Verordening op de heffing en invordering van leges gemeente Horst aan de Maas 2024

Geldend van 30-05-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges gemeente Horst aan de Maas 2024

De raad van de gemeente Horst aan de Maas;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2023,

gemeentebladnummer 2023.099.K;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van leges gemeente Horst aan de Maas 2024

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aangesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • f.

  verordeningen: de verordeningen voor Horst aan de Maas.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument,

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent gedrag en vermogen;

 • b.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3. Leges minder dan € 5,00, die door toezending van een schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige worden bekendgemaakt, worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op één kennisgeving verenigde verschuldigde bedragen leges aangemerkt als één legesbedrag.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6;

  • a.

   Mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   Schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.4.1.2 (verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 2.

   hoofdstuk 5 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 6 (rijbewijzen);

  • 4.

   hoofdstuk 8 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Legesverordening gemeente Horst aan de Maas 2023, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2022 door de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van leges in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 5. Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening gemeente Horst aan de Maas 2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 december 2023.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

drs. R.F.I. Palmen

De griffier,

mr. R.J.M. Poels

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Horst aan de Maas 2024

Titel 1 Algemene Dienstverlening

 
 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 
 

 

Algemeen

 
 

2024

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, (met uitzondering van een aanvraag in het kader van de Wet open overheid) tot het verstrekken van:

 
 

 

1.1.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken

 
 

per pagina

€ 0,25

 

met een minimum van

€ 2,50

 

 

1.1.1.2

afschriften, kopieën van stukken

 
 

per pagina formaat A0

€ 1,00

 

per pagina andere formaten dan A0

€ 0,25

 

met een minimum van

€ 2,50

 

 

1.1.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken (plotter), per kaart, tekening of lichtdruk vermeerderd met

 
 

formaat A4

€ 5,35

 

formaat A3

€ 10,55

 

formaat A2

€ 15,20

 

formaat A1

€ 19,05

 

formaat A0

€ 21,95

 

 

1.1.1.4

Indien kopieën van kaarten, tekeningen of lichtdrukken moeten worden opgevraagd bij het stedenbouwkundigbureau en/of een extern bureau worden deze kosten bij de aanvrager in rekening gebracht. Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag worden deze kosten aan de aanvrager meegedeeld.

 
 

 

1 1.1.5

Alle leges zoals in deze tarieventabel vermeld, met uitzondering van de leges opgenomen onder artikel 1.1.2, worden bij toezending van de stukken per post verhoogd met de portokosten, in overeenstemming met de op de datum van aanvraag geldende officiële tarieven van PostNL.

 
 

 

1.1.1.6

Een uittreksel of een ander stuk, een vergunning of ontheffing, dan wel elke andere beschikking, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen.

€ 38,95

 

 

1.1.1.7

Voor alle overige werkzaamheden in het persoonlijke belang van de aanvrager, zoals het doen van nasporingen, het verrichten van onderzoek, het maken van een samenvatting, het voeren van overleg, het uitoefenen van toezicht of het houden van controle per kwartier

€ 25,95

 

 

1.1.1.8.a

Indien de gemeente voor een aanvraag externe (advies-)kosten maakt, worden de in de verordening opgenomen bedragen verhoogd met de externe kosten, tenzij uit het in de verordening opgenomen tarief expliciet blijkt, dat dit tarief inclusief externe kosten is.

 

1.1.1.8.b

Voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag, stelt de projectleider, dan wel de teammanager of seniormedewerker de aanvrager in kennis van de verhoging, welke hij onderbouwt met een begroting.

 

1.1.1.8.c

De aanvraag wordt op de vijfde werkdag, na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, in behandeling genomen. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen, indien de aanvrager de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk intrekt.

 

1.1.1.8.d

Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 
 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het op papier verstrekken van kopieën naar aanleiding van een aanraag in het kader van de Wet open overheid, per pagina

 
 

 

1.1.2.1

op A4-formaat of kleiner

 
 

zwart-wit, enkelzijdig

€ 0,05

 

zwart-wit, dubbelzijdig

€ 0,10

 

kleur, enkelzijdig

€ 0,20

 

kleur, dubbelzijdig

€ 0,40

 

 

1.1.2.2

op A3-formaat of groter

 
 

zwart-wit, enkelzijdig

€ 0,10

 

zwart-wit, dubbelzijdig

€ 0,20

 

kleur, enkelzijdig

€ 0,40

 

kleur, dubbelzijdig

€ 0,80

 

 
 

 
 

 

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

 
 

2024

Stukken Planning en Control Cyclus

 
 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een papieren exemplaar van een product uit de planning en control-cyclus, zoals begroting of jaarverantwoording, per pagina:

€ 0,10

 

 

Stukken Raad/Commissies

 
 

 

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

 

1.2.2.1

een exemplaar van het verslag van een vergadering van een raadscommissie of raadsvergadering, per pagina:

€ 0,25

 

 

1.2.2.2

een exemplaar van de stukken behorende bij een raads- of raadscommissievergadering, per pagina:

€ 0,25

 

 

1.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

 

1.2.3.1

Een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening Openbare Orde & Veiligheid of de Algemene plaatselijke verordening Fysieke Leefomgeving

€ 13,00

 

 

1.2.3.2

een exemplaar van de bouwverordening met toelichting

€ 25,95

 

 
 

 

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

 
 

2024

Huwelijksvoltrekking en Partnerschapsregistratie

 
 

 

1.3

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk van een paar

 
 

 

1.3.1

in de trouwzaal in het gemeentehuis van Horst:

 
 

 

1.3.1.1

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

 
 

met uitzondering van de in het "Reglement Burgerlijke Stand" van de gemeente Horst aan de Maas opgenomen data voor kosteloze huwelijksvoltrekking / registratie partnerschap.

€ 253,00

 

 

1.3.1.2

Op de dagdelen die door het college zijn aangewezen als een collectieve vrije dag voor het personeel van de gemeente of op een zaterdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur

€ 512,00

 

 

1.3.2

in de Raadzaal te Horst:

 
 

 

1.3.2.1

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur

€ 415,00

 

 

1.3.2.2

Op de dagdelen die door het college zijn aangewezen als een collectieve vrije dag voor het personeel van de gemeente of op een zaterdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur

€ 677,00

 

 

1.3.3

op een andere aangewezen locatie dan genoemd in artikel 1.3.1. en 1.3.2:

 
 

 

1.3.3.1

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

€ 629,00

 

 

1.3.3.2

Op de dagdelen die door het college zijn aangewezen als een collectieve vrije dag voor het personeel van de gemeente of op een zaterdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur

€ 883,00

 

 

1.3.4

In afwijking van de in artikel 1.3.1. t/m 1.3.3 genoemde tarieven, is het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in de aangiftekamer van de burgerlijke stand in het gemeentehuis van Horst, gratis.

 
 

 

1.3.5

Het tarief bedraagt voor het wijzigen / annuleren van datum en/of tijd van een gereserveerd en bevestigd huwelijk of partnerschap

€ 39,45

 

 

1.3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

 

1.3.6.1

een trouw- dan wel partnerschapboekje in leer uitgevoerd

€ 43,70

 

 

1.3.6.2

een trouw- dan wel partnerschapboekje in eenvoudige uitvoering

€ 32,20

 

 

1.3.7

Voor het beschikbaar stellen van getuigen door de gemeente voor een huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap bedraagt het tarief per getuige

€ 43,25

 

 

1.3.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 

 
 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie personen

 
 
 

2024

Inlichtingen uit de Basisregistratie personen (BRP)

 
 

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.2. en 1.4.3, wordt onder een verstrekking verstaan één of meer gegevens over een persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

 

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van één of meer gegevens:

 
 

 

1.4.1.1

per verstrekking

€ 12,35

1.4.1.2

als bedoeld in artikel 17 lid 2 van het Besluit basisregistratie personen (wettelijk tarief)

€ 7,50

1.4.1.3

van een persoonslijst als bedoeld in artikel 2.54 lid 3 Wet BRP

€ 12,40

 

 

Bewijs van opneming

 
 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een bewijs van opneming in de Basisregistratie personen van:

 
 

 

1.4.2.1

1 persoon aan het loket

€ 7,80

1.4.2.2

1 persoon via de website

€ 5,20

1.4.2.3

1 persoon (internationaal) aan het loket

€ 13,95

1.4.2.4

meerdere personen op één adres

€ 10,30

 

 

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van 1 of meer kaartverzameling of registers, voor ieder besteed kwartier

€ 25,95

 

 

1.4.4

Het op grond van subonderdeel 1.4.3 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

1.4.5

Voor het verstrekken van één of meer gegevens van persoonsgegevens uit de BRP via een alternatief medium aan een afnemer of bijzondere derden van de BRP

€ 29,45

 

 

Legaliseren

 
 

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het legaliseren van een handtekening of voor het ter legalisatie zenden naar een andere gemeente in Nederland in het persoonlijke belang van de aanvrager

€ 7,80

 

 

Diversen

 
 

 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
 

 

1.4.7.1

een bewijs van in leven zijn

€ 7,80

 

 

1.4.7.2

een bewijs van Nederlanderschap

€ 7,80

 

 

1.4.7.3

een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

 

 
 

 

Hoofdstuk 5 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 

 

1.5.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

 

1.5.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, zakenpaspoort of faciliteitenpaspoort:

 

1.5.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

1.5.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

 

 

1.5.2

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 63,40

 

 

1.5.3

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.5.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.5.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 40,90

 

 

1.5.4

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 36,90

 

 

1.5.5

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.5.1 tot en met 1.5.3 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 57,05

 

 

1.5.6

Voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.5.1 tot en met 1.5.4 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.5.1 tot en met 1.5.5 genoemde bedragen

€ 18,00

 

 
 

Diversen

 

1.5.7

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag

 

1.5.7.1

tot het verstrekken van een Europees medisch paspoort (EMP)

€ 6,25

 

 

Hoofdstuk 6 Rijbewijzen

 
 
 

2024

Rijbewijzen

 
 

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

 

1.6.1.1

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 51,10

 

 

1.6.1.2

het afgeven van een rijbewijs, als bedoeld onder 1.6.1.1 wordt, indien aan de aanvrager al eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan worden overlegd, verhoogd met

€ 19,55

 

 

Spoedtoeslagen

 
 

 

1.6.2

Het tarief als genoemd onder 1.6.1.1 wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd met een toeslag van

€ 39,65

 

 

Gezondheidsverklaring

 
 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een Gezondheidsverklaring ten behoeve van het aanvragen van een rijbewijs, het bedrag zoals die door het CBR in rekening is gebracht

 
 

 
 

 

Hoofdstuk 7 Gemeentearchief

 
 

 

Gemeentearchief

 
 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, naar in het gemeentearchief berustende stukken met hulp van een ambtenaar, per kwartier

€ 25,95

 

 

 

Hoofdstuk 8 Wet op de Kansspelen

 
 

 

Kansspelen

 
 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 24,20

 

 

1.8.2.

De maximale tarieven genoemd in het Speelautomatenbesluit 2000,houdende regels ter uitvoering van de Wet op de kansspelen, worden aangehouden voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge art. 30b van de Wet op de kansspelen (Stb. 1964. nr. 483).

 
 

 

Exploitatievergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal

 
 

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning speelautomatenhal als bedoeld in afdeling 6 Algemene plaatselijke verordening Openbare Orde & Veiligheid

€ 1.815,12

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning speelgelegenheid als bedoeld in afdeling 5 APV Openbare Orde & Veiligheid

€ 471,15

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de juridische ondernemingsvorm en/of leidinggevenden, dan wel een verandering van de bestaande inrichting

€ 907,55

1.8.6

Als een aanvraag om een exploitatievergunning speelautomatenhal, te verlenen via een door de burgemeester vastgestelde gunningsprocedure, niet leidt tot vergunningverlening bestaat aanspraak op volledige teruggaaf van de verschuldigde leges.

 
 

 
 

 

Hoofdstuk 9 Naturalisatie en optieverklaring

 
 

 

Naturalisatie en optieverklaring

 
 

 

1.9.1

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlandschap, alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek worden de tarieven geheven conform het op het moment van aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden conform de Rijkswet op het Nederlanderschap

 
 

 
 

 

Hoofdstuk 10 Verkeer en vervoer

 
 
 

2024

Verkeer en vervoer

 
 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

 

1.10.1.1

het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in art. 49 van het Besluit administratieve bepalingen betreffende het wegverkeer (BABW)

€ 40,10

 

 

1.10.1.2

het verkrijgen van een ontheffing voor de duur van twee jaar (24 maanden) op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

€ 56,40

 

 

1.10.1.3

het verlengen of wijzigen van een ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

€ 24,90

 

 
 

 

Hoofdstuk 11 Kabels en leidingen

 
 

 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 
 

 

1.11.1.1

indien het betreft tracés tot 250 m¹

€ 241,65

 

 

1.11.1.2

indien het betreft tracés vanaf 250 m1 tot 1500 m¹

€ 312,05

 

 

1.11.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1500 m1 tot 5000 m¹

€ 477,50

 

 

1.11.1.4

indien het betreft tracés vanaf 5000 m1 en meer, per m¹ tracé

€ 0,09

 

 

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés vanaf 0 tot en met 25 m¹

€ 56,80

 

 

1.11.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.11.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met:

€ 264,05

 

 
 

 

Titel 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

 
 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 
 

 

2.1.1

Definities

 
 

 

2.1.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op deze titel, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

 

2.1.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

 

2.1.1.3

In deze titel wordt verstaan onder:

 
 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 
 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 
 

 

2.1.1.4

bouwkosten:

 
 

Onder bouwkosten wordt verstaan de kosten die ontstaan door en worden gemaakt voor de realisering van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning of bouwinitiatief/principeverzoek moet worden verleend tot en met de oplevering van dat (bouw)werk, excl. BTW, en worden berekend op basis van het meeste recente door burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas, vastgestelde Besluit bouwkostenindicator.

 
 

Indien het Besluit bouwkostenindicator niet voorziet in het type bouwwerk waarvoor een omgevings-vergunning is aangevraagd, zullen de bouwkosten worden bepaald op de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Staatscourant. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 
 

 

2.1.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 

 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

 

a.

omgevingsoverleg;

 
 

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 
 

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 
 

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 
 

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 
 

 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 
 

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 
 

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 
 

 
 
 

2024

2.1.3

Bepalen tarief

 
 

 

2.1.3.1

De in artikel 2.1.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende hoofdstukken van deze titel.

 
 

 

2.1.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 
 

 

2.1.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in hoofdstuk 2.12.

 
 

 

2.1.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 2.13.

 
 

 

2.1.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 

 

2.1.3.6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

 
 

 

Hoofdstuk 2 Voorfase

 
 

 
 

Omgevingsoverleg

 
 

 

2.2.1

Voordat een formele aanvraag om een besluit als bedoeld in de overige hoofdstukken van deze titel wordt ingediend en betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 
 

 

a.

voor een informatie overleg:

€ -

 

 

b.

voor een intaketafel:

€ -

 

 

c.

voor een eenvoudige omgevingstafel:

€ 194,20

 

 

d.

voor een complexe omgevingstafel:

€ 919,76

 

 
 

 

Hoofdstuk 3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 
 

 
 

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 

 

2.3.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

 

a.

Bij bouwplannen waarvan de bouwkostenminder dan € 10.000,-- bedragen:

1,05%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 60,60

 

 

b.

Bij bouwplannen waarvan de bouwkosten € 10.000,-- of meer doch niet meer dan € 250.000,-- bedragen:

0,78%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 105,30

 

 

c.

Bij bouwplannen waarvan de bouwkosten € 250.000,-- of meer doch niet meer dan € 10.000.000,-- bedragen:

0,68%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 1.950,00

 

 

d.

Bij bouwplannen waarvan de bouwkosten € 10.000.000,-- of meer bedragen:

0,36%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 68.000,00

 

met een maximum van:

€ 227.380,00

 

 
 
 

2024

 

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijk deel)

 

 

2.3.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit of het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

 

a.

Bij bouwplannen waarvan de bouwkosten minder dan € 10.000,-- bedragen:

2,45%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 141,40

 

 

b.

Bij bouwplannen waarvan de bouwkosten € 10.000,-- of meer doch niet meer dan € 250.000,-- bedragen:

1,82%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 245,70

 

 

c.

Bij bouwplannen waarvan de bouwkosten € 250.000,-- of meer doch niet meer dan € 10.000.000,-- bedragen:

1,58%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 4.550,00

 

 

d.

Bij bouwplannen waarvan de bouwkosten € 10.000.000,-- of meer bedragen:

0,84%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 158.000,00

 

met een maximum van:

€ 216.620,00

 

 
 

Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 

 

2.3.3

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in hoofdstuk 2.5, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 150,43

 

 

2.3.4

Plaatsing van zonnepanelen op een gemeentelijk monument

 
 

 

2.3.4.1

Indien sprake is van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, die uitsluitend is bestemd voor de plaatsing van zonnepanelen op een gemeentelijk monument of op een rijksmonument, bedragen de te betalen leges:

€ -

 

 

2.3.4.2

Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op initiatieven die tijdens het omgevingsoverleg, zoals deze onder artikel 2.2.1 is opgenomen, zijn afgesloten met een positief standpunt.

 
 

 
 

 

Hoofdstuk 4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 

 

2.4.1

Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 292,45

 

 

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 292,45

 

 

2.4.2

Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads-of dorpsgezicht

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 292,45

 

 
 

 

Hoofdstuk 5 Milieubelastende activiteiten

 
 

 

2.5.1

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteiten

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.20 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, of als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet.

€ 250,00

 

 
 
 

2024

2.5.2.

Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.20 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 250,00

 

 

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 500,00

 

 

c.

voor vijf tot tien milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 1.000,00

 

 

d.

voor tien tot vijftien milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 1.625,00

 

 

e.

voor vijftien of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 2.000,00

 
 
 

2.5.3

Nutsector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 250,00

 

 

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 500,00

 

 

c.

voor vijf tot tien milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 1.000,00

 

 

d.

voor tien tot vijftien milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 1.625,00

 

 

e.

voor vijftien of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 2.000,00

 

 

2.5.4

Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 250,00

 

 

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 500,00

 

 

c.

voor vijf tot tien milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 1.000,00

 

 

d.

voor tien tot vijftien milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 1.625,00

 

 

e.

voor vijftien of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 2.000,00

 

 

2.5.5

Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 250,00

 

 

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 500,00

 

 

c.

voor vijf tot tien milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 1.000,00

 

 

d.

voor tien of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 1.625,00

 

 

2.5.6

Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 250,00

 

 
 

2024

2.5.7

Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 250,00

 

 

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 500,00

 

 

c.

voor vijf tot tien milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 1.000,00

 

 

d.

voor tien tot vijftien milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 1.625,00

 

 

e.

voor vijftien of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 2.000,00

 

 

2.5.8

Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 250,00

 

 

2.5.9

Samenloop van dezelfde milieubelastende activiteit

 
 

 
 

Als bij de toepassing van artikel 2.5.2 tot en met 2.5.5 en artikel 2.5.7 t/m 2.5.8 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een categorie valt en de aanvraag om een omgevingsvergunning heeft op al deze categorieën betrekking, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 
 

 
 

 

Hoofdstuk 6 Lozingsactiviteiten

 
 

 

2.6.1

Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 250,00

 

 

2.6.2

Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 250,00

 

 
 

 

Hoofdstuk 7 Aanlegactiviteiten

 
 

 

2.7.1

Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven (gereserveerd)

 
 

 

2.7.2

Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidngen, landschapselement en aardkundige waarde (gereserveerd)

 
 

 

2.7.3

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 150,43

 
 

2024

2.7.4

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet, artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit of artikel 22.278 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 150,43

 

 

2.7.5

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 150,43

 

 

2.7.6

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van dit hoofdstuk is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 334,49

 

 
 

 

Hoofdstuk 8 Overige activiteiten

 
 

 

2.8.1

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 150,43

 

 

2.8.2

Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2:10 vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 35,79

 

 

2.8.3

Andere activiteiten

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in dit hoofdstuk en voorgaande hoofdstukken van deze titel:

€ 154,04

 

 
 

 

Hoofdstuk 9 Maatwerkvoorschriften

 
 

 

2.9.1

Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

 
 

 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op: 1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; 2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; 3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of 4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; per maatwerkvoorschrift:

€ 512,00

 

 

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 512,00

 
 

2024

2.9.2

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 

 

2.9.2.1

Als de aanvraag op een maatwerkvoorschriften als bedoeld in het omgevingsplan of hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

 
 

 

a.

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 250,00

 

 

b.

twee tot vijf milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 500,00

 

 

c.

vijf tot tien milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 1.000,00

 

 

d.

tien tot vijftien milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 1.625,00

 

 

e.

vijftien of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

€ 2.000,00

 

 

2.9.2.2

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 250,00

 

 

2.9.3

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.9.1 en 2.9.2, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 512,00

 

 
 

 

Hoofdstuk 10 Gelijkwaardigheid

 
 

 

2.10.1

Gelijkwaardige maatregel

 
 

 

2.10.1.1

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 
 

 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

€ 326,14

 

 

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

€ 326,14

 

 

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 1.075,00

 

 

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief:

€ 326,14

 

 
 

 

Hoofdstuk 11 Overige tarieven

 
 

 

2.11.1

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 
 

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 326,14

 

 

2.11.2

Wijzigen omgevingsvergunning

 
 

 

2.11.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 326,14

 

 

2.11.2.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om andere wijzigingen van een omgevingsvergunning dan genoemd onder lid 1 is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van deze titel verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 
 

 

2.11.3

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 326,14

 

 

2.11.4

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

 
 

De in artikel 2.12.4 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 

 
 
 

2024

2.11.5

Wijzigen van het omgevingsplan

 
 

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 4.200,94

 

tenzij kostenverhaal op andere wijze met elkaar is overeengekomen.

 
 

 

2.11.6

Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in deze titel niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan.

€ 326,14

 

 
 

 

Hoofdstuk 12 Modaliteiten

 
 

 

2.12.1

Planologische wijziging bij omgevingsplanactiviteit (waarbij tevens of geen sprake is van een bouwactiviteit)

 
 

 

a.

Als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit in overeenstemming is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet:

€ 409,60

 

 

b.

Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 512,00

 

 

c.

Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 4.007,94

 

 

2.12.2

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de hoofdstukken 2.3 tot en met 2.9 verschuldigde leges verhoogd met:

10%

 

, met een maximum van:

€ 1.000,00

 

 

2.12.3

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 
 

 

a.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit niet zijnde een milieubelastende activiteit:

€ 4.007,94

 

 

2.12.4

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 
 

 

a.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 326,14

 

 

b.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 326,14

 

 

c.

voor de beoordeling van een bouwveiligheidsplan:

€ 326,14

 

 

d.

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoeksrapport:

€ 326,14

 

 

e.

voor de beoordeling van een onderzoeksrapport betreffende de geluidsbelasting op gevels van een te bouwen of te verbouwen woning of andere geluidgevoelige gebouwen:

€ 326,14

 

 

f.

voor de beoordeling van een onderzoeksrapport naar externe veiligheid:

€ 326,14

 

 

g.

voor de beoordeling van een onderzoeksrapport naar aanwezige flora en fauna:

€ 326,14

 

 

h.

voor de beoordeling van een natuurcompensatierapport:

€ 326,14

 

 

i.

voor de beoordeling van een milieukundig onderzoeksrapport betreffende de luchtkwaliteit:

€ 326,14

 

 

j.

voor de beoordeling van een landschappelijk inpassingsplan:

€ 326,14

 

 

k.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 2.500,00

 

 

l.

voor de beoordeling van overige rapporten:

€ 326,14

 

 
 
 

2024

2.12.5

Advies

 
 

 

2.12.5.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 
 

 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 326,14

 

 

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke kwaliteit dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

€ 108,70

 

 

c.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke kwaliteit in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b:

€ 932,66

 

 

d.

voor een advies van de agrarische commissie:

€ 810,85

 

 

e.

voor een advies betreffende een agrarische vestiging waarbij de volwaardigheid en/of noodzaak van dit bedrijf getoetst dient te worden:

€ 810,85

 

 

f.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met e: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

 

2.12.5.2

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

2.12.6

Instemming

 
 

 

2.12.6.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 
 

 

2.12.6.2

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 
 

 

Hoofdstuk 13 Vermindering (gereserveerd)

 
 

 

Hoofdstuk 14 Teruggaaf

 
 

 

2.14.1

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

85%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 

 

2.14.2

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 

 
 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

100%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 

 

2.14.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat

 
 

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 

2024

2.14.4

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf

 
 

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 

 

2.14.5

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

54%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 

 

2.14.6

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

30%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 
 

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 

 

2.14.7

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 

 
 

In afwijking van de voorgaande artikelen van dit hoofdstuk wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in hoofdstuk 2.12.

 
 

 

2.14.8

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

 
 

Een bedrag minder dan € 116,60 wordt niet teruggegeven.

 
 

 
 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

 
 

 

Hoofdstuk 1 Horeca- en exploitatievergunning

 
 
 

2024

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

 

Horeca

 
 
 

 

3.1.1

om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet

€ 516,30

 

 

3.1.2

om een nieuwe of gewijzigde vergunning als gevolg van een wijziging m.b.t. de juridische ondernemingsvorm, dan wel een verandering van de bestaande inrichting

€ 258,15

 

 

3.1.3

om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in art. 30a, tweede lid, van de Alcoholwet (bijschrijven of afvoeren leidinggevende)

€ 88,65

 

 

3.1.4

om een ontheffing als gevolg van art. 35 van de Alcoholwet

€ 40,15

 

 

Exploitatievergunning

 
 

 

3.1.5

als bedoeld in art. 2:9 van de Algemeen plaatselijke verordening Openbare Orde & Veiligheid (exploitatievergunning openbare inrichting)

€ 516,30

 

 

3.1.5.1

als een aanvraag om een exploitatievergunning openbare inrichting als bedoeld in onderdeel 3.1.5 gelijktijdig wordt ingediend met een aanvraag om een Alcoholwetvergunning als bedoeld in onderdeel 3.1.1 dan zijn geen leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van de aanvraag exploitatievergunning openbare inrichting

 
 

 

3.1.6

om een nieuwe of gewijzigde vergunning als gevolg van een wijziging van de juridische ondernemingsvorm en/of leidinggevenden, dan wel een verandering van de bestaande inrichting

€ 258,15

 

 

3.1.6.1

als een aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.1.6 gelijktijdig wordt ingediend met een aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.1.2 dan zijn geen leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van de aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.1.6.

 
 

 

3.1.7

om een wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 2:9, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Openbare Orde & Veiligheid (bijschrijven of afvoeren leidinggevende)

€ 88,65

 

 

3.1.7.1

als een aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.1.7 gelijktijdig wordt ingediend met een aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.1.3 dan zijn geen leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van de aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.1.7.

 
 

 

3.1.8

als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Openbare Orde & Veiligheid (exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten)

€ 516,30

 

 

3.1.9

als bedoeld in artikel 2:72, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening Openbare Orde & Veiligheid (exploitatievergunning bedrijf)

€ 516,30

 

 

3.1.10

tot wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 2:72, zesde lid van de Algemene plaatselijke verordening Openbare Orde & Veiligheid

€ 258,15

 

 
 

 

Hoofdstuk 2 Standplaatsen

 
 

 

Standplaatsen

 
 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 

 

3.2.1.1

om een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 4:3, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Openbare Orde & Veiligheid

€ 47,50

 

 

3.2.2

Als een aanvraag om een vaste standplaatsvergunning als bedoeld in onderdeel 3.2.1.1 te verlenen via loting, niet leidt tot vergunningverlening, bestaat aanspraak op volledige teruggaaf van de verschuldigde leges

 
 

 
 

 

Hoofdstuk 3 Winkeltijdenwet

 
 

 

Winkeltijden

 
 

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 

 

3.3.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 48,40

 

 

3.3.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.2.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander of een in onderdeel 3.2.1.1 bedoelde ontheffing in te trekken of wijzigen

€ 48,40

 

 
 

 

Hoofdstuk 4 Kinderopvang

 
 
 

2024

Kinderopvang

 
 

 

3.4

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

 

3.4.1

registratie voor een kinderdagverblijf, een voorziening buitenschoolse opvang of een peuterspeelzaal

€ 1.832,80

 

 

3.4.2.1

registratie door een gastouderbureau voor een opvangadres van een gastouder waarbij sprake is van een uitgebreide inspectie door de GGD

€ 572,75

 

 

3.4.2.2

registratie door een gastouderbureau voor een opvangadres van een gastouder waarbij sprake is van een verkorte inspectie door de GGD

€ 458,20

 

 

3.4.2.3

registratie voor een gastouderbureau

€ 1.603,70

 

 
 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 
 

 

Intrekking aanvraag exploitatievergunning

 
 

 

3.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag exploitatievergunning

 
 

 

3.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een exploitatievergunning als bedoeld in de onderdelen 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9. 3.1.10 en 3.2.1.1 intrekt vóór afronding van de ontvankelijkheidstoets, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

100%

 

van de in 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9. 3.1.10 en 3.2.1.1 geheven leges

 
 

verminderd met een vast bedrag van

€ 101,00

 

 

3.5.1.2

Indien op een later tijdstip dan in 3.5.1.1 wordt bedoeld doch voor het verlenen van de exploitatievergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, bedraagt de teruggaaf

40%

 

van de in 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9. 3.1.10 en 3.2.1.1 geheven leges.

 
 

 

Buiten behandeling stellen aanvraag exploitatievergunning

 
 

 

3.5.2

Als de gemeente op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht besluit om de in behandeling genomen aanvraag, om een exploitatievergunning, als bedoeld in de onderdelen 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9. 3.1.10 en 3.2.1.1 niet verder te behandelen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

100%

 

van de in 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9. 3.1.10 en 3.2.1.1 geheven leges

 
 

verminderd met een vast bedrag van

€ 101,00

 

 
 

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 38,95

3.6.2.a

Indien de gemeente voor een aanvraag externe (advies-)kosten maakt, worden de in de verordening opgenomen bedragen verhoogd met de externe kosten, tenzij uit het in de verordening opgenomen tarief expliciet blijkt, dat dit tarief inclusief externe kosten is.

 

3.6.2.b

Voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag, stelt de projectleider, dan wel de teammanager of seniormedewerker de aanvrager in kennis van de verhoging, welke hij onderbouwt met een begroting.

 

3.6.2.c

De aanvraag wordt op de vijfde werkdag, na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, in behandeling genomen. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen, indien de aanvrager deze voor deze vijfde werkdag schriftelijk intrekt.

 

3.6.2.d

Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 
 

 

Organiseren van evenementen

 
 

 

3.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een evenementenvergunning, als bedoeld in artikel 2:5 en 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening Openbare Orde & Veiligheid

 
 

- oor een meldingsplichtige activiteit of categorie A evenement als bedoeld in het evenementenbeleid

€ 0,00

 

- voor een categorie B evenement als bedoeld in het evenementenbeleid

€ 184,00

 

- voor een categorie C evenement als bedoeld in het evenementenbeleid

€ 1.106,00

Behorend bij raadsbesluit van 19 december 2023.

De griffier,