Verordening leges omgevingsvergunning 2024

Geldend van 23-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening leges omgevingsvergunning 2024

De raad besluit

Vast te stellen de navolgende Verordening leges omgevingsvergunning 2024.

Verordening leges omgevingsvergunning 2024

Artikel 1. Belastbaar feit.

Onder de naam ‘leges omgevingsvergunning’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten.

Artikel 2. Belastingplicht.

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 3. Vrijstellingen.

Leges omgevingsvergunning worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 4. Maatstaven van heffing en tarieven.

 • 1. De leges omgevingsvergunning worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges omgevingsvergunning wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde rekeneenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5. Wijze van heffing.

De leges omgevingsvergunning worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6. Termijnen van betaling.

 • 1. De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving: ingeval de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving.

 • 2. De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 wordt toegezonden binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7. Kwijtschelding.

Bij de invordering van de leges omgevingsvergunning wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8. Overgangsrecht.

 • 1. De “Verordening leges omgevingsvergunning 2023” van 6 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 9, derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 9, derde lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges omgevingsvergunning hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 9. Inwerkingtreding.

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De bekendmaking van het in artikel 1.1.1, lid 4 en 5 van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde normblad geschiedt door ter inzagelegging.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 10. Citeertitel.

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening leges omgevingsvergunning 2024”.

Ondertekening

de griffier,

drs. W.R. (Wouter) Bosch

de voorzitter,

mr. H.B. (Huub) Hieltjes

Bijlage Tarieventabel behorende bij de “Verordening leges omgevingsvergunning 2024”

Hoofdstuk 1

Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

 

Paragraaf 1.1

Algemene bepalingen

 

Artikel 1.1.1

Definities

 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 
 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 
 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

4.

Aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken van technische installatiewerken 2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft. De thans geldende UAV is als bijlage I bij deze verordening opgenomen.

 

5.

Bouwkosten: De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, de door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende aannemingsovereenkomst, de omzetbelasting niet inbegrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. De controle op de berekening van de bouwkosten, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, gebeurt op basis van het ‘Bouwkostenbeleid Duiven 2024’.

 
 

Indien de opgave of raming niet deugdelijk wordt geacht, dient een gespecificeerde begroting te worden overgelegd. Blijft de aanvrager in gebreke de aannemingssom in de aanvraag te vermelden of de gevraagde gespecificeerde begroting te overleggen, of kunnen burgemeester en wethouders zich met de opgegeven bouwkosten niet verenigen, dan stellen zij het bedrag van de bouwkosten vast. De bouwkosten worden bepaald aan de hand van de laatste versie van het ‘Bouwkostenbeleid Duiven 2024’. Aan de hand van deze opgave stellen burgemeester en wethouders het bedrag van de bouwkosten vast ter zake waarvan de leges als bedoeld in deze verordening worden geheven.

 

Artikel 1.1.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

conceptverzoek;

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

wijziging omgevingsplan;

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g;

 

Artikel 1.1.3

Bepalen tarief

 

1.

De in artikel 1.1.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 1.12.

 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1.13.

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Paragraaf 1.2

Voorfase

 

Artikel 1.2.1

Conceptverzoek

 
 

Voordat een formele aanvraag om een besluit als bedoeld in de overige paragrafen van deze titel wordt ingediend en betrekking heeft op een conceptverzoek over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een intaketafel:

€ 0,00

b.

voor een conceptverzoek door middel van een vooroverleg:

€ 376,00

c.

voor een conceptverzoek door middel van een omgevingstafel:

€ 2.986,00

Paragraaf 1.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

Artikel 1.3.1

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

indien de bouwkosten € 0 tot € 25.000 bedragen:

1,38%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 87,00

b.

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:

1,25%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 345,00

c.

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 200.000 bedragen:

0,91%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 625,00

d.

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

0,81%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 1.820,00

e.

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

0,78%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 4.050,00

f.

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

0,76%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 7.800,00

g.

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

0,60%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 15.200,00

h.

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

0,42%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 30.000,00

 

en met een maximum van:

€ 43.752,00

Artikel 1.3.2

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit (ruimtelijke deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

indien de bouwkosten € 0 tot € 25.000 bedragen:

3,21%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 202,00

b.

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:

2,92%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 803,00

c.

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 200.000 bedragen:

2,13%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 1.460,00

d.

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

1,90%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 4.260,00

e.

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

1,81%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 9.500,00

f.

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

1,78%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 18.100,00

g.

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

1,41%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 35.600,00

h.

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

0,97%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 70.500,00

 

en met een maximum van:

€ 129.560,00

Artikel 1.3.3

Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 1.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 705,00

Paragraaf 1.4

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Artikel 1.4.1

Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen:

€ 705,00

b.

voor het herstellen of gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 705,00

Artikel 1.4.2

Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 705,00

Paragraaf 1.5

Milieubelastende activiteiten

 

Artikel 1.5.1

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten:

 

a.

voor een aanvraag van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet:

€ 1.241,00

b.

voor een aanvraag van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande een activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving:

 
 

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.324,00

 

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.062,00

 

voor drie milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.875,00

 

Paragraaf 1.6

Lozingsactiviteiten

 

Artikel 1.6.1

Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 289,00

Artikel 1.6.2

Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 289,00

Paragraaf 1.7

Aanlegactiviteiten

 

Artikel 1.7.1

Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het uitvoeren van werk of werkzaamheden, dan bedraagt het tarief:

€ 289,00

Artikel 1.7.2

Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde dan bedraagt het tarief

€ 705,00

Artikel 1.7.3

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 289,00

Artikel 1.7.4

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:3 van de Verordening fysieke leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 705,00

Artikel 1.7.5

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:4 van de Verordening fysieke leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 250,00

Artikel 1.7.6

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 705,00

Paragraaf 1.8

Overige activiteiten

 

Artikel 1.8.1

Omgevingsplanactiviteit: reclame

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 2:13 van de Verordening fysieke leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 1.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 200,00

Artikel 1.8.2

Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2:2 van de Verordening fysieke leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 150,00

Artikel 1.8.3

Andere activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk:

€ 289,00

Paragraaf 1.9

Maatwerkvoorschriften

 

Artikel 1.9.1

Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

€ 940,00

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 940,00

 

Artikel 1.9.2

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

€ 1.600,00

Artikel 1.9.3

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 1.9.1 en 1.9.2, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 940,00

Paragraaf 1.10

Gelijkwaardigheid

 

Artikel 1.10.1

Gelijkwaardige maatregel

 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 1.600,00

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 1.11

Overige tarieven

 

Artikel 1.11.1

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 289,00

Artikel 1.11.2

Wijzigen omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning:

 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 1.196,00

b.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in onderdeel a:

€ 289,00

Artikel 1.11.3

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 1.196,00

b.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in onderdeel a:

€ 289,00

Artikel 1.11.4

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 1.1.1, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

€ 289,00

Artikel 1.11.5

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

De in artikel 1.12.4 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

 

Artikel 1.11.6

Wijzigen van het omgevingsplan

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 7.669,00

2.

Tenzij kostenverhaal op andere wijze met elkaar is overeengekomen.

 

Artikel 1.11.7

Verkrijgen van een noodurgentieverklaring

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een noodurgentieverklaring als bedoeld in artikel 10 b, lid 3 van de Huisvestingsverordening Duiven 2020.

€ 59,00

 

Artikel 1.11.8

Publicatie week- en dagbladen en Staatscourant

 
 

Het verschuldigde bedrag, al dan niet in aanvulling op de leges op grond van voorgaande onderdelen, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag (extra) een publicatie benodigd is:

€ 37,00

Artikel 1.11.9

Overschrijven vergunningen en ontheffingen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning:

€ 96,00

Artikel 1.11.10

Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 289,00

Paragraaf 1.12

Modaliteiten

 

Artikel 1.12.1

Planologische strijdigheid met het omgevingsplan

 

a.

Binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 940,00

b.

Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (binnen afwijkingenbeleid):

€ 940,00

c.

Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 4.755,00

Artikel 1.12.2

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 1.3 tot en met 1.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10,00%

Artikel 1.12.3

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

 
 

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.430,00

 

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 3.930,00

 

voor drie milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 3.575,00

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 2.500,00

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 2.500,00

Artikel 1.12.4

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 250,00

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 250,00

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 250,00

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 250,00

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 250,00

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 550,00

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 250,00

Artikel 1.12.5

Advies

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 2.273,00

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet: Tarieven blijken uit de bijgevoegde gewaarmerkte tarievenregeling van het Gelders Genootschap.

Zie bijlagen

‘Tarieven 2024 Gelders Genootschap’ en ‘Waarmerking tarieven 2024 Gelders Genootschap’

c.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b: Tarieven blijken uit de bijgevoegde gewaarmerkte tarievenregeling van het Gelders Genootschap.

Zie bijlagen

‘Tarieven 2024 Gelders Genootschap’ en ‘Waarmerking tarieven 2024 Gelders Genootschap’

d.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 1.12.6

Instemming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 1.13

Vermindering

 

Artikel 1.13.1

Vermindering na conceptverzoek door middel van een vooroverleg

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 1.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 1.3 tot en met 1.9, is voorafgegaan door een aanvraag om conceptverzoek als bedoeld in artikel 1.1.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in artikel 1.2.1, onder b, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100,00%

 

van de voor het conceptverzoek door middel van een vooroverleg geheven leges.

 

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan: a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het conceptverzoek betrekking had; b. in overeenstemming met de uitkomsten van het conceptverzoek; en c. binnen 12 maanden na het laatste conceptverzoek of, als het conceptverzoek volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 

Artikel 1.13.2

Vermindering na conceptverzoek door middel van een omgevingstafel

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 1.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 1.3 tot en met 1.9, is voorafgegaan door een aanvraag om conceptverzoek als bedoeld in artikel 1.1.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in artikel 1.2.1, onder c, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

50,00%

 

van de voor het conceptverzoek door middel van een omgevingstafel geheven leges.

 

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het conceptverzoek betrekking had;

b. in overeenstemming met de uitkomsten van het conceptverzoek; en

c. binnen 12 maanden na het laatste conceptverzoek of, als het conceptverzoek volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 

Paragraaf 1.14

Teruggaaf

 

Artikel 1.14.1

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

85,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

 

Artikel 1.14.2

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

85,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

Artikel 1.14.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

75,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

50,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

25,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 1.14.4

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

75,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

50,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

25,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 1.14.5

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 1.14.6

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 1.14.7

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 1.12.

 

Artikel 1.14.8

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 376,00 wordt niet teruggegeven.

 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Duiven van 12 december 2023.

Bijlage 1. Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) Geldend van 01-03-2012 t/m heden

 • -

  behorende bij de “Verordening leges omgevingsvergunning 2024”;

 • -

  als bedoeld in artikel 1.1.1, lid 4 en 5 van de bijbehorende tarieventabel.

[Deze bijlage kunt u vinden in Staatscourant 2012, 1567.]

Bijlage 2. Waarmerking tariefregeling Gelders Genootschap per 1 januari 2024

Tariefregeling als bedoeld in artikel 1.12.5, lid 1 b en c van de tarieventabel behorende bij de “Verordening leges omgevingsvergunning 2024”. De verordening is vastgesteld door de gemeenteraad van Duiven in zijn openbare vergadering van 12 december 2023.

De raad van de gemeente Duiven,

de griffier,

drs. W.R. (Wouter) Bosch

de voorzitter,

mr. H.B. (Huub) Hieltjes

GELDERS GENOOTSCHAP

Tariefregeling advisering per 01.01.2024

A. Advisering omgevingskwaliteit van bouw- en verbouwplannen

Tarief op basis van een promillage van de bouwsom:

(bedragen bouwsom zijn inclusief btw)

1a. van € 0 tot en met € 500.000

1,9 0/00 per aanvraag, met een minimum van €100

Per aanvraag, maximaal 3 behandelingen

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 500.001 tot en met € 1.000.000

1,2 0/00 per aanvraag

Per aanvraag, maximaal 3 behandelingen

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 1.000.001 tot en met € 2.500.000

0,8 0/00 per aanvraag, maximaal

Per aanvraag, maximaal 3 behandelingen

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 2.500.001 tot en met € 5.000.000

0,5 0/00 per aanvraag, maximaal

Per aanvraag, maximaal 3 behandelingen

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 5.000.001 en meer

0,25 0/00 per aanvraag, maximaal

Per aanvraag, maximaal 3 behandelingen

1b. Indien het woningbouw betreft wordt per aanvraag bezien hoeveel grondgebonden woningen er per locatie worden uitgevoerd en deze worden per type in rekening gebracht. De volgende regeling per type is daarbij van toepassing:

complexen van 1 tot en met 5 gelijke woningen

-> tarief volgens 1a.

complexen van 6 tot en met 10 gelijke woningen

-> tarief over de

5 woningen

complexen van 11 tot en met 20 gelijke woningen

-> tarief over de

6 woningen

complexen van 21 tot en met 30 gelijke woningen

-> tarief over de

8 woningen

complexen van 31 tot en met 40 gelijke woningen

-> tarief over de

10 woningen

complexen van 41 tot en met 50 gelijke woningen

-> tarief over de bouwsom van

12 woningen

en zo vervolgens,

(Etage- en galerijwoningen e.d. worden als één bouwblok beschouwd. Het tarief wordt dan berekend over de totale bouwsom van het bouwblok).

2.

integrale advisering

 

welstand + 1 extra discipline

-> 1,8 x regulier tarief

 

welstand + meerdere extra disciplines

-> 2,2 x regulier tarief

3.

illegale bouwwerken

4.

Reclameobjecten 

-> € 100 (excl. BTW)

B. Vooroverleggen

Voor alle vormen van vooroverleg wordt €100 (excl. BTW) in rekening gebracht. Voor dit bedrag kan een initiatiefnemer maximaal drie keer een vooroverleg aanvragen. Volgt er na het laatste vooroverleg een definitieve vergunningaanvraag, dan wordt het bedrag van €100 verrekend bij de definitieve aanvraag met een minimaal factuurbedrag van € 0,-. Het gaat om de volgende varianten:

1.

Omgevingstafel, intake, of advies RO

€100,- per 3 behandelingen

2.

Vooroverleg of concept-plan

€100,- per 3 behandelingen

3.

Geschreven adviezen vooroverleg n.a.v. een commissievergadering of een mandaatbehandeling

€100,- per 3 behandelingen

Zijn er meer dan drie vooroverleggen nodig, dan wordt vanaf het vierde overleg per extra overleg €100 (excl. BTW) in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet verrekend bij de definitieve aanvraag.

C. Overige adviezen

De uurtarieven voor aanvullende advisering en specifieke projecten worden jaarlijks geïndexeerd conform de indexberekeningen van het CBS. De hoogte van deze tarieven varieert en is afhankelijk van het soort project/advies.