Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

Geldend van 23-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

De raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaatsen Rhoon en Poortugaal;

 • -

  eigen graf: een particulier graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • -

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • -

  eigen urnengraf: een particulier graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • -

  urnennis: een algemene ruimte in een urnenmuur bij de gemeente in beheer, waarin een Rechthebbende gelegenheid wordt gegeven tot het doen bijzetten van een of meer asbussen met of zonder urnen;

 • -

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • -

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • -

  buitengewone uren: uren die niet liggen:

  • -

   tussen 09.00 en 16.00 uur op werkdagen; en

  • -

   tussen 09.00 en 14.00 uur op zaterdagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 6 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 6 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2. Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 6 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 6 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in hoofdstuk 6 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 6 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Overgangsrecht

 • 1. De 'Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023' van 19 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening Lijkbezorgingsrechten 2024'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Albrandswaard van 18 december 2023.

De griffier,

drs. Leendert Groenenboom

De voorzitter,

drs. Jolanda de Witte

Bijlage Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2024

behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2024

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten (particuliere graven)

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven:

 

1.1.1

voor een particulier graf in Poortugaal (1 diep) voor een periode van 20 jaar

€ 1.815,00

1.1.2

voor een particulier graf in Poortugaal (1 diep) voor onbepaalde tijd

€ 5.800,00

1.1.3

voor een particulier dubbel graf in Poortugaal (1 diep) voor een periode van 20 jaar

€ 3.620,00

1.1.4

voor een particulier dubbel graf in Poortugaal (1 diep) voor onbepaalde tijd

€ 11.785,00

1.1.5

voor een particulier graf in Rhoon (2 diep) voor een periode van 20 jaar

€ 2.970,00

1.1.6

voor een particulier graf in Rhoon (2 diep) voor onbepaalde tijd

€ 9.500,00

1.1.7

voor een particulier foetusgraf voor een periode van 80 jaar

€ 905,00

1.1.8

voor een particulier kindergraf voor een periode van 80 jaar

€ 3.630,00

1.1.9

voor een particulier foetus of kindergraf voor en periode van 80 jaar voor rechthebbenden volgens artikel 16.13 van de "Verordening algemene begraafplaatsen Albrandswaard 2021 inwoners Albrandswaard

nihil

1.2

Voor het verlengen van uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven:

 

1.2.1

voor een particulier graf (1 diep) voor

 

1.2.1.1

periode van 5 jaar

€ 455,00

1.2.1.2

periode van 10 jaar

€ 905,00

1.2.1.3

periode van 20 jaar

€ 1.815,00

1.2.2

Voor een particulier dubbel graf (1 diep) voor:

 

1.2.2.1

periode van 5 jaar

€ 905,00

1.2.2.2

periode van 10 jaar

€ 1.815,00

1.2.2.3

periode van 20 jaar

€ 3.620,00

1.2.3

Voor een particulier graf en grafkelder in Rhoon (2 diep) voor

 

1.2.3.1

periode van 5 jaar

€ 740,00

1.2.3.2

periode van 10 jaar

€ 1.485,00

1.2.3.3

periode van 20 jaar

€ 2.970,00

Hoofdstuk 2: Uitgifte algemene graven

2.1

Voor het ter beschikking stellen van een algemeen graf voor een periode van 15 jaar (Rhoon grafkelder 2 diep, Poortugaal zandgraf 1diep) wordt geheven:

€ 420,00

2.1.1

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt geheven voor een algemeen graf voor een periode van 15 jaar

€ 320,00

2.1.2

Inschrijving register

€ 35,00

Hoofdstuk 3: Begraven

3.1

Voor het begraven van een lijk worden de volgende rechten geheven:

 

3.1.1

van een persoon vanaf 18 jaar

€ 1.405,00

3.1.2

van een foetus of kind tot 1 jaar

€ 615,00

3.1.3

van een kind tussen 1 en 18 jaar

€ 910,00

3.1.4

van een kind beneden 18 jaar welk wordt begraven in een particulier graf, particulier foetus- of kindergraf waarvan de rechthebbende is ingeschreven in de Gemeente Albrandswaard, conform artikel 16.13 van de "Verordening algemene begraafplaatsen Albrandswaard 2021"

nihil

Hoofdstuk 4 Overige heffingen

4.1

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het tarief bedoeld in 3.1.1 tot en met 3.1.3 als volgt verhoogd:

 

4.1.1

Zaterdag tot 12.00 uur

€ 480,00

4.1.2

Zaterdag na 12.00 uur

€ 570,00

4.1.3

Zon- en feestdagen (alleen in uitzonderlijke gevallen)

€ 660,00

4.1.4

Maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur

€ 160,00

4.1.5

Voor het luiden van de klok wordt geheven per kwartier

€ 20,00

4.1.6

Voor het gebruik van de geluidsinstallatie wordt geheven per begrafenis

€ 50,00

4.2

Voor het inschrijven en overboeken van particulieren graven en urnennissen:

 

4.2.1

Inschrijving register

€ 35,00

4.2.2

Overboeking particuliergraf

€ 35,00

Hoofdstuk 5 Asbestemming

5.1

Voor het verlenen van het recht op een asbestemming wordt geheven bij uitgifte:

 

5.1.1

van een urnengraf, 2 urnen voor een periode van 10 jaar

€ 630,00

5.1.2

van een urnengraf, 2 urnen voor een periode van 20 jaar

€ 1.255,00

5.1.3

van een urnennis, 2 urnen voor een periode van 10 jaar

€ 750,00

5.1.4

van een urnennis, voor een periode van 20 jaar

€ 1.515,00

5.2

Voor het verlengen van het recht op een asbestemming wordt geheven:

 

5.2.1

Urnengraf, 2 urnen

 

5.2.1.1

periode van 5 jaar

€ 315,00

5.2.1.2

periode van 10 jaar

€ 630,00

5.2.1.3

periode van 20 jaar

€ 1.255,00

5.2.2

Urnennis, 2 urnen

 

5.2.2.1

periode van 5 jaar

€ 375,00

5.2.2.2

periode van 10 jaar

€ 750,00

5.2.2.3

periode van 20 jaar

€ 1.515,00

5.3

Voor het plaatsen of bijzetten van asbus of urn worden de volgende rechten geheven:

 

5.3.1

In een urnennis

€ 195,00

5.3.2

In een urnengraf

€ 390,00

5.3.3

In een particulier graf

€ 390,00

Hoofdstuk 6 Onderhoudskosten begraafplaats en grafbedekking particuliere graven

6.1

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt geheven

 

6.1.1

Voor een particulier graf voor een periode van 5 jaar (Rhoon 2 diep)

€ 350,00

6.1.2

voor een particulier graf voor een periode van 10 jaar (Rhoon 2 diep)

€ 695,00

6.1.3

voor een particulier graf voor een periode van 20 jaar (Rhoon 2 diep)

€ 1.390,00

6.1.4

voor een particulier graf voor een periode van 5 jaar (Poortugaal en Rhoon 1 diep)

€ 230,00

6.1.5

voor een particulier graf voor een periode van 10 jaar (Poortugaal en Rhoon 1 diep)

€ 470,00

6.1.6

voor een particulier graf voor een periode van 20 jaar (Poortugaal en Rhoon 1 diep)

€ 925,00

6.1.7

voor een particulier dubbel graf voor een periode van 5 jaar (Poortugaal 1 diep)

€ 470,00

6.1.8

voor een particulier dubbelgr af voor een periode van 10 jaar (Poortugaal 1 diep)

€ 925,00

6.1.9

voor een particulier dubbel graf voor een periode van 20 jaar (Poortugaal 1 diep)

€ 1.860,00

6.1.10

voor een particulier urnengraf voor een periode van 5 jaar

€ 120,00

6.1.11

voor een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 230,00

6.1.12

voor een particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar

€ 470,00

6.1.13

voor een particuliere urnennis voor een periode van 5 jaar

€ 95,00

6.1.14

voor een particuliere urnennis voor een periode van 10 jaar

€ 180,00

6.1.15

voor een particuliere urnennis voor een periode van 20 jaar

€ 360,00

6.1.16

voor een particulier graf voor onbepaalde tijd

€ 4.640,00

6.1.17

voor een particulier kindergraf voor een periode van 80 jaar

€ 1.860,00

6.1.18

voor een particulier foetusgraf voor een periode van 80 jaar

€ 925,00

6.1.19

voor een particulier foetus of kindergraf waarvan de rechthebbende is ingeschreven in de Gemeente Albrandswaard, conform artikel 16.13 van de "Verordening algemene begraafplaatsen Albrandswaard 2020"

nihil

6.1.20

Onderhoudskosten per jaargraf 2 diep (via heffing)

€ 95,00

6.1.21

Onderhoudskosten per jaar graf 1 diep (via heffing)

€ 65,00

6.1.22

Onderhoudskosten per jaar (via heffing) voor een dubbel graf (Poortugaal 1 diep)

€ 140,00

6.1.22a

Onderhoudskosten per jaar (via heffing) voor een dubbel graf (Poortugaal 1 diep). Voor graven waar al voor 2021 jaarlijks onderhoudskosten werden betaald.

€ 95,00

6.1.23

voor een particulier graf voor onbepaalde tijd, onderhoud monument

€ 4.415,00

Hoofdstuk 7 Vergunning gedenkteken

7.1

Voor het verlenen van een vergunning voor het hebben van gedenkteken wordt geheven

€ 35,00

Hoofdstuk 8 Opgraven, herbegraven, verstrooien en ruimen

8.1

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot, ten behoeve van herbegraven of crematie wordt geheven:

 

8.1.1

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of overblijfselen van een stoffelijk overschot

€ 815,00

8.1.2

Voor het schudden van het graf wordt geheven

€ 1.260,00

8.1.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven

€ 2.155,00

8.2

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven

 

8.2.1

uit een particulier graf

€ 390,00

8.2.2

uit een particulier urnengraf

€ 390,00

8.2.3

uit een particuliere urnennis

€ 195,00

8.2.4

Voor het na ruiming van een graf afzonderen van de overblijfselen van een stoffelijk overschot ten behoeve van crematie of herbegraven wordt geheven

€ 1.045,00

8.3

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

 

8.3.1

op een verstrooiingsplaats

€ 75,00

8.3.2

in een particulier graf

€ 310,00

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2023 van 19 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2024”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Albrandswaard van 18 december 2023.

De griffier,

drs. Leendert Groenenboom

De voorzitter,

drs. Jolanda de Witte