Aanwijzingsbesluit toezichthouders waterschap Aa en Maas

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders waterschap Aa en Maas

Het afdelingshoofd handhaving en crisisbeheersing, daartoe gemandateerd bij besluit van 11 juli 2023 en gelet op het bepaalde in

 • Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Artikel 18.6 van de Omgevingswet;

 • de Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas 2024;

 • Artikel 3.1 van de Onderhoudsverordening waterschap Aa en Maas 2024;

 • Artikel 85 van de Waterschapswet;

 • Artikel 9.1 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

BESLUIT:

het aanwijzingsbesluit toezichthouders vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  toezichthouder: een persoon als bedoeld in artikel 5.11 Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  het waterschap: Waterschap Aa en Maas

Artikel 2 Toezichthouders

 • a. Met dit besluit zijn als toezichthouder de ambtenaren van het waterschap benoemd in de volgende functies:

  Generieke functienaam

  Functie

  Adviseur D

  Adviseur toezicht en handhaving

  Adviseur E

  Toezichthouder complex/adviseur

  Vakspecialist D

  Toezichthouder complex/senior BOA

  Vakspecialist E

  Toezichthouder/BOA of medewerker handhavingsloket

  N.v.t.

  Trainee VTH

 • b. Met dit besluit zijn als toezichthouder voor de Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas 2024 aangewezen, de ambtenaren van het waterschap benoemd in de volgende functies:

  Generieke functienaam

  Functie

  Vakspecialist E

  Gebiedsbeheerder, medewerker waterkering

  Vakspecialist G

  Medewerker beheer en onderhoud

  Vakspecialist E

  Medewerker waterkering

  N.v.t.

  Leerling medewerker beheer en onderhoud

 • c. Met dit besluit zijn als toezichthouder, krachtens de in artikel 3 genoemde regelingen aangewezen, de regiohandhavers (BOA’s) die deel uitmaken van het team ‘Samen Sterk in Brabant’ en VTH-trainees in dienst van waterschap Aa en Maas.

 • d. Met dit besluit zijn krachtens artikel 18.6 van de Omgevingswet als Seveso-toezichthouder (voorheen: BRZO-toezichthouder) aangewezen, de medewerkers vanuit het waterschap Brabantse Delta die belast zijn met het toezicht op Seveso-inrichtingen (BRZO-bedrijven).

Artikel 3 Bevoegdheden

De toezichthouders genoemd in artikel 2 onder a, c en d zijn - voor zover het waterschap bevoegd gezag is op grond van onderstaande wettelijke regelingen en algemene maatregelen van bestuur - belast is met het toezicht op de naleving van de regels bij of krachtens de:

 • Omgevingswet;

 • Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas 2024;

 • Onderhoudsverordening waterschap Aa en Maas 2024;

 • Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Artikel 4 Termijn aanwijzing

De aanwijzing tot toezichthouder, als bedoeld in artikel 2, vervalt bij:

 • a.

  intrekking van de aanwijzing;

 • b.

  beëindiging van het dienstverband; of

 • c.

  benoeming in andere functie dan die genoemd in artikel 2.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • a. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • b. De citeertitel van dit besluit is ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders’.

 • c. Met de inwerkingtreding van dit besluit vervallen alle voorgaande aanwijzingsbesluiten toezichthouders waterschap Aa en Maas.

Ondertekening

Namens het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas,

Eline Kooijman

Afdelingshoofd handhaving en crisisbeheersing