Delegatieverordening Waterschap De Dommel 2024

Geldend van 03-01-2024 t/m heden

Intitulé

Delegatieverordening Waterschap De Dommel 2024

Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel,

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 17 oktober 2023 , kenmerk 151262/ 151263

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 78, eerste lid, van de Waterschapswet en artikel 2.8 van de Omgevingswet,

B E S L U I T :

vast te stellen de Delegatieverordening Waterschap De Dommel 2024.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel;

 • b.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel;

 • c.

  waterschapsverordening: Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024.

Artikel 2 Delegatie

Aan het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd de bevoegdheid tot:

 • a.

  het aanwijzen of wijzigen van beperkingengebieden als bedoeld in de waterschapsverordening;

 • b.

  het aanwijzen of wijzigen van werkingsgebieden als bedoeld in de waterschapsverordening;

 • c.

  het wijzigen van het toepassingsbereik van regels voor activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen, waterkeringen, waterbergingen, en met grondwater, als bedoeld in de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 van de waterschapsverordening;

 • d.

  het aanwijzen of wijzigen van vergunningplichtige gevallen als bedoeld in de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 van de waterschapsverordening;

 • e.

  het aanwijzen of wijzigen van vergunningvrije gevallen als bedoeld in de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 van de waterschapsverordening;

 • f.

  het stellen of wijzigen van algemene regels en de daarbij behorende voorschriften als bedoeld in de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 van de waterschapsverordening;

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als Delegatieverordening Waterschap De Dommel 2024

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 29 november 2023.

Het algemeen bestuur,

E. de Ridder

watergraaf

H.J. Kielenstijn

secretaris