Verordening op de heffing en invordering van marktprecariobelasting 2024

Geldend van 23-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktprecariobelasting 2024

Nijverdal, 19 december 2023 Nr. 2023-022672

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 228 van de Gemeentewet en de “Marktverordening gemeente Hellendoorn 2012”;

b e s l u i t vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van marktprecariobelasting 2024

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • b.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • d.

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon één of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben;

 • e.

  jaar: een kalenderjaar;

 • f.

  maand: een kalendermaand;

 • g.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • h.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktprecariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond op de dag, de plaats en gedurende de tijd dat ter plaatse een markt wordt gehouden, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene van wie of ten behoeve van wie de in artikel 2 bedoelde voorwerpen aanwezig zijn.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De marktprecariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 5 Meetvoorschrift

Voor toepassing van de tarieventabel is bepalend het aantal strekkende meters of gedeelte van een strekkende meter dat wordt ingenomen.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De belasting is verschuldigd bij aanvang van de belastingplicht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De marktprecariobelasting als bedoeld in de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de marktprecariobelasting worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 21 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktprecariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt of is getreden;

met dien verstande dat het college van burgemeester en wethouders de raad zo snel mogelijk achteraf informeert over de toegepaste bevoegdheid.

Artikel 11 Overgangsrecht

De "Verordening marktprecariobelasting 2023", vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2022, nr. 2022-027158, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktprecariobelasting 2024".

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

Tarieventabel

Behorende bij de Verordening marktprecariobelasting 2024.

Hoofdstuk 1

Tarieven bij diepte van maximaal 3,5 meter

1.

De marktprecariobelasting bedraagt per strekkende meter of gedeelte van een strekkende meter bij een diepte van maximaal 3,5 meter:

1.1

Per dag of gedeelte daarvan

1,85

met een minimum van

5,55

1.2

Het tarief, zoals vermeld in lid 1.1, wordt voor de weekmarkt te Nijverdal verhoogd met een opslag van

0,60

met een minimum van

1,80

1.3

In afwijking van het bepaalde in lid 1.1 bij betaling per abonnement met een geldigheidsduur van:

-

één kalendermaand

7,35

-

één kalendermaand indien het abonnement is afgegeven voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt te Nijverdal

9,55

-

één kalenderkwartaal

20,00

-

één kalenderkwartaal indien het abonnement is afgegeven voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt te Nijverdal

26,40

-

één half kalenderjaar

35,35

-

één half kalenderjaar indien het abonnement is afgegeven voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt te Nijverdal

48,65

Hoofdstuk 2

Tarieven bij diepte van meer dan 3,5 meter

2.

De marktprecariobelasting bedraagt per strekkende meter of gedeelte van een strekkende meter bij een diepte van meer dan 3,5 meter:

2.1

Per dag of gedeelte daarvan

3,85

met een minimum van

11,55

2.2

Het tarief, zoals vermeld in lid 2.1, wordt voor de weekmarkt te Nijverdal verhoogd met een opslag van

0,95

met een minimum van

2,85

2.3

In afwijking van het bepaalde in lid 2.1 bij betaling per abonnement met een geldigheidsduur van:

-

één kalendermaand

14,80

-

één kalendermaand indien het abonnement is afgegeven voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt te Nijverdal

19,15

-

één kalenderkwartaal

39,75

-

één kalenderkwartaal indien het abonnement is afgegeven voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt te Nijverdal

52,85

-

één half kalenderjaar

71,00

-

één half kalenderjaar indien het abonnement is afgegeven voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt te Nijverdal

96,55

Behoort bij raadsbesluit van 19 december 2023, nr. 2023-022672.

De griffier,

Ondertekening