Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2024

De raad van de gemeente Velsen,

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..

Gelet op artikel 229 eerste lid aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet

Besluit

Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2024

artikel 1 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaatsen.

artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

artikel 4 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

artikel 5 Wijze van heffing

  • 1. De onderhoudsrechten, bedoeld in artikel 8.2 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

  • 2. Andere rechten als die bedoeld in artikel 8.2 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

  • 1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in artikel 8.2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak.

  • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in artikel 8.2 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden blijven.

artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

  • 1. Andere rechten dan die bedoeld in artikel 8.2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

  • 2. Restitutie van de kosten voor het verlenen van een uitsluitend recht op een graf of een huurgraf als bedoeld in artikelen 5 en 6 van de tarieventabel, vindt niet plaats bij tussentijds vervallen van het recht op een graf of een huurgraf.

artikel 8 Termijnen van betaling

  • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald uiterlijk één maand na dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

  • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

artikel 10 Overgangsrecht

De "Verordening lijkbezorgingsrechten 2023” vastgesteld bij raadsbesluit van 24 november 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

artikel 11 Inwerkingtreding

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening lijkbezorgingsrechten 2024".

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier, De voorzitter,

R.B. Palstra F.C. Dales

TARIEVENTABEL LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2024

Rechten zoals in deze tarieventabel opgenomen worden voor de gehele af te sluiten graftermijn vooruit betaald.

HOOFDSTUK RECHTEN VOOR LIJKBEZORGING

Artikel 1 Begraven

Voor het begraven van een stoffelijk overschot wordt geheven:

1.1

Van een persoon van 7 jaar of ouder

€ 663,00

1.2

Van een kind tot 7 jaar, begraven in een kindergraf

€ 331,00

1.3

Voor het begraven van levenloos geboren of kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in één kist worden begraven, wordt het begrafenisrecht één maal geheven Er wordt geen recht geheven voor het begraven van stoffelijke resten van kinderen, die levenloos geboren of kort na de geboorte overleden, in één kist met hun overleden moeder worden begraven

1.4

Voor het bijzetten van een asbus op of in een graf, urnengraf of columbarium

€ 136,00

1.5

Voor het verstrooien van as op het strooiveld

€ 136,00

Artikel 2 Gebouwen en muziekinstallatie

2.1

In het tarief genoemd in artikel 1, is tevens inbegrepen het gebruik van een aula gedurende een uur. Indien de aula langer wordt gebruikt dan een uur, worden de in artikel 1 genoemde rechten per extra half uur of een gedeelte daarvan voor het gebruik van de aula verhoogd met

Met aula worden alle ruimtes op de verschillende begraafplaatsen bedoeld, zoals de Dudokaula en de buitenaula op Duinhof en de kleine aula op De Biezen.

€ 136,00

2.2

Voor het doen bespelen van het orgel zonder organist wordt geheven

€ 63,00

2.3

Voor het gebruik van een aula zonder begrafenis, bijzetting of verstrooiïng wordt per half uur of een gedeelte daarvan gerekend

€ 189,00

Artikel 3 Verhoogd tarief

3.1

Indien het begraven, het bijzetten of verstrooien in het weekeinde of op nationale feestdagen geschiedt, worden alle in artikelen 1 en 2 genoemde rechten verhoogd met 75%.

HOOFDSTUKRECHTEN VOOR GRAFRECHTEN

Artikel 4 Rechten geheven voor Inschrijving en overschrijving

4.1

Voor iedere inschrijving, overschrijving of wijzigingen van grafrechten, begrafenis, bijzetting of verstrooien, wordt geheven

€ 81,00

Artikel 5 Huurgraven Duinhof en De Westerbegraafplaats,(inclusief urnengraven en

urnennissen)

5.1

Voor het verlenen of het verlengen van een uitsluitend recht op een huurgraf wordt geheven voor:

20 jaar

10 jaar

5 jaar (alleen verlengen)

€ 1416,00

€ 708,00

€ 356,00

5.2

Voor het verlenen of verlengen van een uitsluitend recht op een nis in het columbarium of een urnengraf op Duinhof wordt geheven voor:

20 jaar

10 jaar

5 jaar

€ 643,00

€ 323,00

€ 162,00

5.3

Vervallen

5.4

Vervallen

5.5

Voor het verlenen of verlengen van een uitsluitend recht op een kindergraf wordt geheven voor:

20 jaar

10 jaar

5 jaar (alleen verlengen)

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een foetusgraf (tot 24 weken), wordt geheven voor 20 jaar

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een foetusgraf (tot 24 weken), wordt geheven voor 10 jaar

€ 707,00

€ 354,00

€ 178,00

€ 270,00

€ 136,00

 

Voor het reserveren van een uitsluitend recht op een huurgraf op alle begraafplaatsen, incl. inschrijfkosten wordt voor 5 jaar geheven:

€ 380,00

5.7

Voor het verlenen of verlengen van een uitsluitend recht op een huurgraf op het veld I-R en I-W op Duinhof wordt geheven voor:

20 jaar

10 jaar

5 jaar (alleen verlengen)

Voor het verlenen van een uitsluitend recht van 40 jaar voor maximaal 2 personen op een bosgraf op Duinhof, incl. onderhoud, wordt bij eerste uitgifte geheven

€ 2102,00

€ 1052,00

€ 527,00

€ 5533,00

5.8

Vervallen

5.9

Vervallen

5.10

Voor het verlenen of verlengen van een uitsluitend recht op een islamitisch keldergraf wordt geheven voor de periode van:

20 jaar

10 jaar (alleen verlengen)

c. 5 jaar (alleen verlengen)

€ 2657,00

€ 1329,00

€ 665,00

5.11

Vervallen

5.12

Voor het verlenen of verlengen van een uitsluitend recht op een islamitisch zandgraf wordt gegeven voor de periode van

20 jaar

€ 1416,00

Artikel 6 Huurgraven De Biezen

6.1

Voor het verlenen of verlengen van een uitsluitend recht op begraven wordt geheven voor:

20 jaar

10 jaar

5 jaar (alleen verlengen)

€ 2102,00

€ 1052,00

€ 527,00

6.2

Voor het verlenen of verlengen van een uitsluitend recht op een kindergraf wordt geheven voor:

20 jaar

10 jaar

5 jaar (alleen verlengen)

€ 707,00

€ 354,00

€ 178,00

6.3

Vervallen

6.4

Vervallen

6.5

Vervallen

6.6

Voor het verlenen of het verlengen van een uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven voor:

a. .20 jaar

b 10 jaar

c. 5 jaar

€ 643,00

€ 323,00

€ 162,00

Voor alle begraafplaatsen geldt dat bij een bijzetting van een overledene in een graf met uitsluitend recht de wettelijke grafrust van 10 jaar gerespecteerd dient te worden.

Verlenging van het grafrecht wordt daarop aangepast met stappen van 5, 10 of 20 jaar.

HOOFDSTUKRECHTEN VOOR ONDERHOUD & GRAFBEDEKKING

Artikel 7 Vergunning grafbedekking

7.1

Voor de afgifte van een vergunning voor het hebben van een gedenkteken op een graf of een letterplaat voor de in 5.2 bedoelde nis wordt geheven

€ 81,00

Artikel 8 Verplicht onderhoud graven

8.1

Voor de rechten ten behoeve van het verplicht onderhoud op de begraafplaats door de gemeente wordt voor een graf met uitsluitend recht geheven:

20 jaar

10 jaar

5 jaar

€ 1.542,00

€ 773,00

€ 387,00

8.2

Voor een huurgraf waarvan de grafrusttermijn is gestart vóór 1 januari 1998 (belasting onderhoud huurgraf), wordt in afwijking van artikel 8.1 voor het verplicht onderhoud per kalenderjaar of gedeelte daarvan geheven:( € 43,00 algemeen + 32,00 gedenkteken)

€ 75,00

8.3

Vervallen

Vervallen

8.4

Voor de rechten ten behoeve van het verplicht onderhoud op de begraafplaats door de gemeente wordt voor een kindergraf, urnengraf of columbarium geheven:

20 jaar

10 jaar

5 jaar

€ 281,00

€ 141,00

€ 71,00

De onderhoudsrechten lopen gelijk aan de grafrechten. Bij verlengen is de duur van het onderhoud gelijk aan de duur van het uitsluitend recht.

Artikel 9 Algemene graven

9.1

Voor de huur van een algemeen graf, inclusief verplicht onderhoud op de begraafplaats, excl. begraafkosten, wordt door de gemeente voor de periode van 10 jaar geheven

€ 497,00

Artikel 10 Afnemen en herplaatsen van grafbedekkingen

10.1

Voor het afnemen en herplaatsen van grafbedekkingen van graven, urnengraven of urnennis door gemeente Velsen wordt per gedenksteen geheven:

€ 136,00

10.2

Voor het afnemen en herplaatsen van grafbedekkingen als gevolg van een opgraving op rechterlijk bevel worden geen rechten geheven

10.3

Vervallen

10.4

Voor het tijdelijk bedekken van het graf met groen wordt geheven:

€ 107,00

HOOFDSTUKRECHTEN VOOR RUIMING EN OPGRAVING

Artikel 11 Ruimen, opgraven en herbegraven.

11.1

Voor het op aanvraag van de rechthebbende dan wel een nabestaande, ruimen van een graf of het opgraven van een stoffelijk overschot ten behoeve van crematie of herbegraven wordt geheven per graf

a. voor het eerste stoffelijk overschot

a.1 voor elk volgende stoffelijk overschot

Voor het op aanvraag van de rechthebbende dan wel een nabestaande naar beneden brengen van de stoffelijke resten (het schudden van een graf) wordt geheven per graf

b voor het eerste stoffelijk overschot

b.1 voor elk volgende stoffelijk overschot

€ 761,00

€ 543,00

€ 511,00

€ 299,00

11.2

Voor het op aanvraag van de rechthebbende dan wel een nabestaande ruimen of opgraven van een asbus uit een huurgraf wordt geheven:

€ 136,00

11.3

Een herbegrafenis is gelijkgesteld aan een begrafenis.

De rechten worden geheven conform artikel 1

11.4

Voor het op rechterlijk bevel opgraven van een stoffelijk overschot en het herbegraven worden geen rechten geheven

11.5

Voor het op aanvraag van de rechthebbende dan wel een nabestaande, ruimen van een urnengraf of columbarium en/of ter beschikking stellen van één of meerdere asbussen uit een urnengraf of columbarium wordt geheven

€ 136,00

11.6

Voor het leveren van een kist wordt geheven:

€ 429,00