VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING Laren 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING Laren 2024

Besluit van de raad van de gemeente Laren tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van precario 2024 (Verordening precario 2024)

De raad van de gemeente Laren:

gelezen het voorstel d.d. 14 november 2023 van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer en de artikelen 156 en 216 van de Gemeentewet;

besluit de "VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN

PRECARIO 2024 vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   een jaar: een kalenderjaar;

  • b.

   een maand: een kalendermaand;

  • c.

   een week: een kalenderweek;

  • d.

   een dag: een etmaal;

  • e.

   een dagdeel: een ochtend (6-12 uur), middag (12-18 uur), avond (18-24 uur); of nacht (0-6 uur);

  • f.

   een vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.

 • 2. Een gedeelte van een in het eerste lid, onder a. t/m d. genoemde eenheid wordt als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • Onder de naam precariobelasting wordt ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd, een belasting geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 • 2. In afwijking in zoverre van het tweede lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het tweede lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 4 Heffingsgrondslag

 • 1. De belasting wordt geheven naar de in deze verordening opgenomen maatstaven en tarieven, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

 • 2. Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan.

Artikel 5 Oppervlakte

 • 1.

  Bij het hebben van voorwerpen op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd, wordt de oppervlakte bepaald op die, welke door de voorwerpen wordt overdekt.

 • 2.

  Bij het hebben van voorwerpen onder gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd, wordt de oppervlakte bepaald op die, uitgaande van een horizontale projectie van de voorwerpen.

Artikel 6 Tarief

 • 1. Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor zover in de verordening geen bijzonder tarief is bepaald, geheven per m²:

  • a.

   per week of een gedeelte daarvan € 2,59

  • b.

   per maand € 7,92

  • c.

   per jaar € 70,97

 • 2. Voor het hebben van voorwerpen op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond ten behoeve van een evenement (vergunningplichtig op grond van artikel 2.25 Apv), per dag of een gedeelte daarvan, niet zijnde de dagen bestemd voor op- en afbouw:

  • a.

   Plein 1945, voor een gedeelte € 273,29

  • b.

   Plein 1945, gehele plein € 551,52

  • c.

   alle overige locaties € 259,29

  • d.

   voor evenementen die 2 weken of meer achtereenvolgend plaatsvinden geldt een maximum bedrag wat aan precario in rekening wordt gebracht van € 2.323,52

 • 3. Voor het hebben van bouwmaterialen, werken of inrichtingen in, op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd, per m² of indien het een stut, schoor, paal, tuitouw, tenten of daarmee gelijk te stellen voorwerp betreft, per voorwerp:

  • a.

   per week of een gedeelte daarvan € 2,68

  • b.

   per maand € 9,09

  • c.

   per jaar € 91,20

 • 4. Indien het een hekwerk betreft, per strekkende meter:

  • a.

   per dag € 0,89

  • b.

   per week € 1,78

  • c.

   per maand € 4,74

  • d.

   per jaar € 28,13

 • 5. Objecten onder openbare gemeentegrond, te weten leidingen, kabels, kokers, buizen, draden of soortgelijke voorwerpen per strekkende meter, per jaar € 1,48

 • 6. Objecten boven openbare gemeentegrond, te weten leidingen, kabels, kokers, draden of soortgelijke voorwerpen per strekkende meter, per jaar € 2,67

 • 7. Voor het plaatsen van banken, tafeltjes en stoelen, tochtschermen, bloemen- of plantenbakken e.d. bij caféterrassen, per m², per maand € 6,26

 • 8. Een rijwielrek of -blok, per m², per jaar € 55,40

 • 9. Een automatisch verkoop- of ander toestel per ½ m² frontoppervlakte, per jaar € 46,16

 • 10. Voor het hebben van kramen, kiosken, wagens, tenten en dergelijke voor de verkoop van waren, alsmede voor het uitstallen van goederen, uitgezonderd het plaatsen of uitstallen daarvan op de marktplaatsen gedurende de aangewezen marktdagen, per m²:

  • a.

   per dag € 2,67

  • b.

   per week € 9,09

  • c.

   per maand € 34,61

  • d.

   per jaar:

   • gedurende één dag per week € 92,06

   • gedurende twee dagen per week € 137,84

   • gedurende drie dagen per week € 183,96

   • gedurende vier dagen per week € 230,06

   • gedurende vijf dagen per week € 276,00

 • 11. Voor het plaatsen van een afzetbak (container), zeecontainer/bouwkeet, per m²:

  • a.

   per dag € 1,31

  • b.

   per week € 2,52

  • c.

   per maand € 8,49

  • d.

   per jaar € 74,59

 • 12. Voor het tijdelijk plaatsen van een kantoor- of winkelgebouw, per m²:

  • a.

   per dag € 2,22

  • b.

   per week € 4,31

  • c.

   per maand € 15,49

  • d.

   per jaar € 134,76

 • 13. Voor het in gebruik nemen van een parkeerplaats voor het maken van filmopnames, per parkeerplaats, per dagdeel € 21,03

Artikel 7 Belastingtijdvak

 • 1. In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaar overschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

 • 2. In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de in het kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1. De in deze verordening genoemde belasting, waarvoor een jaartarief geldt, wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2. De overige belasting wordt geheven door middel van een gedagtekende nota of een gedagtekend besluit, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld. Het bedrag wordt door toezending of uitreiking van de nota of het besluit aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 9 Tijdstip van betaling

 • 1. De belasting is invorderbaar in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die van de dagtekening van het aanslagbiljet, de nota of het besluit.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 10 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 50,00.

Artikel 11 Vrijstellingen

 • De belasting wordt niet geheven ter zake van:

 • 1. voorwerpen, indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienst bestemde gemeente grond waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a van de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

 • 2. voorwerpen en werken ten behoeve van percelen, waarvan de gemeente krachtens recht van bezit of enig ander zakelijk recht de genothebbende is, met uitzondering van die percelen, welke aan derden zijn verhuurd;

 • 3. de door TNT en/of KPN aangebrachte brievenbussen, postzegelautomaten, telefooncellen en niet tot reclame dienende aanwijzingen voor het publiek;

 • 4. wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB en van andere overeenkomstige instellingen;

 • 5. halteborden, wachthuisjes en dergelijke ten dienste van openbare middelen van vervoer;

 • 6. buizen tot lozing van fecaliën, van huishoud- of hemelwater, welke rechtstreeks aansluiten op de gemeentelijke riolering;

 • 7. voorwerpen, gebruikt voor activiteiten met een politiek, godsdienstig, geestelijk, wereldbeschouwelijk, sociaal, weldadig doel dan wel, voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële (neven)activiteit, voor activiteiten met een sportief, cultureel, recreatief of mediadoel;

 • 8. borden tot verhuur of verkoop van woningen of percelen, in het geval deze borden aan de te verhuren of te verkopen woningen of percelen zijn bevestigd;

 • 9. oplaadpalen en daarbij behorende kabels, leidingen en andere voorwerpen voor het opladen van (mede) elektrisch aangedreven auto’s, motoren, brom- en scootmobielen en fietsen;

 • 10. buizen, kabels, draden of leidingen ter zake waarvan op grond van de Gaswet of de Elektriciteitswet een netbeheerder is aangewezen.

 • 11. het college kan vrijstelling verlenen van precario bij incidentele activiteiten, niet zijnde evenementen op grond van artikel 2:25 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2020, aan niet op winst gerichte organisaties met maatschappelijk nut.

Artikel 12 Kwijtschelding

 • Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 • Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering.

Artikel 14 Overgangsrecht

 • De "Verordening Precariobelasting 2023", vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 21 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

Artikel 15 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 16 Citeertitel

 • Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening precariobelasting Laren 2024.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 20 december 2023.

De voorzitter,

dhr. N. Mol

De griffier a.i.,

mevr. E. Boers