Verordening op de heffing en de invordering van leges Rheden 2024 (Legesverordening Rheden)

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Rheden 2024 (Legesverordening Rheden)

De raad van de gemeente Rheden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet. De artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van leges Rheden 2024 (Legesverordening Rheden)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot de (n-1)e, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen over inkomen en vermogen;

 • b.

  beschikkingen of afschriften van beschikkingen, genomen krachtens een rechtspositieregeling voor het personeel van de gemeente;

 • c.

  beschikkingen of afschriften van beschikkingen, houdende een beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • d.

  beschikkingen of afschriften van beschikkingen op aanvragen ter zake van bijstand ingevolge de Participatiewet en andere uitkeringen in het persoonlijk belang van de uitkeringsgerechtigden; nasporingen in de bij het gemeentearchief berustende stukken;

 • e.

  indien het verlangde onderzoek uitsluitend of voor een overwegend deel strekt ten behoeve van een wetenschappelijk doel;

 • f.

  stukken en diensten, welke al uit anderen hoofde tot enige betaling aan de gemeente aanleiding geven en voor zover zij in de tarieventabel niet in het bijzonder zijn genoemd;

 • g.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • h.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • i.

  voor een aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (artikel 1.9.2 van de tarieventabel) omtrent personen, die vrijwilligerswerk verrichten t.b.v. een vrijwilligersorganisatie;

 • j.

  beschikkingen op verzoeken betreffende een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnepannen o.a. op monumenten of op niet-monumenten in de Rijksbeschermde dorpsgezichten, alsmede aanvragen waarbij de vergunningplicht wordt veroorzaakt door het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, maar die zonder deze maatregelen vergunningsvrij waren geweest. De vrijstelling geldt voor zowel de activiteit ‘bouwen’ als voor de activiteit ‘monument veranderen’ als voor de ‘welstandstoets’;

 • k.

  voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het informeel beoordelen van kleine bouwwerken zijnde erfafscheidingen, bergingen, aankondigingsborden, gevelwijzigingen, dakkapellen niet zijnde dakopbouwen, en andere veranderingen of verbouwingen van gebouwen zonder daadwerkelijke uitbreiding met uitzondering van functiewijzigingen;

 • l.

  voor activiteiten bij monumenten en/of binnen beschermd gezicht die anders vergunningsvrij waren geweest

 • m.

  vergunningen tot het houden van openbare inzamelingen;

 • n.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Vermindering van het belastingbedrag

 • 1.

  Indien is voldaan aan wat is bepaald in de volgende leden van dit artikel, worden de leges per belastbaar feit verminderd met een bedrag van maximaal € 500,00, doch met niet meer dan het op grond van de tarieventabel verschuldigde bedrag voor:

  • a.

   belastbare feiten als bedoeld in titel 3 hoofdstuk 2 (ontheffingen/vergunningen ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening) van de tarieventabel, voor zover die betrekking hebben op het organiseren in één wijk of buurt van kleinschalige, niet-commerciële activiteiten, die niet langer duren dan drie dagen;

  • b.

   belastbare feiten als bedoeld in titel 2 hoofdstuk 3 (bouwwerken), met uitzondering van de onderdelen 2.3.5 tot en met 2.3.6.4.

 • 2.

  De vermindering, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend aan een stichting of rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging:

  • a.

   die geen bedrijfsmatige activiteiten verricht en die niet belastingplichtig is voor de omzetbelasting of de vennootschapsbelasting; en

  • b.

   die in hoofdzaak activiteiten ontwikkelt in de gemeente Rheden, of in hoofdzaak activiteiten ontwikkelt die de gemeenschap van de gemeente Rheden ten goede komen, waarbij de behartiging van een kerkelijk, levensbeschouwelijk, charitatief, cultureel of wetenschappelijk belang op de voorgrond staat en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers; en

  • c.

   waarvan de inkomsten in de twee kalenderjaren voorafgaand aan de indiening van het verzoek om vermindering voor meer dan 90% hebben bestaan uit bijdragen van leden of vrijwillige bijdragen van contribuanten.

 • 3.

  Aanspraak op vermindering, als bedoeld in het eerste lid, bestaat alleen indien een verzoek daartoe wordt ingediend tegelijkertijd met de aanvraag van de vergunning of ontheffing waar het verzoek betrekking op heeft.

Artikel 6 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het project-uitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 7 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge, dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Kwijtschelding van de belasting vindt plaats op basis van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Rheden.

Artikel 10 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 11 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.11.2 (akten Burgerlijke Stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet al bij het vaststellen of latere wijzigingen van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening Rheden, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening Rheden'.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 19 december 2023, nr. 14j.

Arnhem, 19 december 2023

De raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.

Tarieventabel 2024 behorende bij de Legesverorden ing Rheden

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand

 

Huwelijksvoltrekking

 

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: voor de voltrekking van een huwelijk op andere tijden of andere wijze dan ingevolge artikel 4 van de wet van 23 april 1879 (Stbl. 72) voor de kosteloze voltrekking is bepaald:

 
 

bij voltrekking van een huwelijk op de Overtuin 6 in Velp:

 

1.1.1

op maandag t/m vrijdag

€ 411,30

1.1.2

op zaterdag

€ 699,00

 

Bij voltrekking van een bescheiden huwelijk op een externe locatie:

 

1.1.3

op woensdag om 14.00 of 14.30 uur

€ 205,65

 

Bij voltrekking van een huwelijk buiten de onder 1.1.1 genoemde locaties:

 

1.1.4.1

op maandag t/m vrijdag vóór 18.00 uur

€ 548,00

1.1.4.2

op maandag t/m vrijdag ná 18.00 uur

€ 679,35

1.1.4.3

op zaterdag vóór 18.00 uur

€ 842,40

1.1.4.4

op zaterdag ná 18.00 uur

€ 965,95

1.1.4.5

op zon- en feestdagen vóór 18.00 uur

€ 1.053,50

1.1.4.6

op zon- en feestdagen ná 18.00 uur

€ 1.177,10

1.1.5

Indien de reservering van een tijdstip voor de voltrekking van een huwelijk wordt geannuleerd wordt aan leges geheven

€ 38,20

1.1.6

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruikgemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte zijn de onder 1.1.1 t/m 1.1.2 vermelde tarieven van overeenkomstige toepassing.

 
 
 
 
 

Trouwboekje

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.1.7.1

het verstrekken van een trouwboekje

€ 44,35

1.1.7.2

het verstrekken van een duplicaat trouwboekje

€ 44,35

1.1.7.3

Voor het kalligraferen van het trouwboekje worden de onder 1.1.7.1 en 1.1.7.2 genoemde tarieven verhoogd met

€ 25,70

1.1.7.4

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

het kalligraferen van het trouwboekje in verband met het bijschrijven van kinderen

€ 21,90

 
 
 
 

Geregistreerd partnerschap

 

1.1.8

Voor een aanvraag tot het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.1.8.1

registratie van partnerschap zijn de onder 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3 vermelde tarieven van overeenkomstige toepassing

 

1.1.8.2

het verstrekken van een partnerschapsboekje zijn de onder 1.1.8 vermelde tarieven van overeenkomstige toepassing.

 

1.1.8.3

Indien de reservering van een tijdstip voor de registratie van een partnerschap wordt geannuleerd is het onder 1.1.5 vermelde tarief van overeenkomstige toepassing.

 
 
 
 
 

Getuigen

 

1.1.9

Het tarief bedraagt voor:

 

1.1.9.1

het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige

€ 45,40

 
 
 
 

Inlichtingen registers Burgerlijke Stand

 

1.1.10.1

Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement op het periodiek verstrekken van opgaven uit de registers van de Burgerlijke Stand t.b.v. particulieren en particuliere instellingen met vermelding van de adressen voor wat betreft geboorten, huwelijksaangiften, huwelijk en overlijden, per jaar

€ 1.897,00

1.1.10.2

voor elk onderdeel van de onder 1.1.9 vermelde opgaven

€ 790,40

 
 
 
 

Nasporingen registers Burgerlijke Stand

 

1.1.11.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

€ 20,40

1.1.11.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten Burgerlijke Stand of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 
 
 
 
 

Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand

 

1.1.12

Het tarief bedraagt voor het éénmalig benoemen van een Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand die (Buitengewoon) ambtenaar Burgerlijke Stand is in een andere gemeente

€ 117,60

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 81,50

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 61,50

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 81,50

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 61,50

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 81,50

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 61,50

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 61,50

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 39,00

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 57,05

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.3.1

voor het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 49,25

1.3.2

voor het verstrekken van een gezondheidsverklaring betreffende lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen waarvoor een rijbewijs is vereist

€ 53,00

1.3.3

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 39,65

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

 
 

per verstrekking

€ 13,15

1.4.2.2

Tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 922,15

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 4.002,50

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 6.582,80

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 26.352,15

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 39.527,75

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens:

 
 

per verstrekking

€ 13,15

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 922,15

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 4.002,50

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 6.582,80

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 26.352,15

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 39.527,75

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 8,35

1.4.5.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie Personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,40

 
 
 
 

Geautomatiseerde registers

 

1.4.6

Het tarief bedraagt:

 

1.4.6.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een selectie van gegevens uit de Basisregistratie Personen betreffende door de aanvrager niet met name genoemde personen

€ 164,00

1.4.6.2

Het onder 1.4.6.1 genoemde bedrag wordt verhoogd, indien verstrekt, met:

 

1.4.6.2.1

op papier, per vel

€ 0,30

1.4.6.2.2

op etiketten, per vel

€ 0,45

1.4.6.2.3

op cd-rom, per stuk

€ 2,10

 
 
 
 

Uittreksels uit de Basisregistratie Personen

 

1.4.7

Het tarief bedraagt:

 
 

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen persoonsgegevens ten name van één persoon

€ 13,15

 
 
 
 

Statistische of sociografische overzichten

 

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot het verstrekken van statistische of sociografische overzichten of rapporten

€ 20,40

 
 
 
 

Afstemming gegevens uit de Basisregistratie Personen

 

1.4.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.9.1

tot afstemming van gegevens van een buitengemeentelijke afnemer of bijzondere derde op de gegevens in de Basisregistratie Personen via alternatieve media (cd-rom) per aanvraag

€ 25,65

1.4.9.2

voor het volgens een autorisatiebesluit periodiek leveren aan een afnemer van gegevens op alternatieve media per aanvraag

€ 25,65

1.4.9.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van schriftelijke gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen geldt het tarief zoals dat door de minister van Binnenlandse Zaken is of wordt vastgesteld.

 

Hoofdstuk 5 Niet van toepassing

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Niet van toepassing

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, ruimtelijke onderbouwing, dorpsvernieuwingsplan of structuurplan, met uitzondering van de kaarten als bedoeld onder 1.8.2 indien het betreft:

 

1.8.1.1

niet meer dan 25 bladzijden

€ 8,45

 

meer dan 25 en niet meer dan 50 bladzijden

€ 12,55

 

meer dan 50 en niet meer dan 75 bladzijden

€ 16,55

 

meer dan 75 bladzijden

€ 20,65

1.8.1.2

een uittreksel van een plan, per bladzijde

€ 0,65

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van een plankaart, waardenkaart of milieuzoneringskaart behorende bij een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, ruimtelijke onderbouwing, dorpsvernieuwingsplan of structuurplan, indien het betreft:

 

1.8.2.1

een zwart-wit kopie:

 
 

formaat A4

€ 1,45

 

formaat A3

€ 2,00

1.8.2.2

een zwart-wit lichtdruk:

 
 

formaat A4

€ 3,35

 

formaat A3

€ 6,15

 

formaat A2

€ 11,40

 

formaat A1

€ 18,40

 

formaat A0

€ 30,90

1.8.2.3

een kleurenplot:

 
 

formaat A4

€ 2,80

 

formaat A3

€ 5,00

 

formaat A2

€ 9,10

 

formaat A1

€ 15,45

 

formaat A0

€ 24,60

1.8.2.4

Voor een gekleurde kaart, indien geen plot gemaakt kan worden, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe kosten van vervaardiging.

 

1.8.2.5

Voor de toepassing van het bepaalde onder 1.8.2.4 wordt de aanvraag in behandeling genomen op de achtste werkdag na de dag waarop de kosten aan de aanvrager ter kennis zijn gebracht.

 
 
 
 
 

Raadpleging kadastrale gegevens

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage:

 

1.8.3.1

indien het objectgegevens betreft, per perceel of appartementsrecht

€ 35,15

1.8.3.2

indien het subjectgegevens betreft, per rechthebbende, ongeacht het aantal percelen of appartementsrechten, of per negatieve mededeling

€ 35,15

 
 
 
 

Afschriften kadastrale gegevens

 

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een uittreksel uit de kadastrale kaart, per perceel:

 

1.8.4.1

op formaat A4

€ 35,15

1.8.4.2

op formaat A3

€ 35,15

1.8.4.3

op formaat A0 (geheel plan)

€ 64,20

 
 
 

1.8.5

De onder 1.8.3 t/m 1.8.4.3 vermelde bedragen worden verdubbeld, indien zij van toepassing zijn op vervallen percelen of toestanden.

 

Hoofdstuk 9 Dienstverlening

 

Legalisatie handtekening

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.1

tot legalisatie van een handtekening

€ 13,15

1.9.1.2

waarmerken van kopieën

€ 13,15

 
 
 
 

Verklaring Omtrent het Gedrag

 

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot het verstrekken van een Verklaring Omtrent het Gedrag

€ 41,35

 

Bewijs van in leven zijn

 

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn, met uitzondering van die, afgegeven voor pensioen of wachtgeld

€ 13,15

 
 
 
 

Verklaring in het bijzonder belang van de aanvragers

 

1.9.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

voor een verklaring, waarvan de afgifte door particulieren kan worden verlangd

€ 13,15

1.9.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

voor het waarmerken van een fotokopie overeenkomstig het origineel

€ 13,15

 
 
 
 

Bewijs Nederlanderschap

 

1.9.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

€ 13,15

 
 
 
 

Noodurgentieverklaring

 

1.9.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

om een noodurgentieverklaring als bedoeld in artikel 10b, derde lid, van Huisvestingsverordening gemeente Rheden 2020

€ 60,30

Hoofdstuk 10 Niet van toepassing

Hoofdstuk 11 Niet van toepassing

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 215,55

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 215,55

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot het instemmen met het wijzigen/omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 262,55

Hoofdstuk 14 Niet van toepassing

Hoofdstuk 15 Vervallen

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.1

tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 75,40

1.16.2

tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.2.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 60,90

1.16.2.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten:

 

1.16.2.2.1

voor de eerste speelautomaat

€ 60,90

1.16.2.2.2

voor iedere volgende speelautomaat

€ 36,55

Hoofdstuk 17 Telecommunicatiewet

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding (korter dan 25 m1) in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 140,10

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding (langer dan 25 m1) in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 506,55

1.17.3

Indien de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond wordt het in 1.17.1 genoemde bedrag per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 2,65

1.17.4

Indien de in 1.17.2 genoemde sleuflengte langer is dan 10.000 strekkende meter wordt een tarief per strekkende meter sleuf aangehouden van

€ 1,25

Hoofdstuk 17a Kabels en leidingen

1.17a.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag (korter dan 25 m1) in verband met het verkrijgen van een vergunning voor het leggen, houden, onderhouden, verleggen of opruimen van kabels en leidingen in de openbare ruimte en in of op kunstwerken als bedoeld in artikel 5 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Rheden 2014

€ 140,10

1.17a.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag (langer dan 25 m1) in verband met het verkrijgen van een vergunning voor het leggen, houden, onderhouden, verleggen of opruimen van kabels en leidingen in de openbare ruimte en in of op kunstwerken als bedoeld in artikel 5 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Rheden 2014

€ 506,55

1.17a.3

Indien de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond wordt het in 1.17a.1 en 1.17a.2 genoemde bedrag per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 2,65

1.17a.4

Indien de in 1.17a.2 genoemde sleuflengte langer is dan 10.000 m1 wordt vanaf 10.000 m1 een tarief per strekkende meter sleuf aangehouden van

€ 1,25

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 36,05

1.18.1.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 36,05

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 39,60

1.18.2.1

Het in onderdeel 1.18.2 genoemde tarief is exclusief de door te berekenen kosten van een eventuele medische keuring.

 

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 

1.19.1

gedrukte stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bedrukte bladzijde

€ 0,30

1.19.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde:

 

1.19.2.1

op papierformaat A4

€ 0,30

1.19.2.2

op papierformaat A3

€ 0,60

1.19.3

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 26,95

1.19.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde op papierformaat A4

€ 0,30

1.19.5

selecties uit gemeentelijke geautomatiseerde gegevensbestanden, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kwartier of een gedeelte daarvan

€ 20,65

1.19.6

Op grond van artikel 8.6, tweede lid, van de Wet open overheid wordt een vergoeding in rekening gebracht voor de vervaardiging van kopieën van documenten op A4- of A3-formaat, die de kostprijs van de verstrekte informatiedragers niet overstijgt. Daarbij wordt het maximumtarief als bedoeld in het Besluit maximumtarieven open overheid gehanteerd.

 

Titel 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

 

1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 
 
 • -

  binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

  een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 
 
 • -

  binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

  een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 
 
 • -

  bouwkosten en aanlegkosten:

  de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor hetuit te voerenwerk, of hetbedrag waarvoor de aannemer zich heeftverbonden het werk tot standte brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting niet inbegrepen en indien het bouwen geheelof gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot standbrengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin nietbegrepen;

 
 
 • -

  kleine bouwwerken:

  erfafscheidingen, bergingen, aankondigingsborden, gevelwijzigingen, dakkapellen niet zijnde dakopbouwen, en andereveranderingen of verbouwingen van gebouwen zonder daadwerkelijke uitbreiding met uitzondering van functiewijzigingen;

 
 
 • -

  sloopkosten:

  de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, eenraming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopengeheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 
 
 

Artikel 2.2.a Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een verzoek om:

 

a

omgevingsoverleg;

 

b

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 
 
 

Artikel 2.2.b toepassingsbereik

 

1

Leges worden opgelegd op grond van de Legesverordening 2024, en zijn terug te vinden in deze legestabel.

Deze legestabel is vastgesteld voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De in deze tabel opgenomen verwijzingen naar (wets)artikelen en de vindplaats van bruidsschat naar het tijdelijke deel van het omgevingsplan zal gedurende de looptijd van de Legesverordening wijzigen. Daar waar de verwijzing toeziet op een artikel dat is in beheer genomen door de gemeente dient dat artikel te worden gezien als grondslag voor het opleggen van leges.

 
 
 

Artikel 2.3.a Bepalen tarief

 

1

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2

Als een verzoek betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

5

Het tarief behorend bij een verzoek om een maatwerkvoorschrift of bij een verzoek om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 

Artikel 2.3.b Heffingsgrondslag

 
 

De heffingsgrondslag is de grondslag op basis waarvanleges worden geheven. Er worden verschillende grondslagen gebruikt:

 
 
 • -

  tarief per bruto kubieke meter inhoud, zoalsomschreven onder NEN2580;

 • -

  tarief per brutovierkante meter vloeroppervlakte, zoalsomschreven onder NEN 2580 of, voor bouwwerken geen gebouw zijnde, de loodrecht geprojecteerde oppervlakte;

 • -

  vast tarief per product, als omschreven in het van toepassing zijndeartikel.

 
 

Indien de legeszijn berekend op basis van door de aanvrager onjuist aangeleverde gegevens, dan kan de te weinig geheven belasting worden nagevorderd.

Bij een industriefunctie wordthet tarief alleenover de vloeroppervlaktevan maximaal één vloer berekend.

Een ondergeschikte kantoorfunctie is hier inbegrepen. Een entresol wordtniet in de vloeroppervlakte meegerekend.

 

Artikel 2.3.c Digitaal afhandelen

 
 

Het verzoek wordt digitaal afgehandeld. Indien het verzoek op schriftelijk verzoek van aanvrager analoog wordt afgehandeld dient er rekening gehouden te worden met bijkomende leges, zoals vermeld in hoofdstuk 8 van Titel 1.

 

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Informele beoordeling

Artikel 2.4.1 Vooroverleg

 

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het informeel beoordelen van een verzoek:

 

a

voor kleine bouwwerken zijnde erfafscheidingen, bergingen, aankondigingsborden, gevelwijzigingen, dakkapellen niet zijnde dakopbouwen, en andere veranderingen of verbouwingen van gebouwen zonder daadwerkelijke uitbreiding met uitzondering van functiewijzigingen

Vrij van leges

b

voor activiteiten bij monumenten en/of binnen beschermd gezicht die anders vergunningsvrij waren geweest

Vrij van leges

c

bestaande uit een of meerdere activiteiten, waaronder ook kleinere afwijkingen van het omgevingsplan, waaronder ook wijzigingen van een eerder verleende vergunning tenzij het betreft gevallen als benoemd in artikel 2.4.1 onder a

€ 150,00

d

bestaande uit een of meerdere activiteiten die niet passen binnen het (tijdelijke deel) van het omgevingsplan en wijzigingen omgevingsplan

€ 500,00

 
 
 

Artikel 2.4.2 Concept overleg (omgevingsoverleg)

 

Als een verzoek betrekking heeft op het houden van concept overleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

a

voor een eerste overleg

€ 500,00

b

voor elk volgend overleg

€ 206,00

 

Indien in overleg met de aanvrager een externe adviseur wordt betrokken bij het overleg.

De werkelijke door de externe adviseur in rekening gebrachte advieskosten voor deelname aan het overleg worden doorberekend aan de aanvrager

100%

 
 
 

Artikel 2.4.3 Haalbaarheidssstudie t.b.v. wijziging omgevingsplan of grote Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (voorheen artikel 2.12 lid 1 derde punt Projectbesluit)

 

a

Voor het beoordelen van een haalbaarheidsstudie (basistarief)

€ 500,00

b

Voor het beoordelen van een haalbaarheidsstudie per discipline

€ 351,50

 

Deze leges worden in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijzigen van het omgevingsplan of grote Bopa.

 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

2.5.1

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a

woonfunctie, per m³

€ 8,90

b

bijeenkomstfunctie, perm³

€ 8,90

c

cellenfunctie, per m³

€ 12,05

d

gezondheidsfunctie, per m³

€ 12,05

e

industriefunctie, per m²

€ 12,05

f

agrarisch bedrijfsgebouw, per m²

€ 6,25

g

kantoorfunctie, per m³

€ 8,90

h

logiesfunctie, per m³

€ 8,90

i

onderwijsfunctie, perm³

€ 7,50

j

sportfunctie, per m³

€ 4,80

k

winkelfunctie, per m³

€ 8,90

l

overige gebruiksfuncties, per m²

€ 12,05

 
 
 

2.5.2

Het minimumtarief voor het in behandeling nemenvan de aanvraag genoemdin onderdeel 2.5.1 bedraagt

€ 351,15

2.5.3

In afwijking van de tarieven onder 2.5.1 en 2.5.2 bedraagt het tarief:

 

a

indien de behandeling van het verzoek beperkt blijft tot een ontvankelijkheidstoets

€ 181,50

b

voor het in behandeling nemen van verzoeken om omgevingsvergunning voor kleinebouwwerken een vasttarief van

€ 181,50

c

voor bouwactiviteit bij monumenten en/of binnen beschermd gezicht die anders vergunningsvrij waren geweest een tarief van

€ 181,50

d

voor het plaatsen van reclame-objecten waarop ook de bouwactiviteit van toepassing is, geen aanvullende leges in rekening gebracht voor deze bouwactiviteit

€ 181,50

e

In afwijking van onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek voor een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit voor bouwwerken geen gebouw zijnde, civiel technische bouwwerken, voor tijdelijke bouwwerken met een instandhoudingstermijn van minder dan tien jaar, voor onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, functiewijzigingen in bestaande gebouwen, woningtoevoeging en woningonttrekking, een tarief op basis van de bouwkosten van 2,50% met een minimum van

€ 351,15

f

Indien het verzoek om omgevingsvergunning (met betrekking tot bouwactiviteiten) betrekking heeft op wijziging van een vergunning waarvan nog geen gebruik is gemaakt

€ 351,15

g

Het vorenstaande is niet van toepassing, als de afwijzing zodanig is dat in feite sprake is van een nieuw verzoek en op een wijziging van een reeds verleende vergunning die ouder is dan 2 jaar nadat deze vergunning onherroepelijk is geworden.

 
 
 
 

2.5.4

De in dit artikel genoemde bedragen worden verhoogd met kosten van advies van derden op het gebied van technische installaties.

 
 
 
 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 294,25

b

voor een kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 294,25

c

voor een kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit

 
 

bij aanleg- of bouwkosten tot en met € 180.000,00

€ 6.736,70

 

bij aanleg-of bouwkosten vanaf € 180.000,00 t/m € 1.000.000,00

€ 9.161,90

 

bij aanleg- of bouwkosten vanaf € 1.000.000,00

€ 13.393,20

d

Indien sprake is van een activiteit die overeenkomstig artikel 2.17 van het Besluit bouwwerken leefomgeving valt onder Gevolgklasse 1:

 
 
 • 1

  erfafscheidingen, bergingen, aankondigingsborden, gevelwijzigingen, dakkapellen niet zijnde dakopbouwen, en andere veranderingen of verbouwingen van gebouwen zonder daadwerkelijke uitbreiding met uitzondering van functiewijzigingen

Vrij van leges

 
 • 2

  voor overige activiteiten die overeenkomstig artikel 2.17 van het Besluit bouwwerken leefomgeving vallen onder Gevolgklasse 1

€ 181,50

 
 

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 351,15

b

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht

€ 351,15

c

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 351,15

d

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een sloopveiligheidsplan bij een sloopvergunning

€ 490,10

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

1

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 • a

  voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

 
 
 • voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument

€ 92,90

 
 • voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 92,90

 
 • b

  voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

 
 
 • voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument

€ 92,90

 
 • voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 92,90

 
 • c.

  voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 
 
 • voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument

€ 92,90

 
 • voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 92,90

2

Als de in het eerste lid bedoeld verzoek een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met

€ 0,00

3

Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een verzoek om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de gemeentelijke Erfgoedverordening is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 • 1

  als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 
 
 • 2

  als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 
 
 
 

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 

Als een verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument

€ 92,90

b

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 92,90

 
 
 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

1

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 • a

  voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 20 van de gemeentelijke erfgoedverordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit

€ 92,90

 
 • b

  voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht

€ 92,90

 
 • c

  voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 92,90

2

Het eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

 
 
 
 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 92,90

 
 

Artikel 2.11.a Omgevingsplanactiviteit: Natura 2000 en/of Wet natuurbescherming

 

Indien het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in het kadervan Natura 2000en/of Wet natuurbescherming bedraagt het tarief

€ 351,15

Dit tarief wordt verhoogd met het bedragvan de advieskosten zoals vastgelegd in de legestarieventabel van de geldende Legesverordening provincie Gelderland.

 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in (artikel () van het omgevingsplan of) paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 2.084,70

 
 

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a

voor één milieubelastende activiteit

€ 2.084,70

b

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten (in afwijking van artikel 2.3, tweede lid of per milieubelastende activiteit)

€ 1.545,00

c

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten (in afwijking van artikel 2.3, tweede lid of per milieubelastende activiteit)

€  1.236,00

 
 
 

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a

voor één milieubelastende activiteit

€ 2.084,70

b

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten (in afwijking van artikel 2.3, tweede lid of per milieubelastende activiteit)

€ 1.545,00

c

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten (in afwijking van artikel 2.3, tweede lid of per milieubelastende activiteit)

€ 1.236,00

 
 
 

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a

voor één milieubelastende activiteit

€ 2.084,70

b

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten (in afwijking van artikel 2.3, tweede lid of per milieubelastende activiteit)

€ 1.545,00

c

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten (in afwijking van artikel 2.3, tweede lid of per milieubelastende activiteit)

€ 1.236,00

 
 
 

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a

voor één milieubelastende activiteit

€ 2.084,70

b

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten (in afwijking van artikel 2.3, tweede lid of per milieubelastende activiteit)

€ 1.545,00

c

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten (in afwijking van artikel 2.3, tweede lid of per milieubelastende activiteit)

€ 1.236,00

 
 
 

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 2.084,70

 
 

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit actitiviteiten leefomgeving)

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a

voor één milieubelastende activiteit

€ 2.084,70

b

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten (in afwijking van artikel 2.3, tweede lid of per milieubelastende activiteit)

€ 1.545,00

c

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten (in afwijking van artikel 2.3, tweede lid of per milieubelastende activiteit)

€ 1.236,00

 
 
 

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 2.084,70

 
 

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 

1

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 

2

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 351,15

 
 

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 351,15

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit:

 

1

het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding; of

 

2

het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet; of

 

3

het graven in het gebied met normwaarde archeologische verwachtingswaarde en/of archeologische verwachtingen; of

 

4

het graven in het beperkingengebied leidingen; of

 

5

bedraagt het tarief per omgevingsplan activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 351,15

 
 
 

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het:

 

a

aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting;

 

b

indrijven van voorwerpen;

 

c

ophogen van de grond; of

 

d

verharden van de grond.

 

Bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 351,15

b

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 351,15

 
 
 

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 351,15

b

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 351,15

 
 
 

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 351,15

Het genoemde tariefis exclusief de aanlegkosten. De kosten van de feitelijke aanleg worden doorberekend aan de aanvrager van de omgevingsvergunning.

 
 
 

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 351,15

Het genoemde tariefis exclusief de aanlegkosten. De kosten van de feitelijke aanleg worden doorberekend aan de aanvrager van de omgevingsvergunning.

 
 
 

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 351,15

 

en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met

€ 0,00

b

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht

€ 351,15

c

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 351,15

 
 

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het in, op of aan een onroerende zaak hebben van een alarminstallatie die een voor de omgeving opvallend geluid of lichtsignaal kan produceren, bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 351,15

 
 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 

1

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 351,15

2

In afwijking van lid 1 worden geen leges in rekening gebracht voor de aanlegactiviteit ten behoeve van het vellen van houtopstanden die zijn opgenomen in de bijzondere bomenlijst.

 
 
 
 

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken of voeren van handelsreclame op of aan een onroerende zaak met behulpvan een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vormdan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats,waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rheden een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

€ 181,50

 
 

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken of objecten plaatsen op de weg

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 4:13 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 181,50

 
 

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 181,50

 
 

Artikel 2.34 Overige activiteiten

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

a

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 351,15

b

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 • voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 351,15

 
 • voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 351,15

 
 • voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit

€ 351,15

Paragraaf 2.8 Buitenplanse omgevingsplan activiteit

Artikel 2.35 Behandelen van een grote buitenplanse omgevingsplan activiteit

 
 

Indien het verzoek niet passend is binnen het tijdelijke deel van het omgevingsplan en de voorfase positief is afgerond bedragen de leges voor het in behandeling nemen van het verzoek:

 

a

indien de buitenplanse omgevingsplan activiteit wordt aangevraagd en in behandeling kan worden genomen in het door de gemeente Rheden ontwikkelde standaardsjabloon bedraagt het tarief

% van de projectkosten

b

indien de buitenplanse omgevingsplan activiteit wordt aangevraagd en in behandeling kan worden genomen in het door de gemeente Rheden ontwikkelde standaardsjabloon bedraagt het tarief

% van de projectkosten + 25%

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

Als het verzoek om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een verzoek in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

Als het verzoek om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief

€ 1.326,65

 
 

Artikel 2.38 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

Als het verzoek om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.36 en 2.37, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een verzoek in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.39 Gelijkwaardige maatregel 

 

1

Als het verzoek om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 
 
 • a

  een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, per uur

€ 103,00

 
 • b

  een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur

€ 103,00

 
 • c

  een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur

€ 103,00

 
 • d

  een overige activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief, per uur

€ 103,00

 

Als het verzoek op een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in het omgevingsplan of hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief

€ 1.326,65

2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij het verzoek voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Artikel 2.40 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit

€ 351,15

 
 

Artikel 2.41 Wijzigen omgevingsvergunning

 

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop het verzoek tot wijziging betrekking heeft.

 
 
 

Artikel 2.42 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning

€ 351,15

2

In afwijking van lid 1, indien er naar de omstandigheden beoordeeld sprake is van een,geringe wijziging in het project bedraagt het tarief

€ 181,50

 
 

Artikel 2.43 Intrekken omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.59 van toepassing is

€ 0,00

 
 

Artikel 2.44 Beoordeling aanvullende gegevens

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat het verzoek om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen

€ 0,00

 
 

Artikel 2.45 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

De in artikel 2.50 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een verzoek tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een verzoek om een omgevingsvergunning of ander besluit.

 
 
 

Artikel 2.46 Vaststellen van het omgevingsplan zonder activiteiten

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van het verzoek tot het vaststellen van het omgevingsplan indien het verzoek:

 

1

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een gebouw of een perceel met een oppervlakte van maximaal 1.000 m² betreft

€ 8.906,55

2

de bouw van één woning, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt; of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van maximaal 200 m² mogelijk maakt

€ 11.127,45

3

de bouw van minimaal twee en maximaal vier woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt; of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 200 m² en maximaal 800 m² mogelijk maakt; of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² en maximaal 5.000 m² betreft

€ 13.348,35

4

de bouw van vijf of meer woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt; of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 800 m² mogelijk maakt; of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 5.000 m² betreft

€ 15.569,25

 
 

Artikel 2.46.a Wijzigen omgevingsplan

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van het verzoek tot het wijzigen van een omgevingsplan bedraagt indien het verzoek:

 

1

de bouw van één woning, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt; of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van maximaal 200 m² mogelijk maakt; of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van maximaal 1.000 m² betreft

€ 6.684,55

2

de bouw van minimaal twee en maximaal vier woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt; of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 200 m² en maximaal 800 m² mogelijk maakt; of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² en maximaal 5.000 m² betreft

€ 9.595,75

3

de bouw van vijf of meer woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt; of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 800 m² mogelijk maakt; of uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 5.000 m² betreft

€ 11.148,70

 

Artikel 2.47 Niet genoemd besluit op aanvraag

 

1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het bouwstukkenarchief berustende stukken alsmede het verstrekken van afschriften en/of uittreksels uit die stukken door een ambtenaar van het bouwstukkenarchief voor ieder daaraan besteed half uur of een gedeelte daarvan

€ 42,00

2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 181,50

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Artikel 2.48 Achteraf ingediend verzoek

 

Als het verzoek om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met

25%

 
 

Artikel 2.49 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

a

als sprake is van een milieubelastende activiteit

€ 181,50

b

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 181,50

c

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b

€ 181,50

 
 

Artikel 2.50 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor het betreffende verzoek een rapport moet worden beoordeeld:

 

a

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 351,15

b

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 351,15

c

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting

€ 351,15

d

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk

€ 351,15

e

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport

€ 351,15

f

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER) per discipline

€ 351,15

g

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport

€ 351,15

 
 

Artikel 2.51.a Advies 

 

1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over het verzoek om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag het bedrag blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2

Indien een begroting als bedoeld in het eerste lid is uitgebracht, wordt verzoek in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij het verzoek voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

Artikel 2.51.b Advies Welstand

 

1

Welstand regulier tarief, leges worden berekend op basis van de meest recente tarievenregeling advisering van het Gelders Genootschap

€ 100,00

2

Welstand + 1 extra discipline

1,8 x regulier tarief

3

Welstand + meerdere extra disciplines

2,2 x regulier tarief

4

Achteraf ingediende aanvraag

1,5 x regulier tarief

5

Reclame-objecten

Regulier tarief

6

Overige advisering welstand

100%

 

De werkelijke door het Gelders Genootschap in rekening gebrachte advieskosten voor advisering worden doorberekend aan de aanvrager.

 
 
 

Artikel 2.51.c Advies Provincie

 

De werkelijke door de Provincie in rekening gebrachte advieskosten voor advisering worden doorberekend aan de aanvrager

100%

 
 

Artikel 2.52 Instemming

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een verzoek om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 

1

als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming

€ 351,15

2

als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming:

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek het bedrag blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

3

Het bedrag bedoeld in het tweede lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij het verzoek voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.13 Vermindering

Artikel 2.53 In behandeling genomen omgevingsvergunning door lopen voorfase

 

1

Als het verzoek om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.2 tot en met 2.9, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop het verzoek om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van het verzoek om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt

75%

 

van de op grond van artikel 2.4 geheven leges met uitzondering van de geheven leges als bedoeld in artikel 2.4.1. onder a, b en c welke niet in mindering worden gebracht.

 
 
 
 

2

Voor de toepassing van het eerste lid wordt het verzoek om een omgevingsvergunning gedaan:

 • a

  voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het vooroverleg als bedoeld in artikel 2.4.1 onder d (vooroverleg Bopa) en/ of artikel 2.4.2 (concept overleg) betrekking had; en

 • b

  in overeenstemming met de uitkomsten van het vooroverleg of concept overleg; en

 • c

  binnen zes maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het concept overleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 
 
 

Artikel 2.54 Gereserveerd

 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Artikel 2.55 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een verzoek tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, worden enkel de kosten van de ontvankelijkheidstoets doorberekend. Het tarief hiervoor bedraagt

€181,50

 
 

Artikel 2.56 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek buiten behandeling wordt gelaten worden enkel de kosten van de ontvankelijkheidstoets doorberekend. Het tarief hiervoor bedraagt

€ 181,50

 
 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking verzoek omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of verzoek om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a

als een aanvrager zijn verzoek om een omgevingsvergunning, intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente

50%

van de voor de activiteit waarvoor het verzoek is ingetrokken verschuldigde leges.

 

b

Indien binnen 8 weken na het intrekken van het verzoek een gewijzigd verzoek voor een omgevingsvergunning voor dezelfde activiteiten wordt ingediend

75%

 
 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verzoek omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Als een aanvrager zijn verzoek om een omgevingsvergunning of verzoek om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a

Als een aanvrager zijn verzoek binnen zes weken na indiening intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor het verzoek is ingetrokken verschuldigde leges.

 

b

Als een aanvrager zijn verzoek vanaf zes weken tot achttien weken na indiening intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente

25%

c

Als een aanvrager zijn aanvraag vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag na indiening intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente

12,5%

 
 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op verzoek van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 

Artikel 2.60 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

a

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

25%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

c

Indien binnen 8 weken na de weigering van de aanvraag een gewijzigde aanvraag voor een omgevingsvergunning voordezefde activiteiten wordtingediend bedraagt de teruggaaf

75%

 
 

Artikel 2.61 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 
 
 

Artikel 2.62 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 25,00 wordt niet teruggegeven.

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 en 4 van de Alcoholwet

€ 592,80

3.1.1.2

Indien de vergunning als bedoeld in artikel 3 en 4 van de Alcoholwet uitsluitend de toevoeging van een bestuursreglement betreft bedraagt het tarief

€ 75,40

3.1.1.3

een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning op grond van artikel 30 van de Alcoholwet

€ 75,40

3.1.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet

€ 64,65

3.1.1.5

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV

€ 350,30

3.1.1.6

Indien de vergunning als bedoeld in 30A van de Alcoholwet uitsluitend de toevoeging van een leidinggevende betreft bedraagt het tarief

€ 134,75

Hoofdstuk 2 Ontheffingen/vergunningen ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening Rheden c.a.

 

Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein (artikel 4:18 APV)

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4:18 van de APV

€ 70,00

 
 
 
 

Vergunning voor voorwerpen of stoffen op, aan of boven de openbare weg (artikel 2:10A APV)

 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10A van de APV, geldig gedurende:

 

3.2.2.1

één dag

€ 37,70

3.2.2.2

één week

€ 48,45

3.2.2.3

één maand

€ 107,75

3.2.2.4

één jaar

€ 441,90

 
 
 
 

Evenementen (artikel 2:25 APV)

 

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de APV:

 

3.2.3.1

voor zover het betreft een kermis of circus

€ 167,00

 

voor zover het betreft een ander evenement gedurende:

 

3.2.3.2

één dag

€ 70,00

3.2.3.3

meer dan twee dagen

€ 199,35

 
 
 
 

Kennisgeving incidentele festiviteit met licht en geluid (artikel 4:3 APV)

 

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

een kennisgeving van een festiviteit als bepaald in artikel 4:3 van de APV geldig voor één dag

€ 70,00

 
 
 

3.2.5

Vervallen

 
 
 
 
 

Standplaatsvergunningen (artikel 5:18 APV)

 

3.2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de APV, geldig gedurende:

 

3.2.6.1

één dag

€ 37,70

3.2.6.2

één week

€ 48,45

3.2.6.3

één maand

€ 107,75

3.2.6.4

één jaar

€ 226,35

3.2.6.5

elektriciteitstarief per standplaats-dag aansluiting 230V/16A

€ 3,00

3.2.6.6

elektriciteitstarief per standplaats-dag aansluiting 400V/32A

€ 6,00

 
 
 
 

Snuffelmarkten (artikel 5:23 APV)

 

3.2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:23 van de APV, geldig gedurende:

 

3.2.7.1

één dag

€ 37,70

3.2.7.2

één week

€ 48,45

3.2.7.3

één maand

€ 107,75

3.2.7.4

één jaar

€ 161,65

3.2.7.5

Elektriciteitstarief per snuffelmarktdag aansluiting 230V/16A

€ 3,00

3.2.7.6

Elektriciteitstarief per snuffelmarktdag aansluiting 400V/32A

€ 6,00

3.2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het bepaalde in artikel 2:29 van de APV:

 
 

voor elk uur waarvoor de ontheffing geldt

€ 64,65

 
 
 
 

Exploitatievergunning (artikel 2:38b APV)

 

3.2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:38b van de APV

€ 350,30

 
 
 
 

Algemeen tarief APV-vergunning/ontheffing

 

3.2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing van het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV), voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 45,75

 
 
 
 

Teruggaaf

 

3.2.11

Indien besloten wordt een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning en/of ontheffing als bedoeld in artikel 3:4, 4:15 en 4:18 APV niet in behandeling te nemen, op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt op aanvraag teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend.

 

3.2.11.1

Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt en deze vergunning wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend.

 

3.2.11.2

Indien binnen één maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend.

 

3.2.11.3

Indien op een later tijdstip dan in 3.2.11.2 bedoeld na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning doch voor het verlenen van de vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend.

 

3.2.11.4

Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend.

 

3.2.11.5

Indien met toepassing van de onderdelen 3.2.11 tot en met 3.2.11.4 teruggaaf wordt verleend wordt tenminste aan leges geheven

€ 106,40

3.2.11.6

De tarieven onder 3.2.11.1 tot en met 3.2.11.5 worden op gehele euro’s naar beneden afgerond.

 

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, escortbedrijven en sekswinkels

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning en/of ontheffing van het bepaalde in artikel 3:4 en 3:10 van Hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV):

 

3.3.1

voor een seksinrichting, per jaar

€ 1.077,85

3.3.2

voor een escortbedrijf, per jaar

€ 705,95

3.3.3

voor een sekswinkel, voor onbepaalde duur

€ 183,20

3.3.4

Indien een aanvraag in behandeling wordt genomen naar aanleiding van een wijziging als bedoeld in artikel 3:15 van Hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV) is verschuldigd

€ 193,95

Hoofdstuk 4 Niet van toepassing

Hoofdstuk 5 Niet van toepassing

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

een vergunning voor het in gebruik hebben of houden van inrichtingen tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 70,00

3.6.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 70,00

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 68,30