Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen Regio Gooi en Vechtstreek

Geldend van 23-12-2023 t/m heden

Intitulé

Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen Regio Gooi en Vechtstreek

Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek,

Gelezen het voorstel aan het dagelijks bestuur Regio Gooi en Vechtstreek van 21 november 2023 met kenmerk DOC-23003110,

Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek ten aanzien van afvalinzameling,

Gelet op artikel 11 lid 1 van de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit

Vast te stellen de navolgende:

Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen Regio Gooi en Vechtstreek

De criteria ten aanzien van het aanwijzen van locaties voor (ondergrondse) inzamelvoorzieningen zijn als volgt:

 • 1.

  Bij het bepalen van de locaties voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen worden de locaties getoetst aan de onderstaande criteria. Bij het toetsen kan gekeken worden of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen of keuzes moeten worden gemaakt om het plaatsen te rechtvaardigen. Bij het aanwijzen van een locatie voor een (ondergrondse) inzamelvoorziening weegt het dagelijks bestuur onderstaande aspecten af tegenover de belangen van gebruikers van de (ondergrondse) inzamelvoorziening:

  • a.

   doelmatige inrichting openbare buitenruimte waaronder het niet blokkeren van inritten;

  • b.

   beperking van de overlast voor de omgeving;

  • c.

   verkeersveiligheid;

  • d.

   aanwezigheid van groen / bomen;

  • e.

   aanwezigheid van parkeerplaatsen;

  • f.

   de arbeidsbelasting voor inzamelaars;

  • g.

   financiële en inzamellogistieke aspecten;

  • h.

   fysieke (on)mogelijkheid. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan kabels en leidingen in de ondergrond en de aanwezigheid van (beeldbepalende) bomen ter plaatse;

  • i.

   loopafstanden.

 • 2.

  De loopafstand tot een locatie van een (ondergrondse) inzamelvoorziening is 125 meter. Deze loopafstand betreft een streefwaarde. De loopafstand wordt niet hemelsbreed gemeten. Bij hoog- en/of gestapelde bouw wordt de loopafstand gemeten vanaf de dichtstbijzijnde in- of uitgang van het complex. Bij laagbouw (grondgebonden woningen met een tuin < 30m2) wordt de loopafstand gemeten vanaf de (meest gunstige) erfgrens (een achterom telt daarbij mee).

 • 3.

  Indien er binnen een loopafstand van 125 meter geen mogelijkheid is om een locatie voor een (ondergrondse) inzamelvoorziening aan aan te wijzen, kan het dagelijks bestuur besluiten hiervan af te wijken door binnen een straal van maximaal 200 loopafstand een locatie voor een (ondergrondse) inzamelvoorziening aan te wijzen. De locatie binnen de loopafstand van 125 meter voldoet dan niet aan één of meer voorwaarden als bedoeld in het eerste lid en in de nabijheid van de op het oog aan te wijzen locatie is geen alternatieve locatie voorhanden. Er kan gekozen worden voor een loopafstand van maximaal 200 meter van het perceel tot de inzamelvoorziening onder andere als:

  • a.

   de toegankelijkheid van de straat voor het inzamelvoertuig een belemmering vormt;

  • b.

   de verkeersveiligheid in het geding is;

  • c.

   de aanwezigheid van kabels/leidingen en/of bomen een belemmering vormt;

  • d.

   doelmatige inrichting en/of gebruik van de buitenruimte een belemmering vormen waaronder aanwezigheid van parkeerplaatsen;

  • e.

   er sprake is van een niet doelmatige wijze van inzamelen.

Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur van de Regio genomen besluit in de parafencyclus van 5 december 2023,

Ondertekening

Bussum, 22 december 2023.

M. Van der Linden

secretaris