Regeling mandaten, volmachten en machtigingen Heemstede 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Regeling mandaten, volmachten en machtigingen Heemstede 2024

Inhoudsopgave

Het gebruik van mandaat

 • 1.

  Inleiding

 • 2.

  Delegatie algemeen

 • 3.

  Mandaat algemeen

 • 4.

  Volmachten en machtigingen

 • 5.

  Vormen van mandaat

 • 6.

  Algemene regels voor mandaat

 • 7.

  Praktische aanwijzingen voor uitoefening mandaat

 • 8.

  Slot

Bijlage 1 Algemeen

Bijlage 2 Domein Bestuurs- en Juridische Zaken

Algemene en Juridische Zaken en Openbare Orde en Veiligheid

Bijlage 3 Domein Ruimte

Ruimtelijk Beheer

Ruimtelijk Beleid

Bijlage 4 Domein Samenleving

Welzijn

IASZ

Bijlage 5 Domein Dienstverlening, Toezicht en Handhaving

Publiekszaken

Bouw- en Woningtoezicht

Toezicht en handhaving openbare ruimte

Bijlage 6 Teams Bedrijfsvoering

HRM & Facilitaire Zaken

Communicatie

Bijlage 7 Informatievoorzening & GR DIT

Bijlage 8 Financiën

Bijlage 9 Chief Information Security Officer (CISO), Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Privacybeheerder

Het gebruik van mandaat

1. Inleiding

Er is een hoofdstructuur die gevormd wordt door vier domeinen. Daarnaast zijn er bedrijfsvoeringsteams die vervlochten zijn met Bloemendaal. De vier domeinen zijn:

 • Bestuurs- en Juridische Zaken (BJZ);

 • Ruimte;

 • Samenleving; en

 • Dienstverlening, Toezicht en Handhaving.

Hieronder volgt een overzicht van de teams die vallen onder de vier domeinen:

Domein

Team

Bestuurs- en Juridische Zaken

Algemene en Juridische Zaken

 

Openbare Orde en Veiligheid

 

Bestuursadvies en bestuurssecretariaat

Ruimte

Ruimtelijk Beheer

 

Ruimtelijk Beleid

Samenleving

Welzijn

 

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Dienstverlening, Toezicht en Handhaving

Bouw- en Woningtoezicht

 

Publiekszaken

 

Toezicht en handhaving openbare ruimte

Vanaf 1 januari 2023 is de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering Bloemendaal en Heemstede 2023 van kracht. Onderdeel van deze GR zijn HRM & Facilitaire Zaken en Communicatie.

Tot slot heeft Heemstede nog de teams Informatisering & DIT en team Financiën. Zij hebben ook mandaten.

Bestuursadvies en bestuurssecretariaat, behorende bij het domein BJZ, hebben geen mandaten.

Hiernaast zijn in Heemstede ook een CISO, een FG en een Privacybeheerder aangewezen. CISO betekent Chief information Security Officer, oftewel de informatiebeveiligingscoördinator. De CISO valt voor personele zaken onder Informatievoorziening & GR DIT.

De FG, ofwel de Functionaris Gegevensbescherming, is een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens. De FG is voor wat betreft de adviestaak onafhankelijk en valt voor personele zaken onder Algemene en Juridische Zaken.

De Privacybeheerder is een interne adviseur voor alle privacyvraagstukken aangaande de persoonsgegevensverwerking waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De Privacybeheerder valt voor personele zaken onder Algemene en Juridische Zaken. Uit het oogpunt van een efficiënte bedrijfsvoering zijn de bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Uitgangspunt is dat de gemandateerde bij politieke of anderszins gevoelige zaken overlegt met de verantwoordelijke portefeuillehouder.

Veranderingen als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, waaronder de APV, zijn doorgevoerd in de mandaten. Ook alle overige gewenste veranderingen, al dan niet als gevolg van interne besluiten, zijn meegenomen.

Deze regeling bevat mandaten aan medewerkers van de gemeente zelf. Het is dus een interne mandaatregeling. De externe mandaten (zoals aan de Omgevingsdienst IJmond, het Noord-Hollands Archief en Woonservice Kennemerland) zijn niet in deze regeling opgenomen.

Het afdoen van klachten is geregeld in de Handleiding klachtbehandeling. Daarin is ook geregeld wie klachten tegen bijvoorbeeld een medewerker, domeinmanager, (team)manager, - leider of een lid van het college van burgemeester en wethouders afdoet.

Deze regeling gaat over mandaten, volmachten en machtigingen. Het is van groot belang om deze te onderscheiden van delegatie. Hieronder worden eerst de kenmerken van delegatie en mandaat uiteengezet. Daarna worden regels gegeven voor de uitoefening van mandaten, volmachten en machtigingen.

2. Delegatie algemeen

Onder delegatie wordt verstaan: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder zijn eigen verantwoordelijkheid uitoefent (artikel 10:13 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)).

Uit artikel 156 van de Gemeentewet blijkt dat de raad aan het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) en aan een commissie bevoegdheden kan overdragen behoudens een aantal concrete opgesomde bevoegdheden (waaronder financiële bevoegdheden, het stellen van straf op overtreding van gemeentelijke verordeningen, etc.). Deze “ja, tenzij”-constructie verschaft de raad een grote vrijheid te bepalen wat hij aan zichzelf wil houden en wat hij aan de andere gemeentelijke organen overlaat.

Kenmerk van delegatie is dat de delegatiegever de bevoegdheid om te besluiten kwijt is en dat het besluit geldt als een besluit van de gedelegeerde, die daarvoor ook de verantwoordelijkheid draagt. Voorwaarde voor delegatie is dat de wet, die de bevoegdheid aan het orgaan dat wil overdragen heeft toegekend, een grondslag moet bieden voor de overdracht van die bevoegdheid (artikel 10:15 van de Awb).

De delegatiegever kan slechts algemene instructies geven aan de gedelegeerde over de wijze waarop de bevoegdheid wordt uitgeoefend.

Artikel 10:14 van de Awb verbiedt delegatie aan ondergeschikten. De reden hiervan is de algemene opvatting dat delegatie aan ondergeschikten leidt tot onzuivere bestuurlijke verhoudingen. Een ambtenaar kan immers niet in politieke zin op zijn daden worden aangesproken.

Voor wat betreft de bevoegdheden op het gebied van gemeentelijke belastingen geldt een eigen regime.

3. Mandaat algemeen

Als er bevoegdheden van een bestuursorgaan worden toegedeeld aan ondergeschikten wordt gebruik gemaakt van mandaat.

Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen (artikel 10:1 van de Awb).

Voor mandaat van een bestuursorgaan aan ambtenaren is geen wettelijke basis nodig. De relatie tussen college of burgemeester enerzijds en ambtenaar anderzijds, geeft het verantwoordelijke orgaan bij mandaat voldoende mogelijkheden incidenteel in te grijpen als dat noodzakelijk wordt geacht.

Gezien de relatie is er geen instemming nodig van degene die bevoegdheden in mandaat uitoefent. Instemming is slechts vereist bij mandaat aan niet-ondergeschikten (bijvoorbeeld bevoegdheden die worden overgedragen aan de korpschef van politie).

Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit, geldt als een besluit van de mandaatgever (artikel 10:2 van de Awb). De mandaatgever mag te allen tijde de bevoegdheid zelf blijven uitoefenen en algemene en bijzondere richtlijnen geven.

Degene die in mandaat handelt:

 • handelt onder de verantwoordelijkheid van de mandaatgever, veelal het college;

 • handelt in opdracht van de mandaatgever;

 • mag niet afwijken van het mandaat;

 • moet in voorkomende gevallen van twijfel overleggen met de mandaatgever of portefeuillehouder;

 • moet bij het besluit kenbaar maken namens welk orgaan hij handelt.

Zoals hiervoor al aangegeven is voor mandaat geen wettelijke grondslag vereist. Mandatering van bevoegdheden is in beginsel altijd mogelijk, tenzij:

 • bij wettelijk voorschrift anders is bepaald (artikel 10:3, eerste lid, van de Awb);

 • de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaatverlening verzet (artikel 10:3, eerste lid, van de Awb). Bijvoorbeeld in verband met de zwaarwegendheid van de bevoegdheid of in geval de bevoegdheid niet aansluit bij de normale bevoegdheidsuitoefening van de gemandateerde;

 • het tweede, derde of vierde lid van artikel 10:3 van de Awb hieraan in de weg staat. In deze leden wordt van mandatering uitgesloten:

  • a.

   het vaststellen van algemene verbindende voorschriften;

  • b.

   het nemen van een besluit waarvan is bepaald dat het met versterkte meerderheid moet worden genomen of de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedures zich anderszins tegen mandatering verzet;

  • c.

   het vernietigen of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan;

  • d.

   het beslissen op een bezwaarschrift of op een verzoek als bedoeld in artikel 7:1a, eerste lid, van de Awb, door degene die het primaire besluit krachtens mandaat heeft genomen;

  • e.

   het opleggen van een bestuurlijke boete door degene die van de overtreding een rapport of proces-verbaal heeft opgemaakt.

Uit de mandaatverlening moet duidelijk blijken welke bevoegdheden de gemandateerde heeft.

Artikel 3:47 van de Awb bepaalt dat bij de motivering van een besluit zo mogelijk de grondslag wordt vermeld krachtens welk wettelijk voorschrift het besluit genomen is. De wettelijke grondslag is eenvoudig te achterhalen, als deze op voorhand in de mandaatregeling wordt opgenomen.

4. Volmachten en machtigingen

Mandaat kan alleen worden verleend als sprake is van een besluit in de zin van de Awb. Dat betekent niet dat de burgemeester of het college andere handelingen, de feitelijke handelingen en de privaatrechtelijke rechtshandelingen, niet aan een ondergeschikte kan opdragen.

Het college kan een ambtenaar de volmacht geven om namens het college privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten. Voor feitelijke handelingen kan het college een machtiging verlenen.

De Awb verklaart de regels die gelden voor mandaat ook van toepassing op de rechtsfiguren volmacht en machtiging (artikel 10:12 van de Awb). Mede om deze reden zijn de volmachten en machtigingen in de mandaatregeling opgenomen, zij het dat deze rechtsfiguren nadrukkelijk apart vermeld worden. Dit is van belang voor bijvoorbeeld de vermelding van een bezwaarmogelijkheid bij besluiten, de redactie van een brief en voor de ambtenaar zelf om goed te weten waar hij of zij mee bezig is.

Overeenkomsten

Het college van burgemeester en wethouders gaat de overeenkomsten aan. Het college kan een ander volmacht geven voor het aangaan van overeenkomsten.

De burgemeester ondertekent als hoofdregel de overeenkomsten (artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet). De ondertekening kan bij machtiging van de burgemeester ook door andere personen gebeuren.

Daarnaast is er de Regeling budgetbeheer. De mandaten, volmachten en machtigingen op het terrein van budgetten zijn opgenomen in Bijlage 1 Algemeen.

5. Vormen van mandaat

Mandaat kan worden onderverdeeld in afdoeningsmandaat, ondertekeningsmandaat en ondermandaat.

5.1 Afdoeningsmandaat

Het uitoefenen van de bevoegdheid wordt inhoudelijk geheel aan de ambtenaar of portefeuillehouder overgelaten.

Bijvoorbeeld:

Met vriendelijke groeten,

namens burgemeester en wethouders van Heemstede,

mr. L.A. Kadiks

Domeinmanager Bestuurs- en Juridische Zaken

5.2 Ondertekeningsmandaat

De bevoegdheid wordt inhoudelijk door het bestuursorgaan uitgeoefend, de gemandateerde ondertekent de brief waarmee het besluit wordt bekendgemaakt.

Om praktische redenen is er in onze organisatie voor gekozen om de afdoening en de ondertekening niet te splitsen. Er worden geen losse ondertekeningsmandaten verleend.

5.3 Ondermandaat

De mandaatgever kan toestaan dat de gemandateerde doormandateert aan (veelal) een ondergeschikte (artikel 10:9 van de Awb). Het mandaat wordt dan verleend aan bijvoorbeeld de manager Financiën of door hem/haar aan te wijzen ambtenaren.

Als de gemandateerde het ondermandaat daadwerkelijk heeft verleend, kan de ondergemandateerde handelen als gemandateerde.

Bijvoorbeeld:

Met vriendelijke groeten,

namens de voorzitter van de commissie voor bezwaarschriften,

mevr. mr. drs. M.R. Staller

secretaris van de commissie

6. Algemene regels voor mandaat

In deze regeling is per besluit aangegeven of er speciale voorwaarden gelden die bij de uitoefening van dat mandaat in acht moeten worden genomen.

Naast deze per bevoegdheid toepasselijke instructies heeft het college enige algemene regels vastgesteld voor de uitoefening van alle gemandateerde bevoegdheden. Deze regels zijn het gevolg van het feit dat het college verantwoordelijk is en blijft voor de besluiten die ambtenaren in mandaat nemen. Telkens als een ambtenaar gebruik maakt van het aan hem of haar verleende mandaat moet hij of zij zich daar van bewust zijn.

 • 1.

  Als het voorgenomen besluit politiek gevoelig is of kan zijn, of wanneer precedentwerking te verwachten is, vindt terugkoppeling naar de portefeuillehouder, dan wel het college plaats.

 • 2.

  Als het voornemen bestaat af te wijken van bestaand beleid of van een ingewonnen advies, of bij andere bijzondere omstandigheden, kan geen gebruik worden gemaakt van het mandaat.

 • 3.

  Als verwacht kan worden dat het voorgenomen besluit in bezwaar of beroep zal worden aangevochten, vindt terugkoppeling naar de portefeuillehouder of het college plaats.

 • 4.

  Bij overschrijding van kredieten kan geen gebruik worden gemaakt van het mandaat.

 • 5.

  Als er in een mandaat “beslissen over een aanvraag” staat, betekent dit dat degene die het mandaat heeft zowel negatieve beslissingen (afwijzingen) als positieve beslissingen (toekenningen/verleningen) mag nemen.

7. Praktische aanwijzingen voor uitoefening mandaat

Brieven, waarin een in mandaat genomen besluit aan de belanghebbende wordt meegedeeld, kunnen worden geschreven in de ik-vorm. De gemandateerde heeft het besluit immers genomen. In de ondertekening moet tot uiting komen namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen, zie de ondertekeningen onder 5.

Het informatiepunt voor vragen over delegatie en mandaat is Algemene en Juridische Zaken.

Vervanging bij afwezigheid

De gebruikelijke vervanging wordt ook gehanteerd bij toepassing van de mandaatregeling. De bevoegdheden die zijn gemandateerd aan de gemeentesecretaris, (domein)managers, teammanagers of teamleiders gaan bij afwezigheid over op hun plaatsvervangers. De portefeuillehouder (burgemeester of wethouder) wordt vervangen door zijn plaatsvervanger zoals afgesproken bij aanvang van de raadsperiode.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt bij afwezigheid vervangen door één van de loco gemeentesecretarissen.

De domeinmanagers, de manager HRM & Facilitaire Zaken, de manager Financiën en de manager Informatievoorziening & GR DIT kunnen elkaar allemaal vervangen. Bij vervanging heeft de eerste voorkeur:

 • de domeinmanager Ruimte de domeinmanager Samenleving bij afwezigheid vervangt en andersom;

 • de domeinmanager Bestuurs- en Juridische Zaken de domeinmanager Dienstverlening, Toezicht en Handhaving bij afwezigheid vervangt en andersom;

 • de manager HRM & Facilitaire Zaken, de manager Financiën en de manager Informatievoorziening & GR DIT bij afwezigheid elkaar vervangen.

Gaat het specifiek om HRM mandaten, dan is bij afwezigheid van de gemandateerden de gemeentesecretaris (of diens vervanger(s)) bevoegd.

Binnen de domeinen kunnen domeinmanagers, teammanagers en teamleiders elkaar vervangen.

Als het mandaat in deze mandaatregeling lager is belegd, bijvoorbeeld bij een senior medewerker, en deze is niet aanwezig, dan kan het mandaat worden uitgeoefend door de leidinggevende van de senior medewerker. Dit geldt voor alle mandaten, opgenomen in deze mandaatregeling.

Er is geen vastgelegde verplichting om periodiek informatie te verstrekken over de besluiten die in mandaat genomen zijn. De gemandateerde en het bevoegde bestuursorgaan hebben beide de verantwoordelijkheid elkaar op de hoogte te houden, bijvoorbeeld tijdens overleg tussen ambtenaar en portefeuillehouder, hoe om te gaan met de verleende mandaten.

8. Slot

Algemene en Juridische Zaken coördineert de samenstelling en inhoud van deze regeling. Wijziging in de regelgeving of veranderingen in de toepassing van een mandaat, volmacht of machtiging moeten aan dit team worden doorgegeven, zodat de regeling actueel kan worden gehouden.

De regelingen (verordeningen en beleidsregels) hebben veelal een jaartal in de titel. Sommige regelingen veranderen jaarlijks. De regelingen waarnaar hieronder wordt verwezen slaan op de op dat moment geldende regelingen. Daarom zijn de jaartallen in deze regeling weggelaten.

Intrekking oude regeling

De Regeling mandaten, machtigingen en volmachten Heemstede (mei) 2022 wordt ingetrokken.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2024.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling mandaten, volmachten en machtigingen Heemstede 2024.

Ondertekening

Vastgesteld door het college en de burgemeester, elk voor zover hun bevoegdheid strekt, op 12 december 2023.

Bijlage 1 Algemeen

Mandaten, volmachten en machtigingen budgethouders en -beheerders

Budgethouders zijn:

 • Gemeentesecretaris

 • Domeinmanager Bestuurs- en Juridische Zaken (BJZ)

 • Domeinmanager Dienstverlening, Toezicht en Handhaving

 • Domeinmanager Samenleving

 • Domeinmanager Ruimte

 • Manager Financiën

 • Manager Informatievoorziening & GR DIT

 • Manager HRM & Facilitaire Zaken

Budgetbeheerders zijn:

 • Teamleider Facilitaire Zaken

 • Teammanager IASZ

 • Senior-adviseur beheer vastgoed

 • Senior beleidsmedewerker / projectleider ruimtelijke ordening

 • Teammanager Bouw- en Woningtoezicht

 • Teammanager Ruimtelijk Beheer

 • Teammanager Services en beheer

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen

wie krijgt de bevoegdheid

Regeling Budgetbeheer en Inkoopbeleid

 
 

Het gunnen van levering van goederen, aanneming en/of verlening van diensten en/of werken

tot € 50.000,-

budgetbeheerder

 

tot € 500.000,-

budgethouder

 

tussen € 500.000,- en € 1.000.000,-

gemeentesecretaris

Aangaan en ontbinden van overeenkomsten van levering van goederen, aanneming en/of verlening van diensten en/of werken

tot € 50.000,-

budgetbeheerder

 

tot € 500.000,-

budgethouder

 

tussen € 500.000,- en € 1.000.000,-

gemeentesecretaris

Ondertekenen van de overeenkomsten van levering van goederen, aanneming en/of verlening van diensten en/of werken

tot € 50.000,-

budgetbeheerder

 

tot € 500.000,-

budgethouder

 

tussen € 500.000,- en € 1.000.000,-

gemeentesecretaris

Accorderen facturen

tot € 50.000,-

budgetbeheerder

 

tot € 500.000,-

budgethouder

 

vanaf € 500.000, met accordering gemeentesecretaris

budgethouder

NB.

Boven de € 1.000.000,- is het college bevoegd.

Bijlage 2 Domein Bestuurs- en Juridische Zaken

Mandaten Algemene en Juridische Zaken en Openbare Orde en Veiligheid

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen van mandaat

wie krijgt de bevoegdheid

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 
 

Ontheffing verlenen van het verbod als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op door de burgemeester aangewezen openbare plaatsen (artikel 2:9, lid 3)

 

domeinmanager

Ontheffing verlenen voor het gebruiken van de weg of weggedeelte anders dan overeenkomstig de publieke bestemming daarvan (artikel 2:10, lid 3 en artikel 5.1 lid 1, onder a en artikel 22.8 Omgevingswet en artikel 2.1a Omgevingsbesluit)

voor zover het niet betreft vergunningen die samenhangen met bouwactiviteiten;

advies Ruimte vragen bij signalering van problemen / afwijkingen van het uitstallingenbeleid

domeinmanager

Vergunning verlenen voor optochten op de weg (artikel 2:24, lid 2, onder c en artikel 2:25, lid 1)

optochten die ieder jaar terugkomen

domeinmanager

Vergunning verlenen voor een evenement (artikel 2:25)

met uitzondering van risico-evenementen (= C-evenementen zoals genoemd in VRK beleid)

domeinmanager

Weigeren van een circusvergunning

(artikel 2:25 en artikel 1:8)

 

domeinmanager

Ontheffing verlenen van de sluitingstijden van een openbare inrichting en/of daarbij behorend terras (artikel 2:29, lid 4)

 

domeinmanager

Voor een afzonderlijke openbare inrichting of een daartoe behorend terras andere sluitingstijden vaststellen (artikel 2:29, lid 6)

 

domeinmanager

Kennis nemen van het houden van een bijeenkomst als bedoeld in lid 2 (paracommerciële rechtspersonen) (artikel 2:34b, lid 3)

 

domeinmanager

Ontheffing verlenen van het verbod bijen te houden (artikel 2:64, lid 5)

 

domeinmanager

Ontheffing verlenen van het verbod proeverijen te houden in een slijtersbedrijf (artikel 2:34g)

 

domeinmanager

Afwijken van de eindtijden voor extra muziek als bedoeld in artikel 4:3, lid 10 APV (artikel 4:3, lid 11)

 

domeinmanager

Ontheffing verlenen van het verbod tot het produceren van overige geluidshinder

(artikel 4:6, lid 2)

mits verzoek wordt gedaan in combinatie met andere ontheffingen / vergunningen die aan de domeinmanager BJZ zijn gemandateerd

domeinmanager

Ontheffing verlenen van het verbod tot het op de weg parkeren van drie of meer voertuigen van autobedrijven dan wel de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken (artikel 5:2, lid 4)

 

domeinmanager

Ontheffing verlenen van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden grote voertuigen op bepaalde plaatsen te parkeren (artikel 5:8, lid 5)

 

domeinmanager

Beslissen op een aanvraag om een vergunning voor een openbare inzameling van geld of goederen dan wel in het openbaar leden of donateurs te werven als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd (artikel 5:13, lid 1)

toetsen aan de beoordeling van de organisatie door het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (met uitzondering van regionale goede doelen)

domeinmanager

Beslissen op een aanvraag om een vergunning voor venten (artikel 5:15, lid 1 en lid 2)

 

domeinmanager

Standplaatsvergunning verlenen (artikel 5:18, lid 1)

met uitzondering van standplaatsen op een nieuwe of uitgefaseerde locatie

domeinmanager

Vergunning verlenen voor het organiseren van een snuffelmarkt (artikel 5:23, lid 1)

 

domeinmanager

Ontheffing verlenen van het verbod inzake de beperking van verkeer in natuurgebieden (artikel 5:33, lid 6)

in overleg met Ruimtelijk Beheer

domeinmanager

Ontheffing verlenen van het verbod dat het wandelbos Groenendaal verboden is voor publiek voor die gedeelten en opstallen waarvan de vrije toegang niet is toegestaan (artikel 5:33a, lid 3)

 

domeinmanager

Vooraanschrijving bij overtreding van diverse artikelen uit de APV

 

domeinmanager

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 

Verdagen beslissing op bezwaar voor ten hoogste 6 weken (artikel 7:10, lid 3)

 

domeinmanager

Uitstellen beslissing op bezwaar (artikel 7:10, lid 4)

 

domeinmanager

Gemeentewet

 
 

Instellen van bezwaar, beroep en hoger beroep in het bestuursrecht (procesbesluit, artikel 160)

na overleg met portefeuillehouder

domeinmanager

Voeren van civiele procedures (artikel 160)

na overleg met portefeuillehouder

domeinmanager

Beslissen op een verzoek om handhaving (artikel 125 Gemeentewet, artikel 4:5 Awb, artikel 4:13 Awb, artikel 5:21 Awb en artikel 5:32 Awb)

na akkoord portefeuillehouder

domeinmanager

Regeling voertuigen

 
 

Ontheffing verlenen (artikel 9.1)

als verzoek wordt gedaan in combinatie met andere ontheffingen / vergunningen die aan de domeinmanager BJZ zijn gemandateerd

domeinmanager

Verordening winkeltijden Heemstede

 
 

Beslissen op een aanvraag om een ontheffing (artikel 3, lid 1, onder a of b en artikel 3, lid 3)

 

domeinmanager

Verdagen beslistermijn (artikel 4, lid 2)

 

domeinmanager

Niet behandelen te laat ingediende aanvraag (artikel 5)

 

domeinmanager

Verlenen toestemming voor de overdracht van een ontheffing (artikel 6, lid 1)

 

domeinmanager

Intrekken of wijzigen van een verleende ontheffing (artikel 7)

 

domeinmanager

Wet op de kansspelen

 
 

Verlenen van een loterijvergunning (artikel 3)

advies van de politie

domeinmanager

Verlenen van een vergunning voor kienbijeenkomsten (artikel 7c)

advies van de politie

domeinmanager

Het verlenen van een speelautomatenvergunning (artikel 30b)

 

domeinmanager

Alcoholwet

 
 

Verlenen van een Alcoholwetvergunning (artikel 3)

 

domeinmanager

Ontheffing verlenen voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken bij bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard (artikel 35, lid 1)

 

domeinmanager

Wet openbare manifestaties

 
 

Voorschriften of beperkingen stellen naar aanleiding van een kennisgeving voor een betoging op een openbare plaats (artikel 5, lid 1)

 

domeinmanager

Wet open overheid (Woo)

 
 

Het doorsturen van een Woo-verzoek naar een ander bestuursorgaan (artikel 4.2, lid 1)

 

domeinmanager

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

beperkt tot het taakveld van het team

domeinmanager

Geheel of gedeeltelijk weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

 

domeinmanager

Het buiten behandeling stellen van een Woo-verzoek (artikel 4:5, lid 1, aanhef en onder c, Awb)

beperkt tot het taakveld van het team

domeinmanager

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

 
 

Beslissen op een verzoek om hergebruik

positief beslissen is beperkt tot het taakveld van het team

domeinmanager

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Beslissen op een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

domeinmanager

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

domeinmanager

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

domeinmanager

Beslissen op een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

domeinmanager

Machtigingen Algemene en Juridische Zaken en Openbare Orde en Veiligheid

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen

wie krijgt de bevoegdheid

Wet politiegegevens

 
 

Verstrekken door verwerkingsverantwoordelijke van politiegegevens aan de burgemeester (artikel 16, lid 1, aanhef en onder b onder 2˚)

 

gemeentesecretaris, domeinmanager; ambtenaren openbare orde en veiligheid

Kennisnemen van het (terstond) houden van incidentele festiviteiten (artikel 4:3, lid 1 en lid 6)

 

domeinmanager

Kennisnemen van het langer aanhouden van de verlichting bij een gelegenheid voor sportbeoefening in de buitenlucht tijdens incidentele festiviteiten (artikel 4:3, lid 2)

 

domeinmanager

Handelingen ter voorbereiding (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen) bij alle bestuursrechtelijke procedures waarbij het college of de burgemeester partij is.

 

domeinmanager; behandelend ambtenaar

Vertegenwoordigen van het college dan wel burgemeester in alle bestuursrechtelijke procedures

 

domeinmanager; behandelend ambtenaar

Vaststellen van het collecte- en wervingsrooster (artikel 5:13, lid 4, APV)

 

domeinmanager

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35 Algemene verordening gegegevensbescherming)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen

domeinmanager

Bijlage 3 Domein Ruimte

Mandaten Ruimtelijk Beheer

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen van mandaat

wie krijgt de bevoegdheid

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 
 

Vooraanschrijving bij overtreding van diverse artikelen uit de APV

 

teammanager

Ontheffing verlenen voor het gebruiken van de weg of weggedeelte anders dan overeenkomstig de publieke bestemming daarvan (artikel 2:10, lid 3 en artikel 5.1 lid 1, onder a en artikel 22.8 Omgevingswet en artikel 2.1a Omgevingsbesluit)

 

teammanager; behandelend ambtenaar

Aanschrijven in geval van iepziekte (artikel 4:10f, lid 1)

 

teammanager

Ontheffing verlenen en weigeren van het verbod kampeermiddelen e.a. langer dan drie dagen op de weg te plaatsen of te hebben (artikel 5:6, lid 2)

 

teammanager

Ontheffing verlenen van het verbod reclamevoertuigen op de weg te parkeren (artikel 5:7, lid 2)

 

teammanager

Ontheffing verlenen van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden om grote voertuigen op bepaalde plaatsen te parkeren (artikel 5:8, lid 5)

 

teammanager

Verordening openbaar water Heemstede

 
 

Beslissen op een aanvraag om een ligplaatsvergunning

 

teammanager

Intrekken ligplaatsvergunning

 

teammanager

Vervallen verklaren ligplaatsvergunning

 

teammanager

Vooraanschrijving wegens overtreding van artikelen uit de Verordening

 

teammanager

Verlenen van een vergunning voor het per vaartuig vervoeren van passagiers, als het punt van afvaart binnen de gemeente is gelegen (artikel 13, aanhef en onder a)

 

teammanager

Afvalstoffenverordening

 
 

Ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod inzake verontreiniging van de bodem (artikel 16, lid 2)

 

teammanager

Wet op de lijkbezorging

 
 

Beslissingen inzake het Uitvoeringsbesluit Algemene begraafplaats Heemstede

 • negatieve besluiten

 

teammanager; behandelend ambtenaar

teammanager

Weekmarkt:

Marktverordening Heemstede

 
 

Opleggen last onder bestuursdwang: het wegslepen van auto’s op het weekmarktterrein

 

behandelend ambtenaar

Beslissingen inzake de wachtlijst

 

teammanager; behandelend ambtenaar

Toewijzen vaste-standplaatsvergunning (artikel 6 en artikel 10, lid 6)

 

teammanager

Toewijzen van een aanvraag tot overschrijving van een vaste- standplaatsvergunning (artikel 11, lid 1, 2 en 3)

 

teammanager

Intrekken van een vaste-standplaatsvergunning (artikel 12, lid 1)

 

teammanager

Vergunning verlenen voor vervanging vergunninghouder (artikel 13, lid 3)

 

behandelend ambtenaar

Toewijzen dagplaats (artikel 14)

 

behandelend ambtenaar

Uitsluiten dagplaatshouder (artikel 14, lid 3)

 

behandelend ambtenaar

Toewijzen standwerkplaats (artikel 15)

 

behandelend ambtenaar

Uitsluiten standwerker (artikel 15, lid 6)

 

behandelend ambtenaar

Ontheffing verlenen voor het beginnen met inruimen, afdekken, opladen of verwijderen van niet verkochte handelsvoorraad vóór sluitingstijd (artikel 16, lid 4)

 

behandelend ambtenaar

Besluiten tot niet laten door gaan of beëindigen van de markt (artikel 16, lid 7)

 

behandelend ambtenaar

Gelasting tot onmiddellijke verwijdering van de markt (artikel 19)

 

behandelend ambtenaar

Weekmarkt:

Uitvoeringsregeling eigen materiaal en terrasfuncties Marktverordening Heemstede

 
 

Beslissen op volledige aanvraag voor gebruik eigen materiaal (artikel 1, lid 1, 7 en 10)

 

teammanager

Het niet verder in behandeling nemen van de aanvraag (artikel 1, lid 6)

 

teammanager

Beslissen op wijzigingen met betrekking tot eigen materiaal (artikel 4, lid 2)

 

teammanager

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 

Uitstellen beslissing op bezwaar (7:10, lid 4)

 

teammanager

Wet open overheid (Woo)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Het doorsturen van een Woo-verzoek naar een ander bestuursorgaan (artikel 4.2, lid 1)

 

teammanager

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

 

teammanager

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

als de documenten er niet zijn

domeinmanager

Het buiten behandeling stellen van een Woo-verzoek (artikel 4:5, lid 1, aanhef en onder c, Awb)

 

teammanager

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

teammanager

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Beslissen op een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

teammanager

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

teammanager

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

teammanager

Beslissen op een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

teammanager

Kwaliteitshandboek Installatieverantwoordelijkheid

 
 

Aanwijzen van medewerkers en externe adviseurs voor de in het Kwaliteitshandboek Installatieverantwoordelijkheid deel 1 en 2 beschreven taken en functies

 

teammanager

Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994)

 
 

Nemen van een verkeersbesluit (artikel 18)

 

teammanager

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

 
 

Verlenen van een ontheffing (artikel 87)

voor maximaal 3 jaar

teammanager

Weigeren van een ontheffing (artikel 87 )

 

teammanager

Wijziging in straatmeubilair/speelwerktuigen etc. bij vervangingen

 

teammanager

Beleid gehandicaptenparkeerplaats

 
 

Beslissen op een aanvraag om een (verlenging van een) gehandicaptenparkeerplaats 

 

teammanager

Verordening kabels en leidingen gemeente Heemstede

 
 

Verlenen van vergunningen voor het uitvoeren van werkzaamheden in of op openbare gronden over de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels en leidingen (artikel 5.4, lid 4, Telecommunicatiewet en artikel 5, lid 1, Verordening werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Heemstede)

 

behandelend ambtenaar

Machtigingen Ruimtelijk Beheer

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q.

beperkingen

wie krijgt de bevoegdheid

Plaatsing advertenties beheersaangelegenheden

 

teammanager; behandelend ambtenaar

Aanvragen kentekenbewijzen rollend materieel

 

teammanager; behandelend ambtenaar

Aangaan tijdelijke huurovereenkomsten vervangend rollend materieel en bijzondere gereedschappen

 

teammanager; behandelend ambtenaar

Aangaan onderhoudsovereenkomsten voor het plaatsen van een of meerdere bomen op particulier terrein geplaatst door en in onderhoud bij de gemeente

 

teammanager

Ondertekenen van zorgovereenkomsten in het kader van het verrichten van werkzaamheden op de kinderboerderij door gehandicapten op grond van hun PGB-budget

 

teammanager

Het geven van instemming aan de marktkramenzetter met het verhogen van de huurprijs van de marktkramen

eenmaal per jaar met maximaal de indexering

teammanager

Bijhouden van een lijst van kandidaten voor een vaste-standplaatsvergunning die daarvoor een aanvraag hebben ingediend en die een handelingsbekwame natuurlijke personen zijn (wachtlijst) (artikel 10, lid 2, Marktverordening Heemstede)

 

behandelend ambtenaar

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 

teammanager; behandelend ambtenaar

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 

teammanager; behandelend ambtenaar

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35 Algemene verordening gegegevensbescherming)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen 

domeinmanager

Mandaten Ruimtelijk Beleid

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen van mandaat

wie krijgt de bevoegdheid

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 
 

Verlenen van ontheffing van het verbod toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat geluidhinder wordt veroorzaakt (artikel 4:6, lid 2)

alleen milieu gerelateerde besluiten

behandelend ambtenaar

Verlenen van ontheffing van het verbod afvalstoffen te verbranden of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben (artikel 5:34, lid 3)

alleen milieu gerelateerde besluiten en na advies VRK

behandelend ambtenaar

Vooraanschrijving bij overtreding van diverse artikelen uit de APV

 

behandelend ambtenaar

Afvalstoffenverordening

 
 

Verlenen van ontheffing van het in het eerste lid gestelde verbod inzake verontreiniging van de bodem (artikel 16, lid 2)

alleen milieu gerelateerde besluiten

behandelend ambtenaar

Ontheffing verlenen op grond van artikel 23, lid 2, van de Afvalstoffenverordening van het in het eerste lid gestelde verbod inzake de opslag van afvalstoffen in de open lucht

alleen milieu gerelateerde besluiten

behandelend ambtenaar

Verordening tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten ouderen

 
 

Toekenning tegemoetkoming

 

behandelend ambtenaar

Verordening starterslening gemeente Heemstede

 
 

Uitvoeringsbesluiten op grond van de Verordening Starterslening gemeente Heemstede

voor zover dit besluit overeenstemt met het advies van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

behandelend ambtenaar

Leegstandwet

 
 

Beslissen op een aanvraag om een leegstandvergunning (artikel 15)

 

behandelend ambtenaar

Intrekken van een leegstandvergunning (artikel 15)

 

behandelend ambtenaar

Huisvestingswet 2014

 
 

Het verlenen van een splitsingsvergunning voor woningen die groter zijn dan 50 m2 (artikel 22)

 

behandelend ambtenaar

Subsidieverordening Versnellen Verduurzamen Scholen Heemstede

 
 

Vaststellen en afwijzen van subsidieaanvragen (artikel 7, lid 4 en artikel 9)

 

behandelend ambtenaar

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 

Uitstellen beslissing op bezwaar (artikel 7:10, lid 4)

 

behandelend ambtenaar

Wet open overheid (Woo)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Het doorsturen van een Woo-verzoek naar een ander bestuursorgaan (artikel 4.2, lid 1)

 

behandelend ambtenaar

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

 

behandelend ambtenaar

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

als de documenten er niet zijn

domeinmanager

Het buiten behandeling stellen van een Woo-verzoek (artikel 4:5, lid 1, aanhef en onder c, Awb)

 

behandelend ambtenaar

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

behandelend ambtenaar

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Beslissen op een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

behandelend ambtenaar

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

behandelend ambtenaar

Beslissen op van een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

behandelend ambtenaar

Beslissen op een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

behandelend ambtenaar

Volmachten en machtigingen Ruimtelijk Beleid

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen

wie krijgt de bevoegdheid

Vastgoed

 
 

Aangaan van overeenkomsten voor de verhuur van grond en onroerende goederen

 

behandelend ambtenaar

Aanzeggen en opleggen van een huurverhoging (gemeentepanden)

na overleg met portefeuillehouder

domeinmanager

Het vestigen van opstalrechten

 

behandelend ambtenaar

Havenreglement haven van Heemstede

 
 

Aangaan, opzeggen en ondertekenen van overeenkomsten voor de (ver)huur van ligplaatsen in de haven van Heemstede

 

domeinmanager

Omgevingswet en onderliggende regelgeving

 
 

Elektronisch bekendmaken en geconsolideerd bijhouden van omgevingsdocumenten;

Integraal elektronisch mededelen van ontwerpen van omgevingsdocumenten (artikel 6 en 19 Bekendmakingswet en artikel 3:11 Algemene wet bestuursrecht)

 

behandelend ambtenaar

Verstrekken van gegevens (statusinformatie) over omgevingsdocumenten aan het Kadaster (artikel 14.4 en 14.5, aanhef en onder a, Omgevingsbesluit)

 

behandelend ambtenaar

Beschikbaar stellen van informatie voor het elektronisch formulier in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (artikel 14.2, lid 3, Omgevingsbesluit)

 

behandelend ambtenaar

Woonruimteverdeling

 
 

Woningaanbod in het kader van de taakstelling huisvesting statushouders (gesprekken voeren en afspraken maken met woningcorporaties)

 

behandelend ambtenaar

Overig

 
 

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten voor het gebruik van kabelgoottegels voor oplaadkabels van elektrische voertuigen

 

behandelend ambtenaar

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures en bestemmingsplanprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 

behandelend ambtenaar

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 

behandelend ambtenaar

Vertegenwoordigen van het college (namens de raad) in bestemmingsplanprocedures (artikel 160, eerste lid, aanhef en onder f, Gemeentewet)

tenzij de raad in voorkomende gevallen anders beslist

behandelend ambtenaar

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35 Algemene verordening gegegevensbescherming)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen 

domeinmanager

Bijlage 4 Domein Samenleving

Mandaten Welzijn

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen van mandaat

wie krijgt de bevoegdheid

Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Heemstede

 
 

Beslissen op aanvragen om leerlingenvervoer:

 • passend binnen de regelgeving en binnen regio Zuid-Kennemerland;

 • met toepassing hardheidsclausule en binnen regio Zuid-Kennemerland;

 • bij vervoer buiten regio Zuid-Kennemerland

(artikel 3, lid 4)

 

domeinmanager

Aanwijzen opstapplaats voor leerlingenvervoer (artikel 10, lid 1)

 

domeinmanager

Tijdelijke regeling toelating voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO)

 
 

Uitvoeren regeling toelating volwassenenonderwijs

 

domeinmanager

Bijzondere verordening incidentele subsidies gemeentelijke monumenten Heemstede

 
 

Verlenen, vaststellen en afwijzen van subsidieaanvragen (artikel 2, 5 en 6 en artikel 17 en 33, Algemene subsidieverordening Heemstede)

verlenen en afwijzen na akkoord portefeuillehouder

domeinmanager

Wijzigen subsidie binnen de begroting

 

domeinmanager

Algemene subsidieverordening Heemstede

 
 

Beslissen op verzoeken om uitstel indieningsdatum subsidieaanvraag

 

domeinmanager

Vaststellen definitieve subsidie binnen het voorlopig toegekende subsidiebedrag

 

domeinmanager

Wijzigen subsidie binnen de begroting

 

domeinmanager

Afwijzen aanvraag subsidie als subsidieplafond is bereikt

 

domeinmanager

Toekennen van een waarderingssubsidie van € 250,-- of € 500,-- (artikel 7, aanhef en onder e)

 

domeinmanager

Verlenen, vaststellen en afwijzen van incidentele subsidies (waaronder de gevallen zoals bedoeld in artikel 4:23, lid 3, aanhef en onder d, Algemene wet bestuursrecht)

na akkoord portefeuillehouder

domeinmanager

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemstede (VVH) 

 
 

Beslissingen inzake gymroosters en vergoedingen (artikelen 38 en 39)

 

domeinmanager

Nota reserves en voorzieningen

raadsbesluit d.d. 28-10-‘99

 

Beslissen op aanvragen uit de diverse bestemmingsreserves openbaar onderwijs

alleen bedragen < € 4.550

domeinmanager

Afrekenen van onderwijskredieten binnen het voorlopig toegekende subsidiebedrag

 

domeinmanager

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 
 

Positief beslissen op aanvraag start kindercentrum of gastouderbureau (artikel 1.45 en 1.46)

 

domeinmanager

Positief beslissen op verzoek wijziging gegevens (artikel 1.47)

 

domeinmanager

Niet handhaven in kinderopvang / bso / peuterspeelzalen / gastouders op basis van de resultaten van het GGD onderzoek

 

domeinmanager

Schriftelijke waarschuwing geven aan kinderopvang / bso / peuterspeelzalen / gastouders om voorschriften na te leven

 

domeinmanager

Schriftelijke aanwijzing geven aan kinderopvang / bso / peuterspeelzalen / gastouders om binnen een hersteltermijn de voorschriften na te leven

 

domeinmanager

Opleggen last onder bestuursdwang, bestuurlijke boete of last onder dwangsom met betrekking tot kinderopvang / bso / peuterspeelzalen / gastouders

 

domeinmanager

Nemen van een invorderingsbeschikking van een verbeurde dwangsom (artikel 5:37 Awb)

 

domeinmanager

Verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie Heemstede

 
 

Beslissen op alle aanvragen (artikel 6, lid 1 en artikel 7)

 

domeinmanager

Regeling opvang ontheemden Oekraïne

 
 

Beslissen over verstrekkingen zoals genoemd in artikel 4 tot en met 9 en artikel 15 en 16

 

domeinmanager

Beslissen over de plaatsing en/of overplaatsing van ontheemden in een opvangvoorziening zoals genoemd in artikel 9

na overleg met openbare orde en veiligheid

domeinmanager

Erfgoedverordening Heemstede

 
 

Vaststellen programma van eisen archeologisch vervolgonderzoek (artikel 14)

 

domeinmanager

Beleid voor de opvang van daklozen zonder OGGZ problematiek (“economisch” daklozen)

 
 

Besluitvorming met betrekking tot daadwerkelijke opvang van daklozen zonder OGGZ problematiek

 

domeinmanager 

Aanbesteding

 
 

De nog te nemen (voorlopige) gunningsbesluiten inzake de aanbesteding Jeugdwet en Wmo en de aanbesteding Jeugd GGZ en Dyslexiezorg bij vrijgevestigden en groepspraktijken

 

domeinmanager

Verantwoordings- en Controleprotocol Jeugdwet

 
 

Beslissen over de toepassing van de hardheidsclausule

 

domeinmanager

Verantwoordings- en Controleprotocol Wet maatschappelijke ondersteuning

 
 

Beslissen over de toepassing van de hardheidsclausule

 

domeinmanager

Uitvoeringsregeling tijdelijke overbrugging liquiditeit/continuïteit sport, cultuur en overige maatschappelijke instellingen

 
 

Beslissen op de aanvragen (artikel 5 en 6)

 

domeinmanager

Afvoer en opslag van inboedels op de openbare weg vanuit een woning (artikel 556, lid 3, Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering en artikelen 5:29 en 5:30 Awb)

 
 

Beslissen over boedel na 13 weken opslag

 

domeinmanager

Jeugdwet

 
 

Beslissen op alle aanvragen voor een individuele voorziening

 

domeinmanager

Aanvragen van een verzoek tot het verkrijgen van een voorwaardelijke machtiging of spoedmachtiging voor gesloten jeugdzorg in het vrijwillig kader

 

domeinmanager

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 

Uitstellen beslissing op bezwaar (artikel 7:10, lid 4)

 

domeinmanager 

Wet open overheid (Woo)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Het doorsturen van een Woo-verzoek naar een ander bestuursorgaan (artikel 4.2, lid 1)

 

domeinmanager 

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

 

domeinmanager 

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

als de documenten er niet zijn

domeinmanager 

Het buiten behandeling stellen van een Woo-verzoek (artikel 4:5, lid 1, aanhef en onder c, Awb)

 

domeinmanager 

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

domeinmanager 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Beslissen op een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

domeinmanager

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

domeinmanager

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

domeinmanager

Beslissen op een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

domeinmanager

Machtigingen en volmachten Welzijn

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen

wie krijgt de bevoegdheid

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 

domeinmanager; behandelend ambtenaar

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 

domeinmanager; behandelend ambtenaar

Verhuur gymnastieklokalen

 

behandelend ambtenaar

Ondertekenen van bruikleenovereenkomsten tussen de gebruiker van het Wmo-hulpmiddel en de gemeente Heemstede

 

domeinmanager

Dagbesteding Wmo

 
 

Toestemming geven voor deelname aan de dagopvang ouderen (algemene voorziening)

 

domeinmanager

Verordening peuteropvangtoeslag Heemstede

 
 

Toestemming geven voor gebruik van een Peuter+-plaats

 

domeinmanager

Afvoer en opslag van inboedels op de openbare weg vanuit een woning (artikel 556, lid 3, Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering en artikelen 5:29 en 5:30 Awb)

 
 

Opdracht geven aan derde tot verwijderen boedel (roerende zaken) van de openbare weg

 

coördinator Centrum Jeugd en Gezin

Algemene verordening gegevensbescherming

 
 

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35 Algemene verordening gegegevensbescherming)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen

domeinmanager

Mandaten IASZ

taken die vallen onder het samenwerkingsverband Sociale Zaken

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen van mandaat

wie krijgt de bevoegdheid

Participatiewet, Bbz, Ioaw en Ioaz

 
 

Alle uitvoeringsbeslissingen

 

teammanager; teamleider/controller; senior stafmedewerker

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

 
 

Alle uitvoeringsbeslissingen (waaronder verstrekken of afwijzen van alle aanvragen voor een individuele voorziening)

 

teammanager; teamleider/controller; senior stafmedewerker

Gemeentelijke minimabeleid

 
 

Alle uitvoeringsbeslissingen

 

teammanager; teamleider/controller; senior stafmedewerker

Wet inburgering

 
 

Alle uitvoeringsbeslissingen

 

teammanager; teamleider/controller; senior stafmedewerker

Wet Kinderopvang

 
 

Alle uitvoeringsbeslissingen

 

teammanager; teamleider/controller; senior stafmedewerker

Regeling gehandicaptenparkeerkaart

 
 

Beslissen op een verzoek om (verlenging van) een gehandicaptenparkeerkaart (artikel 2 en 3)

 

teammanager; teamleider/controller; senior stafmedewerker

Beleid gehandicaptenparkeerplaats

 
 

Weigeren van een verzoek om (verlenging van) een gehandicaptenparkeerplaats

op medische gronden

teammanager; teamleider/controller; senior stafmedewerker

Regeling opvang ontheemden Oekraïne

 
 

Beslissen over verstrekkingen zoals genoemd in artikel 10 tot en met 14 (financiële toelagen en bijzondere uitgaven)

 

teammanager

taken die niet vallen onder het samenwerkingsverband Sociale Zaken

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen van mandaat

wie krijgt de bevoegdheid

Wet op de lijkbezorging

 
 

Opdracht tot begraven (artikel 21)

 

teammanager; teamleider/controller; senior stafmedewerker

Verhaal op nalatenschap (artikel 22)

 

teammanager; teamleider/controller; senior stafmedewerker

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 

Uitstellen beslissing op bezwaar (artikel 7:10, lid 4)

 

teammanager

Wet open overheid (Woo)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Het doorsturen van een Woo-verzoek naar een ander bestuursorgaan (artikel 4.2, lid 1)

 

teammanager

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

 

teammanager

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

als de documenten er niet zijn

teammanager

Het buiten behandeling stellen van een Woo-verzoek (artikel 4:5, lid 1, aanhef en onder c, Awb)

 

teammanager

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

teammanager

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Beslissen op een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

teammanager

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

teammanager 

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

teammanager

Beslissen op een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

teammanager

Machtigingen IASZ

voor alle taken

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen

wie krijgt de bevoegdheid

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 

teammanager; teamleider; jurist bezwaar en beroep Sociaal Domein; senior stafmedewerker; indicatie adviseur en senior indicatieadviseur

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 

teammanager; teamleider; jurist bezwaar en beroep Sociaal Domein; senior stafmedewerker; indicatie adviseur en senior indicatieadviseur

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35 Algemene verordening gegegevensbescherming)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen

domeinmanager

Bijlage 5 Domein Dienstverlening, Toezicht & Handhaving

Mandaten Publiekszaken

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen van mandaat

wie krijgt de bevoegdheid

Wet basisregistratie personen (WBRP)

 
 

Inschrijving en uitschrijving gegevens

(hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 2 en 3)

 • ambtshalve uitschrijving

 • bij weigering na aanvraag

 

behandelend ambtenaar

teamleider; behandelend ambtenaar

teamleider; behandelend ambtenaar

Opneming van persoonsgegevens

(hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 2)

-bij weigering na aanvraag

 

behandelend ambtenaar

teamleider; behandelend ambtenaar

Beslissing correctierecht (hoofdstuk 2, afdeling 4)

 • voornemen tot weigering

 • weigering

 

behandelend ambtenaar

teamleider; behandelend ambtenaar

teamleider; behandelend ambtenaar

Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie zonder directe klantencontacten (hoofdstuk 3)

 • bij weigering na aanvraag of nader onderzoek

 

behandelend ambtenaar

teamleider; behandelend ambtenaar

Uitvoering Besluit basisregistratie personen

 • als geen nader onderzoek is vereist

 • als nader onderzoek is vereist

 

behandelend ambtenaar

teamleider; behandelend ambtenaar

Uitvoering Reglement basisregistratie personen Heemstede

 

teamleider; behandelend ambtenaar

Uitvoering Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede

 

teamleider; behandelend ambtenaar

Kieswet

 
 

Aanwijzen van de locaties voor de stembureaus (artikel J4, lid 1)

 

teamleider

Instellen van de stembureaus (artikel E3, lid 1)

 

teamleider

Benoemen van de (plaatsvervangende-) stembureauleden (artikel E4, lid 1)

 

teamleider

Instellen van een gemeentelijk stembureau (artikel E7, lid 1)

 

teamleider

Benoemen van de gemeentelijke stembureauleden en plaatsvervangers (artikel E8, lid 1)

 

teamleider

Benoemen van de ondersteuners van het gemeentelijk stembureau (artikel Na 6, lid 1)

 

teamleider

Aanwijzen van een of meer locaties voor het gemeentelijk stembureau en vaststellen van de dag en het tijdstip dat de werkzaamheden beginnen voor elke locatie

 

teamleider

Wet op de lijkbezorging

 
 

Het stellen van een termijn voor crematie of begraving (artikel 17, lid 1)

 

behandelend ambtenaar

Verlof tot opgraven en herbegraven (artikel 29)

 

teamleider; behandelend ambtenaar;

Verlof ontleding (artikel 68, lid 1)

 

behandelend ambtenaar

Wet open overheid (Woo)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Het doorsturen van een Woo-verzoek naar een ander bestuursorgaan (artikel 4.2, lid 1)

 

domeinmanager; teamleider; behandelend ambtenaar

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

 

domeinmanager; teamleider; behandelend ambtenaar

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

als de documenten er niet zijn

domeinmanager; teamleider; behandelend ambtenaar

Het buiten behandeling stellen van een Woo-verzoek (artikel 4:5, lid 1, aanhef en onder c, Awb)

 

domeinmanager; teamleider; behandelend ambtenaar

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

domeinmanager; teamleider; behandelend ambtenaar

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 

Uitstellen beslissing op bezwaar (artikel 7:10, lid 4)

 

domeinmanager; teamleider; behandelend ambtenaar

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Beslissen op een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

domeinmanager; teamleider; behandelend ambtenaar

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

domeinmanager; teamleider; behandelend ambtenaar

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

domeinmanager; teamleider; behandelend ambtenaar

Beslissen op een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

domeinmanager; teamleider; behandelend ambtenaar

Overig

 
 

Het aanwijzen van buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand voor één dag (artikel 2, lid 3, aanhef en onder b en c Reglement Burgerlijke stand)

 

teamleider; behandelend ambtenaar

Het op verzoek aanwijzen van een trouwlocatie voor één dag (Beleidsregels aanwijzen locaties huwelijk/geregistreerd partnerschap Heemstede)

 

teamleider; behandelend ambtenaar

Circulaire legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken over de staat van personen

 • negatieve besluiten

 

behandelend ambtenaar

teamleider; behandelend ambtenaar

Wet op de identificatieplicht

 • negatieve besluiten

 

behandelend ambtenaar

teamleider; behandelend ambtenaar

Naturalisatie

 

teamleider; behandelend ambtenaar;

Uitgifte reisdocumenten

 • negatieve besluiten

 

behandelend ambtenaar

teamleider, behandelend ambtenaar

Uitgifte rijbewijzen

 • negatieve besluiten, invordering rijbewijzen en ongeldigverklaring rijbewijzen

 

behandelend ambtenaar

teamleider; behandelend ambtenaar

In behandeling nemen van aanvragen verklaring omtrent het gedrag

 

teamleider; behandelend ambtenaar

Beoordelen ontvankelijkheid van aanvragen verklaring omtrent het gedrag

 

teamleider; behandelend ambtenaar

Machtigingen Publiekszaken

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen

wie krijgt de bevoegdheid

Tekenen van het overdrachtsdocument (model N5) bij de verkiezingen

 

teamleider

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 

domeinmanager; teamleider, behandelend ambtenaar

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 

domeinmanager; teamleider, behandelend ambtenaar

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35 Algemene verordening gegegevensbescherming)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen 

domeinmanager

Mandaten Bouw- en Woningtoezicht

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen van mandaat

wie krijgt de bevoegdheid

Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Omgevingswet en onderliggende regelgeving

 
 

Ontheffing verlenen voor het gebruiken van de weg of weggedeelte anders dan overeenkomstig de publieke bestemming daarvan (artikel 2:10, lid 3, APV en artikel 5.1 lid 1, onder a en artikel 22.8 Omgevingswet en artikel 2.1a Omgevingsbesluit)

 

teammanager

Beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor het maken, hebben of veranderen van een (bestaande) uitweg (artikel 5.1, lid 1, onder a en artikel 22.8 Omgevingswet, artikel 2.1a Omgevingsbesluit en artikel 2:12, lid 1 en 2, APV)

 

teammanager

Beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor het vellen of doen vellen van houtopstand (artikel 5.1 lid 1, onder a en artikel 22.8 Omgevingswet en artikel 2.1a Omgevingsbesluit en artikel 4:10b lid 1, artikel 4:10c en artikel 4:10d, APV)

 

teammanager

Opleggen herplant- en/of instandhoudingsplicht voor houtopstand (artikel 4:10e APV, en artikel 5.1 lid 1, onder a en artikel 22.8 Omgevingswet en artikel 2.1a Omgevingsbesluit)

 

teammanager

Beslissen op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor het maken of voeren van handelsreclame op of aan een onroerende zaak

(artikel 5.1, lid 1, aanhef en onder a, en 22.8 Omgevingswet, artikel 2.1a Omgevingsbesluit en artikel 4:15, lid 2, APV)

 

teammanager

Omgevingswet en onderliggende regelgeving

 
 

Beslissen op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit in overeenstemming met het omgevingsplan (art. 5.1, lid 2, onder a, Omgevingswet)

 

teammanager

Beslissen op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit (voor het uitvoeren van een werk, waaronder aanleggen) (artikel 5.1, lid 1, onder a, Omgevingswet in samenhang met ruimtelijke bepalingen uit het omgevingsplan)

tenzij het gepaard gaat met een afwijking van ruimtelijke voorschriften die niet is gemandateerd

teammanager 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit of een mijnbouwlocatieactiviteit (artikel 5.1, lid 2, aanhef en onder b en e, Omgevingswet)

advies Omgevingsdienst IJmond

teammanager

Beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor eenomgevingsplanactiviteit op grond van artikel 5.1, eerste lid onder a van de Omgevingswet voor die aanvragen die in strijd zijn met regels de ruimtelijke ordening betreffende, met uitzondering van:

 • plannen waarvoor de raad heeft vastgelegd dat een raadsadvies vereist is;

 • plannen waarvoor de raad heeft vastgelegd dat participatie verplicht is;

 • plannen waarvoor bij wet of door het college is bepaald dat zienswijzen kunnen worden ingediend nadat de aanvraag is gedaan en waarvoor ook daadwerkelijk een zienswijze is ingediend.

 

teammanager

Geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning (artikel 5.39, 5.40 en 5.41 Omgevingswet)

als vergunningverlening ook is gemandateerd aan de teammanager

teammanager

Wijzigen van voorschriften in de omgevingsvergunning (art. 5.39 t/m 5.42 Omgevingswet)

als vergunningverlening ook is gemandateerd aan de teammanager

teammanager

Omgevingsbesluit

 
 

Uitbrengen van een advies over een aanvraag voor een omgevingsvergunning in het geval het college zelf niet bevoegd gezag is (artikel 4.20, lid 1, aanhef en onder a, b en c, Omgevingsbesluit)

als de vergunningverlening op zichzelf ook is gemandateerd aan de teammanager

teammanager

Monumenten

 
 

Beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit (artikel 5.1, lid 1, onder b, Omgevingswet)

 

teammanager

Beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor een gemeentelijk monument (artikel 5.1, lid 1, onder a, Omgevingswet 

 

teammanager

Beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor een provinciaal monument (artikel 5.4 Omgevingswet)

na advies Gedeputeerde Staten

teammanager

Brandveilig gebruik bouwwerken

 
 

Afhandelen van een gebruiksmelding (brandveilig gebruik bouwwerken) (artikel 6.7, eerste lid, Besluit bouwwerken leefomgeving)

na advies van de brandweer

teammanager

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 

Het buiten behandeling stellen van een aanvraag omgevingsvergunning (artikel 4:5)

 

teammanager

Beoordelen volledigheid van de ingediende stukken voor een aanvraag omgevingsvergunning en vragen de aanvraag aan te vullen en de afhandelingstermijn op te schorten (artikel 4:5 en 4:15)

 

teammanager

Het zonder voorafgaande schriftelijke waarschuwing stilleggen van de bouw zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor bouwen (artikel 5.1, lid 2, aanhef en onder a, Omgevingswet, artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:21 jo. artikel 5:20 lid 3 Awb)

 

teammanager; behandelend ambtenaar

Het zonder voorafgaande schriftelijke waarschuwing stilleggen van slopen zonder sloopmelding of in afwijking van voorwaarden aan het slopen (artikel 7.5, 7.10 en 7.14 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, 125 Gemeentewet en artikel 5:21 Awb)

 

teammanager; behandelend ambtenaar

Opleggen van een last onder dwangsom bij het negeren van een stillegging (artikel 5:31)

 

teammanager

Opleggen last onder dwangsom of bestuursdwang voor erfafscheidingen (artikel 5.1, lid 2, aanhef en onder a, Omgevingswet, artikel 5:21 e.v. en artikel 5:32 e.v. Awb en artikel 125 Gemeentewet)

 

teammanager

Opleggen last onder bestuursdwang of dwangsom bij handelsreclame zonder de vereiste omgevingsvergunning, voor zover het geen bouwen betreft (artikel 5.1, lid 1, aanhef en onder a, en artikel 22.8 Omgevingswet en artikel 2.1a Omgevingsbesluit in samenhang met artikel 5:21 e.v. en artikel 5:32 e.v. Awb en artikel 125 Gemeentewet)

 

teammanager

Opleggen last onder dwangsom of bestuursdwang voor bijbehorende bouwwerken in voortuinen (artikel 5.1, lid 2, aanhef en onder a en 5.1, lid 1, aanhef onder a, Omgevingswet in samenhang met artikel 5:21 e.v. en artikel 5:32 e.v. Awb en artikel 125 Gemeentewet (bouwen en omgevingsplanactiviteit)

 

teammanager

Beslissen op een verzoek om handhaving (artikel 125 Gemeentewet, artikel 4:5, artikel 4:13, artikel 5:21 en artikel 5:32 Awb)

Bij afwijzing: na akkoord portefeuillehouder

Bij toewijzing: voor zover de handhaving is gemandateerd

teammanager

Verlengen van de begunstigingstermijn tot na de beslissing op bezwaar als een bezwaarschrift is ingediend tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom (artikel 5:32a Awb)

 

teammanager

Verlengen van de begunstigingstermijn in een besluit tot opleggen van een last onder dwangsom (terwijl er geen bezwaarschrift is ingediend)

 

teammanager

Uitstellen van de beslissing op bezwaar (artikel 7:10, lid 4, Awb)

 

teammanager

Wet open overheid (Woo)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Het doorsturen van een Woo-verzoek naar een ander bestuursorgaan (artikel 4.2, lid 1)

 

teammanager

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

 

teammanager

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

als de documenten er niet zijn

teammanager

Het buiten behandeling stellen van een Woo-verzoek (artikel 4:5, lid 1, aanhef en onder c, Awb)

 

teammanager

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

teammanager

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

 
 

Toewijzen van nummers aan verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen

 

teammanager

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Beslissen op een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

teammanager

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

teammanager

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

teammanager

Beslissen op een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

teammanager

Machtigingen Bouw- en Woningtoezicht

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen

wie krijgt de bevoegdheid

Handhaven op basis van eigendomsrecht gemeente

 

teammanager

Verlengen van de beslistermijn van een aanvraag omgevingsvergunning en kennis geven daarvan (reguliere procedure) (artikel 16.64 lid 2 en 3, Omgevingswet)

 

teammanager

Verlengen van de beslistermijn van een aanvraag omgevingsvergunning en kennisgeven daarvan (uitgebreide procedure) (artikel 16.66, lid 3, Omgevingswet)

 

teammanager

Vooraankondiging van het voornemen om last onder dwangsom of bestuursdwang op te leggen bij de verboden van artikel 5.1 van de Omgevingswet

 

teammanager

Buiten toepassing laten van afdeling 3.4 en 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 16.68, aanhef en onder a en c, Omgevingswet)

 

teammanager

Starten uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 Awb voor voornemen tot verlening van een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentactiviteit (artikel 5.1, lid 1, onder b, Ow)

advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit

teammanager

Verstrekken van gegevens (statusinformatie) over omgevingsdocumenten aan het Kadaster (artikel 14.5, aanhef en onder a, Omgevingsbesluit)

 

teammanager

Beschikbaar stellen van informatie voor het elektronische aanvraagformulier in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (artikel 14.2, lid 3, van de Omgevingsbesluit)

 

teammanager

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 

teammanager; behandelend ambtenaar

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 

teammanager; behandelend ambtenaar

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35 Algemene verordening gegegevensbescherming)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen

domeinmanager

Mandaten Toezicht en handhaving openbare ruimte

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen

wie krijgt de bevoegdheid

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 
 

Vooraanschrijving bij overtreding van diverse artikelen uit de APV

 

teamleider

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 2:10 lid 1, onder a (schade, belemmering voor bruikbaarheid, beheer en onderhoud weg)

 

teamleider

Opleggen last onder bestuursdwang bij, zonder of in afwijking van de ontheffing op grond van artikel 2:10 (geplaatste reclameborden)

 

teamleider

Ontheffing verlenen voor het gebruiken van de weg of weggedeelte anders dan overeenkomstig de publieke bestemming daarvan (artikel 2:10, lid 3 en artikel 5.1 lid 1, onder a en artikel 22.8 Omgevingswet en artikel 2.1a Omgevingsbesluit)

 

teamleider; behandelend ambtenaar

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 5:3, lid 1 (voertuigen die te koop worden aangeboden)

 

teamleider

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van de artikelen 5:4, lid 1 en 5:5, lid 1 (defecte voertuigen en voertuigwrakken)

 

teamleider

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 5:6, lid 1 (kampeermiddelen e.d.)

 

teamleider

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 5:7, lid 1 (reclamevoertuigen)

 

teamleider

Ontheffing verlenen van het verbod reclamevoertuigen op de weg te parkeren (artikel 5:7, lid 2)

 

teamleider

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 5:8, lid 1 en 2 (parkeren grote voertuigen op bepaalde plaatsen)

 

teamleider

Ontheffing verlenen van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden om grote voertuigen op bepaalde plaatsen te parkeren (artikel 5:8, lid 5)

 

teamleider

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 5:12, lid 1 ((brom)fietsen)

 

teamleider; behandelend ambtenaar

Opleggen last onder dwangsom wegens overtreding van artikel 5:12, lid 2 (weesfietsen)

 

teamleider; behandelend ambtenaar

Besluiten tot verkoop dan wel vernietiging van de met bestuursdwang in beslag genomen voer- en vaartuigen

 

teamleider

Besluiten tot overdracht om niet van de met bestuursdwang in beslag genomen voer- en vaartuigen aan De Meerwinkel

als de kosten van de verkoop hoger zijn dan de te verwachten opbrengst

teamleider

Besluiten tot overdracht om niet van de met bestuursdwang in beslag genomen fietsen, bromfietsen en (brom)fietsenwrakken aan De Meerwinkel

 

teamleider

Wegenverkeerswet 1994

 
 

Opleggen last onder bestuursdwang door wegslepen van een voertuig in verband met het belang van de veiligheid op de weg (artikel 170, eerste lid, artikel 125 Gemeentewet en 5:32 e.v. van de Awb)

 

teamleider; behandelend ambtenaar

Verordening openbaar water Heemstede

 
 

Beslissen op een aanvraag om een ligplaatsvergunning

 

teamleider

Intrekken ligplaatsvergunning

 

teamleider

Vervallen verklaren ligplaatsvergunning

 

teamleider

Vooraanschrijving wegens overtreding van artikelen uit de Verordening

 

teamleider

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 3, lid 1 (geen ligplaatsvergunning)

 

teamleider

Verlenen van een vergunning voor het per vaartuig vervoeren van passagiers, als het punt van afvaart binnen de gemeente is gelegen (artikel 13, aanhef en onder a)

 

teamleider

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 17, lid 3 (gezonken vaartuigen)

 

teamleider

Opleggen last onder bestuursdwang wegens overtreding van artikel 18 (opgelegde vaartuigen)

 

teamleider

Wet open overheid (Woo)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Het doorsturen van een Woo-verzoek naar een ander bestuursorgaan (artikel 4.2, lid 1)

 

teamleider

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

 

teamleider

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

als de documenten er niet zijn

teamleider

Het buiten behandeling stellen van een Woo-verzoek (artikel 4:5, lid 1, aanhef en onder c, Awb)

 

teamleider

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

teamleider

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Beslissen op een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

teamleider

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

teamleider

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

teamleider

Beslissen op een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

teamleider

Machtigingen Toezicht en handhaving openbare ruimte

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen

wie krijgt de bevoegdheid

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 

teammanager; behandelend ambtenaar

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 

teammanager; behandelend ambtenaar

Schriftelijke waarschuwing geven bij overtreding van diverse artikelen uit de APV

 

teamleider

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35 Algemene verordening gegegevensbescherming)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen

domeinmanager

Bijlage 6 Teams Bedrijfsvoering

Mandaten, volmachten en machtigingen HRM & Facilitaire Zaken

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen

wie krijgt de bevoegdheid

Cao Gemeenten

 
 

Aanwijzing als onbezoldigd gemeenteambtenaar in de functie van fiscalist/parkeercontroleur dan wel toezichthouder met opsporingsbevoegdheid (artikel 1.2)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Intrekken aanwijzing onbezoldigd gemeenteambtenaar in de functie van fiscalist/parkeercontroleur (artikel 1.2)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Aangaan, wijzigen, verlengen en ondertekenen arbeidsovereenkomst tot en met schaal 13 (artikel 2.1 en 2:10 lid 2)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker; manager HRM & Facilitaire Zaken; (uitvoering)behandelend ambtenaar

Aangaan, wijzigen, verlengen en ondertekenen van een oproepovereenkomst (artikel 2.4, lid 1)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

Aangaan, wijzigen, verlengen en ondertekenen van een werkervaringsovereenkomst (artikel 2.8, lid 1)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

Aangaan, wijzigen, verlengen en ondertekenen van een stageovereenkomst (artikel 2.9)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

Aangaan en ondertekenen van een overeenkomst voor deelname aan Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) (artikel 2.11)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Vaststellen functie (taakbeschrijving) (artikel 3.1, lid 1)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

Vaststellen van indelingen HR21 (artikel 3.1, lid 2 en Functieboek HR21 Heemstede/Bloemendaal en Regeling functiebeschrijving en -waardering Bloemendaal/Heemstede)

 

gemeentesecretaris

Vaststellen functiewaardes (artikel 3.1, lid 2)

conform advies fuwa-commissie

gemeentesecretaris

Toekenning, salaris, salaristoelagen en regelingen:

 • Salarisverhoging (jaarlijkse periodieke verhoging), en zo nodig verbinden van aanvullende voorwaarden) (artikel 3.4, lid 1 en lid 3)

behoudens negatief oordeel over functioneren door domeinmanager

behandelend ambtenaar

Toekenning, wijziging en intrekking salaris, salaristoelagen en regelingen:

 • Salarisverhoging (extra periodiek) (artikel 3.4 lid 4)

 • Verlaging salarisschaal (artikel 3.5, lid 1)

 • Functioneringstoelage (artikel 3.8)

 • Arbeidsmarkttoelage (artikel 3.9)

 • Waarnemingstoelage (artikel 3.10)

 • Garantietoelage (artikel 3.15)

 • Afbouwtoelage (artikel 3.16)

instemming gemeentesecretaris

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

Promotie in een hogere functieschaal (artikel 3.6)

 
 

Toekenning wijziging en intrekking salaris, salaristoelagen en regelingen:

 • Jubileumuitkering (artikel 3.17)

 • Belonen uitstekend functioneren of bijzondere prestaties (artikel 3.18)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Toekenning wijziging en intrekking salaris, salaristoelagen en regelingen:

 • Toelage onregelmatige dienst (artikel 3.11)

 • Buitendagvenstertoelage (artikel 3.12)

 • Toelage beschikbaarheidsdienst (artikel 3.13)

 • Inconveniëntentoelage (artikel 3.14)

 • Overwerkvergoeding (artikel 3.19)

 • BHV/EHBO-vergoeding (artikel 3.20)

 • Reis- en verblijfkostenvergoeding (artikel 3.21)

 • Reiskostenvergoeding woon-werk (artikel 3.22)

 • Vergoeding hybride werken (3.22a)

 • Tegemoetkoming kosten collectieve zorgverzekering (artikel 3.24)

 • TOR (Toelage OvergangsRecht) (artikel 3.25)

 

behandelend ambtenaar

Uitwisselen arbeidsvoorwaarden (Individueel Keuzebudget, hoofdstuk 4)

 

behandelend ambtenaar

Aanpassing arbeidsduur (van 36 naar maximaal 40 uur p/w) (artikel 5.1, lid 2)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

Aanwijzing standaardregeling of bijzondere regeling (artikel 5.2)

De (domein)manager beslist dit voor de nieuwe (of gewijzigde) functie die nog geen onderdeel uitmaakt van de regeling.

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

Toekenning bovenwettelijke vakantie-uren bij onregelmatig werken en beschikbaarheidsdienst

(artikel 6.3)

 

behandelend ambtenaar

Verkoop van bovenwettelijke vakantie-uren (max. 72 uur per jaar)

(artikel 6.4)

 

behandelend ambtenaar

Beslissen over spaarverlof (artikel 6.5)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

Toekennen kortdurend zorgverlof (artikel 6.7)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker; behandelend ambtenaar

Toekennen langdurend zorgverlof

(artikel 6.8)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

Toekennen zwangerschaps- en bevallingsverlof (artikel 6.9)

 

behandelend ambtenaar

Toekennen ouderschapsverlof

(artikel 6.10)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

Toekennen adoptie- en pleegzorgverlof

(artikel 6.12)

 

behandelend ambtenaar

Beslissen over onbetaald verlof

(artikel 6.14)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

Toekennen politiek verlof

(artikel 6.18)

 

manager HRM & Facilitaire zaken

Doorbetaling volledig salaris en salaristoelagen bij langdurige arbeidsongeschiktheid (i.g.v. terminale ziekte) (artikel 7.1, lid 7)

 

gemeentesecretaris

Toekenning extra uitkering bij arbeidsongeschiktheid in- en door de dienst (artikel 7.3, lid 2)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Vergoeding ziektekosten bij arbeidsongeschiktheid in- en door de dienst (artikel 7.3 lid 6)

tot maximaal € 500

manager HRM & Facilitaire Zaken

Opdracht tot geneeskundig onderzoek (bedrijfsarts) (artikel 7.4, lid 1)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

Beslissen over tegemoetkoming kosten arbeidsongeschiktheids-verzekering (artikel 7.5)

 

behandelend ambtenaar

Toekenning studiefaciliteiten / cursussen / opleidingen (artikel 8.2 en 8.3 en artikel 7:611a Burgerlijk Wetboek)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker; behandelend ambtenaar (uitvoering)

Toekenning faciliteiten Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) (artikel 8.7, lid 3)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker; behandelend ambtenaar

Toekenning, verlenging, wijziging en beëindiging ‘Van werk naar werk-traject’ bij boventalligheid

(artikel 9.7, 9.8, 9.10, 9.12 en 9.13)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Overlijdensuitkering Overlijdensuitkering in- en door de dienst (artikel 10.20)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken; behandelend ambtenaar

Bijzondere uitkering bij ontslag of definitieve herplaatsing (artikel 10.21, 10.22 en 10.23)

 

gemeentesecretaris

Schorsing als ordemaatregel (artikel 11.4)

 

gemeentesecretaris

Handelingen ter voorbereiding bij procedures geschilbeslechting (zoals opstellen processtukken en pleitaantekeningen)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken; behandelend ambtenaar

Vertegenwoordiging van de werkgever bij geschilbeslechting (artikel 11.5)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker; manager HRM & Facilitaire Zaken; behandelend ambtenaar

Aanwijzen van werknemers tot het verrichten van andere werkzaamheden bij buitengewone omstandigheden en aanwijzen van werknemers tot het verrichten van werk in het kader van de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 11.6, lid 1 en lid 2)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Afsluiten en ondertekenen convenant medezeggenschap (OR) (artikel 13.1)

 

gemeentesecretaris

Hoofdstuk 14 Kunstzinnige vorming (muziekschool) 

 • Vaststellen regeling verdeling werkzaamheden (lesuren) (artikel 14.5, lid 1)

 • Vaststellen salaris – aangaan en ondertekenen van een arbeidsovereenkomst (artikel 14.6, lid 1)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

manager HRM & Facilitaire Zaken

Burgerlijk Wetboek (BW)

 
 

Aanzegverplichting arbeidsovereenkomst (artikel 7:668)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

Opzegging arbeidsovereenkomst (incl. tijdens de proeftijd) (artikel 7:669, 7:672 en 7:676)

 

(domein-)manager, teammanager en teamleider van de desbetreffende medewerker

Ontslag op staande voet (artikel 7:677)

 

gemeentesecretaris

Toekennen transitievergoeding (artikel 7:673)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Aangaan, wijzigen, verlengen en ondertekenen freelance-overeenkomst/ZZP-overeenkomst (artikel 7:400)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

Beslissen op een verzoek om vergoeding van schade die de werknemer in de uitoefening van zijn functie leidt (artikel 7:658 lid 2)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Aangaan en ondertekenen vaststellingsovereenkomst (artikel 7:900)

Voor zover binnen personeelsbegroting en/of i.k.v. wettelijke uitvoering (zoals wettelijke transitievergoeding en RVU)

manager HRM & Facilitaire Zaken

Vertegenwoordiging van de werkgever bij (ontslag)procedures

 

gemeentesecretaris; (domein-)manager van de desbetreffende medewerker; manager HRM & Facilitaire Zaken; behandelend ambtenaar

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker; manager HRM & Facilitaire Zaken; behandelend ambtenaar

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker; manager HRM & Facilitaire Zaken; behandelend ambtenaar

Overige onderwerpen

 
 

Wet arbeid en zorg

 
 

Toekenning calamiteitenverlof of kort verzuimverlof

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

Wet op de medische keuringen

 
 

Opdrachten aanstellingskeuringen

als op genomen in functielijst aanstellings-keuringen

behandelend ambtenaar

Vaststellen Personeelshandboek met lokale arbeidsvoorwaarden en lokale personeelsregelingen (aanvullend op Cao Gemeenten en Burgerlijk Wetboek)

zolang eventuele financiële gevolgen van wijzigingen van het personeelshandboek kunnen worden opgevangen binnen de personeelsbegroting

gemeentesecretaris

Reorganisatiebesluit

zolang organisatie-wijzigingen geen gevolgen hebben voor personeels-begroting

gemeentesecretaris

Uitvoering van het Sociaal Statuut (als onderdeel van het Personeelshandboek)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Uitbetaling beschikbaarheidsdiensten (niet zijnde hoofdstuk 3 CAO Gemeenten)

 

behandelend ambtenaar

Uitbetaling uren

(niet zijnde hoofdstuk 4 CAO Gemeenten: Individueel keuzebudget)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

Toekenning (onkosten)vergoedingen:

 • psycholoog bedrijfszorgpakket (eigen risico)

 • beeldschermbril

 • vitaliteitsregeling

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

behandelend ambtenaar

behandelend ambtenaar

Inhuren uitzendkrachten en tijdelijk personeel (w.o. detachering)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

Uitlenen personeel aan derden (w.o. detachering)

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

Mediakeuze en plaatsing personeelsadvertenties

 

behandelend ambtenaar

Openstelling vacatures

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Werkgeversverklaring

 

behandelend ambtenaar

Verklaring voortzetting dienstverband

 

(domein-)manager van de desbetreffende medewerker

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)

 
 

Toekenning uitkering oud-wethouders (artikel 130 en 131)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Toekenning pensioen oud-wethouders (artikel 138 en 13 tot en met 14)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Toekenning nabestaanden- en wezenpensioen oud-wethouders

(nabestaanden: artikel 140, 142 en 143)

(wezen: artikel 144)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders

 
 

Beslissen op aanvragen van de burgemeester of een wethouder die wil deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing (artikel 1, lid 4)

 

gemeentesecretaris

Overig

 
 

Beslissen op aanvragen op grond van het generatiepact (Regeling Generatiepact in Personeelshandboek)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Beslissen op aanvragen om een aanbrengpremie (Aanbrengpremie in Personeelshandboek)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Wet open overheid (Woo)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Het doorsturen van een Woo-verzoek naar een ander bestuursorgaan (artikel 4.2, lid 1)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

als de documenten niet aanwezig zijn

manager HRM & Facilitaire Zaken

Het buiten behandeling stellen van een Woo-verzoek (artikel 4:5, lid 1, aanhef en onder c, Awb)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot taakveld van het team

 

Beslissen op een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Beslissen op een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

manager HRM & Facilitaire Zaken

Machtigingen Communicatie

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen van mandaat

wie krijgt de bevoegdheid

Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau

 
 

Toezenden van het voorstel met het advies van de burgemeester aan de Commissaris van de Koning (artikel 9, lid 2)

 

behandelend ambtenaar

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 
 

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35 Algemene verordening gegegevensbescherming)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen

domeinmanager

Bijlage 7 Informatievoorziening & GR DIT

Mandaten Informatievoorziening & GR DIT

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen van mandaat

wie krijgt de bevoegdheid

Wet basisregistratie grootschalige topografie

 
 

Beslissen over de wijziging of opneming van het betreffende authentiek gegeven (artikel 27, lid 1)

 

behandelend ambtenaar (team Informatievoorziening)

Het in gevolge de artikel 27, tweede lid tot en met het vierde lid en artikel 28 van de Wet, na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van die wet, in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het daarna onverwijld leveren van het gegeven aan de Dienst en de Dienst berichten dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is.

 

behandelend ambtenaar (team Informatievoorziening)

Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet Bag)

 
 

Op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in de basisregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de basisregistratie opgenomen gegevens (artikel 32, lid 1, onder a)

 

behandelend ambtenaar (team Informatievoorziening)

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen inclusief de verwerking daarvan (artikel 38, 39, 40 en 41)

 

behandelend ambtenaar (team Informatievoorziening)

Wet basisregistraties ondergrond (BRO)

 
 

Aanleveren van een brondocument met betrekking tot de ondergrond van Nederland of het continentaal plat aan de minister (artikel 9, lid 1 en lid 3)

 

behandelend ambtenaar (team Informatievoorziening)

Opnieuw aanleveren van een brondocument aan de minister als een brondocument is teruggezonden (artikel 12, lid 1)

 

behandelend ambtenaar (team Informatievoorziening)

Gebruiken van een authentiek gegeven die in de registratie ondergrond is opgenomen (artikel 27, lid 1)

 

behandelend ambtenaar (team Informatievoorziening)

Gebruiken van een andere gegeven dan een authentiek gegeven (artikel 27, lid 2)

 

behandelend ambtenaar (team Informatievoorziening)

Onder opgave van redenen melden aan de minister van gerede twijfel over de juistheid van een in de registratie ondergrond opgenomen authentiek gegeven over een verkenning, gebruiksrecht of constructie of het ontbreken van een dergelijk gegeven in de registratie ondergrond (artikel 30, lid 1)

 

behandelend ambtenaar (team Informatievoorziening)

Onder opgave van redenen melden aan de minister van gerede twijfel over de schematische weergave van de ondergrond op een bepaalde plaats binnen en in de registratie ondergrond opgenomen authentiek model of over een authentiek gegeven over dat model (artikel 30, lid 2)

 

behandelend ambtenaar (team Informatievoorziening)

De minister verzoeken om het authentiek model tussentijds te actualiseren (artikel 30, lid 2)

 

behandelend ambtenaar (team Informatievoorziening)

Onderzoeken van het authentieke gegeven en het verstrekken van de resultaten van het nader onderzoek aan de minister, voor zover dat ingevolge artikel 33, tweede lid noodzakelijk is (artikel 33, lid 3)

 

behandelend ambtenaar (team Informatievoorziening)

Het aan de minister ter inschrijving aanbieden van een aangewezen brondocument, dat dateert van voor het tijdstip van de hoofdstukken 2 en 3 en de grondslag vormt voor een op dat tijdstip actueel gegeven over verkenning, gebruiksrecht of constructie dat voor dat tijdstip niet was opgenomen in de informatiesystemen (artikel 40, lid 1)

 

behandelend ambtenaar (team Informatievoorziening)

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 

Uitstellen beslissing op bezwaar (artikel 7:10, lid 4)

 

manager

Wet open overheid (Woo)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Het doorsturen van een Woo-verzoek naar een ander bestuursorgaan (artikel 4.2, lid 1)

 

manager

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

 

manager

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

als de documenten er niet zijn

manager

Het buiten behandeling stellen van een Woo-verzoek (artikel 4:5, lid 1, aanhef en onder c, Awb)

 

manager

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

manager

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Beslissen op een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

manager

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

manager

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

manager

Beslissen op een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

manager

Machtigingen Informatievoorziening & GR DIT

Onderwerp

bijzondere eisen c.q. beperkingen van de machtiging

wie krijgt de bevoegdheid

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 

manager; behandelend ambtenaar

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 

manager; behandelend ambtenaar

Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Heemstede

 
 

Vernietigen van de vervangen archiefbescheiden drie maanden na digitalisering (artikel 1 en 2)

 

behandelend ambtenaar (team Informatievoorziening)

Wet basisregistratie grootschalige topografie

 
 

Zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de basisregistratie grootschalige topografie door het langs elektronische weg leveren van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, lid 2 en 3, en 8, aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (hierna: de Dienst), in overeenstemming met de systeembeschrijving als bedoeld in de artikelen 15, lid 2 en 20 van de Wet (artikel 11)

 

behandelend ambtenaar (team Informatievoorziening)

Zorgdragen voor afstemming met andere in die wetgenoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen (artikel 12)

 

behandelend ambtenaar (team Informatievoorziening)

Voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet (artikel 13)

 

behandelend ambtenaar

Zorgdragen dat een in de basisregistratie grootschalige topografie weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus, bedoeld in artikel 4 worden gesteld (artikel 14)

 

behandelend ambtenaar

Doorzenden van de melding aan de houder van de desbetreffende basisregistratie en het daarvan mededeling doen aan het bestuursorgaan dat de melding heeft gedaan (artikel 27, lid 5)

 

behandelend ambtenaar

Jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de voor het college krachtens de wet geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (artikel 30)

 

behandelend ambtenaar

Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet Bag)

 
 

Bijhouden van de basisregistratie op basis van brondocumenten (artikel 10, 11 en 13)

 

behandelend ambtenaar

Zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de basisregistratie in overeenstemming met de systeembeschrijving (artikel 14 en 17)

 

behandelend ambtenaar

Langs elektronische weg verstrekken of wijzigingen van gegevens aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (artikel 31)

 

behandelend ambtenaar

Jaarlijks controleren van de inrichting en de werking van de basisregistratie alsmede de verwerking van gegevens in de basisregistratie en het zenden van een afschrift van de controleresultaten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

behandelend ambtenaar

Wet Basisregistratie Ondergrond (Wet BRO)

 
 

Het aanleveren van een brondocument met betrekking tot de ondergrond van Nederland of het continentaal plat aan Onze Minister, zoals bedoeld in artikel 9 van de Wet basisregistratie ondergrond

 

behandelend ambtenaar ( team Informatievoorziening)

Het opnieuw aanleveren van een brondocument aan Onze Minister als op grond van artikel 12, eerste lid van de Wet basisregistratie ondergrond een brondocument is teruggezonden, zoals bedoeld in artikel 12, tweede lid van de Wet basisregistratie ondergrond.

 

behandelend ambtenaar (team Informatievoorziening)

Het zoals bedoeld in artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond:

 • onder opgaaf van redenen melden aan Onze Minister van gerede twijfel over de juistheid van een in de registratie ondergrond opgenomen authentiek gegeven over een verkenning, gebruiksrecht of constructie of het ontbreken van een dergelijk gegeven in de registratie ondergrond;

 • onder opgaaf van redenen melden aan Onze Minister van gerede twijfel over de schematische weergave van de ondergrond op een bepaalde plaats binnen een in de registratie ondergrond opgenomen authentiek model of over een authentiek gegeven over dat model;

 • aan Onze Minister doen van het verzoek om het authentiek model tussentijds te actualiseren.

 

behandelend ambtenaar

Het, voor zover dat ingevolge artikel 33, tweede lid noodzakelijk is, onderzoeken van het authentieke gegeven en het verstrekken van de resultaten van het nader onderzoek, aan Onze Minister, zoals bedoeld in artikel 33, derde lid van de Wet basisregistratie ondergrond.

 

behandelend ambtenaar

Het aan Onze Minister ter inschrijving aanbieden van een krachtens artikel 9, eerste lid, aangewezen brondocument dat dateert van vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de hoofdstukken 2 en 3 en de grondslag vormt voor een op dat tijdstip actueel gegeven over een verkenning, gebruiksrecht of constructie dat vóór dat tijdstip niet was opgenomen in de informatiesystemen, zoals bedoeld in artikel 40, eerste lid van de Wet basisregistratie ondergrond

 

behandelend ambtenaar

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 
 

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen

manager

Aanwijzing

Het college wijst de medewerkers van het team Informatievoorziening aan als beheerder van de basisregistratie grootschalige topografie.

Bijlage 8 Financiën

Mandaten Financiën

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen van mandaat

wie krijgt de bevoegdheid

Wet open overheid (Woo)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Het doorsturen van een Woo-verzoek naar een ander bestuursorgaan (artikel 4.2, lid 1)

 

manager

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

 

manager

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

als de documenten er niet zijn

manager 

Het buiten behandeling stellen van een Woo-verzoek (artikel 4:5, lid 1, aanhef en onder c, Awb)

 

manager 

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

manager 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het taakveld van het team

 

Beslissen op een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

manager

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

manager

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

manager

Beslissen op een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

manager

Machtigingen en volmachten Financiën

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q.

beperkingen

wie krijgt de bevoegdheid

Ondertekening verklaring IV3 bij de begroting aan het CBS en Gedeputeerde Staten

 

manager; behandelend ambtenaar (senior medewerker Financieel Beheer)

Ondertekening verklaring IV3 bij kwartaalrapportage aan het CBS

 

manager; behandelend ambtenaar (senior medewerker Financieel Beheer)

Ondertekening verklaring IV3 bij jaarrekening aan het CBS en Gedeputeerde Staten

 

manager; behandelend ambtenaar (senior medewerker Financieel Beheer)

Kasgeldleningen

 
 

Aangaan en uitzetten

 

manager

Verzekeringen

 
 

Beslissen over aansprakelijkstellingen

uitsluitend voor bedragen onder het eigen risico

manager

Beslissen over verhaalschades

 

manager

Procesbesluiten Incassobureau Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen (GADB)

tot € 1.500

manager

Beslissen over claims binnen eigen risico

 

manager

Administratie

 
 

Nota’s en herinneringen

 

behandelend ambtenaar

Aangiften omzetbelasting

 

behandelend ambtenaar

Oninvorderbaar verklaring vorderingen

< € 1.500

akkoord budgetbeheerder +

jaarlijks wordt een overzicht van oninbaarverklaringen aan het college gezonden

manager

Juridische procedures

 
 

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 

manager; behandelend ambtenaar

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 

manager; behandelend ambtenaar

Algemene verordening gegevens bescherming (AVG)

 
 

Vaststellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, artikel 35)

het advies van de functionaris gegevensbescherming moet volledig zijn overgenomen

manager

Bijlage 9 Chief Information Security Officer (CISO), Functionaris gegevensbescherming (FG) en Privacybeheerder

Mandaten CISO, FG en Privacybeheerder

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen van mandaat

wie krijgt de bevoegdheid

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 

Uitstellen beslissing op bezwaar (artikel 7:10, lid 4)

 

gemeentesecretaris; CISO; FG; Privacybeheerder

Wet open overheid (Woo)

beperkt tot het taakveld (CISO,FG en Privacybeheerder)

 

Het doorsturen van een Woo-verzoek naar een ander bestuursorgaan (artikel 4.2, lid 1)

 

gemeentesecretaris; CISO; FG; Privacybeheerder

Besluiten tot het, al dan niet in geanonimiseerde vorm, verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

 

gemeentesecretaris; CISO; FG; Privacybeheerder 

Weigeren van verzoeken tot het verstrekken van documenten (artikel 4.3 en 4.4)

als de documenten er niet zijn

gemeentesecretaris; CISO; FG; Privacybeheerder 

Het buiten behandeling stellen van een Woo-verzoek (artikel 4:5, lid 1, aanhef en onder c, Awb)

 

gemeentesecretaris; CISO; FG; Privacybeheerder 

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

beperkt tot het taakveld (CISO,FG en Privacybe heerder)

 

Positief besluiten op het verzoek om hergebruik in het kader van de Who

 

gemeentesecretaris; CISO; FG; Privacybeheerder 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

beperkt tot het taakveld (CISO, FG en Privacybeheerder) en gemeentebrede verzoeken

 

Beslissen op een verzoek om inzage van persoonsgegevens (artikel 15)

 

gemeentesecretaris; CISO; FG; Privacybeheerder 

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16), te verwijderen (artikel 17) of de verwerking van persoonsgegevens te beperken (artikel 18)

 

gemeentesecretaris; CISO; FG; Privacybeheerder 

Beslissen op een verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit, artikel 20)

 

gemeentesecretaris; CISO; FG; Privacybeheerder 

Beslissen op een verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar, artikel 21)

 

gemeentesecretaris; CISO; FG; Privacybeheerder 

Machtigingen CISO, FG en Privacybeheerder

Onderwerp

bijzondere vereisten c.q. beperkingen

wie krijgt de bevoegdheid

Melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (artikel 33 AVG)

 

CISO; FG; Privacybeheerder

Handelingen ter voorbereiding bij bezwaarprocedures (zoals het opstellen van verweerschriften en pleitaantekeningen)

 

CISO; FG; Privacybeheerder

Vertegenwoordigen van het college of de burgemeester in bezwaarprocedures (bij de commissie voor bezwaarschriften)

 

CISO; FG; Privacybeheerder