Aanwijzingsbesluit Leerplichtambtenaren gemeente Laarbeek

Geldend van 23-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Leerplichtambtenaren gemeente Laarbeek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek;

  • -

    Overwegende dat het wenselijk is ambtenaren met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Leerplichtwet 1969 gegeven voorschriften te belasten;

  • -

    Gelet op artikel 16 lid 1 van de Leerplichtwet 1969 en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1 Aanwijzing leerplicht ambtenaar

Aan te wijzen als leerplichtambtenaar als bedoeld in artikel 16 eerste lid van de leerplichtwet 1969: de medewerkers binnen de Afdeling Sociaal Domein, team samenleving, belast met de functie van leerplichtambtenaar.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 mei 2022.

  • 2. De aanwijzing geldt voor de duur dat met betrokkene is overeengekomen dat hij/zij de betreffende functie uitoefent bij gemeente Laarbeek.

  • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Leerplichtambtenaren gemeente Laarbeek

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 19 december 2023,

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris van Laarbeek,

de burgemeester van Laarbeek,