Subsidieregeling Leefbaarheid, Vitale gemeenschappen en Inwonersparticipatie gemeente Venray

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Leefbaarheid, Vitale gemeenschappen en Inwonersparticipatie gemeente Venray

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray;

overwegende dat het gemeentebestuur het streven naar vitale gemeenschappen waar inwoners zelf initiatieven nemen wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Venray;

besluit vast te stellen:

de Subsidieregeling Leefbaarheid, Vitale gemeenschappen en Inwonersparticipatie gemeente Venray:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

ASV:

De Algemene Subsidieverordening gemeente Venray;

Leefbaarheid:

Het faciliteren van gemeenschappen bij het regisseren, realiseren dan wel in standhouden van hun eigen, krachtige sociale verbanden, die zelf richting en invulling geven aan hun eigen leefomgeving. Binnen deze gemeenschap is aandacht en ontwikkelingsruimte voor iedereen die op een positieve wijze hiervan deel wil uitmaken en een bijdrage wil leveren.

Vitale gemeenschap:

Een gemeenschap die in staat is om, eventueel met behulp van derden, overheid en of maatschappelijke organisaties, haar leefomgeving zelf in stand te houden. Binnen deze gemeenschap is aandacht en ontwikkelingsruimte voor iedereen die op een positieve wijze hiervan deel wil uitmaken en een bijdrage wil leveren.

Dorpsradenoverleg:

Het gezamenlijk overleg van dorpsraden,

Wijkradenoverleg:

Het gezamenlijk overleg van wijkraden.

Periodieke subsidie:

Een subsidie voor structurele activiteiten die per jaar wordt verstrekt

Eenmalige subsidie:

Een subsidie voor een eenmalige activiteit;

De gemeente:

De gemeente Venray

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1. Periodieke subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die er duurzaam en structureel voor zorgen dat burgers verantwoordelijkheid nemen voor het behouden of verbeteren van de leefbaarheid in de gemeente Venray en daartoe op eigen initiatief actie ondernemen. Een en ander passend binnen de Participatienota 1982, de Beleidsnota subsidiering dorps- en wijkraden 2002 en de nota burgerparticipatie 2007;

 • 2. Een eenmalige subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

  • a.

   activiteiten die bijdragen aan het behouden of verbeteren van de leefbaarheid van de gemeenschap (dorp of wijk). Hierbij gaat het om initiatieven vanuit de gemeenschap die voor iedereen toegankelijk zijn (zowel fysiek als financieel), eventueel met behulp van een of meer maatschappelijke organisaties en bijdragen aan één of meerdere doelen, hieronder beschreven:

   • (a)

    De instandhouding van duurzame en sociale gemeenschappen binnen Venray, waarin inwoners elkaar ontmoeten en een actieve bijdrage aan het initiatief leveren .

   • (b)

    Het vergroten van de deskundigheid van hen die zich lokaal willen inzetten voor de gemeenschap.

   • (c)

    Het ontdekken en onderhouden van de eigen sociale en culturele identiteit van de gemeenschap met respect voor de sociale en culturele diversiteit.

  • b.

   Het oprichten van een rechtspersoon ten behoeve van de uitvoering waarbij de doelstelling van deze rechtspersoon in het verlengde ligt van of dient ter uitvoering van gemeentelijk beleid en beleidsdoelstellingen.

  • c.

   Activiteiten die georganiseerd worden voor en door de gemeenschap van Venray, die mogelijk een structureel karakter krijgen, maar waarvoor nog niet eerder subsidie is verleend.

Artikel 4. Eigen vermogen bij subsidie aan de Dorps- en Wijkraden

 • 1. Vorming van een eigen vermogen is toegestaan tot maximaal tweemaal de omvang van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie.

 • 2. Overschrijding van de in het eerste lid genoemde omvang, dan wel het vormen van andere bestemmingsreserves kan worden toegestaan. Voorafgaande schriftelijke toestemming van het college is dan vereist.

Artikel 5. Doelgroep

Periodieke subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Dorps- en Wijkraden die zijn gericht op de inwoners van de gemeente Venray.

Artikel 6. Kosten die voor eenmalige subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

Artikel 7. Hoogte van de eenmalige subsidie

Een subsidie bedraagt maximaal € 5.000,00.

Artikel 8. Hoogte van de periodieke subsidie

 • 1. Periodieke subsidie bestaat uit een bijdrage in de organisatie- en de overlegkosten en een bijdrage in de kosten van de activiteiten of projecten gericht op leefbaarheid. Daarbij gelden verschillende subsidienormen voor dorpsraden en voor wijkraden.

  Dorpsraden

   

  Wijkraden

   

  Organisatiekosten

  Organisatiekosten

  Vast bedrag 2024

  € 1.000,-

  Vast bedrag 2024

  € 1.000,00

  Flexibel bedrag 2024

  € 0,30 per inwoner van dorp

  Flexibel bedrag 2024

  € 0,30 per inwoner van de wijk

  Activiteiten leefbaarheid

  Activiteiten leefbaarheid

  Vast bedrag 2024

  € 2.700,00

  Vast bedrag 2024

  € 4.050,00

  Flexibel bedrag 2024

  € 1,26 per inwoner van het dorp

  Flexibel bedrag 2024

  n.v.t.

  Dorpsradenoverleg

  Wijkradenoverleg

  Vast bedrag 2024

  € 2.338,00

  Vast bedrag 2024

  € 1.488,00

 • 2. De peildatum voor het bepalen van het aantal inwoners per dorp of wijk is 1 januari van het jaar waarin de subsidie wordt toegekend.

 • 3. Voor een wijk- of dorpsraad in oprichting kan een eenmalige subsidie ad € 1.000,00 verstrekt worden ter dekking van de aanloopkosten.

 • 4. Voor de in de voorgaande leden genoemde bedragen kan jaarlijks bij het vaststellen van het subsidieplafond door de raad een indexcijfer worden vastgesteld .

Artikel 9. Subsidieverlening en tussentijdse verantwoording

 • 1. De periodieke subsidie wordt voor een kalenderjaar of voor een bepaald aantal kalenderjaren verleend.

 • 2. Indien de subsidie voor twee of meer kalenderjaren wordt verleend, kan aan de subsidie de verplichting worden verbonden tot het periodiek aan het bestuursorgaan verstrekken van de gegevens die voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn.

 • 3. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt welke gegevens de subsidieontvanger krachtens het tweede lid moet verstrekken, alsmede op welke tijdstippen de gegevens moeten worden verstrekt.

Artikel 10 Eindverantwoording dorp- en wijkraden

In afwijking van de artikelen 14 en 15 van de ASV vindt verantwoording van de aan dorps- en wijkraden verleende subsidie plaats door vaststelling van de jaarstukken van deze organisaties, waaronder de jaarrekening, door het bestuur in een openbare jaarlijkse vergadering, gevolgd door toezending van het verslag van deze jaarvergadering aan het college voor 1 juni, na afloop van het betreffende subsidietijdvak.

Artikel 11. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie, vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 12. Verplichtingen

 • 1. Iedere dorps- of wijkraad moet zich aantoonbaar inzetten voor het organiseren van activiteiten in samenwerking met Venrayse instellingen om op deze wijze integratie en participatie extra te stimuleren.

 • 2. Het bestuur van iedere dorps- of wijkraad dient zoveel mogelijk een afspiegeling te zijn van de bevolkingssamenstelling van betreffende wijk of dorp.

 • 3. Iedere dorps- of wijkraad moet jaarlijks een openbare vergadering houden, waarin de dorps- of wijkraad inzicht geeft in de besteding van de verkregen subsidie. In deze openbare vergadering wordt ook het eigen vermogen in beeld gebracht, met daarbij de beoogde bestemming van het beschikbaar eigen vermogen boven het toegestane bedrag van tweemaal de jaarlijkse gemeentelijke subsidie.

Artikel 13. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder i, van de ASV gemeente Venray kan een eenmalige subsidie worden geweigerd als:

 • a.

  er niet voldoende draagvlak binnen de gemeenschap voor is;

 • b.

  de activiteiten een para-commercieel karakter hebben;

 • c.

  de activiteiten schadelijk voor natuur en milieu of anderszins strijdig met duurzaamheid zijn;

 • d.

  er sprake is van een ongerechtvaardigd eigen belang van de aanvrager.

Artikel 14. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen afwijzen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 15. Overgangsbepaling

Op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling verleend of vastgesteld zijn, blijven de bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Subsidieverordening Venray 2020 en Besluit nadere regels subsidieverstrekking gemeente Venray d.d. 29 november 2022 van toepassing

Artikel 16. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling leefbaarheid, vitale gemeenschappen en inwonersparticipatie gemeente Venray.

Ondertekening

Venray, 19 december 2023

de burgemeester,

M.C. Uitdehaag

de secretaris,

E.G.J. Voorn