Besluit kwijtscheldingsregels 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit kwijtscheldingsregels 2024

Zaaknummer: 620692

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 november 2023;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden en de Leidraad Invordering Cocensus;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit vast te stellen het:

Besluit kwijtscheldingsregels 2024.

Artikel 1 Kwijtschelding

Met toepassing van het in de artikelen 3, 4, 5 en 6 van deze verordening bepaalde, wordt kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  De onroerendezaakbelastingen;

 • b.

  De afvalstoffenheffing;

 • c.

  De rioolheffing-gebruikersdeel woningen;

 • d.

  De rioolheffing-eigenaarsdeel;

 • e.

  De rioolheffing-gebruikersdeel niet woningen;

 • f.

  De leges voor zover het de wettelijke verplichte identiteitsbewijzen betreft.

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt géén kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  De leges; m.u.v. de wettelijke verplichte identiteitsbewijzen;

 • b.

  De lijkbezorgingsrechten;

 • c.

  De marktgelden;

 • d.

  Het liggeld vaartuigen;

 • e.

  Het campergeld;

 • f.

  De toeristenbelasting;

 • g.

  De forensenbelasting;

 • h.

  De parkeerbelasting;

 • i.

  Het sluisgeld.

Artikel 3 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 6 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 7 Overgangsbepaling

Het ‘Besluit Kwijtscheldingsregels 2023’ van de gemeente Dijk en Waard, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid van artikel 8 genoemde datum.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2024.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als het 'Besluit Kwijtscheldingsregels 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dijk en Waard in zijn openbare vergadering van 19 december 2023

de griffier,

de voorzitter,