Subsidieregeling Evenementen gemeente Venray

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Evenementen gemeente Venray

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray;

overwegende dat het gemeentebestuur het stimuleren van evenementen die een sociale, culturele, sportieve, gezonde, duurzame en/of educatieve meerwaarde hebben voor de Venrayse samenleving wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Venray;

besluit vast te stellen:

de Subsidieregeling Evenementen gemeente Venray:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Subsidieverordening:

de Algemene Subsidieverordening (ASV) Venray

Evenement:

Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak conform artikel 2.24 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Venray 2024.

Een activiteit genoemd in deze regeling wordt hiermee gelijk gesteld.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor evenementen/activiteiten die bijdragen aan een sociale, culturele, sportieve, gezonde, duurzame en/of educatieve meerwaarde voor de Venrayse samenleving.

 • 2. De evenementen/activiteiten:

  • a.

   vinden (hoofdzakelijk) plaats in de gemeente Venray;

  • b.

   zijn voor een ieder toegankelijk;

  • c.

   hebben géén discriminerende inhoud;

  • d.

   mogen niet tot doel hebben het werven van leden;

  • e.

   mogen niet tot doel hebben het financieren van materialen en/of kleding van de vereniging;

  • f.

   dienen voor minimaal 50% uit eigen middelen danwel giften/donaties/subsidies e.d. van derden bekostigd te worden.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen en rechtspersonen zonder winstoogmerk.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen uitsluitend kosten in aanmerking, die direct betrekking hebben op het evenement/ de activiteit. Denk hierbij onder anderen aan kosten van artiesten, accommodatie, organisatie, materiaal en communicatie.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van:

  • a.

   Consumpties en catering;

  • b.

   Reis- en verblijfkosten;

  • c.

   Cadeaus en prijzen;

  • d.

   Vrijwilligersvergoedingen;

 • 3. Indien de kosten genoemd in lid 2 opgenomen zijn in de overlegde begroting, worden deze van de kosten afgetrokken alvorens het te subsidiëren bedrag wordt bepaald.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt:

 • a.

  € 500,- voor evenementen waarvoor een evenementenmelding voldoende is (of activiteiten die qua grootte hiermee vergelijkbaar zijn);

 • b.

  € 1.000,- voor evenementen waarvoor een evenementenvergunning nodig is (of activiteiten die qua grootte hiermee vergelijkbaar zijn) en niet langer dan één dag duren.

 • c.

  € 1.500,- voor evenementen waarvoor een evenementenvergunning nodig is (of activiteiten die qua grootte hiermee vergelijkbaar zijn) en die langer dan één dag duren;

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder i, van de ASV gemeente Venray kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  via een andere (subsidie)regeling van de gemeente Venray een bijdrage in de kosten voor dezelfde activiteit wordt ontvangen;

 • b.

  Er voor de vergunnings-plichtige evenementen geen vergunning wordt afgegeven of als de melding wordt geweigerd of als de aanvrager zich niet houdt aan de in de vergunning of melding verbonden voorschriften.

 • c.

  Het evenement/de activiteit hoofdzakelijk georganiseerd wordt ten behoeve van het nuttigen van alcoholische dranken.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Evenementen gemeente Venray.

Ondertekening

Venray, 19 december 2023

de burgemeester,

M.C. Uitdehaag

de secretaris,

E.G.J. Voorn