Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Heumen 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Heumen 2024

Verordening lijkbezorgingsrechten

De raad van de gemeente Heumen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Bestuur en Samenleving van 7 december 2023;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Heumen 2024

(Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Heumen 2024).

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats in Malden;

 • 2.

  graf: een huurgraf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • a.

   enkel graf: een graf waarin één lijk wordt begraven;

  • b.

   dubbel graf: een graf waarin twee lijken worden begraven;

  • c.

   urngraf: een huurgraf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor een periode van minimaal tien jaar het uitsluitend recht is verleend tot het bijzetten en bijgezet houden van maximaal 4 asbussen met of zonder urnen;

  • d.

   columbariumelement: een bewaarplaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor een periode van minimaal 5 jaar het recht is verleend tot het bijzetten en bijgezet houden van maximaal twee asbussen.

  • e.

   asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

  • f.

   urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1.

  De 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2023' van 15 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 10 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Heumen 2024'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadvergadering van 14 december 2023,

drs. M.J.H.N. Collombon

Griffier

mr. J.W.M.S. Minses

Voorzitter

Tarieventabel

Behorende bij de 'Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Heumen 2024'

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

De volgende tarieven worden geheven:

1.1.

Voor de verlening van het uitsluitend recht op een graf uniform deel

1.1.1.

voor een periode van twintig jaar

1.290,00

1.1.2.

voor een periode van dertig jaar

1.850,00

1.2.

Voor de verlening van het uitsluitend recht op een graf uitbreidingsdeel (bos en park)

1.2.1.

voor een periode van dertig jaar

3.050,00

1.3.

Voor de verlening van het uitsluitend recht op een urngraf

1.3.1.

voor een periode van tien jaar

720,00

1.3.2.

voor een periode van twintig jaar

1.290,00

1.4.

Voor de verlening van het uitsluitend recht op een columbariumelement

1.4.1.

Voor een periode van vijf jaar

470,00

1.4.2.

voor een periode van tien jaar

720,00

1.4.3.

voor een periode van twintig jaar

1.290,00

1.5.

Voor de verlenging van het uitsluitend recht op een graf uniform deel

1.5.1.

voor een periode van vijf jaar

470,00

1.5.2.

voor een periode van tien jaar

720,00

1.6.

Voor de verlenging van het uitsluitend recht op een urngraf

1.6.1.

voor een periode van vijf jaar

470,00

1.6.2.

voor een periode van tien jaar

720,00

1.6.

Voor de verlenging van het uitsluitend recht op een columbariumelement

1.6.1.

voor een periode van vijf jaar

470,00

1.6.2.

voor een periode van tien jaar

720,00

Hoofdstuk 2 Begraven

De volgende tarieven worden geheven:

Uniform deel

2.1.

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar en ouder

2.1.1

In een enkel graf

1.270,00

2.2.2

In een dubbel graf:

2.2.2.1.

- Op de tweede laag (onderste kist)

1.325,00

2.2.2.2.

- Op de eerste laag (bovenste kist)

860,00

2.3.

Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan 12 jaar

620,00

2.4.

Voor het begraven op zaterdag een toeslag van

205,00

2.5.

Voor het uitzoeken van een graf

72,50

2.6.

Voor het opgraven van een lijk

2.6.1.

van een persoon van 12 jaar en ouder

1.040,00

2.6.2.

van een kind jonger dan 12 jaar

840,00

Uitbreidingsdeel

2.6.

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar en ouder

2.6.1

In een enkel graf

1.140,00

2.7.2

In een dubbel graf:

2.8.2.1.

- op de tweede laag (onderste kist)

1.190,00

2.8.2.2.

- op de eerste laag (bovenste kist)

860,00

2.9.

Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan 12 jaar

645,00

2.10.

Voor het begraven op zaterdag een toeslag van

205,00

2.11.

Voor het opgraven van een lijk:

2.11.1.

van een persoon van 12 jaar en ouder

1.040,00

2.11.2.

van een kind jonger dan 12 jaar

840,00

Hoofdstuk 3 Grafbedekking en gedenkplaten columbarium/(urn)graven

De volgende tarieven worden geheven:

3.1.

Voor het afgeven van een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken bedoeld als in artikel 16 van de Beheersverordening Algemene Begraafplaats Malden

160,00

3.2.

Voor het vervangen van een gedenkplaat ten aanzien van

3.2.1.

- graf uniform deel (inclusief graveren)

140,00

3.2.2.

- columbarium (exclusief graveren)

100,00

3.2.3.

- urngraf (exclusief graveren)

165,00

3.3.

Graveerkosten gedenkplaat columbarium en urngraf per teken

5,00

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen, met of zonder urn

De volgende tarieven worden geheven:

4.1.

Voor het bijzetten van een asbus in een bestaand graf uniform deel

330,00

4.2.

Voor het bijzetten van een asbus in een bestaand graf uitbreidingsdeel

330,00

exclusief verwijderen grafbedekking

4.3.

Voor het bijzetten van een asbus in het columbarium

4.3.1.

- Voor een eerste asbus

330,00

4.3.2.

- voor een tweede asbus (mits bijgraveren gedenkplaat mogelijk is)

230,00

4.4.

Voor het bijzetten van een asbus in een urngraf

4.4.1.

- Voor een eerste asbus

680,00

4.4.2.

- voor een tweede, derde, vierde asbus (mits bijgraveren gedenkplaat mogelijk is)

230,00

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2023

De griffier van Heumen,

drs. M.J.H.N. Collombon