Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

b e s l u i t :

Vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2024

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

  • a.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

  • b.

   het verlenen van een dienst op aanvraag; of

  • c.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

  één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag voor vergunningen ten behoeve van het inzamelen van geld en/of goederen dan wel evenementen door ANBI-, SBBI- erkende instellingen en/of CBF geregistreerde instellingen;

 • d.

  diensten met betrekking tot een melding voor het organiseren van een klein evenement als in artikel 2:24, lid 3, APV;

 • e.

  diensten met betrekking tot een aanvraag voor een ideële standplaats.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25, onder a en d (verklaring omtrent het gedrag en attestatie de vita);

  • 5.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

 • één en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De Legesverordening 2023, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2022, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 15 juni 2023, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in zijn vergadering van donderdag 14 december 2023

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

H.R.E. (Helene) Hofland

de voorzitter,

dhr. P.C. (Pieter) van Maaren

Bijlage Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2024

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Paragraaf 1.10 Diversen

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2.2 Voorfase

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Paragraaf 2.13 Vermindering

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014 [en Wet goed verhuurderschap]

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Bijlagen bij tarieventabel Legesverordening 2024

Bijlage 1: kosten advisering Gelders Genootschap

Bijlage 2: ROEB-lijst

Bijlage 3: Definitie kleine buitenplanse omgevingsactiviteit

 

Tarieventabel Zaltbommel 2024

 

Aanduiding

Tekst

 

Hoofdstuk 1

ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

Paragraaf 1.1

Burgerlijke stand

 

1.1

Huwelijksvoltrekking, registratie partnerschap of omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 
 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

 

a.

dinsdag om 09:00 uur en 09:15 uur op de locatie Hogeweg 11 te Zaltbommel (plechtigheid zonder toespraak, waarbij alleen getuigen aanwezig zijn)

Kosteloos

b.

maandag, woensdag en vrijdag van 09:30 uur tot 11:00 uur op de locatie Hogeweg 11 in Zaltbommel, niet langer dan 15 minuten en geen gesprek vooraf met de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zaltbommel

€ 319,00

c.

op een maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur

€ 641,00

d.

op een maandag t/m vrijdag voor 09:00 uur en na 17:00 uur tot 20:00 uur

€ 683,00

e.

op een zaterdag

€ 726,00

f.

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op de locatie op het oude stadhuis aan de Markt in Zaltbommel wordt het tarief verhoogd met

€ 120,00

g.

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 20.00 uur, niet zijnde de officieel vastgestelde trouwlocaties, wordt het tarief verhoogd met

€ 199,00

h.

Voor het opnieuw bevestigen van een reeds gesloten huwelijk gelden dezelfde tarieven als genoemd in de onderdelen a t/m g

 

i.

Het tarief bedraagt voor het verlenen van ambtelijke assistentie bij het op aanvraag doen van nasporingen in een register van de Burgerlijke Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 29,00

j.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

€ 16,60

k.

Het tarief bedraagt voor de verstrekking van een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 29,00

 

 

1.2

Herziene naamskeuze

 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van herziene naamskeuze op grond van de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam, zijn op grond van artikel IIIC van genoemde wet leges verschuldigd. Het tarief bedraagt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 

 

1.3

Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 
 

Gereserveerd

 
 

 

1.4

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

 
 

Gereserveerd

 

1.5

Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 

a.

Indien betrokkene zelf een ambtenaar van de burgerlijke stand meebrengt worden de bedragen genoemd in artikel 1.1 verhoogd met

€ 199,00

 

 

1.6

Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 

a.

De inzet van een getuige bij de voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, werkzaam bij de gemeente Zaltbommel, bedraagt per getuige

€ 54,00

 

 

1.7

Annuleren of wijzigen

 

a.

Het tarief bedraagt voor het annuleren of wijzigen van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap tot 14 dagen voor de huwelijks/registratiedatum:

€ 29,00

b.

Bij annuleren of verzetten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap binnen 14 dagen voor deze datum bedraagt het tarief

€ 170,00

c.

Indien het bruidspaar zich niet meldt op de datum en tijdstip van het huwelijk of partnerschap wordt het tarief verhoogd met

€ 170,00

 

 

1.8

Trouwboekje of partnerschapsboekje

 
 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van

 
 

een trouwboekje of partnerschapsboekje met leren omslag:

€ 55,00

 

 

Paragraaf 1.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.9

Paspoorten of andere reisdocumenten

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

een nationaal paspoort:

 

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 82,00

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 62,00

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 82,00

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 62,00

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 82,00

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 62,00

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 62,00

 

 

1.10

Nederlandse identiteitskaart

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a

een Nederlandse identiteitskaart:

 

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 73,00

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 40,00

 

 

1.11

Modaliteiten

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 56,00

 

 

Paragraaf 1.3

Rijbewijzen

 

1.12

Rijbewijzen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 50,00

 

 

1.13

Modaliteiten

 

1

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt:

 

a.

bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 39,65

b.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een formulier voor een eigen verklaring betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen

aanschafprijs CBR

c.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een rijbewijs onder inlevering van een geldig certificaat Alcohol en Verkeerscursus (AVC) die op naam is gesteld van een aanvrager

€ 0,00

 

 

Paragraaf 1.4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoons-gegevens

 

1.14

Definities

 

1

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

2

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 
 

 

1.15

Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 9,00

 

 

1.16

Verstrekking van aangehaakte gegevens

 
 

Gereserveerd

 
 

 

1.17

Schriftelijke verstrekking

 
 

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50

 

 

1.18

Op verzoek doornemen basisregistratie personen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 28,50

 

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

Paragraaf 1.5

Bestuursstukken

 

1.19

Afschriften van bestuursstukken

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

een afschrift van de programmabegroting van de gemeente

€ 94,00

b.

een afschrift van de jaarstukken van de gemeente

€ 158,00

 

 

1.20

Abonnement op bestuursstukken

 
 

Gereserveerd

 
 

 

Paragraaf 1.6

Vastgoedinformatie

 

1.21

Plan- of kaartinformatie

 
 

Gereserveerd

 
 

 

1.22

Informatie uit registers

 

1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 28,50

 

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van waardegegevens (op basis van artikel 40, lid 1 en 2 Wet WOZ), per verstrekking

€ 9,00

b.

tot het verstrekken van een taxatieverslag aan een belanghebbende die ten grondslag ligt aan de vastgestelde waarde van een woz-object, welke niet benodigd is ter onderbouwing van een bezwaar of beroepschrift, per taxatieverslag

€ 9,00

 

 

1.23

Informatie uit adressenbestanden

 
 

Gereserveerd

 
 

 

Paragraaf 1.7

Overige publiekszaken

 

1.24

Gemeentegarantie

 
 

Gereserveerd

 
 

 

1.25

Overige publiekszaken

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

b.

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 9,00

c.

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening, voor elke gelegaliseerde handtekening

€ 9,00

d.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een attestatie de vita:

€ 16,60

 

 

Paragraaf 1.8

Gemeentearchief

 

1.26

Naspeuringen in gemeentearchief

 

1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, door een ambtenaar van het gemeentearchief, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,00

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie over onroerende zaken omtrent bodemgesteldheid, bodemverontreiniging, (plan)procedures, verleende omgevingsvergunningen, monumenten, aanwezigheid (ondergrondse) olietanks, milieuhinder, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,00

 

met een maximum van

€ 180,00

3.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verstrekken van archeologische onderzoeksrapporten, informatie uit het gemeentelijke archeologiebeleid, waarnemingen en/of meldingen uit het centraal archeologisch informatiesysteem en het aanleveren van archeologische adviezen uit het archief, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,00

 

met een maximum van

€ 464,00

4.

Het op grond van lid 1 tot en met 3 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

1.27

Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,55

 

 

1.28

Uitlenen archiefbescheiden

 
 

Gereserveerd

 
 

 

Paragraaf 1.9

Bijzondere wetten

 

1.29

Huisvestingswet 2014

 
 

Gereserveerd

 
 

 

1.30

Leegstandswet

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 113,00

 

 

1.31

Wet op de kansspelen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten: voor de eerste speelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00

c.

voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd voor één speelautomaat

€ 226,50

 

voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd voor twee of meer speelautomaten:

 

d.

voor de eerste speelautomaat

€ 226,50

e.

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 136,00

3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 99,50

 

 

1.32

Telecommunicatiewet

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

 

a.

een melding van werkzaamheden van niet ingrijpende aard, als bedoeld in de Algemene Verordening Kabels en Leidingen, voor tracés tot 10 strekkende meter

€ 338,00

b.

Leges instemmingsbesluit/vergunning 10 – 500 meter

€ 763,00

c.

Leges instemmingsbesluit/vergunning 500 – 1.000 meter

€ 1.228,00

d.

Leges instemmingsbesluit/vergunning > 1.000 meter: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

Het op grond van lid 1 onderdeel d. verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

e.

een melding van werkzaamheden van niet ingrijpende aard, als bedoeld in de Algemene Verordening Kabels en Leidingen, voor het maken van handboringen, per boring

€ 16,00

f.

een instemming/vergunningaanvraag van één netbeheerder voor het plaatsen van een transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations, distributie- en/of mutatiepunten, ondersteuningswerken en beschermingswerken met een afmeting groter dan 0,60 x 0,30 x 0,80 meter (lxbxh).

€ 665,00

g.

Voor noodzakelijk (regulier) overleg tussen aanvrager / gemeente, waterschap / provincie / andere rijksoverheden / netbeheerder(s) en andere belanghebbende voor het verstrekken van een instemming of vergunning wordt het in artikel 1.11.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

€ 256,00

2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een onderzoek met betrekking tot de status van een kabel en/of leiding, indien geen directe herkomst hiervan kan worden herleid of worden opgevraagd

€ 511,00

b.

een onderzoek voor het achterhalen van de betrokken partij(en) van een illegale opbreking

€ 759,00

c.

werkzaamheden met betrekking tot het herhaaldelijk melden van onvolledige / inaccurate / vervallen / voor niets komen en/of te late meldingen, per handeling of per keer

€ 133,00

d.

een openbreking zonder melding (opbreekmelding), als bedoeld in de Algemene Verordening Kabels en Leidingen

€ 495,00

e.

een opbreking zonder vergunning of instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene Verordening Kabels en Leidingen

€ 617,00

f.

een onterechte melding van een calamiteit die niet in overeenstemming is met het bepaalde in de Algemene Verordening Kabels en Leidingen

€ 372,00

g.

het niet werken volgens de voorwaarden gesteld in een vergunning, instemmingsbesluit, Algemene Verordening Kabels en Leidingen en het Handboek Kabels en Leidingen

€ 650,00

h.

een extra controle (2e, 3e etc.) op de aangevraagde melding en/of instemming/vergunning (inclusief reistijd en per controle)

€ 133,00

3.

Gereserveerd

 
 

 

1.33

Wegenverkeerswetgeving

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van de ontheffing zoals beschreven in lid b.:

€ 170,00

b.

tot het verkrijgen van een incidentele ontheffing voor het bord C7 als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en tot het verkrijgen van een incidentele ontheffing voor het bord C17 als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en als bedoeld in de “Beleidsregels RVV ontheffingen voor het verkeersteken C17 (lengtebeperking 14 meter) in de binnenstad van Zaltbommel”

€ 56,50

c.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling Voertuigen

€ 170,00

d.

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 0,00

e.

tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 491,00

f.

voor de verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats als gevolg van verhuizing

€ 368,00

g.

Indien de aanvraag zoals bedoeld in lid e. niet leidt tot een onherroepelijk positief besluit of indien voor het feitelijk begin van de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats de aanvraag zoals bedoeld in lid e. wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van de betaalde leges voor een bedrag van:

€ 293,00

2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

voor het verstrekken van gegevens uit verkeerstellingen (per 5 tellingen)

€ 56,50

b.

voor het uitvoeren van een verkeerstelling

€ 453,00

c.

voor het verstrekken van verkeersgegevens uit het regionale verkeersmodel

€ 56,50

 

 

Paragraaf 1.10

Diversen

 

1.34

Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,00

b.

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 28,50

c.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,00

2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 1,50

a.

per pagina op papier van A4-formaat

€ 1,00

b.

per pagina tot A3-formaat

€ 1,50

c.

per pagina op papier groter dan A3-formaat

€ 16,50

d.

In afwijking van het gestelde in lid 2. onderdeel a tot en met c bedragen de tarieven van kopieën in het kader van de Wet Open Overheid de maximumtarieven zoals zijn vastgesteld in het Besluit maximumtarieven open overheid.

 

3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 16,50

 

 

1.35

Diverse vergunningen of beschikkingen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verkrijgen van een vergunning om de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 56,50

b.

tot het verkrijgen van een vergunning tot het maken van reclame met borden, doeken, vaartuigen of andere voorwerpen op of aan de weg als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 56,50

c.

tot het verkrijgen van een vergunning voor een openbare inzameling van geld of goederen of daartoe een intekenlijst aan te bieden, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 56,50

 

Hoofdstuk 2

DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

 

Paragraaf 2.1

Algemene bepalingen

 

2.1

Definities

 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 
 

buitenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor het omgevingsplan bepaalt dat een vergunning nodig is, maar het volgens de beoordelingsregels niet mogelijk is de vergunning te verlenen of een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan;

 
 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 
 

buitenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een buitenplanse omgevingsplan activiteit die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan en waarvoor krachtens overgangsrecht een omgevingsvergunning voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit kan worden verleend, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 
 

- vooroverleg: verzoeken waarbij het gaat om de vraag of een (bouw)plan planologisch passend is, met eventueel de toepassing van artikel 22.10 Omgevingswet (rechtsopvolger binnenplanse afwijking) mogelijk is. Onder vooroverleg wordt mede verstaan een overleg over een schetsplan of een conceptverzoek voor een omgevingsvergunning voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit, een conceptverzoek voor een omgevingsvergunning voor een activiteit uit het Bal of Bbl waarvoor het college van B&W bevoegd gezag is of een conceptverzoek voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactviteit waarbij in de voorfase door de gemeente (al dan niet met een principebesluit) is beoordeeld dat medewerking voorstelbaar is;

 
 

- intake: een ambtelijk vooronderzoek of een bepaalde activiteit, bouwplan of anderszins waarbij sprake is van één of meerdere samenhangende buitenplanse omgevingsplanactiviteiten voorstelbaar is op basis van gemeentelijk beleid en een eerste inschatting van de haalbaarheid van een verzoek om medewerking;

 
 

- principeverzoek: beoordeling van een verzoek om medewerking voor een bepaalde activiteit, bouwplan of anderszins waarbij sprake is van één of meerdere samenhangende buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Onder principeverzoek wordt mede verstaan verzoeken om een bestuurlijk standpunt over medewerking aan een wijziging van het omgevingsplan of aan een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit;

 
 

- omgevingstafel: een proces van integraal overleg tussen initiatiefnemer, gemeente en eventueel betrokken ketenpartners over een voorstelbaar initiatief, bouwplan of anderszins waarbij sprake is van één of meerdere samenhangende buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (waaronder het bespreken van programma van eisen, een conceptverzoek voor een omgevingsvergunning voor meerdere samenhangende buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, een (stedenbouwkundig) ontwerp of een concept wijziging-omgevingsplan).

 
 

Intentieovereenkomst: de overeenkomst waarin gemeente en initiatiefnemer van complexe initiatieven/projecten overeenkomen om samen te werken aan het uitvoeren van een Haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van een Voorlopig Ontwerp, waarbij het op voorhand nog niet duidelijk is of de gemeente in principe medewerking verleent aan het initiatief.

 

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

 
 • onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

 
 • onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

 
 • onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

 

5.

In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling wordt onder bouwkosten verstaan de normbouwkosten voor de bouwactiviteit, als daarin is voorzien in de bij deze tarieventabel behorende ROEB-lijst.

 
 

 

2.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

vooroverleg, de intake, een principeverzoek en een omgevingstafel.

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 
 

 

2.3

Bepalen tarief

 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

 

Paragraaf 2.2

Voorfase

 

2.4

Vooroverleg

 
 

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

a.

voor het vooroverleg:

€ 200,00

b.

voor de intake:

€ 300,00

c.

voor een principeverzoek met een kleine buitenplanse omgevings-planactiviteit volgens bijlage 2, als het principeverzoek betrekking heeft op een verzoek waarvoor eerst een intake is doorlopen en waarbij is beoordeeld dat medewerking aan het initiatief voorstelbaar is:

€ 200,00

d.

voor een principeverzoek met een kleine buitenplanse omgevings-planactiviteit volgens bijlage 2 waarvoor geen intake heeft plaatsgevonden:

€ 500,00

e.

voor een principeverzoek met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die niet valt onder bijlage 2, als het principeverzoek betrekking heeft op een verzoek waarvoor eerst een intake is doorlopen en waarbij is beoordeeld dat medewerking aan het initiatief voorstelbaar is:

€ 976,00

f.

voor een principeverzoek met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die niet valt onder bijlage 2, waarvoor geen intake heeft plaatsgevonden:

€ 1.276,00

e.

voor een omgevingstafel met maximaal 4 specialisten:

€ 1.700,00

 

per in te schakelen adviseur boven de 4, verhoogd met:

€ 250,00

 

 

Paragraaf 2.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

2.5

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 0,- tot € 10.000,-:

1,44%

 

van de bouwkosten met een minimum van:

€ 72,00

b.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 10.000,- tot € 25.000,-:

1,42%

 

van de bouwkosten

 

c.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 25.000,- tot € 50.000,-:

1,39%

 

van de bouwkosten

 

d.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 50.000,- tot € 75.000,-:

1,30%

 

van de bouwkosten

 

e.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 75.000,- tot € 100.000,-:

1,22%

 

van de bouwkosten

 

f.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 100.000,- tot € 250.000,-:

0,99%

 

van de bouwkosten

 

g.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 250.000,- tot € 500.000,-:

0,72%

 

van de bouwkosten

 

h.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 500.000,- tot € 750.000,-:

0,58%

 

van de bouwkosten

 

i.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 750.000,- tot € 1.000.000,-:

0,48%

 

van de bouwkosten

 

j.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 1.000.000,- tot € 5.000.000,-:

0,28%

 

van de bouwkosten

 

k.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 5.000.000,-:

0,28%

 

van de bouwkosten met een maximum van:

€ 48.300,00

 

 

2.6

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 

1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 0,- tot € 10.000,-:

6,64%

 

van de bouwkosten met een minimum van:

€ 144,00

b.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 10.000,- tot € 25.000,-:

6,51%

 

van de bouwkosten

 

c.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 25.000,- tot € 50.000,-:

6,40%

 

van de bouwkosten

 

d.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 50.000,- tot € 75.000,-:

5,97%

 

van de bouwkosten

 

e.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 75.000,- tot € 100.000,-:

5,64%

 

van de bouwkosten

 

f.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 100.000,- tot € 250.000,-:

4,53%

 

van de bouwkosten

 

g.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 250.000,- tot € 500.000,-:

3,32%

 

van de bouwkosten

 

h.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 500.000,- tot € 750.000,-:

2,65%

 

van de bouwkosten

 

i.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 750.000,- tot € 1.000.000,-:

2,22%

 

van de bouwkosten

 

j.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 1.000.000,- tot € 5.000.000,-:

1,27%

 

van de bouwkosten

 

k.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 5.000.000,-:

1,27%

 

van de bouwkosten met een maximum van:

€ 219.200,00

 

 

2

als moet worden beoordeeld of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet en hiervoor geen advies van de gemeentelijke adviescommissie bedoeld in artikel 2.50, eerste lid, aanhef en onder b, nodig is, verhoogd met het tarief zoals vastgesteld volgens de in deze tarieventabel als bijlage opgenomen tariefregeling van het Gelders Genootschap

 

3.

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, verhoogd met:

€ 235,00

4.

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, verhoogd met:

€ 235,00

5.

als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een binnenplanse omgevingsplanactiviteit voor de bouw van 1 woning:

€ 10.653,00

6.

als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een binnenplanse omgevingsplanactiviteit voor de bouw van 2 woningen:

€ 15.291,00

7

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 235,00

8.

voor een kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit die voldoet aan de criteria van bijlage 2:

€ 235,00

9.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die niet voldoet aan 2.6, lid 8:

€ 4.097,00

 

 

2.7

Omgevingsplanactiviteit: Slopen van een bouwwerk

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 199,00

 

 

paragraaf 2.4

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

2.8

Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

indien de bouwkosten minder dan € 10.000,- bedragen

€ 181,00

b.

indien de bouwkosten gelijk of hoger dan € 10.000,- bedragen

€ 722,00

 

 

2.9

Rijksmonumentenactiviteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

indien de bouwkosten minder dan € 10.000 bedragen

€ 181,00

b

indien de bouwkosten gelijk of hoger dan € 10.000 bedragen

€ 722,00

 

 

2.10

Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 20 van de Erfgoedverordening Zaltbommel 2023 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

€ 249,00

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 249,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 249,00

2.

Het eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

 
 

 

2.11

Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 249,00

 

 

Paragraaf 2.5

Milieubelastende activiteiten

 

2.12

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor de activiteit verwerken polyesterhars

€ 4.673,00

b.

voor de activiteit installeren gesloten bodemenergiesysteem

€ 4.673,00

c.

voor de activiteit kweken maden van vliegende insecten

€ 3.007,00

d.

voor de activiteit opslaan propaan of propeen

€ 4.673,00

e.

voor de activiteit tanken met LPG

€ 4.673,00

f.

voor de activiteit antihagelkanonnen

€ 3.007,00

g.

voor de activiteit biologische agens

€ 4.673,00

h.

voor de activiteit genetisch gemodificeerde organismen

€ 4.673,00

i.

voor de activiteit opslaan dierlijke meststoffen

€ 3.007,00

j.

voor de activiteit lozen in de bodem (vangnetvergunning)

€ 3.007,00

k.

voor de activiteit lozen in schoonwaterriool (vangnetvergunning)

€ 4.673,00

l.

voor een andere activiteit dan genoemd in de onderdelen a tot en met k

€ 3.007,00

 

 

2.13

Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.673,00

b.

2-4 milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit:

€ 3.217,00

c.

5 en meer milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit:

€ 2.804,00

 

 

2.14

Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.673,00

b.

2-4 milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit:

€ 3.217,00

c.

5 en meer milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit:

€ 2.804,00

 

 

2.15

Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.673,00

b.

2-4 milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit:

€ 3.217,00

c.

5 en meer milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit:

€ 2.804,00

 

 

2.16

Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.673,00

b.

2-4 milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit:

€ 3.217,00

c.

5 en meer milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit:

€ 2.804,00

 

 

2.17

Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.673,00

b.

2-4 milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit:

€ 3.217,00

c.

5 en meer milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit:

€ 2.804,00

 

 

2.18

Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.673,00

b.

2-4 milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit:

€ 3.217,00

c.

5 en meer milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit:

€ 2.804,00

 

 

2.19

Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.673,00

b.

2-4 milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit:

€ 3.217,00

c.

5 en meer milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit:

€ 2.804,00

 

 

2.20

Samenloop van milieubelastende activiteiten

 

1.

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 
 

 

Paragraaf 2.6

Lozingsactiviteiten

 

2.21

Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 4.673,00

 

 

2.22

Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 4.673,00

 

 

Paragraaf 2.7

Aanlegactiviteiten

 

2.23

Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 
 

Gereserveerd

 
 

 

2.24

Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 
 

Gereserveerd

 
 

 

2.25

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 

Gereserveerd

 
 

 

2.26

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 256,00

 

 

2.27

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een uitweg bij een woning (particulier)

€ 614,00

b.

voor een uitweg bij een bedrijf

€ 614,00

 

 

2.28

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 765,00

 

 

Paragraaf 2.8

Overige activiteiten

 

2.29

Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 
 

Gereserveerd

 
 

 

2.30

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:17 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 235,00

 

 

2.31

Omgevingsplanactiviteit: reclame

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 4:21 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 303,00

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

€ 303,00

 

 

2.32

Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken of objecten plaatsen op de weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,:

€ 85,00

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 85,00

 

 

2.33

Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 
 

Gereserveerd

 
 

 

2.34

Andere activiteiten

 

a.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit een binnenpanse omgevingsplanactiviteit betreft, bedraagt het tarief:

€ 1.223,00

b.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft, bedraagt het tarief:

€ 1.223,00

 

 

paragraaf 2.9

Maatwerkvoorschriften

 

2.35

Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 
 

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 
 

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 
 

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 
 

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 
 

per maatwerkvoorschrift:

€ 4.673,00

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 4.673,00

 

 

2.36

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 

a.

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 4.673,00

b.

2-4 milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit:

€ 3.217,00

c.

5 en meer milieubelastende activiteiten: per milieubelastende activiteit:

€ 2.804,00

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 4.673,00

 

 

2.37

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 4.673,00

 

 

Paragraaf 2.10

Gelijkwaardigheid

 

2.38

Gelijkwaardige maatregel

 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief , per uur:

€ 101,00

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur:

€ 101,00

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 101,00

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief, per uur:

€ 101,00

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

Paragraaf 2.11

Overige tarieven

 

2.39

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 
 

Gereserveerd

 
 

 

2.40

Wijzigen omgevingsvergunning

 

1.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft, uitgezonderd het gestelde in lid 2.40 lid 2.

 

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 133,00

 

 

2.41

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 133,00

 

 

2.42

Intrekken omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.57 van toepassing is:

€ 133,00

 

 

2.43

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.5 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 181,00

 

 

2.44

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 

 

2.45

Wijzigen van het omgevingsplan

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 4.097,00

 

 

2.46

Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 200,00

 

 

Paragraaf 2.12

Modaliteiten

 

2.47

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10%

 

met een maximum van:

€ 1.048,00

 

 

2.48

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit in de agrarische sector:

€ 4.673,00

b.

als sprake is van een milieubelastende activiteit in de niet-agrarische sector:

€ 4.673,00

c.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 4.673,00

d.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c.:

€ 4.673,00

 

 

2.49

Beoordeling onderzoeksrapporten

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport / onderzoeks-rapport inzake de gesteldheid van de bodem als bedoeld in de bouwverordening

€ 530,00

b.

voor de beoordeling van een historisch bodemrapport

€ 133,00

c.

voor de beoordeling van een verkennend archeologisch (bodem)rapport

€ 530,00

d.

voor de beoordeling van een archeologisch rapport veldonderzoek

€ 795,00

e.

voor de beoordeling van een programma van eisen voor archeologisch veldonderzoek

€ 397,00

f.

voor de beoordeling van een vrijstelling van het indienen van een bodemonderzoek op basis van reeds beschikbare gegevens

€ 199,00

g.

voor de beoordeling van een aangeleverd Plan van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek

€ 397,00

h.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport

€ 530,00

i.

voor de beoordeling van een rapport luchtkwaliteit

€ 530,00

j.

voor de beoordeling van een rapport geur

€ 397,00

k.

voor de beoordeling van een rapport externe veiligheid

€ 1.850,00

l.

voor de beoordeling van een rapport flora en fauna

€ 133,00

m.

voor de beoordeling van een milieu effect rapport

€ 1.586,00

n.

voor de beoordeling van een agrarisch rapport

€ 893,00

o.

voor de beoordeling van een niet in dit hoofdstuk specifiek genoemd rapport / extra toetsing

€ 263,00

p.

voor de beoordeling van de volkshuisvestelijke aspecten van een plan

€ 199,00

q.

voor het in behandeling nemen van een verzoek om een ontheffing hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder

€ 199,00

r.

voor de beoordeling van een distributie planologisch onderzoek

€ 2.115,00

2.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek voor een ontheffing hogere grenswaarden in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl).

 

a.

indien het betreft een ontheffing voor 1-10 woningen

€ 1.039,00

b,

indien het betreft een ontheffing voor 11-20 woningen

€ 1.039,00

c.

indien het betreft een ontheffing voor 21 en meer woningen

€ 1.946,00

3.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor de beoordeling van een distributie planologisch onderzoek:

 
 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

Als een begroting als bedoeld in dit lid, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

4.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief:

 

a.

voor de beoordeling van een waterhuishoudingsplan

€ 263,00

b.

voor de beoordeling van een cultuurhistorisch onderzoek

€ 263,00

c.

voor de beoordeling van een rapport niet gesprongen explosieven

€ 530,00

d.

voor de beoordeling van een verkeersonderzoek

€ 263,00

e.

voor de beoordeling van een plan voor landschappelijke inpassing

€ 133,00

f.

voor de beoordeling van een onderzoek naar milieucirkel(s)

€ 530,00

g.

voor de beoordeling van een planschaderisico-analyse

€ 133,00

h.

voor de beoordeling van een aeriusberekening

€ 397,00

i.

voor de beoordeling van een beeldkwaliteitsplan (welstandscriteria)

€ 263,00

j.

voor de beoordeling van een niet in dit hoofdstuk specifiek genoemd rapport / extra toetsing

€ 263,00

 

 

2.50

Advies

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie uitgezonderd het Gelders Genootschap, advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 
 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

Als een begroting als bedoeld in dit lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.

Voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de Adviescommissie Fysieke Leefomgeving gemeente Zaltbommel 2022 dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet :

 
 

het tarief zoals vastgesteld volgens de in deze tarieventabel als bijlage opgenomen tariefregeling van het Gelders Genootschap

 

3.

voor een advies van de gemeenteraad

€ 400,00

 

 

2.51

Instemming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

Paragraaf 2.13

Vermindering

 

2.52

Vermindering

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, onderdelen a., c. en d. en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a., c. en d. en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100%

 

van de voor het vooroverleg geheven leges.

 

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 

a.

voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het vooroverleg betrekking had;

 

b.

in overeenstemming met de uitkomsten van het vooroverleg; en

 

c.

binnen 12 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving

 

3.

Bij de toepassing van het eerste lid blijft voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd:

nihil

 

 

2.53

Vermindering bij meervoudige aanvraag

 
 

Gereserveerd

 
 

 

Paragraaf 2.14

Teruggaaf

 

2.54

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt de geheven leges van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges tot een te betalen bedrag van:

€ 133,00

 

 

2.55

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 

 

2.56

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c.

Indien binnen dertien weken na het verzoek tot intrekking een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor hetzelfde bouwplan, worden deze leges met de behandeling van de nieuwe aanvraag verrekend.

 
 

 

2.57

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevings-vergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidings-procedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag :

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag :

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag :

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 

 

2.58

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevings-vergunning voor bouw-, aanleg-, sloop- of milieubelastende activiteiten

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 

 

2.59

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevings-vergunning voor bouw-, aanleg-, sloop- of milieubelastende activiteiten

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevings-vergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 

 

2.60

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 
 

 

2.61

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag wordt niet teruggegeven als het bedrag minder is dan:

€ 95,00

 

 

 

Hoofdstuk 3

DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

 

Paragraaf 3.1

Horeca

 

3.1

Exploitatie openbare inrichting

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

Een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 396,00

b.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het sluitingsuur ten behoeve van de houder van een horecabedrijf, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 99,50

c.

Indien een terras onderdeel uitmaakt van de exploitatievergunning van het horecabedrijf als bedoeld in onderdeel b, dan wordt het tarief, onafhankelijk van de grootte van het terras, verhoogd met

€ 133,00

 

 

3.2

Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 620,00

b.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet, indien sprake is van de overname van een bestaand horecabedrijf of slijtersbedrijf zonder verandering van de inrichting

€ 264,00

c.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 356,00

d.

een melding als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet

€ 133,00

e.

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 56,50

 

 

paragraaf 3.2

Seksbedrijven

 

3.3

Vergunning seksbedrijf

 
 

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan een wijziging bedoeld in artikel 3.4:

 

a.

voor een seksinrichting

€ 1.070,00

b.

voor een escortbedrijf

€ 755,00

 

 

3.4

Wijzigen vergunning seksbedrijf

 
 

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

a.

voor een seksinrichting

€ 188,00

b.

voor een escortbedrijf

€ 188,00

 

 

Paragraaf 3.3

Winkeltijdenwet

 

3.5

Ontheffing winkeltijden

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet of een besluit als bedoeld in de Winkeltijdenverordening

€ 133,00

 

 

Paragraaf 3.4

Organiseren evenement of markt

 

3.6

Organiseren evenement

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementen-vergunning), indien het betreft:

 

a.

een niet-belastend evenement met een gering risico

€ 113,00

b.

een belastend evenement met een gemiddeld risico

€ 722,00

c.

een belastend evenement met een verhoogd risico

€ 906,00

d.

een herdenkingsplechtigheid

€ 122,00

 

 

3.7

Organiseren markt

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning

 

a.

voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 184,00

b.

tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een markt als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 170,00

 

 

Paragraaf 3.5

Standplaatsen

 

3.8

Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 
 

tot het verkrijgen van een vergunning om in de gemeente standplaats te mogen innemen, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening geldig voor:

 

a.

een dag of dagdeel

€ 99,50

b.

een maand tot en met een jaar

€ 213,00

c.

vijf jaar

€ 666,00

d.

tot het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een stand- plaats op de dinsdag- en/of zaterdagmarkt te Zaltbommel als bedoeld in de Marktverordening

€ 56,00

 

 

3.9

Overige administratieve dienstverlening markt

 

a.

tot inschrijving op de wachtlijst tot het verkrijgen van een standplaats-vergunning als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 32,50

b.

tot inschrijving op de wachtlijst tot het verkrijgen van een standplaats op de dinsdag- en/of zaterdagmarkt te Zaltbommel als bedoeld in de Marktverordening

€ 32,50

 

 

3.10

Losse standplaatsen

 
 

Gereserveerd

 
 

 

Paragraaf 3.6

Huisvestingswet 2014 [en Wet goed verhuurderschap]

 

3.11

Vergunning [of ontheffing] onttrekken woonruimte

 
 

Gereserveerd

 
 

 

3.12

Vergunning [of ontheffing] samenvoegen woonruimte

 
 

Gereserveerd

 
 

 

3.13

Vergunning [of ontheffing] omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

 
 

Gereserveerd

 
 

 

3.14

Vergunning [of ontheffing] verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

 
 

Gereserveerd

 
 

 

3.15

Splitsingsvergunning [of -ontheffing]

 
 

Gereserveerd

 
 

 

3.16

Vergunning of ontheffing toeristische verhuur

 
 

Gereserveerd

 
 

 

3.17

Verhuurvergunning opkoopbescherming

 
 

Gereserveerd

 
 

 

3.18

Verhuurvergunning woon- of verblijfsruimte

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet goed verhuurderschap en artikel 2.80A van de Algemene plaatselijke verordening

 

a.

tot het verkrijgen van een verhuurdersvergunning voor een huisvestings-voorziening als bedoeld in artikel 2:80A van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 464,00

b.

tot het verkrijgen van een wijziging van het aanhangsel behorende bij een verhuurdersvergunning voor een huisvestingsvoorziening, als bedoeld in artikel 2:84 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 185,00

 

 

Paragraaf 3.7

In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 

3.19

Niet benoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 132,00

Behoort bij raadsbesluit van 14 december 2023,

de griffier,

H.R.E. (Helene) Hofland

Bijlage 1 behorende bij de Tarieventabel van de Legesverordening 2024 van de gemeente Zaltbommel

 • A.

  Advisering omgevingskwaliteit van bouw- en verbouwplannen

  Tarief op basis van een promillage van de bouwsom:

  (bedragen bouwsom zijn inclusief btw)

  • 1a.

   van € 0 tot en met € 500.000

   1,9 0/00 per aanvraag, met een minimum van € 100,-

   Per aanvraag, maximaal 3 behandelingen

   plus over het gedeelte van de bouwsom van € 500.001 tot en met € 1.000.000

   1,2 0/00 per aanvraag

   Per aanvraag, maximaal 3 behandelingen

   plus over het gedeelte van de bouwsom van € 1.000.001 tot en met € 2.500.000

   0,8 0/00 per aanvraag, maximaal

   Per aanvraag, maximaal 3 behandelingen

   plus over het gedeelte van de bouwsom van € 2.500.001 tot en met € 5.000.000

   0,5 0/00 per aanvraag, maximaal

   Per aanvraag, maximaal 3 behandelingen

   plus over het gedeelte van de bouwsom van € 5.000.001 en meer

   0,25 0/00 per aanvraag, maximaal

   Per aanvraag, maximaal 3 behandelingen

  • 1b.

   indien het woningbouw betreft wordt per aanvraag bezien hoeveel grondgebonden woningen er per locatie worden uitgevoerd en deze worden per type in rekening gebracht. De volgende regeling per type is daarbij van toepassing:

   • complexen van 1 tot en met 5 gelijke woningen

   tarief volgens 1a.

   • complexen van 6 tot en met 10 gelijke woningen

   tarief over de bouwsom van 5 woningen

   • complexen van 11 tot en met 20 gelijke woningen

   tarief over de bouwsom van 6 woningen

   • complexen van 21 tot en met 30 gelijke woningen

   tarief over de bouwsom van 8 woningen

   • complexen van 31 tot en met 40 gelijke woningen

   tarief over de bouwsom van 10 woningen

   • complexen van 41 tot en met 50 gelijke woningen

   tarief over de bouwsom van 12 woningen

   en zo vervolgens,

   (Etage- en galerijwoningen e.d. worden als één bouwblok beschouwd. Het tarief wordt dan berekend over de totale bouwsom van het bouwblok)

  • 2.

   integrale advisering

   welstand + 1 extra discipline:

   -> 1,8 x regulier tarief

   welstand + meerdere extra disciplines:

   -> 2,2 x regulier tarief

  • 3.

   illegale bouwwerken:

   -> 1,5 x regulier tarief

  • 4.

   reclameobjecten:

   -> € 100,- (excl.BTW)

 • B.

  Vooroverleggen

  Voor alle vormen van vooroverleg wordt € 100,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Voor dit bedrag kan een initiatiefnemer maximaal drie keer een vooroverleg aanvragen. Volgt er na het laatste vooroverleg een definitieve vergunningaanvraag, dan wordt het bedrag van € 100,- verrekend bij de definitieve aanvraag met een minimaal factuurbedrag van € 0,-. Het gaat om de volgende varianten:

  1. Omgevingstafel, intake, of advies RO

  ->

  € 100,- per 3 behandelingen

  2. Vooroverleg of conceptplan

  ->

  € 100,- per 3 behandelingen

  3. Geschreven adviezen vooroverleg naar aanleiding van een commissievergadering of een mandaatbehandeling

  ->

  €100,- per 3 behandelingen

  Zijn er meer dan drie vooroverleggen nodig, dan wordt vanaf het vierde overleg per extra overleg € 100,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet verrekend bij de definitieve aanvraag.

 • C.

  Overige adviezen

  De uurtarieven voor aanvullende advisering en specifieke projecten worden jaarlijks geïndexeerd conform de indexberekeningen van het CBS. De hoogte van deze tarieven varieert en is afhankelijk van het soort project/advies

Bijlage 2 behorende bij de Tarieventabel van de Legesverordening 2024 van de gemeente Zaltbommel

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

Vastgesteld in ROEB-overleg d.d. 5 september 2023.

 

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

2024

excl. BTW

(euro)

2024

incl. 21% BTW

(euro)

eenheid

(bruto)

 
 

 
 
 

1.

Woningen

 
 
 
 

1.1

Rijtjeswoningen

255,00

308,55

per m3

 

1.2

Halfvrijstaande woningen

308,00

372,68

per m3

 

1.3

Vrijstaande woningen / appartementen

343,00

415,03

per m3

 

1.4

Bungalows

367,00

444,07

per m3

 

1.5

Woonwagens (nieuw en verplaatst)

231,00

279,51

per m3

 

1.6

(Tijdelijke) woonunit

231,00

279,51

per m3

 

1.7

Recreatiewoning

231,00

279,51

per m3

 
 

 
 
 

2.

Woninguitbreidingen en verbouwingen

 
 
 
 

2.1

Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

349,00

422,29

per m3

 

2.2

Uitbreiding bergruimte / garage

154,00

186,34

per m3

 

2.3

Kelder

320,00

387,20

per m3

 

2.4

Serre

692,00

837,32

per m2

 

2.5

Verandering woonruimte (inpandig)

160,00

193,60

per m3

 

2.6

Dakkapel

1.325,00

1.603,25

per ml

 

2.7

Gevelwijziging

716,00

866,36

per m2

 

2.8

Nieuw dak

142,00

171,82

per m2

 
 

 
 
 

3.

Bijgebouwen

 
 
 
 

3.1

Berging/garage met plat dak

160,00

193,60

per m3

 

3.2

Berging/garage met kapconstructie

148,00

179,08

per m3

 

3.3

Carport / Overkapping

190,00

229,90

per m2

 

3.4

Tuinhuisje (prefab)

178,00

215,38

per m2

 

3.5

Zwembad

237,00

286,77

per m3

 
 

 
 
 

4.

Tuin en straatmeubilair

 
 
 
 

4.1

Houten schutting/pergola

83,00

100,43

per ml

 

4.2

Gemetselde tuinmuur

148,00

179,08

per ml

 

4.3

Schotelantenne

1.195,00

1.445,95

per st.

 

4.4

Hout + metselwerk tuinmuur

113,00

136,73

per ml

 

4.5

Gaashekwerk

60,00

72,60

per ml

 
 

 
 
 

5.

Bedrijfshallen

 
 
 
 
 • -

  Gemetselde wandconstructie:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 
 
 
 

5.1

Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

119,00

143,99

per m3

 

5.2

Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

71,00

85,91

per m3

 

5.3

Tussenvloer in de hal extra

160,00

193,60

per m2

 

5.4

Bedrijfskantoor in de hal

243,00

294,03

per m3

 
 

 
 
 
 
 • -

  Systeembouw:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 
 
 
 

5.5

Hal hoogte tot en met 6m

71,00

85,91

per m3

 

5.6

Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

60,00

72,60

per m3

 

5.7

Hal hoger dan 9 m, opp. kleiner dan 5.000 m2

54,00

65,34

per m3

 

5.8

Hal hoger dan 9 m, opp. tussen 5.000 en 10.000 m2

54,00

65,34

per m3

 

5.9

Hal hoger dan 9 m, opp. tussen 10.000 en 20.000 m2

48,00

58,08

per m3

 

5.10

Hal hoger dan 9 m, opp. groter dan 20.000 m2

48,00

58,08

per m3

 

5.11

Tussenvloer in de hal extra

101,00

122,21

per m2

 

5.12

Kantoorvloer in de hal extra

154,00

186,34

per m2

5.13

Open loods

154,00

186,34

per m2

5.14

Semi-permanente unit

243,00

294,03

per m3

 

5.15

Romneyloods

34,00

41,14

per m3

 
 

 
 
 

6.

Overige gebouwen

 
 
 
 

6.1

Kantoor

343,00

415,03

per m3

 

6.2

Showroom

202,00

244,42

per m3

 

6.3

Winkel

343,00

415,03

per m3

 

6.4

Bouwmarkt

154,00

186,34

per m3

 

6.5

Horeca

314,00

379,94

per m3

 

6.6

Sporthal

308,00

372,68

per m3

 

6.7

Kleedgebouwen

284,00

343,64

per m3

 

6.8

Scholen / kinderdagverblijven

273,00

330,33

per m3

 

6.9

Noodscholen

225,00

272,25

per m3

 

6.10

Zorgfunctie (kleinschalig)

409,00

494,89

per m3

 

6.11

Interne wijzigingen overige gebouwen

119,00

143,99

per m3

 

6.12

Gevelwijzigingen overige gebouwen

722,00

873,62

per m2

 
 

 
 
 

7.

Tuinbouwkas

 
 
 
 

7.1

Verwarmde kas

54,00

65,34

per m2

 

7.2

Onverwarmde tas

36,00

43,56

per m2

 
 

 
 
 

8.

Varkensstal

 
 
 
 

8.1

Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

474,00

573,54

per m2

 

8.2

Stal voor vleesvarkens (traditioneel metselwerk)

438,00

529,98

per m2

 

8.3

Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

308,00

372,68

per m2

 
 

*Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 
 

 
 
 

9.

Koeienstal

 
 
 
 

9.1

Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

426,00

515,46

per m2

 

9.2

Grupstal (traditioneel metselwerk)

343,00

415,03

per m2

 

9.3

Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

367,00

444,07

per m2

 
 

*Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

9.4

Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank

728,00

880,88

per m2

 
 

 
 
 

10.

Kippenstal

 
 
 
 

10.1

Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

355,00

429,55

per m2

 

10.2

Legkippen (traditioneel metselwerk)

379,00

458,59

per m2

 
 

*Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

10.3

Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

113,00

136,73

per m2

 
 

 
 
 

11.

Paardenstal

 
 
 
 

11.1

Paardenstal (traditioneel metselwerk)

716,00

866,36

per m2

 

11.2

Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

349,00

422,29

per m2

 
 

*Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

12.

Overige agrarische bedrijfsgebouwen

12.1

Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

255,00

308,55

per m2

12.2

Opslagloods (houten gevels)

137,00

165,77

per m2

12.3

Opslagloods (beton gevels)

137,00

165,77

per m2

12.4

Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

113,00

136,73

per m2

12.5

Prefab veldschuur open (stalen gevels)

66,00

79,86

per m2

12.6

Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

391,00

473,11

per m2

12.7

Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

704,00

851,84

per m2

12.8

Nertsen

172,00

208,12

per m1

13.

Mestsilo / kelder

13.1

Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

47,00

56,87

per m3

13.2

Mestkelder (losse kelder)

160,00

193,60

per m2

13.3

Sleufsilo

290,00

350,90

per m1

14.

(Parkeer)kelder

14.1

Gedeeltelijk boven- of ondergronds

207,00

250,47

per m3

14.2

Geheel ondergronds

278,00

336,38

per m3

14.3

Geheel bovengronds

131,00

158,51

per m3

14.4

(Parkeer)kelder onder gebouw

137,00

165,77

per m3

Bijlage 3 behorende bij de legesverordening 2024 van de gemeente Zaltbommel

Betreft: definitie kleine buitenplanse afwijking zoals bedoeld in artikel 2.6, lid 5 van de tarieventabel.

Waar in deze bijlage wordt verwezen naar wet- of regelgeving dan wordt verwezen naar de wet- en regelgeving zoals deze luidde voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Onder een kleine buitenplanse afwijking wordt verstaan:

 • 1.

  een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan met een oppervlakte van niet meer dan 150 m2, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, niet hoger dan 5 m, tenzij sprake is van een kas of bedrijfsgebouw van lichte constructie ten dienste van een agrarisch bedrijf,

 • 2.

  een gebouw ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • a.

   niet hoger dan 5 m, en

  • b.

   de oppervlakte niet meer dan 50 m²;

 • 3.

  een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • a.

   niet hoger dan 10 m, en

  • b.

   de oppervlakte niet meer dan 50 m²;

  • c.

   de aanleg van zonnepanelen voor eigen gebruik bij een woning met een oppervlakte niet meer dan 100 m2;

 • 4.

  een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw;

 • 5.

  een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 m;

 • 6.

  een installatie bij een glastuinbouwbedrijf voor warmtekrachtkoppeling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder w, van de Elektriciteitswet 1998;

 • 7.

  een installatie bij een agrarisch bedrijf waarmee duurzame energie wordt geproduceerd door het bewerken van uitwerpselen van dieren tot krachtens artikel 5, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet aangewezen eindproducten van een krachtens dat artikellid omschreven bewerkingsprocedé dat ziet op het vergisten van ten minste 50 gewichtsprocenten uitwerpselen van dieren met in de omschrijving van dat procedé genoemde nevenbestanddelen;

 • 8.

  het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied;

 • 9.

  het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen;

 • 10.

  het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • a.

   de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens de Woningwet aan een bestaande woning gestelde eisen;

  • b.

   de bewoning niet in strijd is met de bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij gestelde regels of de Reconstructiewet concentratiegebieden,

  • c.

   de bewoner op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had en deze sedertdien onafgebroken bewoont, en

  • d.

   de bewoner op 31 oktober 2003 meerderjarig was;

 • 11.

  ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10, voor een termijn van ten hoogste tien jaar.

Bij de toepassing van de bovenstaande blijft het aantal woningen gelijk. Deze eis is niet van toepassing op de gevallen, bedoeld in:

 • a.

  onderdeel 1, voor zover het betreft huisvesting in verband met mantelzorg,

 • b.

  onderdelen 9 en 11. 6.

Onderdelen 9 en 11 zijn niet van toepassing op een activiteit als bedoeld in onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage