Verordening op de heffing en invordering van leges Velsen 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges Velsen 2024

De raad van de gemeente Velsen,

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van 17 oktober 2023

Gelet op artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

Besluit

Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2024

artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. dag: de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

d. jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar;

e. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

b. het verlenen van een dienst op aanvraag; of

c. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

artikel 4 Vrijstellingen

Leges wordt niet geheven voor:

1. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

2. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

3. beschikkingen ter zake van plaatselijke belastingen;

4. verklaringen, beschikkingen of afschriften daarvan, in verband met aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betreffende enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

5. het verstrekken van het raadsvoorstel en het verslag van de handelingen van de gemeenteraad aan:

a. plaatselijke afdelingen van politieke partijen en aan plaatselijke politieke groeperingen in de zin van de Kieswet, indien daarvan één of meer leden zitting hebben in de raad van deze gemeente;

b. plaatselijke afdelingen of regionale afdelingen waartoe deze gemeente behoort, van politieke partijen, die niet in de raad van deze gemeente, doch wel in de Staten-Generaal of in de Provinciale Staten van Noord-Holland zijn vertegenwoordigd en die verstrekking schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders hebben aangevraagd;

c. plaatselijke politieke groeperingen in de zin van de Kieswet, niet vallende onder a of b die de verstrekking schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders hebben aangevraagd en bij hun aanvraag een lijst hebben overgelegd met de namen en handtekeningen van ten minste vijfentwintig, in deze gemeente wonende, kiesgerechtigde leden;

deze aanvraag moet tijdig voor de aanvang van elk kalenderjaar worden herhaald;

6. het verstrekken van de raadsagenda, alsmede van andere, door de voorzitter van de raad aangewezen raadsvoorstellen aan de bezoekers van de vergadering van de raad.

7. Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een collectevergunning, waarbij de opbrengst is bestemd voor een ideëel doel.

8. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning, voor evenementen die gratis en vrij toegankelijk, niet-commercieel, van groot maatschappelijk belang, gedragen door vrijwilligers en gericht zijn op de inwoners van Velsen.

9. het in behandelig nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning, indien aanvrager op 31 december 2023 beschikt over een vrijstelling van de exploitatievergunningplicht.

artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving , een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur of een kennisgeving lang elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

artikel 7 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

c. langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid worden geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

d. langs elektronische weg na indiening wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving, die in werking treedt binnen drie maanden na officiële bekendmaking van de inwerkintreding ervan in het Staatsblad of Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

1. paragraaf 1.2 (Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

2. paragraaf 1.3 (Rijbewijzen);

3. artikel 1.25 Overige publiekszaken , lid 1a;

4. artikel 1.31 Wet op de Kansspelen

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

artikel 12 Overgangsbepaling

  • 1. De "Legesverordening 2023" vastgesteld bij raadsbesluit van 24 november 2022, sedertdien gewijzigd met ingang van de in het artikel 13 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van de verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

artikel 13 Inwerkingtreding

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking

  • 2. De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2024, tevens de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening Velsen 2024”.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier, De voorzitter,

P.B. Palstra F.C. Dales

Tarieventabel,

behorende bij de Legesverordening gemeente Velsen 2024

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief [gereserveerd]

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Paragraaf 1.10 Diversen

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2.2 Voorfase

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Paragraaf 2.13 Vermindering

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Hoofdstuk 3 Dienstverlening waarop de dienstenrichtlijn van toepassing is

Paragraaf 3.1 Horeca

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014 [artikel 3.11 t/m 3.18 gereserveerd]

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Hoofdstuk 1

Algemene dienstverlening

 

Paragraaf 1.1

Burgerlijke stand

 

Artikel 1.1

Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 

1.

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

a.

in het Gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, inbegrepen de leges voor het afgeven van een trouwboekje:

€ 386,25

b.

maandag tot en met woensdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur, bescheiden ceremonie, zonder toespraak, inbegrepen de leges wegens het afgeven van een trouwboekje, op:

€ 176,45

2.

De leges bedragen voor een huwelijk, dan wel het aangaan van een verbintenis tot partnerschap, inbegrepen de leges wegens het afgeven van een trouwboekje, op locatie:

 

a.

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 18.00 uur:

€ 873,65

b.

maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 uur en 22.00 uur:

€ 1.202,70

c.

zaterdag tussen 09.00 uur en 22.00 uur:

€ 1.353,05

3.

Op andere dagen/tijdstippen dan vermeld in de artikelen 1.1.2, onderdeel a t/m c (alleen bij goedkeuring college van B&W).

 € 1.3.53,05

4.

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen afspelen van muziek ter gelegenheid van een huwelijksvoltrekking in het Gemeentehuis:

€ 28,50

Artikel 1.2

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 

 

De leges bedragen voor het omzetten van huwelijk naar partnerschap of van partnerschap naar huwelijk:

€ 74,15

Artikel 1.3

Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 

 

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis als bedoeld in art. 64, boek I van het Burgerlijk Wetboek het in 1.1.1a genoemde bedrag verhoogd met:

25,00%

Artikel 1.4

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

 

 

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis, het in 1.2 genoemde bedrag verhoogd met:

25,00%

Artikel 1.5

Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 

 

De leges bedragen:

 

a.

voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit uit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

€ 71,90

b.

voor het op verzoek beëdigen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk, het registeren van een partnerschap of de omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk als bedoeld in artikel 1:16 lid 2 en 3 BW:

€ 138,15

Artikel 1.6

Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 

1.

De leges bedragen voor het beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 28,65

2.

Op andere dagen/tijdstippen dan vermeld in de artikelen 1.6 (alleen bij goedkeuring college van B&W).

 

Artikel 1.7

Annuleren of wijzigen datum

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

voor het wijzigen van een vastgestelde trouw- of registratiedatum c.q. tijdstip, per opgegeven wijziging:

€ 32,20

b.

voor het annuleren van een vastgestelde trouw- of registratiedatum:

€ 99,85

Artikel 1.8

Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

 

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een:

 

a.

trouwboekje bij kosteloze huwelijksvoltrekking:

€ 29,15

b.

duplicaattrouwboekje:

€ 29,15

c.

gekalligrafeerd trouwboekje/partnerschapboekje:

€ 21,50

d.

gekalligrafeerde bijschrijving kind in trouwboekje/partnerschapboekje:

€ 14,30

Artikel 1.8a

Verrichtingen ambtenaren van de burgerlijke stand

 

 

De tarieven bedragen:

 

a.

voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand:

€ 16,60

b.

afgeven van een internationaal uittreksel of een uittreksel BRP:

€ 16,60

c.

voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap, van omzetting van een huwelijk in een registratie van een partnerschap*, van omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk of van overlijden:

€ 16,60

d.

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (een Nederlander wenst buiten Nederland een huwelijk aan te gaan):

€ 29,00

e.

voor een attestatie de vita als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek:

€ 16,60

f.

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand:

€ 16,60

g.

voor een meertalig modelformulier van een onder a, b, d en e genoemd stuk:

€ 16,60

h.

voor een meertalig modelformulier van een onder c genoemd stuk:

€ 22,30

Paragraaf 1.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Artikel 1.9

Paspoorten of andere reisdocumenten

 

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

een nationaal paspoort:

 

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,85

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,40

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,85

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,40

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlanders wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,85

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,40

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 63,40

Artikel 1.10

Nederlandse identiteitskaart

 

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 75,80

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 40,90

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

€ 36,90

Artikel 1.11

Modaliteiten

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 57,00

b.

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.9 en 1.10 en onder a genoemde bedragen:

€ 18,00

2.

De tarieven zoals genoemd in dit hoofdstuk worden inden de aanvrager niet in staat is om de aanvraag persoonlijk op het stadhuis te doen of niet in staat is het aangevraagde document persoonlijk af te halen conform artikel 28 van de Paspoortwet, uitgezonderd de verpleeghuizen, worden vermeerderd met:

€ 18,00

Paragraaf 1.3

Rijbewijzen

 

Artikel 1.12

Rijbewijzen

 

 

Het tarief bedraagt:

 

a.

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 51,10

b.

voor een gezondheidsverklaring CBR:

€ 41,00

c.

voor het toesturen van de CBR-verklaring (inclusief de kosten van enveloppe, portokosten):

€ 51,35

d.

voor het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen:

€ 3,45

2.

De leges, waarbij geen identiteitsdocumenten (documenten waarmee in bij de wet aangewezen gevallen de identiteit van personen kan worden vastgesteld) kunnen worden overlegd, maar waarbij wel een identiteit dient te worden vastgesteld, bedragen:

€ 13,15

Artikel 1.13

Modaliteiten

 

 

Het tarief genoemd in artikel 1.12, onder onderdeel a, wordt:

 

a.

als een reeds eerder aan de aanvrager verstrekt rijbewijs, niet ouder dan 11 jaar na afgifte, moet worden ingeleverd doch niet wordt ingeleverd, verhoogd met:

€ 20,05

b.

als sprake is van een spoedprocedure, vermeerderd met:

€ 34,10

c.

indien de rijbewijzen per post worden bezorgd, vermeerderd met maximaal:

€ 16,90

Paragraaf 1.4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 

Artikel 1.14

Definities

 

1.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

2.

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

Artikel 1.15

Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen (BRP)

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking, zonder abonnement:

€ 16,60

b.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

voor 25 inlichtingen

€ 208,85

 

voor 50 inlichtingen

€ 415,85

 

voor 100 inlichtingen

€ 831,35

2.

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van selecties:

 

a.

per selectie waarbij de BRP wordt geraadpleegd:

€ 263,50

b.

per selectie waarbij gebruik gemaakt wordt van aan de BRP aangehaakte gegevens al dan gepaard gaande met raadpleging van de BRP:

€ 263,50

Artikel 1.16

Verstrekking van aangehaakte gegevens [gereserveerd]

 

Artikel 1.17

Schriftelijke verstrekking

 

 

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50

Artikel 1.18

Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 16,60

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 1.5

Bestuursstukken

 

Artikel 1.19

Afschriften van bestuursstukken

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente:

€ 39,05

b.

een exemplaar van de Bouwverordening van de gemeente Velsen op papier:

€ 68,50

c.

een exemplaar van andere gemeentelijke verordeningen, per bedrukte bladzijde of een gedeelte daarvan:

€ 0,25

2.

Een exemplaar van de aanvullingen op de onder lid 1 genoemde verordeningen, per bedrukte bladzijde of een gedeelte daarvan:

€ 0,25

3.

De kostprijs van een gemeentelijke verordening, genoemd onder lid 1c wordt, indien een tekening/plattegrond is bijgevoegd, verhoogd met de kosten hiervan tot een maximum van:

€ 7,65

4.

Een tekening/plattegrond bij een verordening of een raadsvoorstel behorende is niet afzonderlijk verkrijgbaar.

 

5.

De leges bedragen voor het verstrekken van een kopie van een document per bladzijde (enkelzijdig dan wel dubbelzijdig bedrukt):

€ 0,25

Artikel 1.20

Abonnement op bestuursstukken [gereserveerd]

 

Paragraaf 1.6

Vastgoedinformatie

 

Artikel 1.21

Plan- of kaartinformatie

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

a.

een vergunning voor elk gebouw waarvoor de vergunning wordt gevraagd:

€ 25,15

b.

een vergunning tot het plaatsen van containers op gemeentegrond:

€ 32,70

c.

een kopie van gegevens uit de gemeentelijke bouw- en woningcartotheek dan wel van andere gegevens betreffende bouw- en woningaangelegenheden, per bladzijde (A4-formaat) of een gedeelte daarvan:

€ 0,30

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

een kopie van gehele bestemmingsplan, tekst ingebonden als boekwerk:

€ 33,25

b.

een kopie plankaart (zwart/wit, formaat A4):

€ 6,35

c.

een kopie plankaart (kleur, formaat A4, A3, A2):

€ 16,40

d.

een kopie plankaart (kleur, formaat A1, AO, AO+):

€ 33,25

e.

een kopie van een (bouw)tekening A2:

€ 2,20

f.

een kopie van een (bouw)tekening A1:

€ 4,75

g.

een kopie van een (bouw)tekening A0:

€ 10,05

h.

een kopie van een (bouw)tekening A3:

€ 1,00

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om nasporing (lichten dossiers, ook als dit digitaal wordt gedaan) te doen in de gemeentelijke bouw- en woningcartotheek dan wel in andere gegevensbestanden betreffende bouw- en woningaangelegenheden en het overhandigen van de stukken, per adres:

€ 29,15

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze paragraaf een tarief is opgenomen:

€ 101,05

5.

De leges bedragen voor:

 

a.

overige Geo-informatie:

€ 21,30

b.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen:

€ 21,30

c.

geometrie:

€ 21,30

d.

statistische gegevens:

€ 21,30

Artikel 1.22

Informatie uit registers of adressenbestanden [gereserveerd]

 

Artikel 1.23

Informatie uit adressenbestanden [gereserveerd]

 

Paragraaf 1.7

Overige publiekszaken

 

Artikel 1.24

Gemeentegarantie [gereserveerd]

 

Artikel 1.25

Overige publiekszaken

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag:

€ 41,35

b.

tot het verstrekken van een bewijs van in leven:

€ 16,60

c.

tot het legaliseren van een handtekening:

€ 16,60

d.

Tot een optie ter verkrijging van het Nederlandschap alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek worden de tarieven conform het op het moment van aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden conform de Rijkswet op het Nederlandschap

e.

tot het doen van herziene naamkeuze op grond van de Wet introductie gecombineerde gelslachtsnaam het tarief conform art 3 van de Wet rechten burgerlijke stand juncto het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Paragraaf 1.8

Gemeentearchief [gereserveerd]

 

Paragraaf 1.9

Bijzondere wetten

 

Artikel 1.29

Huisvestingswet 2014

 

 

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een huisvestigingsvergunning van de Huisvestigingswet 2014:

€ 12,50

Artikel 1.30

Leegstandwet

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 101,95

b.

verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 101,95

2.

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. (Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.)

 

Artikel 1.31

Wet op de kansspelen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

c.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

€ 226,50

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 136,00

2.

Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

 

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 26,55

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Speelautomatenhallen Velsen:

€ 315,20

5.

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van gegevens van beheerder(s) in een bestaande vergunning, per beheerder:

€ 61,45

Artikel 1.32

Telecommunicatiewet/ Nutsbedrijven

 

1.

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming over tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

€ 395,20

2.

De leges bedragen het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

a.

een opbreekvergunning voor nutsbedrijven, voor ieder gemeld werk:

€ 395,20

b.

een vergunning als gevolg van de ingebruikname van de openbare weg, per vergunning:

€ 395,20

3.

Het tarief genoemd in artikel 1.32, onder het eerste en tweede lid, wordt:

 

a.

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met:

€ 130,95

b.

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

4.

Indien een begroting als bedoeld in artikel 1.32, onder lid 3, onderdeel b, is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 1.33

Wegenverkeerswetgeving

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een ontheffing voor het op het strand hebben, brengen van of rijden met een motorvoertuig, per motorvoertuig:

€ 90,10

b.

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 8 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (openstellingsvergunning tunnel):

€ 150.000,00

c.

een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 8a van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (openstellingsvergunning tunnel):

€ 100.000,00

2.

De leges bedragen voor het in behandeling nemen:

 

a.

van een aanvraag tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart:

€ 114,80

b.

van een aanvraag tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerplaats:

€ 114,80

c.

van een aanvraag tot het afgeven van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart/-plaats:

€ 20,25

3.

De leges bedragen voor het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats:

 

a.

in het geval van een nieuw aan te leggen gehandicaptenparkeerplaats:

€ 173,85

b.

in het geval van het wijzigen van een kenteken bij een bestaande gehandicaptenparkeerplaats:

€ 76,45

4.

De leges bedragen voor het:

 

a.

verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats:

€ 52,55

b.

verlengen van een gehandicaptenparkeerplaats:

€ 23,30

c.

verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart, waarbij geen herkeuring van de keuringsarts noodzakelijk is:

€ 23,30

d.

verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart, waarbij de keuringsarts de keuring uitvoert bij de aanvrager thuis:

€ 76,20

Paragraaf 1.10

Diversen

 

Artikel 1.34

Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.

een aanvraag tot het afgeven van een verklaring dat een kopie van een officieel document wordt gewaarmerkt als kopie conform:

€ 8,65

2.

een aanvraag tot het verstrekken van een beschikking op een aanvraag om een vergunning of ontheffing, gevorderd krachtens een gemeentelijke verordening of andere rechtsregels, voor zover deze stukken niet afzonderlijk in deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, per beschikking:

€ 90,00

3.

een aanvraag of verzoek tot administratief wijzigen of verstrekken van een kopie van een beschikking op een aanvraag, voor zover deze stukken niet afzonderlijk in deze verordening of in een anders belastingverordening dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd:

€ 29,30

Artikel 1.35

Diverse vergunningen of beschikkingen

 

1.

De leges bedragen per jaar voor de inzameling afval op basisscholen:

 

a.

als de basisschool restafval laat inzamelen en bovendien tenminste 1 van de afvalstromen gft, oud papier (opk), plastic, blik, drinkkartons (pbd) betreft, wanneer een school een leerlingen aantal heeft:

 

 

van 0 tot 200 leerlingen:

€ 468,90

 

van 200 tot 400 leerlingen:

€ 677,30

 

van 400 leerlingen of meer:

€ 885,70

b.

als de basisschool GEEN restafval laat inzamelen maar wel tenminste 1 van de afvalstromen gft, oud papier (opk), plastic, blik, drinkkartons (pbd) betreft wanneer een school een leerlingen aantal heeft:

 

 

van 0 tot 200 leerlingen:

€ 354,25

 

van 200 tot 400 leerlingen:

€ 505,35

 

van 400 leerlingen of meer:

€ 651,25

Artikel 1.35a

Filmvergunning

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een filmvergunning als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening Velsen 2024:

€ 167,70

Artikel 1.35b

Kinderopvang

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang voor een kindercentrum, gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang:

€ 708,00

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang voor een gastouder als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang:

€ 490,20

3.

Indien het verzoek tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang wordt ingetrokken of onvolledig verklaard, voordat de wettelijk verplichte inspectie d(voor registratie) oor de GGD heeft plaatsgehad bedraagt het tarief:

€ 163,35

4.

Indien het verzoek tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang wordt ingetrokken nadat de wettelijke verplichte inspectie op locatie (voor registratie) door de GGD is uitgevoerd, bedraagt het tarief:

€ 490,20

5.

Het tarief bedraagt voor het in het behandeling nemen van een verzoek tot wijziging van registratie van het Landelijk Register Kinderopvang waarbij een inspectie van de GGD nodig is:

€ 435,70

Artikel 1.35c

Stoffelijk overschot

 

 

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verlof tot het:

 

a.

opgraven en herbegraven dan wel cremeren van een stoffelijk overschot:

€ 16,35

b.

vervoeren van een stoffelijk overschot (laissez passer):

€ 16,35

Hoofdstuk 2

Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

 

Paragraaf 2.1

Algemene bepalingen

 

Artikel 2.1

Definities

 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 

 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

4.

Bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschied wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

5.

Aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

Artikel 2.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

conceptverzoek;

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

Artikel 2.3

Bepalen tarief

 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13. 

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Paragraaf 2.2

Voorfase

 

Artikel 2.4

Conceptverzoek

 

 

Voordat een formele aanvraag om een besluit als bedoeld in de overige paragrafen van deze titel wordt ingediend en betrekking heeft op een conceptverzoek over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een informatie-overleg:

€ 0,00

b.

voor een intaketafel:

€ 0,00

c.

voor een omgevingstafel, per keer (maximaal 3 keer):

€ 650,00

Paragraaf 2.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

Artikel 2.5

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

indien de bouwkosten minder dan € 225.000 bedragen:

0,93%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 70,60

b.

indien de bouwkosten meer dan € 225.000 bedragen:

€ 2.092,50

 

vermeerderd met 2,5% over het bedrag waarmee de bouwkosten € 225.000 te boven gaan.

0,75%

2.

Het maximumbedrag voor deze leges bedraagt:

€ 300.000,00

Artikel 2.6

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit (ruimtelijke deel)

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

indien de bouwkosten minder dan € 225.000 bedragen:

2,17%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 70,60

b.

indien de bouwkosten meer dan € 225.000 bedragen:

€ 4.882,50

 

vermeerderd met 2,5% over het bedrag waarmee de bouwkosten € 225.000 te boven gaan.

1,75%

2

Het maximumbedrag voor deze leges bedraagt:

€ 700.000,00

Artikel 2.7

Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk [gereserveerd]

 

Paragraaf 2.4

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Artikel 2.8

Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a of b, van de Omgevingswet, in samenhang met de Monumentenverordening Noord Holland 2010 (artikel 6 tweede lid) of de Verordening fysieke leefomgeving Velsen 2023 en betrekking heeft op een monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen, wijzigen, herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht van een monument of voorbeschermd monument, bedraagt het tarief:

€ 201,70

2.

Indien de in behandeling genomen aanvraag moet worden voorzien van een deskundig advies, dan wordt het tarief in het voorgaande lid verhoogd met:

€ 516,10

Artikel 2.9

Rijksmonumentenactiviteit [gereserveerd]

 

Artikel 2.10

Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in samenhang met de Monumentenverordening Noord Holland 2010 (artikel 6 tweede lid) of de Verordening fysieke leefomgeving Velsen 2023 en bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 201,70

2.

Indien de in behandeling genomen aanvraag moet worden voorzien van een deskundig advies, dan wordt het tarief in het voorgaande lid verhoogd met:

€ 516,10

Artikel 2.11

Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed [gereserveerd]

 

Paragraaf 2.5

Milieubelastende activiteiten

 

Artikel 2.12

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteiten

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten:

 

a.

voor een aanvraag van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet:

€ 0,00

b.

voor een aanvraag van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande een activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving:

€ 0,00

Artikel 2.13 t/m 2.20

[gereserveerd]

 

Paragraaf 2.6

Lozingsactiviteiten

 

Artikel 2.21

Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 363,95

Artikel 2.22

Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 0,00

Paragraaf 2.7

Aanlegactiviteiten

 

Artikel 2.23

Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven [gereserveerd]

 

Artikel 2.24

Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde [gereserveerd]

 

Artikel 2.25

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg [gereserveerd]

 

Artikel 2.26

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in de Verordening fysieke leefomgeving Velsen 2023 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet, artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit of artikel 22.278 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 103,40

Artikel 2.27

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit [gereserveerd]

 

Artikel 2.28

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief:

 

a.

indien de aanlegkosten minder dan € 225.000 bedragen:

3,10%

 

van de bouwkosten met een minimum van

€ 70,60

b.

indien de aanlegkosten € 225.000 of meer bedragen

2,50%

 

vermeerderd met:

€ 6.975,00

 

over het bedrag waarmee de aanlegkosten € 225.000 te boven gaan. Het maximumbedrag voor deze leges bedraagt:

€ 1.000.000,00

Paragraaf 2.8

Overige activiteiten

 

Artikel 2.29

Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie [gereserveerd]

 

Artikel 2.30

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikelen 2.34 / 3.41 van de Verordening fysieke leefomgeving 2023, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 103,40

Artikel 2.31

Omgevingsplanactiviteit: reclame [gereserveerd]

 

Artikel 2.32

Omgevingsplanactiviteit: het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het plaatsen van voorwerpen op if aan de weg in strijd met de publieke functie ervan in een bepaald gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 3.10 van de Verordening fysieke leefomgeving Velsen 2023 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 103,40

Artikel 2.33

Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen [gereserveerd]

 

Artikel 2.34

Andere activiteiten

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk:

€ 363,95

Paragraaf 2.9

Maatwerkvoorschriften

 

Artikel 2.35

Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

€ 363,95

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 363,95

Artikel 2.36

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

 

Als de aanvraag op een maatwerkvoorschriften als bedoeld in het omgevingsplan of hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 0,00

Artikel 2.37

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 363,95

Paragraaf 2.10

Gelijkwaardigheid

 

Artikel 2.38

Gelijkwaardige maatregel 

 

 

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

€ 363,95

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

€ 363,95

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 0,00

d.

een andere activiteit dan bedoeld in voorgaande onderdelen, bedraagt het tarief:

€ 363,95

Paragraaf 2.11

Overige tarieven

 

Artikel 2.39

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 126,45

Artikel 2.40

Wijzigen omgevingsvergunning [gereserveerd]

 

Artikel 2.41

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 126,45

Artikel 2.42

Intrekken omgevingsvergunning

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

€ 0,00

Artikel 2.43

Beoordeling aanvullende gegevens [gereserveerd]

 

Artikel 2.44

Beoordeling onderzoeksrapporten

 

 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

Artikel 2.45

Wijzigen van het omgevingsplan

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 5.275,90

2.

tenzij kostenverhaal op andere wijze met elkaar is overeengekomen.

 

Artikel 2.46

Niet genoemd besluit op aanvraag

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan.

€ 103,40

Paragraaf 2.12

Modaliteiten

 

Artikel 2.46a

Planologische strijdigheid met het omgevingsplan (waarbij tevens of geen sprake is van een bouwactiviteit)

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief:

 

a.

als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit in overeenstemming is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet dan bedraagt het tarief (binnenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht):

€ 363,95

b.

als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan dan bedraagt het tarief (kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 363,95

c.

als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan dan bedraagt het tarief (buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 5.275,90

Artikel 2.47

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10,00%

 

met een maximum aan leges van:

€ 1.000,00

Artikel 2.48

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 0,00

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 727,90

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 727,90

Artikel 2.49

Beoordeling onderzoeksrapporten

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 363,95

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 363,95

c.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 2.605,00

d.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 363,95

Artikel 2.50

Advies

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 363,95

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie voor erfgoed en ruimtelijke kwaliteit als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie voor erfgoed en ruimtelijke kwaliteit Velsen 2024 dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

 

 

indien de bouwkosten minder dan € 20.000 bedragen, dan bedraagt het tarief:

€ 50,00

 

indien de bouwkosten meer dan € 20.000 bedraagt, dan wordt het genoemde percentage c.q. tarief in artikel 2.6 verhoogd met:

0,30%

 

van de bouwkosten. met een maximumbedrag van:

€ 2.250,00

c.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de voorgaande onderdelen: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.

Als een begroting als bedoeld in artikel 2.50, lid c, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 2.51

Instemming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 

 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.13

Vermindering

 

Artikel 2.52

Vermindering na conceptverzoek [gereserveerd]

 

Artikel 2.53

Vermindering bij meervoudige aanvraag [gereserveerd]

 

Paragraaf 2.14

Teruggaaf

 

Artikel 2.54

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

85%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

Artikel 2.55

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

Artikel 2.56

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.57

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.58

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

20%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.59

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

20%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 2.60

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

Artikel 2.61

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 70,60 wordt niet teruggegeven.

 

Hoofdstuk 3

Dienstverlening waarop de dienstenrichtlijn van toepassing is

 

Paragraaf 3.1

Horeca

 

Artikel 3.1

Exploitatie openbare inrichting

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 3:2 van de Algemene plaatselijke verordening Velsen 2024 met een maximum van drie beheerders/leidinggevenden:

€ 339,15

b.

een aanvraag voor het bijschrijven van de gegevens van beheerders/leidinggevenden tot maximaal drie personen in een bestaande exploitatievergunning voor een openbare inrichting als bedoel in de Algemene plaatselijke verordening :

€ 279,60

 

en voor elke volgende bijschrijving van gegevens van een beheerder/leidinggevende, per beheerder/leidinggevende:

€ 103,40

Artikel 3.2

Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet (met een maximum van drie leidinggevenden):

€ 559,25

b.

een aanvraag voor het bijschrijven van de gegevens van leidinggevende tot maximaal drie personen in een bestaande vergunning als gevolg van de Alcoholwet

€ 279,60

 

en voor elke volgende bijschrijving van de gegevens van een leidinggevende, per leidinggevende:

€ 103,40

c.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet en het vermelden van vier leidinggevenden:

€ 98,50

 

en voor elke volgende bijschrijving van gegevens van een leidinggevende, per leidinggevende:

€ 22,90

d.

een aanvraag voor het bijschrijven van een terras op een vergunning:

€ 279,60

Paragraaf 3.2

Seksbedrijven

 

Artikel 3.3

Vergunning seksbedrijf [gereserveerd]

 

Artikel 3.4

Wijzigen vergunning seksbedrijf

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

a.

een vergunning voor het exploiteren van een bestaande seksinrichting, met een maximum van drie beheerders/leidinggevenden:

€ 537,15

b.

een vergunning voor het exploiteren van een nieuw op te richten seksinrichting, met een maximum van drie beheerders/leidinggevenden:

€ 670,40

c.

een vergunning voor het exploiteren van een escortbedrijf, met een maximum van drie beheerders/leidinggevenden:

€ 425,60

d.

voor elke bijschrijving van gegevens van een beheerder/leidinggevende, per beheerder/leidinggevende:

€ 103,40

Paragraaf 3.3

Winkeltijdenwet

 

Artikel 3.5

Ontheffing winkeltijden

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

€ 416,80

Paragraaf 3.4

Organiseren evenement of markt

 

Artikel 3.6

Organiseren evenementen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het houden van een evenement en/of vermakelijkheid, waarbij geen entree wordt geheven op of aan de openbare weg, openbare plaats en/of strand met bezoekers en/of deelnemers van:

 

a.

minder dan 500:

€ 34,20

b.

van 500 tot 2.500:

€ 108,85

c.

van 2.500 tot 5.000:

€ 387,30

d.

van 5.000 tot 10.000:

€ 799,70

e.

van 10.000 tot 15.000:

€ 1.599,60

f.

van 15.000 tot 25.000:

€ 2.844,10

g.

meer dan 25.000:

€ 6.278,55

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een evenement en/of vermakelijkheid, waarbij entree wordt geheven op of aan de openbare weg, openbare plaats en/of strand met bezoekers en/of deelnemers van:

 

a.

minder dan 500:

€ 34,20

b.

van 500 tot 2.500:

€ 108,85

c.

van 2.500 tot 5.000:

€ 387,30

d.

van 5.000 tot 10.000:

€ 1.321,95

e.

van 10.000 tot 15.000:

€ 2.781,70

f.

van 15.000 tot 25.000:

€ 6.372,70

g.

meer dan 25.000:

€ 10.665,70

Artikel 3.7

Organiseren markt [gereserveerd]

 

Paragraaf 3.5

Standplaatsen

 

Artikel 3.8

Standplaatsen

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een standplaatsvergunning:

 

a.

met een looptijd van één week óf gedeelte daarvan, dan wel het aanpassen/ wijzigen van de standplaatsvergunning:

€ 33,25

b.

met een looptijd van één kalenderjaar of gedeelte daarvan:

€ 89,25

c.

met een looptijd meer dan één kalenderjaar tot maximaal vijf jaar:

€ 193,80

Artikel 3.9

Overige administratieve dienstverlening markt [gereserveerd]

 

Artikel 3.10

Losse standplaatsen [gereserveerd]

 

Paragraaf 3.6

Huisvestingswet 2014 [artikel 3.11 t/m 3.18 gereserveerd]

 

Paragraaf 3.7

In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 

Artikel 3.19

Niet benoemd besluit op aanvraag

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 103,40