Mandaatbesluit snelservice vergunningverlening

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit snelservice vergunningverlening

De teamleider Publiek en de teamleider Vergunningen, Handhaving en Juridische zaken van de BEL Combinatie, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft,

gelet op de gelijkluidende Algemene Mandaatregelingen van resp. de colleges en burgemeesters van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren tot verlening, in het kader van de BEL-samenwerking, van volmacht en mandaat van uitvoeringsbevoegdheden en ondertekeningsbevoegdheden welke deze bestuursorganen toekomen aan de algemeen directeur van de BEL Combinatie;

gelet op het besluit tot ondermandatering van de directeur van de BEL Combinatie tot verlening van ondermandaat aan de teamleiders werkzaam bij de BEL Combinatie van bovengenoemde uitvoerings- en ondertekeningsbevoegdheden;

overwegende dat het ten behoeve van Snelservice Vergunningverlening noodzakelijk is dat de bevoegdheden, zoals vermeld op de bij dit besluit behorende bijlage, door de bij de BEL Combinatie werkzame medewerkers in de functie van medewerker Klant Contact Centrum worden uitgeoefend;

verleent - onder gelijktijdige intrekking van het Mandaatbesluit snelservice vergunningverlening van 3 november 2022 - ten aanzien van de in de bijlage genoemde bevoegdheden en met inachtneming van daarin en in de gemeentelijke mandaatregelingen gegeven beperkingen en aanwijzingen, ondermandaat aan de medewerkers Klant Contact Centrum, een en ander zoals vermeld op de bij dit besluit behorende mandatenlijst Snelservice Vergunningverlening.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Ondertekening

Eemnes, 18 december 2023

J. van Oostende

Teamleider Publiek

BEL Combinatie

J. van Oostende

Teamleider Vergunningen, Handhaving en Juridische Zaken

BEL Combinatie

Mandatenlijst Snelservice Vergunningverlening:

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden

Parkeerontheffing Laren blauwe zone

Parkeerverordening Laren 2007, artikel 3

B&W

Medewerker KCC

Zowel verlening, weigering, verzoek tot intrekking

Parkeerontheffing groot voertuig Eemnes

Artikel 3.51 Verordening fysieke leefomgeving

B&W

Medewerker KCC

Verkeersbesluit:

opheffen en aanwijzen vrachtautoparkeerplaatsen - bedrijventerrein Zuidbuurt.

Beleidsregel:

Toewijzing en gebruik van vrachtautoparkeerplaatsen op het bedrijventerrein Zuidbuurt te Eemnes 2021

Zowel verlening, weigering, verzoek tot intrekking

Verkeersontheffing Eemnes

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, artikel 87

B&W

Medewerker KCC

Beleidsregel voor het verlenen van ontheffingen voor de polderwegen in de Zuidpolder van Eemnes

Zowel verlening, weigering, verzoek tot intrekking

Driehoeksborden en spandoeken

Artikel 3.36 Verordening fysieke leefomgeving

B&W

Medewerker KCC

Zowel verlening, weigering, verzoek tot intrekking

Collecteren

Artikel 5.13 Algemene plaatselijke verordening

B&W

Medewerker KCC

Zowel verlening, weigering, verzoek tot intrekking

Ingebruikname gemeentegrond

Artikel 3.36 Verordening fysieke leefomgeving

B&W

Medewerker KCC

Zowel verlening, weigering, verzoek tot intrekking

Melding klein evenement

Artikel 2.24, lid 3 en artikel 2.25, lid 3 Algemene plaatselijke verordening

Burgemeester

Medewerker KCC

Bevestiging

Melding incidentele festiviteit

Artikel 3.26 Verordening fysieke leefomgeving

B&W

Medewerker KCC

Bevestiging