Subsidieregeling vrijetijdseconomie gemeente Venray

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling vrijetijdseconomie gemeente Venray

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray;

overwegende dat het gemeentebestuur de lokale (vrijetijds)economie wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Venray;

besluit vast te stellen:

de Subsidieregeling vrijetijdseconomie gemeente Venray:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

ASV:

De Algemene Subsidieverordening gemeente Venray;

Economische activiteit:

activiteit die leidt tot een toename of versterking van de (economische) bedrijvigheid waaronder begrepen toerisme en recreatie in Venray. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan een toename van de werkgelegenheid, het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid, een toename van het aantal bezoekers aan de gemeente of het vergroten van de naamsbekendheid van Venray;

Vestigingsklimaat:

alle aspecten die voor een bedrijf van belang kunnen zijn bij de locatiekeuze. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan beschikbaarheid vestigingsruimte, ontsluitingsinfrastructuur, grondprijs, lokale belastingdruk, lokaal voorzieningenniveau, beschikbaarheid woningen, recreatiemogelijkheden, imago;

Periodieke subsidie:

Een subsidie voor structurele activiteiten die per jaar wordt verstrekt;

Eenmalige subsidie:

Een subsidie voor eenmalige activiteiten;

De gemeente:

De gemeente Venray

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1. Periodieke subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten op het gebied van economie die een bijdrage leveren aan de uitvoering van de geldende Economische Visie Venray en die als doel of beoogd effect hebben het bevorderen van de economische activiteit in Venray. De beoogde effecten zijn een of meerdere van de volgende:

  • a.

   Behoud of toename van de werkgelegenheid;

  • b.

   Versterking innovatieve ontwikkelingen bij bedrijven;

  • c.

   Bijdrage leveren aan de promotie van Venray;

  • d.

   Verbetering vestigingsklimaat voor bedrijven;

 • 2. Eenmalige subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die de lokale (vrijetijds)economie als geheel versterken en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de/het:

  • a.

   vestigings- en ondernemersklimaat in het algemeen;

  • b.

   talentontwikkeling, lokale werkgelegenheid, regionale en/of (provincie)grensoverschrijdende samenwerking

  • c.

   vitale dagrecreatie;

  • d.

   vitale verblijfsrecreatie;

  • e.

   vrijetijdslandschap;

  • f.

   binding met de bezoekers van het gebied waar het initiatief plaatsvindt;

  • g.

   activiteiten gericht op het versterken of verbinden van projecten/activiteiten (kruisbestuiving).

  • h.

   bedrijfsvoering/-strategie in het algemeen

 • 3. Subsidie wordt bij voorkeur verstrekt voor activiteiten waaraan ook wordt bijgedragen door een andere organisatie via een fonds of regeling (cofinanciering)

Artikel 4. Eigen vermogen bij subsidie

 • 1. De subsidieontvanger wordt in ieder geval geacht over voldoende middelen te kunnen beschikken als uit de bij de aanvraag gevoegde, laatst opgemaakte jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW, dan wel uit de balans en de staat van baten en lasten, blijkt dat sprake is van hogere reserves dan toegestaan in dit artikel.

 • 2. Vorming van reserves is toegestaan voor de volgende onderdelen:

  • a.

   De algemene reserve is maximaal 40 % van de omvang van de totale lasten van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend;

  • b.

   Voor vrijwilligersorganisaties zijn daarnaast bestemmingsreserves toegestaan voor de vervanging van uniformen of instrumenten (muziekvereniging), inpandige verbouwing van de accommodatie, voor aanschaf of vervanging van inrichting of inventaris en voor jubileumviering. De toegestane grootte van het totaal aan bestemmingsreserves is maximaal tweemaal de omvang van de begroting van het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan.

 • 3. Overschrijding van de in het tweede lid genoemde maxima, dan wel het vormen van andere bestemmingsreserves kan worden toegestaan. Voorafgaande schriftelijke toestemming van het college is dan vereist.

 • 4. In afwijking van het gestelde in het tweede lid onder a geldt voor het jaar 2023 een algemene reserve van 80% en voor het jaar 2024 een algemene reserve van 40% van de omvang van de totale lasten

Artikel 5. Kosten die voor eenmalige subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2. Uit de bij de projectaanvraag behorende kostenbegroting blijkt dat er sprake is van cofinanciering van minimaal 50%.

 • 3. Inzet van vrijwilligersuren a €10,- per uur, tot een maximum van 50% van de totale cofinanciering.

 • 4. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van salarissen en kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt vóór indiening van de aanvraag.

Artikel 6. Hoogte van de periodieke subsidie

De periodieke subsidie bedraagt in het jaar 2024:

 • a.

  Routebureau Noord-Limburg: € 0,48 per inwoner

 • b.

  Instituut voor Midden-en en Kleinbedrijf: € 0,03 per inwoner

 • c.

  Stichting Venrayse Ondernemersprijzen: maximaal € 4.153,38

 • d.

  Stichting Kies Techniek: maximaal € 7.500,00

 • e.

  VVV Venray: € 10.000

 • f.

  Toeristisch Platform Venray: € 35.000

 • g.

  Limburg Marketing: € 68.000 (op basis van 4 jarig businessplan)

 • h.

  Vereniging Innovatief Platteland € 1.250

 • i.

  Stichting Limburg Paardensport € 2.500

 • j.

  Stichting Ondernemersklankbord € 1.250.

Artikel 7. Hoogte van de eenmalige subsidie

 • 1. Een eenmalige subsidie bedraagt maximaal 50 % van de kosten van de activiteit.

 • 2. Als het subsidiebedrag lager is dan € 250,-, wordt geen subsidie verleend.

 • 3. Als het subsidiebedrag hoger is dan € 5.000,- , wordt maximaal € 5.000,- verleend.

Artikel 8. Subsidieverlening en tussentijdse verantwoording

 • 1. De periodieke subsidie wordt voor een kalenderjaar of voor een bepaald aantal kalenderjaren verleend.

 • 2. Indien de subsidie voor twee of meer kalenderjaren wordt verleend, kan aan de subsidie de verplichting worden verbonden tot het periodiek aan het bestuursorgaan verstrekken van de gegevens die voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn.

 • 3. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt welke gegevens de subsidieontvanger krachtens het tweede lid moet verstrekken, alsmede op welke tijdstippen de gegevens moeten worden verstrekt.

Artikel 10. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie, vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 11. Verplichtingen

Bij promotionele activiteiten ten behoeve van de gesubsidieerde activiteit wordt vermeld dat de gemeente Venray optreedt als subsidiegever.

Artikel 12. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder i, van de ASV gemeente Venray kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  de activiteiten een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben;

 • c.

  er al eerder voor (nagenoeg) dezelfde activiteit door de gemeente Venray op grond van deze subsidieregeling of een andere subsidieregeling subsidie is verleend;

Artikel 13. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen afwijzen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 14. Overgangsbepaling

Op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling verleend of vastgesteld zijn, blijven de bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Subsidieverordening Venray 2020 en Besluit nadere regels subsidieverstrekking gemeente Venray d.d. 29 november 2022 van toepassing.

Artikel 15. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling vrijetijdseconomie gemeente Venray.

Ondertekening

Venray, 19 december 2023

de burgemeester,

M.C. Uitdehaag

de secretaris,

E.G.J. Voorn