Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2024 gemeente Eersel

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2024 gemeente Eersel

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2023, nummer R23.064.

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2024

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam "forensenbelasting" wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De belasting wordt berekend naar de totale waarde in het economische verkeer van het object zoals die voor het belastingobject voor het belastingjaar is vastgesteld.

 • 2.

  De waarde in het economische verkeer wordt bepaald op die welke aan het object dient te worden toegekend indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de woning in de staat waarin deze zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen.

 • 3.

  De waarde in het economische verkeer is die bij het begin van het belastingjaar.

Artikel 5 Belastingtarief

 • 1.

  Voor elke volle € 500,00 van de heffingsmaatstaf bedraagt de belasting € 1,96.

 • 2.

  Het bedrag van de belasting wordt naar beneden afgerond op gehele euro’s.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  Conform het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in één termijn, vervallende zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt dat, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso van de betaalrekening van de belastingplichtigen kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in 4 gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elke van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

De Verordening forensenbelasting 2023, vastgesteld op 20 december 2022, wordt ingetrokken met in-gang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening forensenbelasting 2024".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 december 2023

De raad van de gemeente Eersel

de griffier, J.W.G. van Bree

de voorzitter, drs. W.A.C.M. Wouters