Subsidieregeling Klimaatadaptatie Venray, gemeente Venray

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Klimaatadaptatie Venray, gemeente Venray

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray;

overwegende dat het gemeentebestuur het aanpassen van de omgeving aan de gevolgen van klimaatverandering wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Venray;

besluit vast te stellen:

de Subsidieregeling Klimaatadaptatie Venray, gemeente Venray:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

In geel gearceerd welke begrippen hier moeten komen.

 • a.

  ASV: De Algemene Subsidieverordening gemeente Venray;

 • b.

  Dakgroen: dak, met een vegetatiepakket, dat is opgebouwd uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraat laag en een vegetatielaag met droogteresistente soorten;

 • c.

  Hoge biodiversiteit: een grote verscheidenheid aan organismen;

 • d.

  Waterberging: voorziening om water op te slaan binnen het eigen perceel zoals bijvoorbeeld een wadi, ondergrondse kratten of een regenton;

 • e.

  Groene gevel: grootschalig gevelgroen, dat met een aparte constructie tegen de gevel is bevestigd, al dan niet grondgebonden;

 • f.

  Ontstenen: het definitief vervangen van bestrating door groenvoorzieningen;

 • g.

  Groenvoorziening: de aanplant van bloemen, bomen en struiken;

 • h.

  Half verharding: verharding waarbij minimaal 40% van het oppervlakte niet wordt bedekt waardoor in de tussenruimte waterinfiltratie plaats kan vinden en begroeiing mogelijk is;

 • i.

  Gebouwen: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • j.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de ver strekking van subsidies zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • k.

  Dakconstructie: samenstelling van balken (hout of staal), regels en bebording of betonnen plaat, die sterk genoeg is om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind-/regen-/ en sneeuwbelasting op te vangen. De dakconstructie moet zodanig zijn dat deze beloopbaar is voor onderhoud en inspectie;

 • l.

  Eenmalige subsidie: een subsidie voor een eenmalige activiteit;

 • m.

  Particuliere aanvrager: individuele personen die niet zijn verenigd in een bedrijf, overheid, stichting of andere organisatie;

 • n.

  Kadastraal perceel: Het perceel zoals dat formeel is vastgelegd bij het Kadaster in de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

De subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de volgende maatregelen aan woningen en op percelen die zijn gelegen binnen de bebouwde kommen in de gemeente Venray:

 • -

  Aanleg van dakgroen met een waterberging tot 30 m2. Met een oppervlak van minimaal 6 m2 aaneengesloten groen.

 • -

  Aanleg van dakgroen met een waterberging hoger dan 30 m2. Met een oppervlak van minimaal 6 m2 aaneengesloten groen.

 • -

  Aanleg van grondgebonden groene gevel. Met een oppervlak van minimaal 6 m2 aaneengesloten groen.

 • -

  Aanleg van een niet-grondgebonden groene gevel. Met een oppervlak van minimaal 6 m2 aaneengesloten groen.

 • -

  Ontstenen van een tuin met een minimum van 6 m2 verwijdering van steen en vervanging door een groenvoorziening.

 • -

  Ontstenen van een tuin met een minimum van 12 m2 vervanging van steen door half verharding.

 • -

  Aanleg van waterberging vanaf 100 liter.

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • a.

   loonkosten voor maatregelen die door de woningeigenaar zelf worden uitgevoerd;

  • b.

   legeskosten voor vergunningen en technische aanpassingen aan gebouwen,

  • c.

   kosten die door de subsidieontvanger gemaakt zijn vóór de indiening van de aanvraag.

  • d.

   Vervanging, versteviging of aanleg van de dakconstructie ter behoeve van het dakgroen

  • e.

   Vervanging, versteviging of aanleg van de dakconstructie ter behoeve van het dakgroen valt niet onder de subsidieregeling.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1. Voor subsidie komt (max) 50% van de op de offerte ingediende kosten in aanmerking. Daarbij geldt verder het volgende:

  • a.

   dakgroen voor een dak met grote biodiversiteit en een waterbergende capaciteit tot 30 liter per m2 met een maximum tot €25,- per m2.

  • b.

   dakgroen voor een dak met grote biodiversiteit en een waterbergende capaciteit vanaf 30 liter per m2 met een maximum van €40,- per m2.

  • c.

   gevelgroen bij een grondgebonden groene gevel met een maximum van €25,- per m2.

  • d.

   gevelgroen bij een niet-grondgebonden gevel met een maximum van €40,- per m2.

 • 2. Er geldt een subsidie van €10,- per m2 voor volledig ontstenen waarbij verharding in zijn geheel wordt vervangen door een groenvoorziening.

 • 3. Er geldt een subsidie van €5,- per m2 voor ontstenen waarbij de verharding wordt vervangen door halfverharding waarbij minimaal 40% van de ondergrond vrij blijft.

 • 4. Er geldt een eenmalige subsidie van €50 voor de aanleg van waterberging van 100 liter tot 500 liter.

 • 5. Een particuliere aanvrager kan per kadastraal perceel in aanmerking komen voor in totaal een maximale subsidie van €1000,-.

Artikel 6. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van ontvangst volgorde gerangschikt.

Artikel 7. Aanvraag

In aanvulling op artikel 6 ASV dient de aanvrager bij de aanvraag een foto in van de situatie zoals die is vóór uitvoering van de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder i, van de ASV gemeente Venray kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • -

  De aanvrager niet de eigenaar is van de kavel en niet via een schriftelijke toestemming een akkoord van de kavel eigenaar kan overhandigen.

 • -

  Voor de gevraagde activiteit op hetzelfde kadastraal perceel al eerder subsidie is aangevraagd en verkregen.

Artikel 9. Verplichtingen

De maatregelen worden overeenkomstig de aanvraag en subsidieverlening aangebracht binnen 26 weken na het besluit tot subsidieverlening.

Artikel 10. Verantwoording

Na uitvoering van de werkzaamheden stuurt de aanvrager binnen 8 weken een foto van de situatie met daarop zichtbaar de uitgevoerde maatregelen.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen afwijzen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeente Venray.

Ondertekening

Venray, 19 december 2023

de burgemeester,

M.C. Uitdehaag

de secretaris,

E.G.J. Voorn