Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2024

Geldend van 23-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2024

De raad van de gemeente Winterswijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2023, nr. 2210162;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING 2024

(Verordening Precariobelasting 2024)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: een periode van 24 uur, aanvangende om 0.00 uur, of een gedeelte daarvan;

 • -

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • -

  maand: een kalendermaand;

 • -

  jaar: een kalenderjaar;

 • -

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘precariobelasting’ wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. De precariobelasting wordt geheven van degene die één of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden aangetroffen.

 • 2. In afwijking van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van:

 • 1.

  het hebben van voorwerpen en werken ten behoeve van percelen waarvan de gemeente krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, genothebbende is;

 • 2.

  het hebben van brievenbussen, oplaadpunten voor auto of fiets, telefooncellen en niet tot reclame dienende aanwijzingen voor het publiek;

 • 3.

  werken, verricht ten behoeve van het telefoon- en telegraafnet of van het elektriciteitsnet, voorzover de gemeente verplicht is dit in haar openbare grond te gedogen;

 • 4.

  het hebben van wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB en van andere daarmede op één lijn te stellen instellingen;

 • 5.

  het hebben van voorwerpen of werken, welke noodzakelijk voor de uit oefening van hun publiekrechtelijke taak, door het rijk, de provincie, de gemeente of door de waterschappen zijn aangebracht of geplaatst;

 • 6.

  het hebben boven de grond van borden tot verhuur of verkoop van woningen of percelen, in het geval deze borden aan de te verhuren of te verkopen woning of percelen zijn bevestigd;

 • 7.

  het hebben van erkers, balkons of andere uitspringende gedeelten van gebouwen, zomede luifels, zonneschermen, stoeptreden en vlaggenstokken;

 • 8.

  het hebben van borden, masten, palen e.d. die in verband met de verkiezingen van publiekrechtelijke lichamen zijn aangebracht;

 • 9.

  het hebben van hijsbalken;

 • 10.

  het hebben van sierlampen;

 • 11.

  het hebben van pilasters, plinten, kozijndorpels, gevelversieringen, goten, puilijsten, goot- en kroonlijsten, spionnen e.d.;

 • 12.

  het hebben van buizen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater of hemelwater;

 • 13.

  het hebben van buizen of leidingen voor de aanvoer van drinkwater;

 • 14.

  het hebben van voorwerpen, uitsluitend gebezigd voor een liefdadig doel of tot bevordering van wetenschap, kunst of een ander algemeen belang;

 • 15.

  het hebben van opendraaiende voorwerpen, inrichtingen of werken welke krachtens wettelijk voorschrift naar buiten openslaand zijn gemaakt;

 • 16.

  het hebben van voorwerpen, welke tegen een gevel zijn aangebracht en niet meer dan 10 cm uitsteken;

 • 17.

  het hebben van werken en voorwerpen, waarvan de aanwezigheid ingevolge een wettelijk voorschrift moet worden gedoogd;

 • 18.

  het hebben van werken of voorwerpen, waarvoor uit andere hoofde betaling aan de gemeente moet geschieden;

 • 19.

  het hebben van kabels en draden ten behoeve van een centraal antennesysteem al dan niet geëxploiteerd van overheidswege;

 • 20.

  het hebben van halteborden, wachthuisjes en dergelijke ten dienste van openbare middelen van vervoer;

 • 21.

  het hebben van werken en afsluitingen ten behoeve van de school- en volksfeesten;

 • 22.

  het hebben van uithangborden, lichtreclames, reclameborden en andere tot reclame dienende voorwerpen bevestigd aan de gevel;

 • 23.

  het hebben van spandoeken;

 • 24.

  het hebben van elektrische oplaadpunt voor een auto.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 • 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 wordt voor de berekening van de precariobelasting een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 2. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 • 3. De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

 • 4. Indien in de tarieventabel voor het hebben van voorwerpen zowel een jaar-, halfjaar-, maand-, week- als dagtarief is opgenomen, is voor de berekening van de precariobelasting het tarief van toepassing dat het meest aansluit bij een terzake door de gemeente verleende vergunning. In de gevallen waarin geen vergunning is verleend, geldt het tarief voor de kleinste tijdseenheid.

Artikel 7 Belastingtijdvak

 • 1. Indien de precariobelasting naar jaartarieven wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. In andere dan in het eerste lid bedoelde gevallen is het belastingtijdvak een dag, week, maand, kwartaal of halfjaar, met dien verstande dat ook heffing voor elk belastbaar feit afzonderlijk kan plaatsvinden.

Artikel 8 Wijze van heffing

De precariobelasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting

 • 1. De naar jaartarieven geheven precariobelasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. Dit geldt niet voor terrassen, met uitzondering voor de extra terrassen voor de zomerperiode.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. Dit geldt niet voor terrassen, met uitzondering voor de extra terrassen voor de zomerperiode. Hier dient schriftelijk om te worden verzocht.

Artikel 10 Ontstaan van de belastingschuld voor de niet in artikel 9 genoemde gevallen

Andere precariobelasting dan die bedoeld in artikel 9 is verschuldigd bij de aanvang van het belastbaar feit, tenzij deze over een belastingtijdvak wordt geheven.

Artikel 11 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede op de laatste dag van de maand twee maanden volgend op de maand die in de dagtekening is vermeld.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van een automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven en het aanslagbedrag minimaal € 30,00 (zegge: dertig euro) bedraagt, dat de aanslagen moeten worden betaald in zes gelijke maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslag¬biljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3. In afwijking van het eerste lid dient de precariobelasting die verschuldigd is op nota, te worden voldaan binnen veertien dagen na dagtekening van die nota.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste, tweede en derde lid gestelde termijnen.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Overgangsrecht

De ‘Verordening Precariobelasting 2023’ vastgesteld bij raadsbesluit van 22 december 2022, nr. XII-12 sub h wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ’Verordening Precariobelasting 2024’.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in zijn openbare vergadering gehouden op 21 december 2023,

de griffier,

R.J.F. Jansen

de voorzitter,

B.J.J. Bengevoord

Bijlage TARIEVENTABEL PRECARIOBELASTING 2024

De raad van de gemeente Winterswijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2023, nr. 2210162;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

TARIEVENTABEL PRECARIOBELASTING 2024

als bedoeld in de "Verordening Precariobelasting 2024” en behorende bij die verordening vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2023.

De belasting bedraagt voor:

I. Terrassen

a. het gebruik of genot van grond als terras voor cafés, restaurants, lunchrooms en dergelijke inrichtingen per jaar, per m²

€ 26,00

II. Uitstallen van goederen en/of plaatsen van reclameborden

het uitstallen van goederen en/of plaatsen van reclameborden per jaar of een deel daarvan per m²

€ 31,50

III. Het innemen van standplaatsen voor (bedrijfsmatige) verkoop van producten of het aanbieden van diensten

1. het innemen van een tijdelijke standplaats, per dag, per m²

€ 2,80

2. het innemen van een vaste standplaats, per dag in de week op jaarbasis, per m²

€ 62,50

IV.Opslag bouwmateriaal en het plaatsen van steigers, containers, hekwerken, e.d.

het gebruik van gemeentegrond voor een periode van,

1. een week of korter, per m²

€ 1,55

2. een maand, of deel hiervan langer dan 2 weken, per m²

€ 4,40

3. een jaar, of deel daarvan langer dan 6 maanden, per m²

€ 27,75

V. Evenementen met een commercieel karakter

het gebruik van de gemeentegrond voor evenementen met een commercieel karakter, per dag, per m²

€ 0,40

VI.Overig gebruik/Algemeen

het gebruik of genot van gemeentegrond op enige andere wijze als genoemd onder de nummers I tot en met V per m²:

1. per dag

€ 0,65

2. per week of deel daarvan langer dan 3 dagen

€ 1,95

3. per maand of deel daarvan langer dan 2 weken

€ 3,80

4. per jaar of deel daarvan langer dan 9 maanden

€ 22,75

Aldus besloten door de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in zijn openbare vergadering gehouden op 21 december 2023,

de griffier,

R.J.F. Jansen

de voorzitter,

B.J.J. Bengevoord