Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2023;

Gelet op de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam 2016”;

gelet op de artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

Artikel 1 Aard der belasting, belastbaar feit

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats:

  • de gemeentelijke begraafplaats aan het Kromme Gat te Boven-Hardinxveld;

  • de gemeentelijke begraafplaats aan de Tiendweg te Boven-Hardinxveld;

  • de gemeentelijke begraafplaats aan de Spindermolen te Neder-Hardinxveld;

 • b.

  particulier graf: een graf, keldergraf daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van overledenen;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het daarin doen verstrooien van as;

 • c.

  particulier kindergraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van overledenen of menselijke vruchten van levenloos geborenen, alsmede van kinderen tot 12 jaar;

  • het doen plaatsen en geplaatst houden van asbussen met of zonder urn van levenloos geborenen, alsmede van kinderen tot 12 jaar;

 • d.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen plaatsen en geplaatst houden van asbussen met of zonder urn, bevattende de as van een of meer overledenen;

 • e.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overledenen;

 • f.

  keldergraf; een betonnen constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven,

 • g.

  urnengraf: graf waarin een urnenkelder is aangebracht om daarin urnen bij te zetten, bevattende de as van een lijk na crematie;

 • h.

  urnenkelder: is geschikt voor ingraven op de begraafplaats, dient weersbestendig te zijn en zwaar genoeg om de druk van het grondwater te weerstaan;

 • i.

  urnennis: urnenruimte in de urnenmuur om daarin urnen bij te zetten, bevattende de as van een lijk na crematie;

 • j.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • k.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • l.

  algemene verstrooiingsplaats: een plaats, in beheer van de gemeente, waarop as wordt verstrooid;

 • m.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

 • n.

  graftuin: grafbeplanting met vaste planten;

 • o.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • p.

  grafbeplanting: inrichting op graf d.m.v. bestrating, grind/split of winterharde beplanting;

 • q.

  duurzame materialen: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal, die van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en welke bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen, e.d. gewaarborgd is;

 • r.

  beheerder: de ambtenaar, belast met de dagelijkse leiding op de begraafplaatsen, of degene die hem vervangt;

 • s.

  rechthebbende: de rechthebbende op een particulier graf;

 • t.

  gebruiker: de gebruiker van een algemeen graf;

 • u.

  heffingsverordening: de Verordening lijkbezorgingsrechten.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  een stoffelijk overschot van een onvermogende, van wie óók de nabestaanden die voor de begrafenis hebben zorg te dragen onvermogend zijn;

 • b.

  een onvoldragen doodgeboren vrucht, waarvan geen aangifte behoeft te geschieden;

 • c.

  het van gemeentewege onderhouden en schoonhouden van de gedenktekens op een particulier of algemeen graf op de begraafplaats Kromme Gat.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd onder A.4, B.8, C.7, D.6 en E.6 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota, kennisgeving of ander schriftuur waarin het bedrag van het recht is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld onder A., B., C., D., en E. van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld onder A., B., C., D. en E. van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak A., B., C., D. en E. eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld onder A., B., C., D. en E. van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld onder A., B., C., D. en E. van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Inwerkingtreding, citeerartikel

 • 1.

  De "Verordening lijkbezorgingsrechten 2023" vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2024".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam van 14 december 2023.

De griffier, De voorzitter,

A. van der Ploeg D.A. Heijkoop

TARIEVENTABEL behorende bij de "Lijkbezorgingsrechten 2024", vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2023.

De verschuldigde rechten bedragen:

A.

Algemeen graf – begraven en onderhoud gedenkteken

A.1

Begraven

Voor het begraven, het herbegraven in een nieuw graf, van een stoffelijk overschot van 12 jaar en ouder in een algemeen graf

€ 1070,00

A.2

Vergunningen gedenkteken etc.

Voor iedere machtiging tot het aanbrengen van een gedenkteken, het aanleggen van een graftuin

€ 154,50

A.3

Onderhoud gedenkteken

Voor het van gemeentewege onderhouden en schoonhouden van de gedenktekenen per particulier graf of algemeen graf per jaar:

Het onderhouden van de graftuin en het verrichten van herstellingen en de instandhouding van letters, cijfers en tekens is hierin niet begrepen

€ 119,00

A.4

Het jaarlijks verschuldigde recht voor het onderhoud en schoonhouden van de onder A.3 vermelden graven, kan worden afgekocht door een betaling ineens:

A.4.a

Voor een periode van 20 jaar:

€ 1.320,50

A.4.b

Voor een periode van 10 jaar:

€ 748,50

A.4.c

Voor andere tijdvakken wordt het recht berekend middels de onder A.3, A.4.a en A.4.b genoemde tarieven door deze rechtlijnig te interpoleren

A.5

Voor het overboeken van de tenaamstelling van particuliere graven of algemene graven in het daartoe bestemde register voor iedere overboeking

€ 47,50

B.

Kindergraf

B.1

Begraven

Voor het begraven, het herbegraven in een nieuw graf, van een stoffelijk overschot van een persoon in de leeftijd van 0 tot 1 jaar:

€ 267,50

B.2

Voor het begraven, het herbegraven in een nieuw graf, van een stoffelijk overschot van een persoon in de leeftijd van 1 tot 12 jaar:

€ 535,00

B.3

Verkrijgen van rechten

Voor het verkrijgen van het recht van een particulier kindergraf voor de duur van 50 jaar:

€ 1.064,00

B.4

Voor het verkrijgen van het recht van een particulier kindergraf voor de duur van 20 jaar:

€ 535,00

B.5

Voor het verlengen van het recht van een particulier kindergraf met een aansluitende periode van 10 jaar:

€ 345,00

B.6

Vergunningen gedenkteken etc.

Voor iedere machtiging tot het aanbrengen van een gedenkteken, het aanleggen van een graftuin:

€ 154,50

B.7

Onderhoud gedenkteken

Voor het van gemeentewege onderhouden en schoonhouden van de gedenktekenen per particulier kindergraf of algemeen kindergraf, per jaar.

Het onderhouden van de graftuin en het verrichten van herstellingen en de instandhouding van letters, cijfers en tekens is hierin niet begrepen

€ 119,00

B.8

Het jaarlijks verschuldigde recht voor het onderhoud en schoonhouden van de onder B.7 vermelde graven, kan worden afgekocht door een betaling ineens:

B.8.a

voor een periode van 50 jaar:

€ 1.602,50

B.8.b

voor een periode van 20 jaar:

€ 713,00

B.8.c

voor een periode van 10 jaar:

€ 414,00

B.8.d

voor andere tijdvakken wordt het recht berekend middels de onder B.7, B.8.a, B.8.b en B.8.c genoemde tarieven door deze rechtlijnig te interpoleren

B.9

Voor het overboeken van de tenaamstelling van particuliere graven of algemene graven in het daartoe bestemde register voor iedere overboeking

€ 47,50

C.

Particulier graf of grafkelder

C.1

Begraven

Voor het begraven, het herbegraven in een nieuw graf, van een stoffelijk overschot van 12 jaar en ouder in een particulier graf of grafkelder

€ 1070,00

C.2

Verkrijgen van rechten

Voor het verkrijgen van het recht van een particulier graf voor de duur van 20 jaar

€ 1.664,00

C.3

Voor het verlengen van het recht van een particulier graf met een aansluitende periode van 10 jaar

€ 951,00

C.4

Voor iedere machtiging voor het stichten van een grafkelder exclusief de rechten genoemd onder C.2 of C.3

€ 137,00

C.5

Vergunningen gedenkteken etc.

Voor iedere machtiging tot het aanbrengen van een gedenkteken, het aanleggen van een graftuin:

€ 154,50

C.6

Onderhoud gedenkteken

Voor het van gemeentewege onderhouden en schoonhouden van de gedenktekenen per particulier graf of algemeen graf per jaar

Het onderhouden van de graftuin en het verrichten van herstellingen en de instandhouding van letters, cijfers en tekens is hierin niet begrepen

€ 119,00

C.7

Het jaarlijks verschuldigde recht voor het onderhoud en schoonhouden van de onder C.6 vermelde graven, kan worden afgekocht door een betaling ineens:

C.7.a

voor een periode van 20 jaar:

€ 1.320,50

C.7.b

voor een periode van 10 jaar:

€ 748,50

C.7.c

voor andere tijdvakken wordt het recht berekend middels de onder C.6, C.7.a en C.7.b genoemde tarieven door deze rechtlijnig te interpoleren

C.8

Voor het overboeken van de tenaamstelling van particuliere graven of algemene graven in het daartoe bestemde register voor iedere overboeking

€ 47,50

D.

Urnennis

D.1

Plaatsen en bijzetten

Voor het bijzetten in de urnenmuur van een urn (asbus)

€ 279,00

D.2

Voor het verkrijgen van een urnennis voor een periode van 20 jaar:

€ 541,00

D.3

Voor het verlengen van het recht van een urnennis met een aaneensluitende periode van 10 jaar:

€ 386,50

D.4

Vergunningen gedenkteken etc.

Voor iedere machtiging tot het aanbrengen van een gedenkteken, het aanleggen van een graftuin:

€ 154,50

D.5

Onderhoud gedenkteken

Voor het van gemeentewege onderhouden, schoonhouden van een urnennis per jaar.

Het verrichten van herstellingen en de instandhouding van letters, cijfers en tekens is hierin niet begrepen.

€ 110,00

D.6

Het jaarlijks verschuldigde recht voor het onderhoud en schoonhouden van de onder D.4 vermelde graven, kan worden afgekocht door een betaling ineens:

D.6.a

voor een periode van 20 jaar:

€ 541,00

D.6.b

voor een periode van 10 jaar:

€ 330,00

D.7

voor andere tijdvakken wordt het recht berekend middels de onder D.5, D.6.a en D.6.b genoemde tarieven door deze rechtlijnig te interpoleren

D.8

Voor het overboeken van de tenaamstelling van particuliere graven of algemene graven in het daartoe bestemde register voor iedere overboeking

€ 47,50

E.

Urnengraf

E.1

Plaatsen en bijzetten

Voor het begraven van een urn (asbus) in een urnengraf of in een particulier graf

€ 380,50

E.2

Voor het verkrijgen van een urnengraf voor een periode van 20 jaar

€ 404,00

E.3

Voor het verlengen van het recht van een urnengraf met een aaneensluitende periode van 10 jaar

€ 303,00

E.4.

Voor het opgraven en/of herbegraven van een urn in een ander graf, anders dan op rechterlijk gezag

€ 437,50

E.5

Vergunningen gedenkteken etc.

Voor iedere machtiging tot het aanbrengen van een gedenkteken, het aanleggen van een graftuin

€ 154,50

E.6

Onderhoud gedenkteken

Voor het van gemeentewege onderhouden, schoonhouden van een urnengraf per jaar

Het onderhouden van de graftuin en het verrichten van herstellingen en de instandhouding van letters, cijfers en tekens is hierin niet begrepen

€ 114,50

E.7

Het jaarlijks verschuldigde recht voor het onderhoud en schoonhouden van de onder E.5 vermelde graven, kan worden afgekocht door een betaling ineens:

E.7.a

voor een periode van 20 jaar:

€ 625,00

E.7.b

voor een periode van 10 jaar:

€ 374,00

E.7.c

voor andere tijdvakken wordt het recht berekend middels de onder E.6. E.7.a en E.7.b genoemde tarieven door deze rechtlijnig te interpoleren

E.8

Voor het overboeken van de tenaamstelling van particuliere graven of algemene graven in het daartoe bestemde register voor iedere overboeking

€ 47,50

F.

Asverstrooiing

F.1

Voor het verstrooien van as op de asverstrooiingsplaatsen of in een particulier graf

€ 226,00

G.

Opgraven en herbegraven

G.1

Voor het na ruiming van een graf afzonderen van een lijk ten behoeve van crematie of herbegraving in een ander graf

€ 574,00

G.2

Voor het ruimen van een particulier graf op verzoek van de rechthebbende, per laag

€ 827,50

G.3

Voor het herbegraven van de stoffelijke overschotten in hetzelfde graf

€ 247,50

G.4

Voor de aanschaf van een uitvaartkist klein ten behoeve van een herbegraving

€ 250,00

G.5

Voor de aanschaf van een uitvaartkist groot ten behoeve van een herbegraving

€ 330,00

G.6

Voor het opgraven en/of herbegraven van een urn in een ander graf, anders dan op rechterlijk gezag

€ 437,50

H.

Overig

H.1

Indien een begraving, bijzetting of asverstrooiing plaatsvindt in een graf waarop reeds een monument is aangebracht, wordt voor het voorbereiden van een begraving, bijzetting of asverstrooing het volgende tarief in rekening gebracht:

€ 49,50

H.2

Voor het op verzoek van de rechthebbende begraven van een stoffelijk overschot van een persoon, het begraven van een urn, het bijzetten van een urn (asbus) dan wel het verstrooien van as buiten de in artikel 10 van de "Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam 2016" genoemde uren, een extra recht van

€ 772,50

Behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2024, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2023

De griffier, De voorzitter,

A. van der Ploeg D.A. Heijkoop