Kermisverordening van de gemeente Maashorst

Geldend van 23-12-2023 t/m heden

Intitulé

Kermisverordening van de gemeente Maashorst

De Raad van de gemeente Maashorst

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2023;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de:

Kermisverordening van de gemeente Maashorst

Hoofdstuk I Algemene Bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  algemene kermis: een bij deze verordening ingestelde openbare gelegenheid ten behoeve van exploitatie van kermisinrichtingen;

 • b.

  kermisinrichting: vermakelijkheden, vermaakzaken, oefeningspelen en verkoopzaken, bestemd tot vermaak, genot en vertier op kermissen;

 • c.

  exploitant: een natuurlijke of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf heeft gemaakt van de exploitatie van een kermisinrichting;

 • d.

  organisator; een natuurlijke of rechtspersoon aan wie het college de organisatie en exploitatie van de algemene kermissen in Volkel, Odiliapeel, Schaijk, Zeeland en Reek kan uitbesteden;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst;

 • f.

  kermismeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college;

 • g.

  standplaats: een ruimte op het kermisterrein aangewezen voor het plaatsen van een kermisinrichting;

 • h.

  kermisterrein: plaats waar de algemene kermis plaatsvindt.

Hoofdstuk II Bepalingen omtrent organisatie van algemene kermissen

Artikel 2. Instellen en organisatie van de algemene kermis

 • 1. Er is een jaarlijks terugkerende algemene kermis in de kernen Uden, Volkel, Odiliapeel, Reek, Schaijk en Zeeland;

 • 2. De organisatie en de exploitatie van de algemene kermis in de kern Uden geschiedt door het college;

 • 3. De organisatie en exploitatie van de algemene kermissen in de kernen Volkel, Odiliapeel, Schaijk, Zeeland en Reek vindt in beginsel plaats door het college, maar kan door het college ook aan een organisator worden uitbesteed;

 • 4. Het college is bevoegd maximum entree- en/of rittenprijzen vast te stellen, die de exploitanten verplicht zijn toe te passen op de algemene kermis.

Artikel 3. Bepalingen inzake tijd en plaats

 • 1. De algemene kermis in de kern Uden zal worden gehouden vanaf de vrijdag voorafgaande aan de derde zondag in juli tot en met de tweede zondag daaraanvolgend;

 • 2. De algemene kermis in de kern Volkel zal worden gehouden vanaf de vrijdag voorafgaande aan de tweede zondag in september tot en met de maandag daaraanvolgend;

 • 3. De algemene kermis in de kern Odiliapeel zal worden gehouden vanaf de vrijdag voorafgaande aan de vierde zondag in juni tot en met de maandag daaraanvolgend;

 • 4. De algemene kermis in de kern Zeeland zal worden gehouden vanaf de zaterdag voorafgaande aan de vierde zondag in augustus tot en met de dinsdag daaraanvolgend;

 • 5. De algemene kermis in de kern Schaijk zal worden gehouden vanaf de zaterdag voorafgaande aan de tweede zondag in augustus tot en met de dinsdag daaraanvolgend;

 • 6. De datum voor de algemene kermis in de kern Reek zal in overleg met het college worden bepaald rekening houdend met Hemelvaart en Pinksteren;

 • 7. Het college wijst voor iedere kern een locatie aan voor het houden van de algemene kermis;

 • 8. Het college stelt voor iedere kern de aanvangs- en sluitingstijden vast van de algemene kermis.

Artikel 4. Innemen en verlaten standplaats

 • 1. Toewijzing van een standplaats voor de algemene kermis in de kernen Uden, Volkel, Odiliapeel, Schaijk, Zeeland en Reek, vindt plaats op basis van inschrijving;

 • 2. Een standplaats voor de algemene kermis in de kernen Uden, Volkel, Odiliapeel, Schaijk, Zeeland en Reek, mag niet worden ingenomen anders dan door de exploitant aan wie een standplaats is toegewezen met de kermisinrichting als waarvoor is ingeschreven;

 • 3. De exploitant wordt geacht met de toestand van het kermisterrein bekend te zijn;

 • 4. De standplaats mag niet eerder worden ingenomen dan na aanwijzing door de kermismeester;

 • 5. Met verwijdering van de kermisinrichting mag niet worden begonnen vóór het sluitingsuur van de laatste dag van de kermis, behoudens toestemming van de kermismeester.

Artikel 5. Vereisten

Voor het doen van een inschrijving voor een standplaats op een algemene kermis in de kernen Uden, Volkel, Odiliapeel, Schaijk, Zeeland en Reek, komt uitsluitend in aanmerking een exploitant welke lid is van een erkende kermisorganisatie en welke kan aantonen dat hij voldoet aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie.

Artikel 6. Plaatsing salon-, keuken- en vrachtwagens

 • 1. Salon-, keuken- en vrachtwagens alsmede toiletgelegenheden moeten worden geplaatst op de daartoe door het college aangewezen locaties;

 • 2. Plaatsing van salon-, keuken- en vrachtwagens alsmede toiletgelegenheden op het kermisterrein is zonder uitdrukkelijke toestemming van de kermismeester niet toegestaan.

Artikel 7. Nadere regels

 • 1. Het college stelt nadere regels betreffende het bepaalde in deze verordening;

 • 2. In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, is het college bevoegd te beslissen.

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 8. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de kermismeester en andere door het college aangewezen personen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1. De Kermisverordening gemeente Uden van februari 2010 komt met inwerkingtreding van de Kermisverordening gemeente Maashorst te vervallen;

 • 2. Deze verordening treedt in op de dag na die van bekendmaking;

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Kermisverordening van de gemeente Maashorst.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2023

De Raad voornoemd

de griffier

Mr. N.E. Gradisen

de burgemeester

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)