Regeling vervalt per 01-01-2025

Subsidieregeling Aanpak Aardgasvrij Wonen Eemsdelta 2023

Geldend van 01-01-2024 t/m 31-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling Aanpak Aardgasvrij Wonen Eemsdelta 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta;

gelezen het voorstel van het team Energie en Milieu;

gelet op de wens om particuliere woningeigenaren te stimuleren hun woningen te verduurzamen door het verminderen van het gasgebruik en dit te bereiken door adviezen te subsidiëren door middel van de verstrekking van vouchers voor verschillende adviezen;

overwegende dat zij op grond van artikel 156 van de Gemeente wet en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Eemsdelta bevoegd zijn nadere regels te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein worden beschreven;

gelet op artikel 2, derde lid, artikel 3 en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Eemsdelta 2021 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Aanpak Aardgasvrij Wonen Eemsdelta 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: : Algemene subsidieverordening gemeente Eemsdelta 2021

 • b.

  voucher: waardebon voor toekomstige bepaalde uitgaven;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta;

 • d.

  Volkshuisvestingsfonds: een fonds met als doel in kwetsbare wijken de woonkwaliteit en leefbaarheid te verbeteren door middel van fysieke ingrepen. Vanuit dit fonds worden subsidies verstrekt in bepaalde postcodegebieden binnen Eemsdelta;

 • e.

  versterking: de opgave van Nationaal Coördinator Groningen om woningen met aardbevingsschade weer aan de veiligheidsnormen te laten voldoen wanneer dit niet het geval is.

 • f.

  Kansshop: een webwinkel met producten en activiteiten voor huishoudens (kinderen en volwassenen) met een laag inkomen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Op basis van deze regeling kan een subsidie worden verleend in de vorm van te verstrekken vouchers voor de in artikel 5 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Doel

Doel van deze regeling is het stimuleren van eigenaren van particuliere woningen om hun woning te verduurzamen door het verminderen van het gasverbruik.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt verleend aan de volgende twee doelgroepen:

 • 1.

  een eigenaar, tevens hoofdbewoner van een koopwoning of koopappartement in de gemeente Eemsdelta met een inkomen tot 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. De woning dient verwarmd te worden op gas en buiten de opgave van het Volkshuisvestingsfonds of de doelgroep zoals bedoeld in Maatregel 28 of 29 te vallen. Dit zijn maatregelen in het kader van de kamerbrief 'Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief'.

 • 2.

  een eigenaar, tevens hoofdbewoner van een koopwoning of koopappartement in de gemeente Eemsdelta met een inkomen van 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en hoger. De woning dient verwarmd te worden op gas en buiten de opgave van het Volkshuisvestingsfonds of de doelgroep zoals bedoeld in Maatregel 28 of 29 te vallen. Dit zijn maatregelen in het kader van de kamerbrief 'Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief'.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan voor de doelgroep als bedoeld onder artikel 4 onder 1. enkel worden aangevraagd voor:

  • a.

   de aanschaf van een onafhankelijk energieadvies met energie-adviesrapport voor de koopwoning of het koopappartement verleend door een adviseur die is opgenomen op de lijst "gekwalificeerde energieadviseurs Eemsdelta", zoals is te vinden op de website van de gemeente Eemsdelta.

  • b.

   de aanschaf van een onafhankelijk financieel advies met een financierings-rapport verleend door een adviseur die is opgenomen op de lijst "gekwalificeerde financieel adviseurs Eemsdelta", zoals is te vinden op de website van de gemeente Eemsdelta;

  • c.

   de woningeigenaar voorzien van onafhankelijke hulp bij de uitvoering verleend door een adviseur die is opgenomen op de lijst "gekwalificeerde adviseurs bij de uitvoering Eemsdelta", zoals is te vinden op de website van de gemeente Eemsdelta.

 • 2.

  Voor de doelgroep als bedoeld onder artikel 4 lid 2 kan alleen een energieadvies worden aangevraagd als bedoeld in het eerste lid onder a.

Artikel 6 Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie voor de aanschaf van het energieadvies zoals bedoeld in artikel 5, sub a bedraagt maximaal € 500,-.

 • 2.

  De subsidie voor de aanschaf van het financieel advies zoals bedoeld in artikel 5, sub b bedraagt maximaal € 500,-.

 • 3.

  De subsidie voor de aanschaf van het advies voor de uitvoering zoals bedoeld in artikel 5, sub c bedraagt maximaal € 175,-.

Artikel 7 Proces subsidieverlening

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd bij het college via de website van de gemeente Eemsdelta.

 • 2.

  Subsidie op basis van deze regeling kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2024.

 • 3.

  De subsidie voor de aanschaf van de drie in artikel 5 genoemde adviezen kan tegelijk aangevraagd worden maar het financiële en uitvoeringsadvies mag pas aangeschaft worden na aanschaf van het energie-advies. Indien aanvrager reeds in het bezit is van een energie-advies dat niet ouder is dan één jaar ten tijde van de subsidieaanvraag en dat voldoet aan de eisen die de gemeente stelt in de Overeenkomst Adviseurspool Aanpak Aardgasvrij Wonen Eemsdelta, hoeft geen nieuw energie-advies aangeschaft te worden om in aanmerking te komen voor het financiële of uitvoeringsadvies.

 • 4.

  In afwijking van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening legt een aanvrager de volgende gegevens over:

  • a.

   de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de aanvrager;

  • b.

   voor de doelgroep zoals bedoeld in artikel 4 onder 1.: het jaarinkomen van de aanvrager. Als aanvrager de Energietoeslag van de gemeente Eemsdelta heeft ontvangen in 2022 of toegang heeft tot de Kansshop, kan aanvrager aangeven dat deze ontvangen is waarbij toestemming aan het college gegeven wordt om de aanwezige gegevens te gebruiken.

  • c.

   de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • d.

   het adres van de woning ten behoeve waarvan subsidie wordt aangevraagd;

 • 5.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening binnen twee weken.

 • 6.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing tot subsidieverlening noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren. Het college kan deze termijn verlengen.

 • 7.

  Het college beslist uiterlijk binnen 4 weken op de subsidieaanvraag. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van één of verschillende vouchers.

Artikel 8 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de aanvrager niet tot de doelgroep zoals bepaald in artikel 4 behoort.

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de doelgroep zoals bedoeld in artikel 4 onder 1. bedraagt € 150.000,-. Het subsidieplafond voor de doelgroep artikel 4 onder 2. bedraagt € 75.000,-.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Als meerdere subsidieaanvragen op hetzelfde tijdstip binnenkomen, wordt er zo nodig door middel van loting besloten aan welke subsidieaanvraag tegemoet wordt gekomen.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn alleen van toepassing wanneer het subsidieplafond bijna is bereikt en wanneer door het tegemoetkomen aan een van deze aanvragen het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 10 Verplichtingen

 • 1.

  Voor elke activiteit (aanschaf advies) waarvoor subsidie is verleend op basis van deze regeling geldt een aanschaftermijn van twee maanden. Deze termijn gaat lopen vanaf de dag van verzending van de subsidieverleningsbeslissing. Indien deze termijn niet gehaald wordt, kan de subsidie opnieuw aangevraagd worden.

 • 2.

  De aanvrager dient medewerking te verlenen aan een steekproefsgewijze controle door het college.

 • 3.

  De aanvrager dient de inhoud van het energie-adviesrapport beschikbaar te stellen aan de gemeente.

 • 4.

  De aanvrager dient de het energieadvies-rapport bij verkoop van de woning binnen 5 jaar na uitvoering van de adviezen over te dragen aan de volgende eigenaar.

Artikel 11 Voorschotten, verantwoording en vaststelling

 • 1.

  Binnen 4 weken nadat de voucher voor één van de activiteiten is besteed en de bijbehorende factuur en indien van toepassing het gegeven energieadvies-rapport door de adviseur is verstrekt aan het college door middel van het uploaden van de factuur en het energieadvies-rapport, mogelijk via de Kansshop van de gemeente Eemsdelta, wordt een voorschot betaald. Het voorschot bedraagt maximaal het in artikel 6 genoemde bedrag en bedraagt niet meer dan de daadwerkelijke kosten zoals blijkt uit de factuur.

 • 2.

  De subsidie wordt conform het werkelijk uitgegeven voucherbedrag(en) zoals blijkt uit de factuur/facturen tot maximaal het bedrag zoals genoemd in artikel 6, ambtshalve vastgesteld binnen zes maanden na de verleningsbeschikking wanneer aan de verplichtingen, zoals gesteld in artikel 10 eerste en tweede lid, is voldaan.

 • 3.

  Wanneer bij de vaststelling blijkt dat niet aan deze verplichtingen is voldaan dan zal de vaststelling van de subsidie € 0,- bedragen. Bij besteding van de voucher zal het werkelijk uitgegeven voucherbedrag teruggevorderd worden.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen besluiten – ten gunste van de aanvrager – af te wijken van de artikelen 5, 10 en 11 van deze subsidieregeling, indien toepassing van deze artikelen, leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt.

 • 2.

  Deze subsidieregeling eindigt van rechtswege per 1 januari 2025 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die tot en met december 2024 zijn aangevraagd.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Aanpak Aardgasvrij Wonen Eemsdelta 2023

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta op 19 december 2023

Ben Visser

Voorzitter,

Ronald Koch

Secretaris