Verordening op de heffing en invordering van leges Amersfoort 2024

Geldend van 23-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges Amersfoort 2024

De raad van de gemeente Amersfoort;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 07-11-2023, DIR/BEL (nr. 1829054);

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid aanhef en onder h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van leges Amersfoort 2024

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  stukken, in hun persoonlijk belang benodigd door personen die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats, of op andere wijze van hun onvermogen doen blijken;

 • c.

  attestaties de vita, strekkende tot betaling van pensioenen opgebouwd in Nederland, de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van een publiekrechtelijk lichaam;

 • d.

  vergunningen tot het houden van collecten;

 • e.

  vergunningen als bedoeld onder 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening, indien het een spandoek betreft, aangebracht voor een charitatief of daarmee gelijk te stellen doel;

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a voor het kappen van bomen in beschermd stadsgebied;

 • g.

  afwijking van het Omgevingsplan bij gecertificeerde NOM-renovaties, indien het certificaat is afgegeven door een gecertificeerde energielabeladviseur;

 • h.

  het in behandeling nemen van aanvragen voor omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a die uitsluitend betrekking hebben op het plaatsen van zonnepanelen in beschermd stadsgezicht;

 • i.

  vergunningen als bedoeld onder artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening, indien het een evenement betreft dat uitsluitend gehouden wordt voor een charitatief of daarmee gelijk te stellen doel;

 • j.

  vergunningen als bedoeld onder artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening in het geval deze vergunning uitsluitend wordt afgegeven voor het houden van een herdenkingsplechtigheid.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze ver-ordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieven¬tabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedag¬tekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dag¬tekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan, onverwijld na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De Verordening leges 2023 van 20 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, derde lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. Bekendmaking van het in artikel 2.1 vijfde lid van de tarieventabel genoemde online calculatieprogramma Bouwkostencompas geschiedt door terinzagelegging op het Stadhuis, Stadhuisplein 1, 3811 LM te Amersfoort.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening leges 2024".

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van …

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage Tarieventabel, behorende bij de Verordening Leges 2024

Tarieventabel, behorende bij de Verordening Leges 2024

 
 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

 
 

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

 
 

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, bij een eenvoudige plechtigheid als bedoeld in het Reglement Burgerlijke Stand Amersfoort:

 
 

a.

op dinsdag tussen 9:00 en 17:00 uur

160,00

b.

op donderdag tussen 9:00 en 20:00 uur

160,00

2.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, bij een uitgebreide plechtigheid als bedoeld in het Reglement Burgerlijke Stand Amersfoort in het oude stadhuis:

 
 

a.

op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 18:00 uur

€ 

550,00

b.

op zaterdag

700,00

3.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bij een uitgebreide plechtigheid als bedoeld in het Reglement Burgerlijke Stand Amersfoort op een andere locatie binnen de gemeenten:

 
 

a.

op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 18:00 uur

€ 

550,00

b.

op maandag tot en met vrijdag tussen 18:00 en 9:00 uur

€ 

700,00

c.

op zaterdag en zon- en feestdagen

850,00

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder plechtigheid:

60,00

2.

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk bij een uitgebreide plechtigheid als bedoeld in het Reglement Burgerlijke Stand Amersfoort in het oude stadhuis:

 
 

a.

op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 18:00 uur

€ 

550,00

b.

op zaterdag

700,00

3.

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk bij een uitgebreide plechtigheid als bedoeld in het Reglement Burgerlijke Stand Amersfoort op een andere locatie binnen de gemeenten:

 
 

a.

op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 18:00 uur

€ 

545,00

b.

op maandag tot en met vrijdag tussen 18:00 en 9:00 uur

€ 

710,00

c.

op zaterdag en zon- en feestdagen

710,00

Artikel 1.3 (gereserveerd)

 
 

Artikel 1.4 (gereserveerd)

 
 

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

50,00

Artikel 1.6 (gereserveerd)

 
 

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van 3 maanden voorafgaand aan die gereserveerde datum:

€ 

150,00

2.

Indien aanvragers op de daarvoor gereserveerde datum niet verschijnen voor de kosteloze huwelijksvoltrekking, de kosteloze registratie van het partnerschap of de kosteloze omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, wordt voor de reeds gemaakte kosten een tarief in rekening gebracht van:

150,00

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 
 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 
 

a.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

19,80

b.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in luxe uitvoering

€ 

30,80

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

a.

van een nationaal paspoort:

 
 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

83,87

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

63,42

b.

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 
 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

83,87

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

63,42

c.

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

83,87

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

63,42

d.

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 

63,42

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 
 

a.

van een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

40,92

b.

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

36,93

Artikel 1.11 Modaliteiten

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 tot en met 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

57,09

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 
 

Artikel 1.12 Rijbewijzen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

51,11

Artikel 1.13 Modaliteiten

 
 

1.

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt:

 

a.

bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 

39,65

b.

bij een aanvraag in verband met vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met

37,00

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 
 

Artikel 1.14 Definities

 
 

1.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

2.

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 
 

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

a.

tot het verstrekken van gegevens aan de balie, per verstrekking

16,60

b.

tot het verstrekken van gegevens via een overschrijving en/of via het e-loket, per verstrekking

16,60

c.

tot het schriftelijk verstrekken gegevens, per verstrekking

17,60

d.

tot het verstrekken van een schriftelijke vertaling van de gegevens, per verstrekking

16,60

e.

tot het verstrekken van een schriftelijke vertaling van de gegevens van een akte van de burgerlijke stand, per verstrekking

16,60

f.

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

16,60

Artikel 1.16 (gereserveerd)

 
 

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

 
 

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 

7,50

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier

26,00

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

 
 

Artikel 1.19 (gereserveerd)

 
 

Artikel 1.20 (gereserveerd)

 
 

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

 
 

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

a.

een kadastraal uittreksel, per inlichting

32,50

b.

een uittreksel kadastrale kaart, per pagina A3 of A4 formaat

32,50

c.

een kopie van het WKPB-besluit

16,50

Artikel 1.22 (gereserveerd)

 
 

Artikel 1.23 (gereserveerd)

 
 

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken (Gereserveerd)

 
 

Artikel 1.24 (gereserveerd)

 
 

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

b.

tot het verstrekken van een attestatie de vita

16,60

c.

tot het legaliseren van een handtekening

16,60

d.

tot het verkrijgen van een verklaring van huwelijksbevoegdheid

29,00

e.

tot het verstrekken van een schriftelijke vertaling van huwelijksbevoegdheid

22,30

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn:

 
 

a.

aan de balie, per verstrekking

16,60

b.

via een overschrijving en/of via het e-loket, per verstrekking

16,60

c.

schriftelijk, per verstrekking

€ 

17,60

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

 
 

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

 
 

1.

Het tarief bedraagt ter zake van het op aanvraag doen van nasporingen in de in het archief berustende stukken, ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed kwartier:

17,50

Artikel 1.27 Afschriften of uittreksels uit het gemeentearchief

 
 

1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
 

a.

een (foto)kopie of print van een in het archief berustend stuk, op A3 of A4 formaat in zwart/wit

0,30

b.

een (foto)kopie of print van een in het archief berustend stuk, op A3 of A4 formaat in kleur

0,40

c.

een scan van een microfiche bij zelfbediening, per stuk

0,30

 

met een minimumbedrag van

1,50

e.

een digitale foto of digitale scan van een in het archief berustend stuk, op A3 of A4 formaat in kleur p/st

0,30

 

met een minimumbedrag van

1,50

2.

Indien aanvragen via de Repro moeten worden uitgevoerd gelden in afwijking van lid 1 de volgende tarieven:

 
 

a.

een (foto)kopie, print of scan van een in het archief berustend stuk, in A0, A1, A2 of A3 formaat in zwart/wit p/st

5,75

b.

een (foto)kopie, print of scan van een in het archief berustend stuk, in A0, A1, A2 of A3 formaat in kleur p/st

12,00

c.

de bedragen genoemd onder 1.10.3 worden verhoogd met administratiekosten:

 
 

d.

bij een aanvraag met een maximum van vier stuks

5,00

e.

bij een aanvraag vanaf vijf stuks

10,00

3.

Het tarief bedraagt ter zake van een gewaarmerkt afschrift van uit een in het archief berustend stuk

13,20

4.

Het tarief bedraagt:

 
 

a.

bij verzending bij standaard poststukken bedraagt het tarief per poststuk (portokosten)

2,50

b.

bij verzending van afwijkend formaat poststukken gelden de landelijke tarieven

 
 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

 
 

Artikel 1.28 (gereserveerd)

 
 

Artikel 1.29 (gereserveerd)

 
 

Artikel 1.30 Leegstandwet

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor tijdelijke verhuur als bedoeld in de Leegstandswet:

208,00

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 
 

1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor een periode van vier jaar ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

a.

voor één speelautomaat

226,00

b.

voor twee speelautomaten

452,00

c.

voor iedere extra speelautomaat

136,00

2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een speelautomatenhalvergunning als bedoeld in de Verordening Speelautomatenhallen Amersfoort 2012

850,00

3.

Voor de in lid 1 en 2 genoemde legesbedragen wordt in geval van het niet-gebruik maken of in geval van het tussentijds beëindigen van het gebruik van de (aanwezigheids-)vergunning geen restitutie verleend

 
 

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

 
 

1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid van de Telecommunicatiewet voor tracés:

 
 

a.

tot 20 meter

381,00

b.

van 20 tot 100 meter

604,00

2.

Voor tracés van 100 meter of meer wordt het in lid 1 sub b. genoemde tarief voor elke 100 meter of gedeelte daarvan verhoogd met

113,00

3.

Het onder lid 1 genoemde tarief wordt voor elke te plaatsen handhole, kast of daarmee gelijk te stellen (ander) distributiepunt verhoogd met

202,00

4.

Het onder lid 1 genoemde tarief wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 
 

a.

indien onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt;

 
 

b.

indien, gezien de omvang van de werkzaamheden, wijk- en/of stadsbrede communicatie plaatsvindt.

 
 

5.

Indien een begroting als bedoeld in lid 4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Artikel 1.33 Verkeer en vervoer

 
 

1.

Ter zake van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), bedraagt het tarief:

 
 

a.

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een GPK

27,50

b.

voor het verstrekken van een GPK

27,50

c.

voor het verstrekken van een duplicaat GPK

27,50

2.

Ter zake van een individuele gehandicaptenparkeerplaats (GPP) als bedoeld in artikel 26 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) bedraagt het tarief:

 
 

a.

voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de aanleg van nieuwe GPP (inclusief medische keuring indien nodig):

343,45

b.

voor de verlenging van een GPP:

27,50

c.

voor het wijzigen van een kenteken van een GPP:

68,70

3.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verplaatsen van een GPP binnen één jaar na aanleg, bedraagt het tarief:

549,55

4.

Ter zake van de uitgifte van ontheffingen als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), bedraagt het tarief:

 
 

a.

voor de uitgifte van een dag-/weekontheffing als bedoeld in artikel 87 RVV 1990:

24,50

b.

voor de uitgifte van een maand-/jaarontheffing als bedoeld in artikel 87 RVV 1990:

40,10

Paragraaf 1.10 Diversen

 
 

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

5,00

b.

afschriften, scans, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

0,25

c.

verstrekken van gegevens omtrent de bodemkwaliteit van een locatie, voor zover het niet een aanvraag in het kader van een omgevingsvergunning betreft:

75,00

d.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens omtrent de bodemkwaliteit van een locatie, voor zover het niet een aanvraag in het kader van een omgevingsvergunning betreft:

75,00

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

a.

tot het verkrijgen van een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning:

65,00

b.

om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

75,00

HOOFDSTUK 2 DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

 
 

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 
 

Artikel 2.1 Definities

 
 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 
 
 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 
 
 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 
 

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ wordt onder de in die omschrijving genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 verstaan de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567.

 
 

5.

Bouwkosten: Onder bouwkosten wordt verstaan het bedrag (de aannemingssom), exclusief omzetbelasting, waarvoor de aannemer zich verbonden heeft het werk tot stand te brengen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen. Om de aannemelijkheid van de opgegeven bouwkosten te kunnen toetsen, wordt uitgegaan van normkosten zoals die staan vermeld in het online calculatieprogramma 'Bouwkostenkompas’ (https://www.bouwkostenkompas.nl/). Indien de bij de aanvraag opgegeven bouwkosten meer dan 10% afwijken van de bouwnormkosten zal op basis van een meer gedetailleerde toetsing moeten worden bepaald of de opgegeven bouwkosten aannemelijk zijn.

 
 

6.

Principeplan: Een plan (vooroverleg) dat voorafgaand aan een vergunningaanvraag wordt ingediend en voor zover mogelijk wordt beoordeeld op wenselijkheid en haalbaarheid.

 
 

7.

Omgevingstafel: Het bespreken van een plan met de initiatiefnemer en diverse deskundigen voorafgaand aan een aanvraag waarin de haalbaarheid van het plan wordt beoordeeld en hoe samen tot een aanvaardbaar plan te komen.

 
 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

a.

principeplan of omgevingstafel

 
 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 
 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 
 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 
 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 
 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 
 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 
 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 
 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 
 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 
 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 
 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 
 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 
 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

Paragraaf 2.2 Voorfase

 
 

Artikel 2.4 Principeplan

 
 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeplan 0,15% van de bouwnormkosten, zoals die bij een daadwerkelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning zouden zijn vastgesteld,

 
 
 

met een minimum van:

250,00

 

en een maximum van:

1.600,00

2.

Indien het principeplan aan de Omgevingstafel wordt behandeld wordt het tarief als bedoeld in het eerste lid verhoogd met

2.500,00

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 
 

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

0,7% over de bouwkosten tot € 25.000,00, vermeerderd met

 
 

b.

0,68% over de bouwkosten van € 25.000 tot € 50.000,00, vermeerderd met

 
 

c.

0,65% over de bouwkosten van € 50.000,00 tot € 200.000,00, vermeerderd met

 
 

d.

0,64% over de bouwkosten van € 200.000,00 tot € 2.500.000,00, vermeerderd met

 
 

e.

0,62% over de bouwkosten van € 2.500.000,00 tot € 10.000.000,00, vermeerderd met

 
 

f.

0,55% over de bouwkosten vanaf € 10.000.000,00,

 
 
 

met een minimum van:

50,00

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 

1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

2,25% over de bouwkosten tot € 25.000,00, vermeerderd met

 
 

b.

2,17% over de bouwkosten van € 25.000 tot € 50.000,00, vermeerderd met

 
 

c.

2,10% over de bouwkosten van € 50.000,00 tot € 200.000,00, vermeerderd met

 
 

d.

2,06% over de bouwkosten van € 200.000,00 tot € 2.500.000,00, vermeerderd met

 
 

e.

1,98% over de bouwkosten van € 2.500.000,00 tot € 10.000.000,00, vermeerderd met

 
 

g.

1,75% over de bouwkosten vanaf € 10.000.000,00 ,

 
 
 

met een minimum van:

200,00

h.

vermeerderd met:

375,00

 

indien sprake is van een nadere afweging zoals opgenomen in het Omgevingsplan

 
 

 

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit: activiteit in strijd met de regels van het Omgevingsplan waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit:

 
 
 

Bopa's zonder advies van de raad

 
 

2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 5.1 eerste lid, aanhef en onder a van de Omgevingswet voor een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan of een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 5.2 eerste lid aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in artikel 2.5 en 2.6

 
 

a

Voor bouwen met bouwkosten van niet meer dan € 2.500

425,00

b

Voor bouwen met bouwkosten van meer dan € 2.500 maar niet meer dan € 50.000

775,00

c

Voor bouwen met bouwkosten van meer dan € 50.000,- maar niet meer dan € 2.500.000

1.300,00

d

Voor bouwen met bouwkosten van meer dan € 2.500.000

2.600,00

e

Voor het wijzigen van gebruik, m.u.v. het gebruik naar wonen tot 250 m2 bruto vloeroppervlak

775,00

f

Voor het wijzigen van gebruik, m.u.v. het gebruik naar wonen van 250 m2 bruto vloeroppervlak tot 1.500 m2 bruto vloeroppervlak

1.300,00

g

Voor het wijzigen van gebruik van naar wonen, het toevoegen van woning(en) binnen een bestaand pand en/of voor het wijzigen van gebruik van 1.500 m2 bruto vloeroppervlak of meer

7.800,00

h

Voor een tijdelijke Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit

1.300,00

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

250,00

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 
 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor het wijzigen van een monument:

 
 
 

0,75% van het met inachtneming van het bepaalde onder 2.5 of 2.6 vastgestelde bedrag aan bouwkosten en dergelijke, met een minimum van:

250,00

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument of voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 
 
 

0,75% van het met inachtneming van het bepaalde onder 2.5 of 2.6 vastgestelde bedrag aan bouwkosten en dergelijke, met een minimum van:

250,00

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

tot en met 25 m3 sloopafval

200,00

b.

van 26 m3 tot en met 100 m3 sloopafval

300,00

c.

meer dan 100 m3 sloopafval

600,00

Artikel 2.11 (gereserveerd)

 
 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 
 

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, of hoofdstuk 3 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

2.500,00

b.

voor iedere aanvullende milieubelastende activiteit bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in lid a:

2.250,00

2.13 Natuur en Flora- en faunactiviteiten

 
 
 

Natura 2000 activiteiten

 
 

1.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 5.1 eerste lid aanhef en onder e van de Omgevingswet bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

250,00

 

Flora- en Fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

2.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel5.1 tweede lid aanhef en onder g van de Omgevingswet bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

250,00

3.

Indien de aanvraag betrekking heeft op ontheffing in het kader van afdeling 11.2.2 Besluit activiteiten leefomgeving en/of afdeling 11.2.3 Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

30,00

 

vermeerderd met,

 
 
 

0% over de bouwkosten tot € 50.000,00, vermeerderd met

 
 
 

0,5% over de bouwkosten van € 50.000,00 tot € 200.000,00, vermeerderd met

 
 
 

0,30% over de bouwkosten vanaf €200.000,00 met een maximum van:

8.500,00

Artikel 2.14 (gereserveerd)

 
 

Artikel 2.15 (gereserveerd)

 
 

Artikel 2.16 (gereserveerd)

 
 

Artikel 2.17 (gereserveerd)

 
 

Artikel 2.18 (gereserveerd)

 
 

Artikel 2.19 (gereserveerd)

 
 

Artikel 2.20 (gereserveerd)

 
 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

 
 

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

850,00

Artikel 2.22 (gereserveerd)

 
 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 
 

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 
 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

250,00

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, voor tracés:

 
 

a.

tot 20 meter

381,00

b.

van 20 tot 100 meter

604,00

c.

Voor tracés van 100 meter of meer wordt het onder b. genoemde tarief voor elke 100 meter of gedeelte daarvan verhoogd met

113,00

d,

Het in artikel 2.23 lid 2 onder lid a, b of c genoemde tarief wordt voor elke te plaatsen handhole, kast of daarmee gelijk te stellen (ander) distributiepunt verhoogd met

202,00

3.

Het onder artikel 2.23 lid 2 genoemde tarief wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 
 

a

indien onderzoek naar de status van de kabel of leiding plaatsvindt;

 
 

b

indien, gezien de omvang van de werkzaamheden, wijk- en/of stadsbrede communicatie plaatsvindt.

 
 

4.

Indien een begroting als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.24 (gereserveerd)

 
 

2.25 (gereserveerd)

 
 

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 5.5 verordening fysieke leefomgeving Amersfoort in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

250,00

2.27 (gereserveerd)

 
 

2.27 (gereserveerd)

 
 

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

 
 

2.29 (gereserveerd)

 
 

2.30 (gereserveerd)

 
 

2.31 (gereserveerd)

 
 

2.32 (gereserveerd)

 
 

2.33 (gereserveerd)

 
 

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 
 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

250,00

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

 
 

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

 
 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 
 
 

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 
 
 

2. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 
 
 

3. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 
 
 

per maatwerkvoorschrift:

250,00

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

250,00

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit:

1.950,00

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

250,00

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 
 

2.38 (gereserveerd)

 
 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 
 

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

250,00

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 
 

1.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 
 

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project (zonder toetsing welstand, constructie en bestemmingsplan):

250,00

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

250,00

2.42 (gereserveerd)

 
 

2.43 (gereserveerd)

 
 

2.44 (gereserveerd)

 
 

2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

250,00

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

 
 

2.47 (gereserveerd)

 
 

2.48 (gereserveerd)

 
 

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 
 

a.

ter verkrijging van historische onderzoeksgegevens in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning ter uitvoering van een onderzoek conform de norm NEN 5725, uitgave 2009

250,00

b.

om beoordeling respectievelijk goedkeuring van de onderzoeksopzet conform de norm

 
 
 

NEN 5740, uitgave 2009, + A1 uitgave 2016 en de norm NEN 5707, uitgave 2015 + C1 uitgave 2016

 
 

c.

in het kader van een bouwvergunning € 1,50 per m² bebouwingsoppervlak, tot een maximum van

275,00

d.

ter verkrijging van een beoordeling respectievelijk goed- of afkeuring van het bodemonderzoeksrapport

 
 
 

conform de norm NEN 5740, uitgave 2009, + A1 uitgave 2016 en de norm NEN 5707, uitgave 2015 + C1 uitgave

 
 
 

2016 in het kader van een bouwvergunning € 3,00 per m² bebouwingsopp. tot een maximum van

575,00

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

250,00

Artikel 2.50 Advies

 
 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 
 

a

Voor een advies van de gemeenteraad

700,00

b

als een ander bestuursorgaan moet adviseren over de instemming:

 
 
 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor advies wordt gevraagd zelf bevoegd gezag zou zijn.

 
 

2

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Artikel 2.51 Instemming

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 

a.

als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming:

700,00

b.

als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming: het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 
 

2

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Paragraaf 2.13 Vermindering

 
 

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

 
 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in paragraaf 2.2 en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om een principeplan als bedoeld in artikel 2.4 leden 1 en 2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

 

100%

 

van de voor het principeplan geheven leges.

 
 

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 
 

a.

voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 
 

b.

in overeenstemming met de uitkomsten van het principeplan; en

 
 

c.

binnen 12 maanden na het laatste principeplan of, als het principeplan volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving

 
 

2.53 (gereserveerd)

 
 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 
 

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

100%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges,

 
 

tot een minimaal te betalen bedrag van:

€ 

250,00

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

 

100%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges,

 
 

tot een minimaal te betalen bedrag van:

€ 

250,00

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

75%

indien de aanvraag wordt ingetrokken van de op grond van die voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 
 

met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft:

250,00

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

75%

indien de aanvraag wordt ingetrokken van de op grond van die voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 
 

met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft:

250,00

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 
 

met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft:

250,00

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 
 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

250,00

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 
 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 
 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan:

€ 

250,00

wordt niet teruggegeven.

 
 

HOOFDSTUK 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

 
 

Paragraaf 3.1 Horeca

 
 

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een horeca-exploitatievergunning als bedoeld in de artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening:

 
 

a.

voor inrichtingen waarvoor tevens ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet vergunning is verleend

425,00

b.

voor inrichtingen die niet vallen onder de Alcoholwet

850,00

2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een horeca-exploitatievergunning als bedoeld in de artikel 2:28 van de APV, al dan niet in combinatie met een aanvraag voor de uitoefening van een horecabedrijf/slijtersbedrijf als bedoeld in art. 3 van de Alcoholwet, voor een bestaande inrichting, waarbij alleen de leidinggevende wijzigt, per leidinggevende

210,00

 

met een maximum van

420,00

3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning als bedoel in artikel 5.4 lid 1 van de verordening fysieke leefomgeving Amersfoort

150,00

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

 
 

a.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet

850,00

b.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoel in artikel 35, eerste lid, van de Alcoholwet

210,00

c.

een melding als bedoeld in art. 30 van de Alcoholwet welke leidt tot het verstrekken van een gewijzigde vergunning

210,00

d.

een wijziging van de leidinggevende in de vergunning Alcoholwet, per leidinggevende

210,00

 

met een maximum van

420,00

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven en coffeeshops

 
 

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

a.

het exploiteren van een seksinrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening

850,00

b.

het exploiteren van een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening

425,00

c.

het wijzigen van de leidinggevende van de seksinrichting of het escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.15 van de Algemene plaatselijke verordening

210,00

Artikel 3.4 Vergunning coffeeshop

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 
 

a.

een gedoogverklaring op grond van het gemeentelijk Coffeeshopbeleid

850,00

b.

het wijzigen van de leidinggevende van de Coffeeshop, per leidinggevende

210,00

Paragraaf 3.3 (Gereserveerd)

 
 

Artikel 3.5 (gereserveerd)

 
 

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

 
 

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 
 

1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de verordening fysieke leefomgeving Amersfoort:

 
 

a.

indien voor onbepaalde tijd, voor zover het niet-gemeentegrond betreft

250,00

b.

indien incidenteel en ideëel

35,00

c.

indien incidenteel en promotioneel dan wel commercieel

85,00

2.

Het tarief bedraagt voor een administratieve wijziging van een vergunning als bedoeld onder lid 1:

75,00

3.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening:

 
 

a.

voor een evenement met een laag risico

200,00

b.

voor een evenement met een verhoogd of hoog risico

500,00

Paragraaf 3.5 (Gereserveerd)

 
 

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014 en Wet goed verhuurderschap

 
 

Artikel 3.17 Verhuurvergunning opkoopbescherming

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de verhuur van binnen de opkoopbescherming aangewezen woonruimten (verhuurvergunning opkoopbescherming) als bedoeld in de Huisvestingsverordening 2022:

260,00

Paragraaf 3.7 Diversen

 
 

Artikel 3.18 kinderopvang

 
 

Het tarief bedraag voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie van:

 
 

a.

gastouderopvang:

154,62

b.

kindcentra:

515,41

Artikel 3.19 Tijdelijk gebruik van een openbare plaats

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 5.1 lid 1 van de verordening fysieke leefomgeving Amersfoort:

 
 

a.

voor gebruik van ten hoogste een week en een gebruiksoppervlakte van maximaal 10 m2:

50,00

b.

voor alle overige aanvragen:

210,00

Artikel 3.20 Deelmobiliteit

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2:8 van de Algemene plaatselijke verordening

1.102,00

Artikel 3.21 Ontheffing stookverbod

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening:

35,00

Paragraaf 3.8 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 
 

Artikel 3.22 Niet benoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

75,00

Behorende bij het raadsbesluit van 19 december 2023

de griffier van Amersfoort,