Legesverordening Limburg 2024 met bijbehorende tarieventabel 2024

Geldend van 28-12-2023 t/m heden

Intitulé

Legesverordening Limburg 2024 met bijbehorende tarieventabel 2024

Provinciale Staten van Limburg

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 september 2023 met nummer BV-00033195

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid Provinciewet

BESLUITEN

Vast te stellen de volgende verordening

LEGESVERORDENING LIMBURG 2024 MET BIJBEHORENDE TARIEVENTABEL 2024

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven, als bedoeld in artikel 223, lid 1, sub b van de Provinciewet, ter zake van het door of vanwege de provincie verlenen van de diensten, bedoeld in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

De leges worden geheven van de aanvrager dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst wordt aangevraagd.

Artikel 3 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 4 Wijze van heffing

De heffing van leges geschiedt door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4:

 • a.

  mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving;

 • c.

  wordt toegezonden: binnen 2 weken na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  stukken aangevraagd in het openbaar belang door of vanwege openbare besturen, met dien verstande dat dit slechts geldt voor stukken genoemd in de tarieventabel, onder paragraaf 1.1. artikel 1.1. onder 1 en 2, en dat aan dezelfde aanvrager niet meer dan één exemplaar van hetzelfde stuk wordt afgegeven.

 • b.

  aanvragen betreffende een Natura 2000-activiteit betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura 2000-gebied.

 • c.

  Diensten zoals opgenomen in paragraaf 2.9 of 2.10 bij deze verordening behorende tarieventabel die worden aangevraagd voor planmatig beheer op basis van een door gedeputeerde staten goedgekeurd faunabeheerplan.

Artikel 8 Grens kennisgeving

 • 1. Heffing blijft achterwege indien het verschuldigde bedrag per belastingplichtige een bedrag van € 5,- niet te boven gaat.

 • 2. Het bepaalde onder lid 1 geldt niet voor de te heffen leges, genoemd in de tarieventabel in de paragraaf 1.1., artikel 1.1. onder lid 1 en 2.

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening 2023, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 16 december 2022 (Provinciaal Blad 2022, nummer 15185) en daarop volgende wijzigingen wordt ingetrokken met dien verstande zij van kracht blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 10, tweede lid, opgenomen datum van ingang van heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag volgende op die van uitgifte van het Provinciaal Blad, waarin de verordening wordt afgekondigd.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3. De genoemde UAV 2012 zoals opgenomen in het hoofdstuk 2 ‘Diensten en besluiten in het kader van de Omgevingswet wordt bekendgemaakt door terinzagelegging in het provinciehuis van de provincie Limburg.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Legesverordening Limburg 2024”

Ondertekening

Maastricht, 15 december 2023

Provinciale Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer E.G.M. Roemer

de griffier,

de heer mr. A.O.J. Pregled

Bijlage Tarieventabel voor het jaar 2024 behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening Limburg 2024

Hoofdstuk 1

Algemene dienstverlening

Tarief

Paragraaf 1.1

Stukken en bescheiden

 

Artikel 1.1

Reproductie (algemeen)

 

1.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift van een bij een provinciaal bestuursorgaan berustend document, al dan niet op basis van de Wet Open Overheid:

 
 

een gewaarmerkt afschrift van een bij een provinciaal bestuursorgaan berustend document:

 

a.

voor de eerste pagina, A4-formaat

€ 2,70

b.

voor elke volgende pagina, A4-formaat

€ 0,85

c.

voor een stuk dat op grond van de Wet Open Overheid wordt verstrekt, gelden in afwijking van a en b de tarieven zoals opgenomen in het Besluit maximumtarieven open overheid

 

2.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een reproductie (daaronder begrepen drukwerk) van een bij een provinciaal bestuursorgaan berustend document, of van enig ander schriftelijk stuk

 

a.

voor minder dan 100 kopieën: gratis

 

b.

voor 100 of meer kopieën, per kopie (te rekenen vanaf de eerste kopie)

€ 0,50

c.

voor elke reproductie van een ander formaat dan A4, bedragen de kosten een veelvoud van de kosten per A4-formaat

 

d.

voor lichtdrukmateriaal (kaarten en tekeningen), per afdruk (alle formaten)

€ 12,10

e.

voor een reproductie die op grond van de Wet Open Overheid wordt verstrekt, gelden in afwijking van a tot en met d de tarieven zoals opgenomen in het Besluit maximumtarieven open overheid, met dien verstande dat de eerste 100 kopieën onder a en b gratis zijn.

 

3.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van de onder lid 2 en lid 3 bedoelde informatie in digitale vorm, indien aanwezig en zonder nadere bewerking op cd-rom

€ 27,00

4.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk, als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten worden, indien de bescheiden op verzoek worden toegezonden, de tarieven vermeerderd met de kosten van verzending van de onderwerpelijke stukken, overeenkomstig de officiële posttarieven.

 

Hoofdstuk 2

Diensten en besluiten in het kader van de Omgevingswet

 

Paragraaf 2.1

Algemene bepalingen

 

Artikel 2.1

Definities

 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit, bijlage I bij de Omgevingsregeling, bijlage I van de Omgevingsverordening Limburg en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of in deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 
 

Omgevingsverordening: ‘Omgevingsverordening Limburg’, dan wel de meest recent gewijzigde Omgevingsverordening.

 
 

Vaste stoffen (in het kader van ontgrondingen): Gelet op de Heffingsverordening ontgrondingen wordt de hoeveelheid te ontgronden vaste stoffen als volgt gedefinieerd: De hoeveelheden vaste stoffen gemeten in profiel van de ontgraving. Dit zijn bruto hoeveelheden. Alle vaste stoffen, die op basis van een vergunning vergraven kunnen worden, worden meegeteld. Naast de verhandelbare vaste stoffen tellen ook de niet verhandelbare teelaarde, dekgronden, mors e.d. mee.

 

4.

In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling worden de bouwkosten berekend aan de hand van de ‘ROEB-lijst’ (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht), zoals opgenomen in bijlage A bij deze tarieventabel.

Voor zover deze ‘ROEB-lijst’ niet voorziet in een passende hoofcategorie (vetgedrukt in de lijst) wordt onder bouwkosten verstaan: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012;Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk. In dit laatste geval zullen de overgelegde gegevens getoetst worden aan hun wettelijke kaders.

Wanneer deze raming ontbreekt gaat om de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, exclusief de omzetbelasting.

 

Artikel 2.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

omgevingsoverleg;

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet of artikel 22.8 van de Omgevingswet, deze laatste in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.4 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 van het Omgevingsbesluit;

 

d.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

e.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

f.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen a, b, c en d;

 

g.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning als bedoeld in de onderdelen a en b

 

h.

Intrekking van een omgevingsvergunning of maatwerkvoorschriften als bedoeld in de onderdelen a tot en met c;

 

i.

advies dan wel advies met instemming bij of krachtens artikel 16.15 en artikel 16.16 van de Omgevingswet;

 

j.

een bestuurlijk oordeel van gedeputeerde staten of er wel of geen omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel a of maatwerkvoorschrift als bedoeld in onderdeel c nodig is:

 

k.

een toets van een plan, project of andere handelingen aan de Omgevingswet door gedeputeerde staten, niet zijnde een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel a, een maatwerkvoorschrift als bedoeld in onderdeel c, advies en instemming als bedoeld in onderdeel h of een bestuurlijk oordeel als bedoeld in onderdeel i;

 

l.

een besluit bij of krachtens de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen a tot en met k.

 

Artikel 2.3

Bepalen tarief

 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd dan wel verminderd overeenkomstig het bepaalde in de daarop betrekking hebbende artikelen van dit hoofdstuk.

 

4.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

5.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Paragraaf 2.2

Voorfase

Tarief

Artikel 2.4

Omgevingsoverleg

 

1.

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg (intaketafel of omgevingstafel) over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 250,00

2.

De tarieven vermeld onder lid 1 onder a worden niet in rekening gebracht als op andere wijze kostenverhaal is overeengekomen.

 

Paragraaf 2.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Tarief

Artikel 2.5

Bouwactiviteit (bouwtechnisch deel)

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving juncto artikel 5.1, tweede lid Omgevingswet bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

indien de bouwkosten minder of gelijk zijn aan € 20.000

€ 906,09

b.

indien de bouwkosten meer dan € 20.000 doch maximaal € 50.000 bedragen

€ 2.289,02

c.

indien de bouwkosten meer dan € 50.000 doch maximaal € 100.000 bedragen

€ 4.510,53

d.

indien de bouwkosten meer dan € 100.000 doch maximaal € 400.000 bedragen:

€ 4.510,53

 

vermeerderd met

2,60%

 

van de bouwkosten boven de € 100.000

 

e.

indien de bouwkosten meer dan € 400.000 doch maximaal € 1.000.000

€ 12.310,53

 

vermeerderd met

1,65%

 

van de bouwkosten boven de € 400.000

 

f.

indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 doch maximaal € 5.000.000 bedragen:

€ 22.210,53

 

vermeerderd met

0,44%

 

van de bouwkosten boven de € 1.000.000

 

g.

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000.000:

€ 39.810,53

 

vermeerderd met

0,30%

 

van de bouwkosten boven de € 5.000.000

 

Artikel 2.6

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden en gebruiken bouwwerk (ruimtelijk deel)

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van een bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

tot het gebruiken van gronden of het gebruiken van bouwwerken in strijd met een omgevingsplan als bedoeld in artikel 5.21, eerste en tweede lid, onder a, van de Omgevingswet in samenhang met artikel 8.0a, eerste lid van het Besluit kwaliteit leefomgeving:

€ 1.282,77

b.

tot het gebruik van gronden of het gebruiken van bouwwerken in strijd met regels als bedoeld in artikel 4.15, tweede lid, van de Omgevingswet, gesteld bij de in het eerste lid van dat artikel genoemde omgevingsverordening:

€ 2.123,63

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.21, tweede lid, onder b en c, van de Omgevingswet in samenhang met artikel 8.0a, tweede lid van het Besluit kwaliteit leefomgeving:

€ 6.173,35

2.

Indien zich tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voordoen in het (bouw)plan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, is een extra tarief verschuldigd van:

€ 539,81

Artikel 2.7

Beoordeling aanvullende gegevens

Tarief

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de ontvankelijke aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.5 of de ontvankelijke aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 2.6 al in behandeling is genomen:

€ 311,39

Artikel 2.8

Slopen van een bouwwerk

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 467,09

Paragraaf 2.4

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

Artikel 2.9

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 467,09

Paragraaf 2.5

Aanlegactiviteiten

 

Artikel 2.10

Omgevingsplanactiviteit: Aanleggen of verandering brengen in een weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, zoals bedoeld in de Omgevingsverordening Limburg, de APV danwel de verordening fysieke leefomgeving van de gemeente, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 467,09

Artikel 2.11

Omgevingsplanactiviteit: inrit/uitweg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet voor het aanleggen van een uitrit naar de openbare weg of het veranderen van een bestaande uitrit, zoals bedoeld in de Omgevingsverordening Limburg, de APV danwel de verordening fysieke leefomgeving van de gemeente, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 467,09

Artikel 2.12

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

Tarief

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.245,57

Paragraaf 2.6

Kappen van houtopstanden

 

Artikel 2.13

Omgevingsplanactiviteit: kappen van houtopstanden

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevings-planactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen dan wel doen vellen van houtopstand bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 622,78

Paragraaf 2.7a

Milieubelastende activiteiten op grond van het omgevingsplan

 

Artikel 2.14

Milieubelastende activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.946,20

Paragraaf 2.7b

Milieubelastende activiteiten

 

Artikel 2.14a

Milieubelastende activiteiten

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten is een tarief verschuldigd van:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.919,30

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.432,75

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.946,20

2.

In afwijking van artikel 2.14 lid 1 is onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten voor het aanleggen of gebruiken van een open bodemenergiesysteem (paragraaf 3.2.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving) een tarief verschuldigd van:

€ 3.308,54

 
 

Tarief

3.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet bestaande uit een of meer activiteiten als bedoeld in de afdelingen 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 en 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten is een tarief verschuldigd van:

€ 22.381,30

4.

In afwijking van artikel 2.14a lid 1 tot en met 3 is in het geval de aanvraag omgevingsvergunning en daarmee de wijziging betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en niet leidt tot significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu zoals bedoeld in artikel 10.24 lid 4 van het Omgevingsbesluit een tarief verschuldigd van:

€ 2.724,68

Paragraaf 2.8

Maatwerkvoorschriften, vergunningvoorschriften en gelijkwaardige maatregelen

 

Artikel 2.15

Maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

1.

Bij een aanvraag om maatwerkvoorschrift(-en) of vergunningvoorschrift(en) krachtens artikel 4.5 van de Omgevingswet die betrekking hebben op een bouwactiviteit bedraagt het tarief:

 

a.

bij één maatwerkvoorschrift of één vergunningvoorschrift:

€ 467,09

b.

bij twee of meer maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 467,09

 

en per maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift vermeerderd met:

€ 155,70

2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 Omgevingswet:

€ 467,09

Artikel 2.16

Maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

1.

Bij een aanvraag om maatwerkvoorschrift(-en) of vergunningvoorschrift(en) krachtens artikel 4.5 van de Omgevingswet die betrekking hebben op een milieubelastende activiteit bedraagt het tarief bij

 

a.

één maatwerkvoorschrift:

€ 1.946,20

b.

bij twee of meer maatwerkvoorschriften, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 1.946,20

 

en per maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift vermeerderd met:

€ 973,10

2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 Omgevingswet:

€ 1.946,20

Artikel 2.17

Gelijkwaardige maatregel

 
 

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

a.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief per te toetsen gelijkwaardige maatregel:

€ 1.946,20

b.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief per te toetsen gelijkwaardige maatregel:

€ 1.245,57

Paragraaf 2.9

Natuur

Tarief

Artikel 2.18

Natura-2000 activiteit

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een Natura 2000-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e van de Omgevingswet bedraagt het tarief:

€ 4.865,50

2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een positieve weigering (in geval van intern salderen):

€ 2.432,75

3.

In afwijking van lid 1 bedraagt het tarief voor een eerder afgegeven vergunning voor de desbetreffende locatie die wordt gewijzigd en conform wet- en regelgeving als wijziging dient te worden aangemerkt

€ 3.211,23

4.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het omzetten van een PAS-melding die aan de voorwaarden van het Legalisatieprogramma voldoet, naar een vergunning, danwel het omzetten van een PAS-melding op verzoek die aan de voorwaarden van het Legalisatieprogramma voldoet en dient te worden geweigerd (in geval intern salderen), onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

gratis

Paragraaf 2.10

Flora- en Fauna activiteiten

 

Artikel 2.19

Soortenbescherming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in andere artikelen in dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, bedraagt het tarief als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een flora en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de Omgevingswet, niet zijnde een wijziging van een tenaamstelling van een reeds verleende omgevingsvergunning, en de activiteit plaatsvindt

 

a.

ten behoeve van het realiseren of wijzigen van infrastructurele werken, het realiseren of wijzigen van windmolens of ruimtelijke ontwikkeling waarbij één of meer woningen of gebouwen met een totaal bouwoppervlak van meer dan 500 m² worden gesloopt, gerealiseerd of gerenoveerd danwel een herinrichting van een terrein wat meer dan 500 m² beslaat:

€ 1.868,35

b.

ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling waarbij één woning of gebouw met een totaal bouwoppervlak van minder dan 500 m² wordt gesloopt, gerealiseerd of gerenoveerd danwel een herinrichting van een terrein wat minder dan 500m² beslaat:

€ 486,55

Paragraaf 2.11

Maatwerkvoorschriften bij activiteiten die houtopstanden, hout en houtproducten betreffen

 

Artikel 2.20

Houtopstanden en herplantplicht

 

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op het toestaan van herbeplanting op andere grond, als bedoeld in artikel 11.129, eerste lid van het Besluit activiteiten leefomgeving (maatwerkvoorschrift herplant andere grond), bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 934,18

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op het ten behoeve van de in artikel 11.129 van het Besluit activiteiten leefomgeving genoemde plicht tot herbeplanting (maatwerkvoorschrift herplantplicht), bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 622,78

Paragraaf 2.12

Overige tarieven

Tarief

Artikel 2.21

Advies met instemming

 
 

Als een aanvraag op grond van artikel 16.15 en artikel 16.16 van de Omgevingswet advies en instemming behoeft van Gedeputeerde Staten gelden de in deze tarieventabel opgenomen tarieven voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten, waarop het advies en instemming betrekking heeft.

 

Artikel 2.22

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

De in artikel 2.23a opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of van het nemen van een ander besluit.

 

Artikel 2.23a

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als al dan niet krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

Voor de beoordeling van een bodemrapport op het aspect bouw

€ 467,09

b.

Voor de beoordeling van een bodemrapport op het aspect milieu

€ 583,86

c.

Voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 467,09

d.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 7.784,80

e.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 467,09

Artikel 2.23b

Project-m.e.r.-beoordeling

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een m.e.r.-aanmeldnotitie voor de uitvoering van een m.e.r.-beoordeling door het bevoegd gezag:

€ 973,10

Artikel 2.24

Verstrekking bodeminformatie

 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van bodeminformatie waarvoor dossieronderzoek noodzakelijk is, is per dossier een tarief verschuldigd van:

€ 116,77

Artikel 2.25

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg wijziging project

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project of een naamswijziging niet zijnde een wijziging zoals opgenomen onder artikel 2.14a lid 4:

€ 467,09

Artikel 2.26

Intrekken omgevingsvergunning

 
 

Als de aanvrager verzoekt om de verleende vergunning voor een milieubelastende activiteit geheel of gedeeltelijk in te trekken is een tarief verschuldigd van:

€ 1.654,27

 

tenzij paragraaf 2.18 van toepassing is

 

Paragraaf 2.13

Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaartuigen (TUG's)

 

Artikel 2.27

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart Provincie Limburg:

€ 934,18

Paragraaf 2.15a

Ontgrondingsactiviteit

Tarief

Artikel 2.29

ONTGRONDINGEN (ontgrondingsactiviteit) met inbegrip van omgevingsoverleg

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning of een verlenging voor een ontgrondingsactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Omgevingswet

 

a.

een algemeen tarief per vergunningsbesluit

€ 133,40

b.

daarenboven, afhankelijk van de hoeveelheid te ontgronden vaste stoffen (1):

 
 

van 1 tot 25.000 mᶟ

€ 1.479,18

 

van 25.000 tot 75.000 mᶟ

€ 7.666,93

 

van 75.000 tot 150.000 mᶟ

€ 20.805,45

 

van 150.000 tot 250.000 mᶟ

€ 31.452,25

 

van 250.000 tot 1.000.000 mᶟ

€ 44.253,84

 

van 1.000.000 tot 5.000.000 mᶟ

€ 92.092,35

 

van 5.000.000 mᶟ of meer

€ 185.020,85

2.

een wijziging van een vergunning voor wat betreft de ontgrondingsactiviteit:

 

a.

indien als gevolg van de wijziging de hoeveelheid te ontgronden vaste stoffen niet toeneemt, wordt afhankelijk van de hoeveelheid nog resterende te ontgronden vaste stoffen het volgende tarief in rekening gebracht:

 
 

van 1 tot 25.000 mᶟ

€ 601,80

 

van 25.000 tot 150.000 mᶟ

€ 1.900,15

 

150.000 mᶟ of meer

€ 6.863,35

b.

Indien als gevolg van de wijziging de hoeveelheid te ontgronden vaste stoffen toeneemt, wordt over de extra hoeveelheid te ontgronden vaste stoffen het in het eerste lid onder a en b genoemde tarief in rekening gebracht.

 

3.

een vergunning, verlenging of wijziging van een vergunning voor een ontgrondingsactiviteit waarbij geen uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt toegepast:

€ 812,05

4.

Onverminderd de voorgaande artikelen is in voorkomende gevallen een aanvullend tarief verschuldigd conform artikel 2.23a voor de beoordeling van een onderzoeksrapport.

 

5.

Onverminderd de voorgaande artikelen is voor elk goedkeuringsbesluit van een eindplan een aanvullend tarief verschuldigd van:

€ 1.868,35

(1)

Gelet op de Heffingsverordening ontgrondingen wordt de hoeveelheid te ontgronden vaste stoffen als volgt gedefinieerd: De hoeveelheden vaste stoffen gemeten in profiel van de ontgraving. Dit zijn bruto hoeveelheden. Alle vaste stoffen, die op basis van een vergunning vergraven kunnen worden, worden meegeteld. Naast de verhandelbare vaste stoffen tellen ook de niet verhandelbare teelaarde, dekgronden, mors e.d. mee.

Paragraaf 2.15b

Waterontrekkingsactiviteit

Tarief

Artikel 2.30

WATER (waterontrekkingsactiviteit) met inbegrip van omgevingsoverleg

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning of een wijziging van de jaarhoeveelheid en/of locatie en/of pakket van de wateronttrekkingsactiviteit, met uitzondering van een wijziging van een vergunning inhoudende een vermindering van de vergunde hoeveelheid:

 

a.

afhankelijk van de (nieuwe) hoeveelheid te onttrekken grondwater per jaar:

 
 

Van 150.000 tot 200.000 m3

€ 10.294,30

 

Van 200.000 tot 500.000 m3

€ 12.354,65

 

Van 500.000 tot 1.500.000 m3

€ 14.414,85

 

1.500.000 m3 of meer

€ 16.363,40

b.

In afwijking van hetgeen onder a is opgenomen is voor de wijziging van de vergunningvoorschriften een tarief verschuldigd van:

€ 934,18

Paragraaf 2.16

Restbepaling

 

Artikel 2.31

Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur, de provinciale omgevingsverordening of een gemeentelijk omgevingsplan:

€ 467,09

Paragraaf 2.17

Vermindering

 

Artikel 2.32

Vermindering na omgevingsoverleg

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.7b, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100%

 

van de voor het omgevingsoverleg geheven leges.

 
 

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 
 

a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 
 

b. in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

 
 

c. binnen 6 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 

Paragraaf 2.18

Teruggaaf

 

Artikel 2.33

Aanvraag en oordeel vergunningvrij

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten bedraagt het tarief indien na een expliciete beoordeling op verzoek blijkt dat de aanvraag vergunningsvrij is:

€ 467,09

Artikel 2.34

Buiten behandeling stellen

Tarief

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

Artikel 2.35

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt voordat hierop is beschikt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

Artikel 2.36

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide procedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt voordat hierop is beschikt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

15%

Artikel 2.37

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor ontgrondingsactiviteiten, bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

Als een verleende omgevingsvergunning voor een ontgrondingenactiviteit, een bouwactiviteit of een milieubelastende activiteit op aanvraag van de vergunninghouder wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

15%

Deze tarieventabel 2024 behoort bij en maakt deel uit van de legesverordening Limburg 2024. 15 december 2023 te Maastricht

Bijlage A OVERZICHT BOUWKOSTEN TEN BEHOEVE VAN BEREKENINGEN VOOR DE BOUWLEGES-TOETS (‘ROEB lijst’)

 
 

2023

2023

 
 

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

incl. 21%

BTW

eenheid

 
 

(euro)

(euro)

(bruto)

1.

WONINGEN

 
 
 
 

1.1 Rijtjeswoningen

244,00

295,24

per m3

 

1.2 Halfvrijstaande woningen

295,00

356,95

per m3

 

1.3  Vrijstaande woningen / appartementen

329,00

398,09

per m3

 

1.4 Bungalows

352,00

425,92

per m3

 

1.5  Woonwagens (nieuw en verplaatst)

221,00

267,41

per m3

 

1.6 (Tijdelijke) woonunit

221,00

267,41

per m3

 

1.7 Recreatiewoning

221,00

267,41

per m3

2.

WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

 
 
 
 

2.1  Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

335,00

405,35

per m3

 

2.2  Uitbreiding bergruimte / garage

148,00

179,08

per m3

 

2.3 Kelder

306,00

370,26

per m3

 

2.4 Serre

663,00

802,23

per m2

 

2.5  Verandering woonruimte (inpandig)

153,00

185,13

per m3

 

2.6 Dakkapel

1.270,00

1.536,70

per ml

 

2.7 Gevelwijziging

686,00

830,06

per m2

 

2.8 Nieuw dak

136,00

164,56

per m2

3.

BIJGEBOUWEN

 
 
 
 

3.1  Berging/garage met plat dak

153,00

185,13

per m3

 

3.2  Berging/garage met kapconstructie

142,00

171,82

per m3

 

3.3  Carport / Overkapping

182,00

220,22

per m2

 

3.4 Tuinhuisje (prefab)

170,00

205,70

per m2

 

3.5 Zwembad

227,00

274,67

per m3

 
 
 
 
 

4.

TUIN en STRAATMEUBILAIR

 
 
 
 

4.1 Houten schutting/pergola

80,00

96,80

per ml

 

4.2 Gemetselde tuinmuur

142,00

171,82

per ml

 

4.3 Schotelantenne

1.145,00

1.385,45

per st.

 

4.4  Hout + metselwerk tuinmuur

108,00

130,68

per ml

 

4.5 Gaashekwerk

57,00

68,97

per ml

5.

BEDRIJFSHALLEN

- Gemetselde wandconstructie: geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 

5.1  Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

114,00

137,94

per m3

 

5.2  Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

68,00

82,28

per m3

 

5.3 Tussenvloer in de hal extra

153,00

185,13

per m2

 

5.4  Bedrijfskantoor in de hal

- Systeembouw: geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

233,00

281,93

per m3

 

5.5  Hal hoogte tot en met 6 m

68,00

82,28

per m3

 

5.6  Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

57,00

68,97

per m3

 

5.7  Hal hoger dan 9 m, opp. kleiner dan 5.000 m2

51,00

61,71

per m3

 

5.8  Hal hoger dan 9 m, opp. tussen 5.000 en 10.000 m2

51,00

61,71

per m3

 

5.9 Hal hoger dan 9 m, opp. tussen 10.000 en 20.000 m2

46,00

55,66

per m3

 

5.10  Hal hoger dan 9 m, opp. groter dan 20.000 m2

46,00

55,66

per m3

 

5.11  Tussenvloer in de hal extra

97,00

117,37

per m2

 

5.12  Kantoorvloer in de hal extra

148,00

179,08

per m2

 

5.13 Open loods

148,00

179,08

per m2

 

5.14  Semi-permanente unit

233,00

281,93

per m3

 

5.15 Romneyloods

32,00

38,72

per m3

6.

OVERIGE GEBOUWEN

 
 
 
 

6.1 Kantoor

329,00

398,09

per m3

 

6.2 Showroom

193,00

233,53

per m3

 

6.3 Winkel

329,00

398,09

per m3

 

6.4 Bouwmarkt

148,00

179,08

per m3

 

6.5 Horeca

301,00

364,21

per m3

 

6.6 Sporthal

295,00

356,95

per m3

 

6.7 Kleedgebouwen

272,00

329,12

per m3

 

6.8  Scholen / kinderdagverblijven

261,00

315,81

per m3

 

6.9 Noodscholen

216,00

261,36

per m3

 

6.10  Zorgfunctie (kleinschalig)

391,00

473,11

per m3

 

6.11  Interne wijzigingen overige gebouwen

114,00

137,94

per m3

 

6.12  Gevelwijzigingen overige gebouwen

692,00

837,32

per m2

7.

TUINBOUWKAS

 
 
 
 

7.1 Verwarmde kas

51,00

61,71

per m2

 

7.2 Onverwarmde kas

34,00

41,14

per m2

8.

VARKENSSTAL

 
 
 
 

8.1 Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

454,00

549,34

per m2

 

8.2  Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

420,00

508,20

per m2

 

8.3  Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

295,00

356,95

per m2

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.

KOEIENSTAL

 
 
 
 

9.1  Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

408,00

493,68

per m2

 

9.2  Grupstal (traditioneel metselwerk)

329,00

398,09

per m2

 

9.3  Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

352,00

425,92

per m2

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

9.4  Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank

697,00

843,37

per m2

10.

KIPPENSTAL

 
 
 
 

10.1  Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

340,00

411,40

per m2

 

10.2  Legkippen (traditioneel metselwerk)

363,00

439,23

per m2

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

10.3   Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

108,00

130,68

per m2

11.

PAARDENSTAL

 
 
 
 

11.1  Paardenstal (traditioneel metselwerk)

686,00

830,06

per m2

 

11.2  Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

335,00

405,35

per m2

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

12.

OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

 
 
 
 

12.1 Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

244,00

295,24

per m2

 

12.2   Opslagloods (houten gevels)

131,00

158,51

per m2

 

12.3  Opslagloods (beton gevels)

131,00

158,51

per m2

 

12.4  Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

108,00

130,68

per m2

 

12.5  Prefab veldschuur open (stalen gevels)

63,00

76,23

per m2

 

12.6 Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

374,00

452,54

per m2

 

12.7   Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

675,00

816,75

per m2

 

12.8 Nertsen

165,00

199,65

per m1

13.

MEST SILO / KELDER

 
 
 
 

13.1  Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

45,00

54,45

per m3

 

13.2  Mest kelder (losse kelder)

153,00

185,13

per m2

 

13.3 Sleufsilo

278,00

336,38

per m1

14.

(PARKEER)KELDER

 
 
 
 

14.1   Gedeeltelijk boven- of ondergronds

199,00

240,79

per m3

 

14.2  Geheel ondergronds

267,00

323,07

per m3

 

14.3  Geheel bovengronds

125,00

151,25

per m3

 

14.4   (Parkeer)kelder onder gebouw

131,00

158,51

per m3