Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Papendrecht

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Papendrecht

De raad van de gemeente Papendrecht;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2023;

gelet op de artikelen 18.20, 18.23 van de Omgevingswet en artikel 149 van de Gemeentewet,

Besluit:

Vast te stellen het navolgende:

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Papendrecht,

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • basistaken: de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen taken die in ieder geval in het verband van een omgevingsdienst worden uitgevoerd;

 • beleid: één of meer documenten waarin burgemeester en wethouders motiveren welke doelen zij zichzelf stellen op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht, en welke activiteiten zij daartoe zullen uitvoeren, overeenkomstig hoofdstuk 13 van het Omgevingsbesluit;

 • kwaliteitscriteria: de in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde vigerende kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast;

 • wet: de Omgevingswet.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van wet door of in opdracht van burgemeester en wethouders.

Paragraaf 2. Kwaliteit

Artikel 3. Betrokkenheid van de raad

De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de wet in het licht van de voor de gemeente vastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de wet aan de hand van het door hen vastgestelde beleid.

 • 2.

  De doelen, waar deze gestalte krijgen in de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten, bedoeld in artikel 2, hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   de dienstverlening;

  • b.

   de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

  • c.

   de financiën.

Artikel 5. Kwaliteitsborging

 • 1.

  Op de uitvoering en handhaving van de basistaken door of in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de kwaliteitscriteria van toepassing;

 • 2.

  Behoudens hetgeen in lid 1 is bepaald gelden bij de uitvoering en handhaving van de wet door of in opdracht van burgemeester en wethouders de kwaliteitscriteria als referentie.

 • 3.

  Over de uitvoering en handhaving van de wet in relatie tot de kwaliteitscriteria doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de gemeenteraad.

 • 4.

  Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of niet konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt.

 • 2.

  Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Papendrecht, vastgesteld door de raad op 16 juni 2016, ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Papendrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2023,

De griffier, de voorzitter,

G.A. van Egmond, M.J.M. van Driel