Besluit gevallen voor bindend adviesrecht ten behoeve van vergunningen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit gevallen voor bindend adviesrecht ten behoeve van vergunningen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

De raad van de gemeente Papendrecht;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2023;

gelet op artikel 16.15a lid b onder 1 Omgevingswet;

Besluit:

Vast te stellen het navolgende:

Besluit gevallen voor bindend adviesrecht ten behoeve van vergunningen voor buitenplanse

Omgevingsplanactiviteiten

Artikel 1 Gevallen bindend advies en uitzonderingsgevallen

 • 1.

  Als gevallen voor bindend adviesrecht ten behoeve van vergunningen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aan te wijzen, initiatieven gelegen op de beeldbepalende locaties zoals aangegeven op de kaart 'Beeldbepalende locaties gemeente Papendrecht' d.d. 22 september 2023 (conform bijlage 1).

 • 2.

  De lijst met uitzonderingsgevallen op het bindend adviesrecht, als bedoeld in bijlage 2, vast te stellen;

 • 3.

  Geen gebruik te maken van het bindend adviesrecht in de vergunningprocedure als voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunning al een positief advies is afgegeven door de gemeenteraad;

Artikel 2 – Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • 2.

  Deze regeling komt in de plaats van het raadsbesluit tot 'Bindend adviesrecht raad buitenplanse afwijkingen Omgevingswet' d.d. 2 december 2021.

Artikel 3 – Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als 'Besluit gevallen voor bindend adviesrecht ten behoeve van vergunningen voor buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten'

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2023,

de griffier, de voorzitter,

G.A. van Egmond, M.J.M. van Driel

Bijlage 1 Beeldbepalende locaties gemeente Papendrecht

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 LIJST MET GEVALLEN DIE WORDEN UITGESLOTEN VAN HET BINDEND ADVIESRECHT EN VERPLICHTE PARTICIPATIE

Ondanks dat deze gevallen zijn gelegen op een locatie die is aangewezen als locatie waarvoor bindend adviesrecht en verplichte participatie geldt.

A. Woningbouwprojecten

Geen advies van de gemeenteraad is nodig en geen participatie is verplicht voor woningbouwprojecten met minder dan 20 woningen.

B. Zonneparken

Geen advies van de gemeenteraad is nodig en geen participatie is verplicht voor zonneparken met een oppervlakte minder dan 10 hectare.

C. 'kruimelgevallen'

De onderstaande lijst sluit qua terminologie en qua typologie grotendeels aan bij de omschrijvingen van het huidige artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, de zogenaamde kruimellijst. Op deze manier blijft de toelichting op die regeling én de daarop gebaseerde jurisprudentie een leidraad bij het gebruiken van de lijst.

1. Bijbehorende bouwwerken

Voor de bouw/uitbreiding van een bijbehorend bouwwerk binnen de bebouwde kom is geen advies van de gemeenteraad nodig en is participatie niet verplicht.

Voor de bouw/uitbreiding van een bijbehorend bouwwerk buiten de bebouwde kom is geen advies van de gemeenteraad nodig en is participatie niet verplicht mits het bijbehorende bouwwerk

 • niet hoger is dan 5 m, tenzij sprake is van een kas of bedrijfsgebouw van lichte constructie ten dienste van een agrarisch bedrijf,

 • de oppervlakte niet meer is dan 150 m2;

Het gaat om bouwwerken als: bijgebouwen, aanbouwen, uitbouwen, maar ook bedrijfsgebouwen die bij een bestaand hoofdgebouw worden geplaatst. Bijbehorende bouwwerken zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

2. Bouwwerken van openbaar nut

Geen advies van de gemeenteraad is nodig en geen participatie is verplicht voor het bouwen van een gebouw ten behoeve van een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer dat niet voldoet aan de eisen van artikel 2.29 onder p. Bbl en;

 • niet hoger is dan 5 meter en

 • de oppervlakte niet meer dan 50 m2 bedraagt.

3. Bouwwerk geen gebouw zijnde

Geen advies van de gemeenteraad is nodig en geen participatie is verplicht voor het bouwen van een bouwwerk geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk mits het niet hoger is dan 10 meter en de oppervlakte niet meer dan 50 m2 bedraagt.

4. Overige uitbreidingen van gebouwen

Geen advies van de gemeenteraad is nodig en geen participatie is verplicht voor het bouwen van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw.

5. Antenne-installaties

Geen advies van de gemeenteraad is nodig en geen participatie is verplicht voor de bouw van een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 m.

6. Warmtekrachtkoppeling

Geen advies van de gemeenteraad is nodig en geen participatie is verplicht voor het bouwen van een installatie bij een glastuinbouwbedrijf voor warmtekrachtkoppeling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder w, van de Elektriciteitswet 1998;

7. Installatie voor duurzame energie vergisting agrarisch bedrijf

Geen advies van de gemeenteraad is nodig en geen participatie is verplicht voor het bouwen van een installatie bij een agrarisch bedrijf waarmee duurzame energie wordt geproduceerd door het bewerken van uitwerpselen van dieren tot krachtens artikel 5, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet aangewezen eindproducten van een krachtens dat artikellid omschreven bewerkingsprocedé dat ziet op het vergisten van ten minste 50 gewichtsprocenten uitwerpselen van dieren met in de omschrijving van dat procedé genoemde nevenbestanddelen.

8. Herinrichting openbaar gebied

Geen advies van de gemeenteraad is nodig en geen participatie is verplicht voor het gebruiken van gronden voor een niet ingrijpende herinrichting van openbaar gebied.

9. Gebruik bouwwerken en gronden

Geen advies van de gemeenteraad is nodig en geen participatie is verplicht voor het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen;

10. Bewonen recreatiewoning

Geen advies van de gemeenteraad is nodig en geen participatie is verplicht voor het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • a.

  de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens de Woningwet aan een bestaande woning gestelde eisen;

 • b.

  de bewoning niet in strijd is met de bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij gestelde regels of de Reconstructiewet concentratiegebieden,

 • c.

  de bewoner op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had en deze sedertdien onafgebroken bewoont, en

 • d.

  de bewoner op 31 oktober 2003 meerderjarig was;

11. Tijdelijk gebruik/tijdelijke bouwwerken

Geen advies van de gemeenteraad is nodig en geen participatie is verplicht voor ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de hiervoor genoemde opsomming, voor een termijn van ten hoogste 10 jaar.

Voorbehouden bij categorie C. 'kruimelgevallen'

 • a.

  Initiatieven vallen alleen onder deze uitzonderingslijst als het aantal woningen gelijk blijft bij het initiatief tenzij sprake is van een geval als bedoeld in;

  • onderdeel 1, voor zover het betreft huisvesting in verband met mantelzorg,

  • onderdelen 9 en 11.

 • b.

  Een initiatief valt niet onder deze uitzonderingenlijst onderdelen 9 en 11 als sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.