Legesverordening Leeuwarden 2024

Geldend van 25-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 25-01-2024

Intitulé

Legesverordening Leeuwarden 2024

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2023 (2023-136458);

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

BESLUIT:

vast te stellen de Legesverordening Leeuwarden 2024.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a. ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b. ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c. ’maand’: een tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de (n)e dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d. ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b. het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1. Leges worden niet geheven voor:

 • a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c. het afgeven van beschikkingen of afschriften van beschikkingen op verzoeken voor bijstand ingevolge de Wet Werk en Bijstand en andere uitkeringen in het persoonlijk belang van de uitkeringsgerechtigden;

 • d. het afgeven van raads- en commissiestukken ten behoeve van de Openbare Bibliotheken met de daarbij behorende filialen;

 • e. vergunningen en ontheffingen van straat-, wijk- of dorpsfeesten die aan onderstaande criteria voldoen:

  • 1.

   Het evenement wordt georganiseerd door een wijkvereniging, wijkpanel, dorpsvereniging of in het geval van een straatfeest door een particulier die namens de bewoners de aanvraag indient;

  • 2.

   Er is geen inzet van gemeentelijke diensten of hulpdiensten nodig;

  • 3.

   Het evenement voldoet aan de criteria van een kennisgeving of het evenement is vergunningplichtig en er worden per dag minder dan 1000 bezoekers verwacht en het evenement duurt maximaal 4 dagen of het evenement wordt georganiseerd om activiteiten aan kinderen in de schoolvakanties aan te bieden.

 • f. vergunningen en ontheffingen van huldigingen met een bovenlokaal karakter en alle herdenkingen (evenementen);

 • g. aanvragen van openbare lichamen voor de onderdelen 1.1 (kopieën), 1.2 (administratiekosten) en 1.4 (raadplegen archief) zoals genoemd in de tarieventabel;

 • h. verstrekkingen die kosteloos zijn:

  • 1.

   voor buitengemeentelijke afnemers

  • 2.

   voor bijzondere derden

  • 3.

   bij onvermogen

  • 4.

   op grond van protocolverplichting

 • 2. De leges, tot en met een bedrag van € 1.000,- worden niet geheven voor diensten ten behoeve van de gemeente zelf.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5A Ter inzage legging bijlage

De UAV norm 2012 waarnaar in de tarieventabel behorende bij de legesverordening wordt verwezen ligt ter inzage in het Gemeentehuis.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Tijdstip van betaling en betaling in termijnen

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. In afwijking in zoverre van het eerste lid moeten de leges, indien zij worden geheven voor de afgifte van een stuk of het verstrekken van inlichtingen, worden betaald bij de afgifte van dat stuk of het verstrekken van de inlichtingen.

 • 3. In afwijking van het eerste lid geldt dat zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in tiengelijke termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht bevoegdheden door de raad

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a. van zuiver redactionele aard zijn;

 • b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de "Legesverordening Leeuwarden 2024".

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. De "Legesverordening Leeuwarden 2023", vastgesteld bij raadsbesluit Leeuwarden van 21 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten tot de inwerkingtreding van deze verordening.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2023.

De voorzitter,

De griffier,

(1): Gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 20 november 2023.

(2): Gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 24 januari 2024.

Bijlage tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de

Legesverordening Leeuwarden 2024

 

 

de tarieven die zijn aangemerkt met een * zijn wettelijk vastgestelde tarieven

 

Hoofdstuk 1

ALGEMEEN

 
 
 
 
 

KOPIEEN

 
 
 
 

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van analoge en digitale kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.1.1

per kopie

 

1.1.1.1.1

op pagina A4 en A3 - zelfbediening

€ 0,10

1.1.1.1.2

op pagina A4 en A3 - door personeel

€ 0,50

1.1.1.2

op pagina A2

€ 4,28

1.1.1.3

op pagina A1

€ 7,76

1.1.1.4

op pagina A0

€ 13,01

1.1.1.5

bouwtekeningen met spoed extra per kopie

€ 25,89

 
 
 

1.2

Het tarief bedraagt voor administratiekosten

 
 

per aanslag

€ 12,58

 

vermeerderd met extra portokosten naar gewicht

p.m.

 

vermeerderd met eventuele transferkosten buitenland

€ 19,41

 
 
 
 

RAADS- EN COMMISSIESTUKKEN

 
 
 
 

1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.3.1

het afsluiten van een abonnement op kopieën van verslagen en overige stukken van raadsvergaderingen, voor een kalenderjaar

€ 289,20

1.3.2

het afsluiten van een abonnement op kopieën van verslagen en overige stukken van raadsvergaderingen, indien de stukken worden afgehaald, voor een kalenderjaar

€ 222,61

1.3.3

het afsluiten van een abonnement op kopieën van verslagen en overige stukken van vergaderingen van een raadsadviescommissie of een commissie van advies en bijstand aan burgemeester en wethouders, voor een kalenderjaar

€ 81,06

 
 
 
 

GEMEENTEARCHIEF / ARCHIEF HCL

 
 
 
 

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het

 
 

op verzoek doen van naspeuringen, het digitaliseren of het verlenen van bijstand door een ambtenaar van de gemeente in de in het gemeentearchief of de historische archieven berustende stukken, ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,00

 
 
 
 

HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN

 
 
 
 

1.7

Het tarief bedraagt voor het doen op aanvraag van:

 

1.7.1.1

een reproductie van een bouwtekening (na begroting)

p.m.

1.7.1.2

bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 25,89

1.7.2

een reproductie van een gedigitaliseerd origineel voor zover niet opgenomen in de Beeldbank:

 

1.7.2.1

vervallen

 

1.7.2.2

vervallen

 

1.7.2.3

per e-mail/digitale transfer, per 20 scans (300 DPI)

€ 9,82

1.7.2.4

vervallen

 
 
 
 

1.8

Het tarief bedraagt voor

 

1.8.1

commercieel gebruik van reproducties van archief- en beeldmateriaal, waarvan de eigendom berust bij het HCL

in overleg

1.8.2

een rondleiding door het HCL-gebouw, inclusief eventueel bezoek aan de Oldehove-toren, geldt een uurtarief per groep

€ 106,19

1.8.2.1

een rondleiding door het HCL-gebouw, inclusief eventueel bezoek aan de Oldehove-toren, voor scholen via Cultureel Jongeren Paspoort(CJP) geldt een uurtarief per groep

 
 
 
 

1.9

Het tarief bedraagt voor

 

1.9.1

vervallen

 

1.9.2

de toegang tot de Oldehove-toren voor:

 

1.9.2.1

volwassenen

€ 3,50

1.9.2.2

kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar

€ 1,50

1.9.2.3

groepen groter dan 15 personen volwassenen per persoon

€ 2,50

1.9.2.4

groepen groter dan 15 personen t/m de leeftijd van 12 jaar per persoon

€ 1,00

1.9.2.5

groepen groter dan 15 personen buiten openingstijden

€ 3,00

1.9.3

een rondleiding in de Oldehove-toren buiten reguliere openingstijden (exclusief toegangsprijs)

€ 50,00

 
 
 

1.10

Het tarief bedraagt voor de toegang tot het Pier Pander Museum voor:

 

1.10.1

volwassenen

€ 2,00

1.10.2

kinderen tot en met de leeftijd van 6 jaar

gratis

1.10.3

kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar

€ 1,00

1.10.4

groepen groter dan 10 personen met een rondleiding per persoon

€ 1,50

 
 
 

Hoofdstuk 2

PUBLIEKE DIENSTVERLENING

 
 
 
 
 

BURGERLIJKE STAND

 
 
 
 
 

Gegevens burgerlijke stand

 

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.1.1

vervallen

 

2.1.2

het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand, het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand, te weten:

 
 

a. voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 23b, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (wettelijk vastgesteld tarief);

€ 16,60

 

b. voor elk uittreksel als bedoeld in artikel 23b, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek *;

€ 16,60

 

c. voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek *;

€ 29,00

 

d. voor elke attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek * en

€ 16,60

 

e. voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand *

€ 16,60

 

f. voor een meertalig modelformulier van een onder a, b, d en e genoemd stuk *

€ 16,60

 

g. voor een meertalig modelformulier van een onder c genoemd stuk *

€ 22,30

 
 
 
 

Huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap

 

2.2.1.1

op maandag tot en met vrijdag (aanvang binnen reguliere kantoortijd 9.00-16.00 uur)

€ 495,36

2.2.1.2

op zaterdag en niet reguliere tijdstippen

€ 1.015,15

2.2.1.3

budgethuwelijk op vastgestelde tijden in het gemeentehuis

€ 194,89

2.2.1.4

Het tarief onder 2.2.1.1 of 2.2.1.2 wordt, als het huwelijk voltrokken wordt op een zelf gekozen locatie, voor één dag vermeerderd met een bedrag van

€ 82,80

2.2.1.5

vervallen

 

2.2.1.6

De kosten bedragen bij annulering van een huwelijk, partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap zoals bedoeld in 2.2.1

 

2.2.1.6.1

tot 3 maanden voor de huwelijksdatum: 10 % van de leges

 
 

a. annulering voor een huwelijk of registratie als bedoeld onder 2.2.1.1

€ 49,50

 

b. annulering voor een huwelijk of registratie als bedoeld onder 2.2.1.2

€ 109,10

 

c. annulering voor een huwelijk of registratie als bedoeld onder 2.2.1.3

€ 24,40

2.2.1.6.2

tussen 3 maanden en 1 maand voor de huwelijksdatum: 25 % van de leges

 
 

a. annulering voor een huwelijk of registratie als bedoeld onder 2.2.1.1

€ 123,80

 

b. annulering voor een huwelijk of registratie als bedoeld onder 2.2.1.2

€ 272,80

 

c. annulering voor een huwelijk of registratie als bedoeld onder 2.2.1.3

€ 61,10

2.2.1.6.3

binnen 1 maand tot 1 week voor de huwelijksdatum: 75 % van de leges

 
 

a. annulering voor een huwelijk of registratie als bedoeld onder 2.2.1.1

€ 371,50

 

b. annulering voor een huwelijk of registratie als bedoeld onder 2.2.1.2

€ 818,40

 

c. annulering voor een huwelijk of registratie als bedoeld onder 2.2.1.3

€ 176,80

2.2.1.6.4

vanaf 1 week tot en met de dag van voltrekking: 100 % van de leges

 

2.2.1.7

Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand, wordt de mogelijkheid geboden voor kosteloze voltrekking of omzetting van een geregistreerd partnerschap op maandag 9.00 uur, 9.15 uur en 9.30 uur op een door de gemeente te bepalen wijze en locatie.

 

2.2.1.8

De kosten bedragen bij annulering van een voltrekking, zoals bedoeld in 2.2.1.7

 

2.2.1.8.1

tussen 3 maanden en 1 maand voor de huwelijksdatum

€ 50,50

2.2.1.8.2

binnen 1 maand tot en met de dag van voltrekking en bij niet verschijnen

€ 84,21

2.2.1.9

Eenmalig kan de huwelijksdatum tot 1 maand voor de huwelijksdatum kosteloos gewijzigd worden, daarna wordt een vast bedrag in rekening gebracht

€ 84,21

2.2.1.9.1

Indien het huwelijk na wijziging van de datum wordt geannuleerd, geldt de originele huwelijksdatum bij vaststelling van de annuleringskosten.

 
 
 
 

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.2.2.1

het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder decorum

€ 104,50

2.2.2.2

het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met decorum is overeenkomstig het tarief genoemd in 2.2.1

 

2.2.2.3

het beschikbaar stellen van getuigen bij een huwelijksvoltrekking,

 
 

per getuige

€ 71,70

2.2.3.1

het aanstellen van een trouwambtenaar voor één huwelijksvoltrekking of partnerschapsvoltrekking,

 
 

per aanstelling

€ 315,00

2.2.3.2

het gebruik van een toga door de in 2.2.3.1 genoemde trouwambtenaar,

 
 

per toga

€ 96,70

 
 
 
 

Locatie huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het gebruik van de volgende gemeentelijke trouwlocaties

 

2.3.1

Oranjezaal Stadhuis van maandag t/m donderdag (ingang Hofplein)

€ 342,70

2.3.2

Oranjezaal Stadhuis op vrijdag (via bordes met rode loper)

€ 548,40

2.3.3

Oranjezaal Stadhuis op zaterdag (via bordes met rode loper)

€ 685,50

2.3.4

Oldehove

€ 685,50

2.3.5

Standaard trouwkamer maandag van 10.00 uur tot 16.00 uur, dinsdag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur (ingang Hofplein)

€ 131,00

2.3.6

Kosten gebruik van trouwlocaties van derden worden niet door de gemeente in rekening gebracht, maar door de exploitant van de betreffende locatie.

 
 
 
 
 

Trouw-/geregistreerd partnerschaps- boekje

 

2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.4.1.1

het verstrekken van een trouw-/geregistreerd partnerschaps- boekje bij een huwelijksvoltrekking dan wel registratie van een partnerschap of een duplicaat daarvan

€ 43,00

2.4.1.2

indien gecalligrafeerd wordt het tarief bepaald in 2.4.1.1 verhoogd met

€ 39,50

2.4.2

het calligraferen (bijschrijven) van een kind in het trouw-/geregistreerd partnerschapsboekje

€ 23,90

 
 
 
 

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

2.5.1

Voor de toepassing van 2.5 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

2.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens,

 
 

per verstrekking

€ 15,90

2.5.3

In afwijking van het bepaalde in 2.5.1 en 2.5.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen (wettelijk vastgesteld tarief)

 
 

per verstrekking

€ 7,50

2.6

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de BRP voor ieder daaraan besteed kwartier of deel van een kwartier

€ 24,60

2.7

vervallen

 
 
 
 
 

Selecties uit de basisregistratie personen

 

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

2.8.1

gegevens over door aanvrager niet met namen en/of adressen aangeduide personen, waarvoor de basisregistratie personen geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg moet worden gelezen, een basisbedrag van

€ 522,00

 

verhoogd per verstrekking met

€ 0,02

2.8.2

indien levering van de gegevens op etiketten wordt gewenst,

 
 

per etiket

€ 0,03

2.8.3

andere gegevensverzamelingen,

 
 

per verzameling

€ 73,08

2.8.4

bij levering in een bestandsvorm

€ 144,87

2.8.5

indien levering op een optische gegevensdrager gewenst is,

 
 

per levering

€ 35,79

 
 
 
 

Reisdocumenten

 

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.9.1.1

een nationaal paspoort

 

2.9.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is *

€ 83,80

2.9.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt *

€ 63,40

2.9.1.2

een nationaal paspoort met een groter aantal bladzijden dan een nationaal paspoort als bedoeld in 2.9.1.1 (zakenpaspoort)

 

2.9.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is *

€ 83,80

2.9.1.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt *

€ 63,40

2.9.1.3

een reisdocument voor een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

2.9.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is *

€ 83,80

2.9.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt *

€ 63,40

2.9.1.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen *

 

2.9.1.4.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is *

€ 63,40

2.9.1.4.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt *

€ 63,40

2.9.1.5

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen voor een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart

 

2.9.1.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is *

€ 75,80

2.9.1.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt *

€ 40,90

2.9.2

vervallen

 

2.9.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 2.9.1 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van *

€ 57,00

2.9.3.1

Voor het bezorgen van een in de onderdelen 2.9.1 tot en met 2.9.3 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 2.9.1 tot en met 2.9.3 genoemde bedragen *

€ 3,50

2.9.4

De tarieven genoemd in 2.9.1 t/m 2.9.3 bedragen hoogstens de maximale tarieven die van toepassing zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van reisdocumenten als bedoeld in artikel 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet.

 

2.9.5

Aan de tarieven genoemd in 2.9.1 t/m 2.9.3 zijn toegevoegd de wettelijk vastgestelde rijksleges. Indien deze rijksleges in de loop van het belastingjaar worden gewijzigd worden deze tarieven gewijzigd gelijk aan de wijziging van deze rijksleges.

 
 
 
 
 

Rijbewijzen

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.10.1

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs (deels wettelijk vastgesteld tarief)

€ 51,10

2.10.2

gezondheidsverklaring (deels door CBR vastgesteld tarief)

€ 45,70

2.10.3

Vervallen

 

2.10.4

Aan de tarieven genoemd in 2.10.1, 2.10.2 en 2.10.5 zijn toegevoegd de wettelijk vastgestelde rijksleges dan wel het door het CBR berekende tarief. Indien deze rijksleges dan wel het door het CBR berekende tarief in de loop van het belastingjaar worden gewijzigd worden deze tarieven gewijzigd gelijk aan de voorgedane wijzigingen.

 

2.10.5

Het tarief genoemd in onderdeel 2.10.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met *

€ 39,65

 
 
 
 

Verklaringen omtrent het gedrag

 

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

2.11.1.1

een verklaring omtrent het gedrag *

€ 41,35

2.11.1.2

vervallen

 

2.11.2

Het tarief genoemd in 2.11.1 bedraagt hoogstens het maximale tarief dat van toepassing is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen.

 

2.11.3

Aan het tarief genoemd in 2.11.1 is toegevoegd de wettelijk vastgestelde rijksleges. Indien deze rijksleges in de loop van het belastingjaar wordt gewijzigd wordt dit tarief gewijzigd gelijk aan de wijziging van deze rijksleges.

 
 
 
 
 

Naturalisatie Adviezen

 

2.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk, als bedoeld in het actuele Besluit optie- en naturalisatiegelden, het tarief zoals dat is opgenomen in het actuele Besluit optie- en naturalisatiegelden.

 
 

- optie; enkelvoudig

 
 

- optie; gemeenschappelijk

 
 

- optie; medeopterende minderjarige

 
 

- naturalisatie; enkelvoudig; standaard

 
 

- naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard

 
 

- naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd

 
 

- naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd

 
 

- naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

 
 
 
 
 

Legaliseren handtekening, bewijs van leven

 

2.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.13.1

het legaliseren van een handtekening of het waarmerken van een stuk

€ 10,40

2.13.2

een bewijs van leven uit de BRP (nationaal)

€ 15,90

 
 
 

Hoofdstuk 3

Veiligheidsdomein

 
 
 
 

3.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

3.16.1

een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) (Seksinrichting),

 
 

per aanvraag

€ 799,41

3.16.2

een wijziging van de exploitatievergunning als bedoeld in 3.16.1,

 
 

per aanvraag

€ 424,73

 
 
 
 

Alcoholwet

 

3.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

3.17.1

een vergunning op grond van artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet (Alcoholwet vergunning, model A of B)

€ 630,59

3.17.2

een vergunning als bedoeld in 3.17.1, bij wijziging (aanhangsel) van leidinggevende

€ 122,57

3.17.2.1

een vergunning als bedoeld in 3.17.1, bij wijziging van de grootte van de lokaliteit(en) van het horecabedrijf

€ 122,57

3.17.3

een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV (Exploitatievergunning horecabedrijf) tot:

 
 

a. het exploiteren van een horecabedrijf,

€ 639,33

 

b. het exploiteren van een horecabedrijf, door een vereniging of stichting, zonder winstoogmerk en als nevenactiviteit – en daaraan ondergeschikt – en rechtstreeks betrokken bij en verband houdende met amateursport, recreatie, welzijnszorg (buurthuizen, clubhuizen, dorpshuizen en jeugdhonken) en religie

€ 63,54

3.17.6

een vergunning als bedoeld in 3.17.3.a bij wijziging (aanhangsel) van leidinggevende

€ 122,57

3.17.6.1

een vergunning als bedoeld in 3.17.3.a bij wijziging van de grootte van de lokaliteit(en) van het exploiteren van een horecabedrijf

€ 122,57

3.17.7

een vergunning als bedoeld in 3.17.3.b door een vereniging of stichting zonder winstoogmerk als nevenactiviteit, bij wijziging (aanhangsel) van leidinggevende of bij wijziging van de grootte van de lokaliteit(en) van het exploiteren van een horecabedrijf

€ 12,22

3.17.8

een vergunning als bedoeld in 2:34b van de APV (Terrasvergunning horecabedrijf) om een terras te exploiteren bij een horecabedrijf

€ 521,50

3.17.9

een vergunning als bedoeld in 3.17.8 bij wijziging van de grootte van het terras

€ 391,09

3.17.10

een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 93,66

 
 
 
 

Sluitingsuur (Horeca)

 

3.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

3.18.1

een tijdelijk ontheffing, als bedoeld in artikel 2:30 van de APV (Openings- en sluitingstijden):

€ 35,70

3.18.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29a en artikel 2:30 van de APV (Openings- en sluitingstijden), verleend tot wederopzegging:

€ 248,43

 
 
 
 

Kansspelautomaten

 

3.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor:

 

3.19.1

één speelautomaat

 

3.19.1.1

voor een periode van twaalf maanden *

€ 56,50

3.19.1.2

vervallen

 

3.19.2

twee of meer speelautomaten, voor een periode van twaalf maanden

 

3.19.2.1

voor de eerste speelautomaat *

€ 56,50

3.19.2.2

en voor iedere volgende speelautomaat *

€ 34,00

3.19.3

twee of meer speelautomaten, voor een periode van vier jaar

 

3.19.3.1

voor de eerste speelautomaat *

€ 226,50

3.19.3.2

en voor iedere volgende speelautomaat *

€ 136,00

3.19.4

vervallen

 

3.19.5

een periode anders dan twaalf maanden, een naar evenredigheid bepaald bedrag, te berekenen volgens de breuk X/12 x Y, waarbij X staat voor het aantal maanden waarvoor de vergunning geldt en Y voor de leges volgens het tarief genoemd in de 3.19.1 en 3.19.2 en een gedeelte van een maand voor een volle kalendermaand wordt aangemerkt.

 

3.19.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor 5 jaar, als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, sub b van de Wet op de kansspelen *

€ 1.815,12

3.19.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 37,10

3.19.8

Vervallen

 

3.19.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39a van de Algemene plaatselijke verordening (APV)

€ 556,44

 
 
 
 

Verrekening en teruggaaf

 
 
 
 
 

Teruggaaf bij intrekken verleende horecavergunning

 

3.20.1

Indien van een verleende horecavergunning, als bedoeld in 3.16 tot en met 3.19, binnen 6 maanden na verlening geen gebruik wordt gemaakt en deze vergunning wordt ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de voor deze vergunning geheven leges verleend.

 
 
 
 
 

Leges bij intrekken binnen een maand na indiening aanvraag horecavergunning

 

3.20.2

Indien binnen één maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een horecavergunning, als bedoeld in 3.16 tot en met 3.19, doch vóór het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, is 25% van de leges verschuldigd.

 
 
 
 
 

Leges bij weigering horecavergunning en bij intrekken van de aanvraag van de horecavergunning voordat is beschikt en meer dan een maand na indiening van de aanvraag

 

3.20.3

Indien de gevraagde vergunning, als bedoeld in 3.16 tot en met 3.19, wordt geweigerd of meer dan een maand na de indiening van de aanvraag wordt ingetrokken, is 50% van de leges verschuldigd.

 

3.20.3.1

een vergunning voor het houden van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV (Evenement), gecategoriseerd als:

 

3.20.3.2

A-evenement

€ 340,77

 

B-evenement

€ 1.472,58

 

C-evenement

€ 2.631,79

 

indien een aanvraag voor een A-B-C evenement wordt ingetrokken en voordat op de aanvraag is beschikt worden de leges vastgesteld op 50% van het tarief

 
 
 
 
 

Ontheffing tijdelijk binnen treden gesloten woning

 

3.21

Het tarief voor de ontheffing van het verlenen voor het tijdelijk binnen mogen treden in een gesloten woning, niet zijnde een spoedsluiting, bedraagt

€ 33,21

 
 
 

Hoofdstuk 4

Fysiek domein

 
 
 
 
 

Vergunning/ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke verordening Leeuwarden (APV)

 

4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of ontheffing op grond van de volgende artikelen van de APV voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

4.1.0

een tijdelijke standplaatsvergunning voor de verkoop van waren of goederen, als bedoeld in artikel 5:18 van de APV (Verkoopstandplaatsvergunning en weigeringsgronden) (gelijk aan 2.3.b tarieventabel marktgelden)

€ 105,29

4.1.1

een ontheffing tot het dempen of afdammen van een bermsloot

€ 169,29

4.1.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de APV (overige geluidshinder), artikel 8.3 of 8.4 Bouwbesluit 2012 (bouwlawaai en trillinghinder),

€ 80,22

 

per dag tot een maximum per ontheffing

€ 464,57

4.1.3

een ontheffing als bedoeld in 2.17.4, indien geldig voor een kalenderjaar

€ 556,25

 

indien een aanvraag voor een A-B-C evenement wordt ingetrokken en voordat op de aanvraag is beschikt worden de leges vastgesteld op 50% van het tarief

 

4.1.5

een vergunning voor het gebruik van de weg, als bedoeld in artikel 2:10 van de APV (Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan)

€ 80,39

4.1.6

een vergunning voor het uitsteken, aanbrengen of hebben van voorwerpen boven een weg, alsmede voor het spannen van kabels, touw, kettingen of draden boven de weg, als bedoeld in artikel 2:10 van de APV (Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan)

€ 24,55

4.1.7

vervallen

 

4.1.8

een vergunning voor dagontheffing voor straatartiesten (zonder versterkt geluid), als bedoeld in artikel 2:9 van de APV (Straatartiesten)

€ 18,16

4.1.9

vervallen

 

4.1.10

vervallen

 

4.1.11

vervallen

 

4.1.12

vervallen

 

4.1.13

vervallen

 

4.1.14

een vergunning voor het houden van een snuffelmarkt zoals bedoeld in artikel 5:23 van de APV (Snuffelmarkten e.d.)

€ 105,29

4.1.15

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een geschiktheidverklaring als bedoeld in artikel 3:13 van de APV (Weigeringsgronden),

 
 

per pand

€ 2.629,00

 
 
 
 

Lig- of aanlegplaatsen

 

4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

4.2.1

een vergunning voor het innemen van een lig- of aanlegplaats, als bedoeld in artikel 5:31.1 van de APV of het Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen

€ 561,64

4.2.2

een vergunning voor het tijdelijk innemen van een lig- of aanlegplaats als bedoeld in 4.2.1,

 
 

per aanvraag

€ 280,84

4.4

Als tijdens de behandeling van de aanvraag, als bedoeld in 4.2.1, de aanvraag wordt ingetrokken, of de gevraagde ontheffing of vergunning niet wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de verschuldigde leges. Dit is exclusief de kosten voor mogelijke welstandsbeoordeling door Hûs en Hiem.

 

4.4

Indien van toepassing, wordt het in 4.2.1, 4.5 en 4.6 genoemde tarief verhoogd met de werkelijke kosten van welstandsbeoordeling door Hûs en Hiem.

 

4.5

voor het plaatsen op de wachtlijst voor een ligplaatsvergunning

€ 263,69

4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of hiervoor een ligplaatsvergunning zou kunnen worden verleend,

€ 257,93

4.7

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een beschikking als bedoeld onder 4.1 t/m 4.6 strekt tot legalisatie van een beschikkingsplichtige activiteit die reeds begonnen of voltooid is, dan wordt het in de tarieventabel vermelde bedrag verhoogd met 25%.

 
 
 
 

Hoofdstuk 5

Fysiek Domein II

 
 
 
 

5.1

Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

 
 
 
 
 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

 
 
 
 
 

Definities

 

5.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

5.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 
 
 
 

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

5.1.3

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 

5.1.4

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

5.1.5

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

 
 

- onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

 
 

- onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

 
 

- onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

 
 
 
 

5.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

a. omgevingsoverleg;

 
 

b. een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 
 

c. een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 
 

d. toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 
 

e. een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 
 

f. intrekking van een omgevingsvergunning;

 
 

g. wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 
 

h. een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 
 
 
 

5.3

Bepalen tarief

 

5.3.1

De in artikel 5.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

5.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

5.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 5.12.

 

5.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 5.13.

 

5.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

5.3.6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 
 

Paragraaf 2 Voorfase

 
 
 
 

5.4

Omgevingsoverleg

 
 

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

5.4.1

voor elk omgevingsoverleg

€ 435,05

5.4.2

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van een omgevingstafel over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, worden de kosten doorberekend.

 

5.4.3

Het op grond van het tweede lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 

Paragraaf 3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 
 
 
 

5.5

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.5.1

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 1.000.000: 0,65% van de bouwkosten met een minimum van

€ 20,00

5.5.2

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 1.000.000 maar minder dan € 2.500.000

€ 6.500,00

 

vermeerderd met 0,53% van de bouwkosten die meer bedragen dan € 1.000.000

 

5.5.3

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 2.500.000 maar minder dan € 5.000.000

€ 14.500,00

 

vermeerderd met 0,5% van de bouwkosten die meer bedragen dan € 2.500.000

 

5.5.4

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000.000

€ 27.000,00

 

vermeerderd met 0,47% van de bouwkosten die meer bedragen dan € 5.000.000

 
 
 
 

5.6

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.6.1

voor een omgevingsplanactiviteit:

 

5.6.1.1

als moet worden beoordeeld of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet en hiervoor geen advies van de gemeentelijke adviescommissie bedoeld in artikel 5.49.2 nodig is, verhoogd met:

€ 592,62

5.6.1.2

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, verhoogd met:

€ 702,42

5.6.1.3

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, verhoogd met:

€ 592,62

5.6.2.1

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 1.000.000: 2,6% van de bouwkosten met een minimum van

€ 100,00

5.6.2.2

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 1.000.000 maar minder dan € 2.500.000

€ 26.000,00

vermeerderd met 2,13% van de bouwkosten die meer bedragen dan € 1.000.000

5.6.2.3

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 2.500.000 maar minder dan € 5.000.000

€ 58.000,00

vermeerderd met 2% van de bouwkosten die meer bedragen dan € 2.500.000

5.6.2.4

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000.000

€ 108.000,00

vermeerderd met 1,85% van de bouwkosten die meer bedragen dan € 5.000.000

5.6.3

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht wordt het op grond van 5.6.1 verschuldigd bedrag verhoogd met:

 

5.6.3.1

bij een bouwproject waarvan de bouwkosten minder dan € 750.000 bedragen

€ 3.528,19

5.6.3.2

bij een bouwproject waarvan de bouwkosten € 750.000 tot € 2.000.000 bedragen

€ 8.064,65

5.6.3.3

bij een bouwproject waarvan de bouwkosten meer dan € 2.000.000 bedragen

€ 15.121,26

5.6.3.4

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 2.776,24

5.6.3.5

De kosten voor het opstellen dan wel begeleiden van een bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan worden in rekening gebracht na een vooraf overlegde begroting van de kosten door de gemeente en eventueel door een externe partij.

 
 
 
 

5.7

Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 5.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.7.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 295,06

5.7.2

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 592,62

5.7.3

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 592,62

 
 
 
 

Paragraaf 4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 
 
 

5.8

Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

5.8.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.8.1.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 14 van de Gemeentelijke erfgoedverordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

 

5.8.1.1.2

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 592,71

5.8.1.1.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 592,71

5.8.1.2

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

 

5.8.1.2.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 592,71

5.8.1.2.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 592,71

5.8.1.3

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

5.8.1.3.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 592,71

5.8.1.3.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 592,71

 
 
 

5.8.2

Als de in 5.8.1 bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met de bedragen als bedoeld in artikel 5.49

 
 
 
 

5.8.3

5.8.1.1.2 en aanhef is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Gemeentelijke Erfgoedverordening is aangewezen, respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 
 

a. als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 
 

b. als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 
 
 
 

5.8.4

In gevallen waarbij sprake is van bouwactiviteiten op of bij een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument, of op of nabij bouwwerken in een beschermd stads- of dorpsgezicht, (niet zijnde regulier onderhoud), waarbij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw verplicht is terwijl de bouwactiviteiten vergunningvrij zouden zijn wanneer er geen sprake is van een monument of een bouwwerk in een beschermd stads- en dorpsgezicht, worden voor de activiteit bouw en monument wijzigen geen leges in rekening gebracht. Daarnaast worden geen kosten in rekening gebracht voor welstandsadvisering voor dezelfde gevallen.

 
 
 
 

5.9

Rijksmonumentenactiviteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.9.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 592,71

5.9.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 592,71

 
 
 

5.10

Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

5.10.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.10.1.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 20 van de Gemeentelijke erfgoedverordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

€ 592,71

5.10.1.2

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 592,71

5.10.1.3

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 592,71

5.10.2

5.10.1.1 en aanhef is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

 
 
 
 

5.11

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Paragraaf 5 Milieubelastende activiteiten

 
 
 
 

5.12

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.12.1

voor de activiteit verwerken polyesterhars:

nvt

5.12.2

voor de activiteit installeren gesloten bodemenergiesysteem:

nvt

5.12.3

voor de activiteit kweken maden van vliegende insecten:

nvt

5.12.4

voor de activiteit opslaan propaan of propeen:

nvt

5.12.5

voor de activiteit tanken met LPG:

nvt

5.12.6

voor de activiteit antihagelkanonnen:

nvt

5.12.7

voor de activiteit biologische agens:

nvt

5.12.8

voor de activiteit genetisch gemodificeerde organismen:

nvt

5.12.9

voor de activiteit opslaan dierlijke meststoffen:

nvt

5.12.10

voor de activiteit lozen in de bodem (vangnetvergunning):

nvt

5.12.11

voor de activiteit lozen in schoonwaterriool (vangnetvergunning):

nvt

5.12.12

voor een andere activiteit dan genoemd in de onderdelen a tot en met k:

nvt

 
 
 

5.13

Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.13.1

voor één milieubelastende activiteit:

nvt

5.13.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 5.3.2 OF per milieubelastende activiteit]:

nvt

5.13.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 5.3.2 OF per milieubelastende activiteit]:

nvt

 
 
 

5.14

Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.14.1

voor één milieubelastende activiteit:

nvt

5.14.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 5.3.2 OF per milieubelastende activiteit]:

nvt

5.14.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 5.3.2 OF per milieubelastende activiteit]:

nvt

 
 
 

5.15

Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.15.1

voor één milieubelastende activiteit:

nvt

5.15.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 5.3.2 OF per milieubelastende activiteit]:

nvt

5.15.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 5.3.2 OF per milieubelastende activiteit]:

nvt

 
 
 

5.16

Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.16.1

voor één milieubelastende activiteit:

nvt

5.16.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 5.3.2 OF per milieubelastende activiteit]:

nvt

5.16.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 5.3.2 OF per milieubelastende activiteit]:

nvt

 
 
 

5.17

Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.17.1

voor één milieubelastende activiteit:

nvt

5.17.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 5.3.2 OF per milieubelastende activiteit]:

nvt

5.17.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 5.3.2 OF per milieubelastende activiteit]:

nvt

 
 
 

5.18

Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.18.1

voor één milieubelastende activiteit:

nvt

5.18.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 5.3.2 OF per milieubelastende activiteit]:

nvt

5.18.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 5.3.2 OF per milieubelastende activiteit]:

nvt

 
 
 

5.19

Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.19.1

voor één milieubelastende activiteit:

nvt

5.19.2

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 5.3.2 OF per milieubelastende activiteit]:

nvt

5.19.3

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 5.3.2 OF per milieubelastende activiteit]:

nvt

 
 
 

5.20

Samenloop van milieubelastende activiteiten

 

5.20.1

Als bij de toepassing van de artikelen 5.13 tot en met 5.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 

5.20.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 
 
 
 
 

Paragraaf 6 Lozingsactiviteiten

 
 
 
 

5.21

Gereserveerd

 
 
 
 

5.22

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Paragraaf 7 Aanlegactiviteiten

 
 
 
 

5.23

Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 

5.23.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 592,71

5.23.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 592,71

5.23.3

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied met archeologische verwachtingen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 592,71

5.23.4

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in het beperkingengebied leidingen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 592,71

5.23.5

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

nvt

5.23.6

De onder 5.23 genoemde tarieven zijn van toepassing als de aanvraag een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Deze zijn van overeenkomstige toepassing als de aanvraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft en worden in dat geval verhoogd met:

nvt

 
 
 

5.24

Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het:

 
 

a. aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting,

 
 

b. indrijven van voorwerpen,

 
 

c. ophogen van de grond, of

 
 

d. verharden van de grond,

 
 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.24.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 295,06

5.24.2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 592,62

 
 
 

5.25

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.25.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 592,71

5.25.2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 592,06

 
 
 

5.26

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.26.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 592,71

5.26.2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 592,06

 
 
 

5.27

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 227,08

 
 
 

5.28

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.28.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 182,43

5.28.2

en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met:

€ 592,71

5.28.3

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 592,06

5.28.4

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 592,04

 
 
 
 

Paragraaf 8 Overige activiteiten

 
 
 
 

5.29

Gereserveerd

 
 
 
 

5.30

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening of de provinciale bomenverordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.30.1

voor 1 monumentale of waardevolle boom

€ 398,52

5.30.2

voor 2 t/m 5 monumentale of waardevolle bomen, eenmalig

€ 797,05

5.30.3

voor 6 of meer monumentale of waardevolle bomen, eenmalig

€ 1.195,59

5.30.4

voor 10 t/m 50 reguliere bomen, eenmalig

€ 797,05

5.30.5

voor 51 of meer reguliere bomen, eenmalig

€ 1.195,59

5.30.6

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een beschikking als bedoeld onder 5.30 strekt tot legalisatie van een beschikkingsplichtige activiteit die reeds begonnen of voltooid is, dan wordt het in de tarieventabel vermelde bedrag verhoogd met 50%.

 
 
 
 

5.31

Omgevingsplanactiviteit: reclame

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame, per object:

€ 157,19

 

met een maximum van:

€ 471,76

 
 
 

5.32

Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

5.32.1

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

€ 182,43

5.32.2

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 182,43

 
 
 

5.33

Standaardinformatie t.b.v. taxatierapporten woonruimten

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een analoge aanvraag tot het verstrekken van standaardinformatie ten behoeve van taxatierapporten, per aanvraag:

€ 52,79

 
 
 

5.34

Vergunning tijdelijke verhuur o.b.v. de Leegstandwet

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

5.34.1

het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 167,68

5.34.2

het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 125,74

 
 
 
 

Paragraaf 9 Maatwerkvoorschriften

 
 
 
 

5.35

Gereserveerd: Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 
 
 

5.36

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

5.36.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 

5.36.1.1

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

nvt

5.36.1.2

twee tot vijf milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, [in afwijking van artikel 5.3.2 OF per milieubelastende activiteit]:

nvt

5.36.1.3

vijf of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, [in afwijking van artikel 5.3.2 OF per milieubelastende activiteit]:

nvt

5.36.2

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

nvt

 
 
 

5.37

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 5.35 en 5.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 106,15

 
 
 
 

Paragraaf 10 Gelijkwaardigheid

 
 
 
 

5.38

Andere activiteiten

 

5.38.1

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

5.38.1.1

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 106,15

5.38.1.2

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur:

€ 106,15

5.38.1.3

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 106,15

5.38.1.4

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief, per uur:

€ 106,15

5.38.2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 

Paragraaf 11 Overige tarieven

 
 
 
 

5.39

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 422,47

 
 
 

5.40

Wijzigen omgevingsvergunning

 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

€ 422,47

 
 
 

5.41

Wijzigen omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 422,47

 
 
 

5.42

Intrekken omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 5.58 van toepassing is:

€ 422,47

 
 
 

5.43

Intrekken omgevingsvergunning

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 5.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

€ 106,15

 
 
 

5.44

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

De in artikel 5.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

 
 
 
 

5.45

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

 

5.45.1

bij een bouwproject waarvan de bouwkosten minder dan € 750.000 bedragen

€ 3.528,19

5.45.2

bij een bouwproject waarvan de bouwkosten € 750.000 tot € 2.000.000 bedragen

€ 8.064,65

5.45.3

bij een bouwproject waarvan de bouwkosten meer dan € 2.000.000 bedragen

€ 15.121,26

 
 
 

5.46

Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 422,47

 
 
 
 

Paragraaf 12 Modaliteiten

 
 
 
 

5.47

Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 5.3 tot en met 5.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10,00%

 
 
 

5.48

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

5.48.1

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

nvt

5.48.2

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 849,25

5.48.3

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 424,62

 
 
 

5.49

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

€ 424,62

5.49.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 424,62

5.49.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 424,62

5.49.3

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 424,62

5.49.4

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 424,62

5.49.5

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 424,62

5.49.6

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 424,62

5.49.7

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 424,62

 
 
 

5.50

Advies

 

5.50.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

5.50.1.1

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 687,10

5.50.1.2

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet wordt het tarief verhoogd met de door de commissie ter zake aan de gemeente in rekening gebrachte kosten.

 

5.50.1.3

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie in andere gevallen dan bedoeld in 5.50.1.2 wordt het tarief verhoogd met de door de commissie ter zake aan de gemeente in rekening gebrachte kosten.

 

5.50.1.4

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in 5.50.1.1 tot en met 5.50.1.3: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

5.50.2

Als een begroting als bedoeld in 5.50.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

5.51

Instemming Advies en instemming in de Omgevingswet - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

 

5.51.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 

5.51.1.1

als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming:

€ 687,10

5.51.1.2

als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming:

 
 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

5.51.2

Het bedrag bedoeld onder 5.51.1.2 wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 

Paragraaf 13 Vermindering

 
 
 
 

5.52

Vermindering na omgevingsoverleg

 

5.52.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 5.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 5.3 tot en met 5.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 5.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 5.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100%

 

van de voor het omgevingsoverleg geheven leges, mits de voor de aanvraag geheven leges niet negatief wordt.

 

5.52.2

Voor de toepassing van 5.52.1 wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 
 

a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 
 

b. in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

 
 

c. binnen zes maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 
 
 
 

5.53

Vermindering bij meervoudige aanvraag

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van leges voor de milieubelastende activiteiten als bedoeld in paragraaf 5.5 en het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 5.12. De vermindering bedraagt:

 

5.53.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

5.53.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

5.53.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 
 
 
 
 

Paragraaf 14 Teruggaaf

 
 
 
 

5.54

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

€ 142,11

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 
 
 

5.55

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

100%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 
 
 

5.56

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

5.56.1

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen 1 maand na de indiening van de aanvraag en voordat er op de aanvraag is beschikt:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

5.56.2

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf 1 maand na de indiening van de aanvraag en voordat op de aanvraag is beschikt:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 

5.57

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

5.57.1

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen achttien weken na de indiening van de aanvraag:

30%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

5.57.2

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 

5.58

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 
 

a. tot een bouwkosten van € 20.000.000

50%

 

b. bij een bouwkosten van € 20.000.000 of meer

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 

5.59

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

5.59.1

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

a. tot een bouwkosten van € 20.000.000

50%

 

b. bij een bouwkosten van € 20.000.000 of meer

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

5.59.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 

5.60

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 5.12.

 
 
 
 

5.61

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 115,- wordt niet teruggegeven.

 
 
 
 
 

Energie- en waterverbruik bij standplaatsen en evenementen

 
 

(Deze tarieven worden doorbelast door derden)

 

5.62

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aansluiting op een gemeentelijk water- en elektra-aansluitpunt

 

5.62.1

voor het aan- en afsluiten (totaalbedrag beide)

 

5.62.1.1

op maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 22:00 uur

€ 115,13

5.62.1.2

op andere tijden dan genoemd in 5.62.1.1

€ 198,41

5.62.2

voor eendaags gebruik voor de levering van water en/of stroom

 

5.62.2.1

voor de levering van water en/of stroom

 
 

per aansluiting

€ 27,47

5.62.3

voor meerdaags aaneengesloten gebruik en/of standplaatsen

 

5.62.3.1

voor levering van stroom per maand voor de standplaatsaansluitingen

 
 

Lange Pijp, Prins Hendrikbrug, Achter de beurs, Brandemeer en Lange Buorren te Stiens

 
 

per aansluiting

€ 115,89

5.62.3.2

voor levering van stroom per dag voor de overige standplaatsaansluitingen

 
 

per aansluiting

€ 8,14

5.62.3.3

voor levering van stroom

 
 

per KWh

€ 0,30

 

per aansluiting

€ 1,39

5.62.3.4

voor levering van water

 
 

per m3

€ 1,39

 
 
 
 

Winkeltijdenwet

 

5.63

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

5.63.1

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)

€ 52,61

5.63.2

toestemming om een in de vorige onderdelen als bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 44,56

5.63.3

een intrekking of wijziging van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing.

€ 27,86

 
 
 
 

Verwijderen van (brom)fietsen

 

5.64

Het tarief bedraagt voor het ophalen van een verwijderde (brom)fiets, als bedoeld 5:12 van de APV

€ 45,53

 
 
 
 

Berijden van het autoluwe gebied en de Nieuwestad

 

5.65

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het berijden van het autoluwe gebied en de Nieuwestad eo buiten de ingestelde venstertijden, toegestaan aan bewoners en houders van een gehandicaptenparkeerkaart,

 

5.65.1

Jaarontheffing voor bewoners, bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in het autoluwe gebied (meestal met een parkeervergunning)

kosteloos

5.65.2

Jaarontheffing voor bedrijven en instellingen die gevestigd zijn buíten het autoluwe gebied, per jaar

€ 80,62

5.65.3

Incidentele ontheffing,

 
 

per dag

€ 4,30

 

per week

€ 10,75

 
 
 
 

Laden en lossen van vuurwerk

 

5.66

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming voor het laden en lossen van grote hoeveelheden vuurwerk (ADR) binnen de bebouwde kom

 
 

per ontheffing voor drie maanden

€ 40,26

 
 
 
 

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en -plaats

 

5.67

Het tarief bedraagt voor

 

5.67.1

het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

5.67.1.1

een gehandicaptenparkeerkaart

€ 91,19

5.67.2

het verkrijgen van:

 

5.67.2.1

een gehandicaptenparkeerkaart

€ 45,53

5.67.2.2

een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 45,53

5.67.3

de aanleg van

 

5.67.3.1

een gehandicaptenparkeerplaats

€ 632,42

 
 
 
 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

 

5.68

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

 
 

een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

5.68.1

een ontheffing, als bedoeld in Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

 

5.68.1.1

per ontheffing voor twee maanden

€ 40,26

5.68.1.2

per jaarontheffing

€ 115,11

5.68.2

een ontheffing voor exceptioneel wegtransport

 

5.68.2.1

per ontheffing voor twee maanden

€ 40,26

5.68.2.2

per jaarontheffing

€ 115,11

 
 
 
 

Parkeerontheffing

 

5.69

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van:

 
 

een parkeerplaats op kenteken voor gehandicapten of eerste lijns gezondheidszorg

 
 

per parkeerplaats

€ 115,11

 
 
 
 

Instemmingbesluit kabellegging

 

5.70.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 374,10

5.70.1.1

indien het betreft werkzaamheden binnen de bebouwde kom, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, vermeerderd met

 

5.70.1.1.1

per strekkende meter sleuflengte tot 5.000 m1 binnen de bebouwde kom grenzen

€ 1,81

5.70.1.1.2

per strekkende meter sleuflengte van 5.000 m1 of meer binnen de bebouwde kom grenzen. Berekend over de totale sleuflengte van het tracé.

€ 0,99

5.70.1.2

indien het betreft werkzaamheden buiten de bebouwde kom, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, vermeerderd met

 

5.70.1.2.1

per strekkende meter sleuflengte tot 5.000 m1 buiten de bebouwde kom grenzen

€ 0,99

5.70.1.2.2

indien er sprake is van een sleuf van 5.000 m1 of meer, worden de leges als bedoeld onder artikel 5.31.1 in rekening gebracht. Daarnaast kan een aparte projectovereenkomst met de aanbieder worden afgesloten, waarin de kosten voor de inzet van de toezichthouder worden vastgesteld.

 

5.70.2

Het tarief als bedoeld in 5.31.1, 5.31.1.1 en 5.31.1.2 wordt verminderd met 50% indien op een aanvraag afwijzend wordt beschikt, een aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen of een aanvraag buiten behandeling wordt gesteld.

 

5.70.2.1

In afwijking van 5.31.1, 5.31.1.1 en 5.31.1.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een melding, na aanvang of gereedkomen van de werkzaamheden, 200% van de leges zoals deze op grond van die onderdelen geheven zou zijn bij een vooraf ingediende melding.

 
 
 
 
 

Deelmobiliteit

 

5.71

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning deelvoertuigen als bedoeld in artikel 5:2A van de APV 2023 (vergunning om op of aan de weg voertuigen bedrijfsmatig ter gebruik aan derder aan te bieden)

€ 2.012,40

 
 
 
 

Kinderopvang, gastouderbureau of gastouderopvang

 

5.72

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag en als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang (Wko) en de bijbehorende toetsing door de GGD voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) op grond van artikel 1.45 lid 3 Wko bedraagt:

 

5.72.1

voor een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau

€ 2.268,75

5.72.2

voor een voorziening gastouderopvang

€ 453,75

 
 
 
 

Behorende bij het raadsbesluit van 13 november 2023.

 
 
 
 
 
 
 
 

De griffier,