alcoholwetgevingvergunning artikel 3 is aangevraagd.

€ 461,00

3.1.5.4

Tot het wijzigen van een bestaande exploitatievergunning voor een horecabedrijf

€ 115,50

3.1.5.5

Tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod sluitingsduur

 

 

a. per avond

€ 56,00

 

b. per week

€ 173,00

 

c. per maand

€ 247,00

 

d. per jaar

€ 309,50

Paragraaf 3.2 Organiseren evenementen of markten

 

 

Met ingang van 2024 zie Tarieventabel B

 

Paragraaf 3.3 Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of ontheffing als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 958,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 268,00

3.3.1.3

in alle overige gevallen

€ 268,00

Paragraaf 3.4 Onttrekkingsvergunning woonruimte

 

 

Met ingang van 2024 zie Tarieventabel B

 

Paragraaf 3.5 Vervallen

 

Paragraaf 3.6 Brandbeveiligingsverordening

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening

€ 192,50

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 114,00

Paragraaf 3.8 Kinderopvang

 

8.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

8.5.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang

€ 2.524,50

8.5.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang indien de opvang plaatsvindt op het woonadres van de vraag- en/of gastouder

€ 642,50

8.5.1.3

het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 1.284,50

8.5.2.1

Indien de in 8.5.1.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan,

bedraagt de teruggaaf

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

75%

8.5.2.2

Indien de in 8.5.1.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van tien weken na het in behandeling nemen ervan, of wordt afgewezen op grond van de inspectie voor aanvang exploitatie

bedraagt de teruggaaf

van de op grond van dit onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

50%

8.5.2.3

Indien de in 8.5.1.2. bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van tien weken na het in behandeling nemen ervan, of wordt afgewezen, bedraagt de teruggaaf

van de op grond van dit onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

50%

Tarieventabel B, behorende bij de Legesverordening 2024 van de gemeente Blaricum

Tarieven 2024

 

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

 

Paragraaf1.1 Burgerlijke stand

 

1.1.1.2

van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur in de trouwzaal/huis der gemeente

€ 488,00

1.1.1.4

op elke ander door de gemeente toegestane locatie van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

€ 601,00

1.1.1.5

op elke ander door de gemeente toegestane locatie op andere dan de onder 1.1.1.4 genoemde dagen en tijdstippen, in overleg met team burgerzaken

€ 948,50

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 454,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (in een bijzonder huis) op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 454,00

1.1.10

Het op verzoek van het bruidspaar c.q. de aanstaande geregistreerde partners benoemen van een, niet in dienst van de gemeente zijnde, bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag, uitsluitend voor de voltrekking van het rechtsfeit

€ 214,00

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 12,50

Paragraaf 1.9 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening, portret, document, etc.

€ 12,50

1.9.2

Vervallen

 

Paragraaf 1.14 Marktstandplaatsen

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in Hoofdstuk 5 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

1.14.1

a. voor het inzamelen van geld of goed (Apv, art. 5:13)

€ 115,00

1.14.2

b1. voor een standplaatsvergunning (Verordening Fysieke Leefomgeving art. 3.59 )

€ 115,00

1.14.3

b2. voor het innemen van een standplaats per dag

€ 24,50

1.14.4

b3. voor het innemen van een standplaats per halve dag

€ 12,50

1.14.5

c. voor een snuffelmarkt, vlooienmarkt (Apv, art. 5:23) per dag

€ 193,00

1.14.6

d. op een verbod vuur stoken (Apv, art. 5:34)

€ 33,00

Paragraaf 1.20 Diversen

 

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.3.1

Tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in Hoofdstuk 2van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

a. spandoeken, per week (Verordening Fysieke Leefomgeving, art. 3:36)

€ 77,00

 

b. plaatsen van publicatieborden, per week (Verordening Fysieke Leefomgeving, art. 3:36)

€ 77,00

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Paragraaf 3.2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren/houden van een evenement, indien het betreft:

 

3.2.1.1

het organiseren van een groot evenement (Apv, art. 2:25)

€ 383,50

Paragraaf 3.4 Onttrekkingsvergunning woonruimte

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een onttrekkingsvergunning als bedoeld in artikel 6.2 van de Huisvestingsverordening

€ 199,00

Behorende bij het raadsbesluit van 19 december 2023

Griffier,

mevrouw T. de Jong

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2023.

De voorzitter,

mevrouw drs. B.M. de Reijke MBA

De griffier,

mevrouw T. de Jong