Verordening op de heffing en invordering van de marktgelden 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van de marktgelden 2024

De raad van de gemeente Velsen,

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet

Besluit

Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van de marktgelden 2024

artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

de markt:

de warenmarkt als bedoeld in de Marktverordening Velsen 2006;

het marktterrein:

de gehele openbare of voor het publiek toegankelijke oppervlakte grond, die bij of krachtens artikel van de Marktverordening Velsen 2006, is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

een standplaats:

de ruimte die voor de duur van de markt op het marktterrein is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

vaste standplaats:

de standplaats die op een markt voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan de vergunninghouder;

dagplaats:

de standplaats, die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

standwerken:

de activiteit waarbij een vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel, over het door hem te verkopen artikel een aansprekende uiteenzetting houdt en tenslotte tracht een aantal personen gelijktijdig tot aankoop van dat artikel te bewegen;

standwerkersplaats:

de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

(standplaatshouder of) vergunninghouder:

degene aan wie door het college van burgemeester en wethouders vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

een jaar en een kwartaal:

respectievelijk een kalenderjaar en een kalenderkwartaal;

een maand en een dag:

respectievelijk een kalendermaand en een kalenderdag.

Een gedeelte van een dag of van een vierkante meter wordt voor een gehele gerekend.

artikel 2 Belastbaar feit

Overeenkomstig de bepalingen van deze verordening worden rechten geheven onder de naam van marktgeld, voor het hebben van een standplaats betreffende het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen op de onderscheiden markten gedurende de voor die markten aangewezen marktdagen.

artikel 3 Tarief

Het marktgeld bedraagt voor een:

a

dagplaats als bedoeld in artikel 1, lid d, van de Marktverordening Velsen 2006, met een wagen, kraam, tent, stal, tafel of soortgelijke verkoopgelegenheid gedurende een dag

€ 18,00

b

vaste standplaats als bedoeld in artikel 1, lid c, van de Marktverordening Velsen 2006 met een wagen, kraam, tent, stal, tafel of soortgelijke verkoopgelegenheid, daargelaten of daarvan al dan niet gebruik wordt gemaakt per maand

€ 54,45

c

vaste standplaats als bedoeld in artikel 1, lid c, van de Marktverordening Velsen 2006 met een wagen, kraam, tent, stal, tafel of soortgelijke verkoopgelegenheid, daargelaten of daarvan al dan niet gebruik wordt gemaakt per kwartaal

€ 151,10

d

voor een marktplaats, als bedoeld in artikel 1, lid f, van de Marktverordening Velsen 2006 ingenomen door een zogenaamde standwerker, gedurende een dag

€ 12,85

artikel 4 Belastingplichtigen

Belastingplichtig is de standplaatshouder of vergunninghouder.

artikel 5 Wijze van betaling

 • 1. De voor een maand, kwartaal of een jaar verschuldigde marktgelden, worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het bedrag wordt vermeld.

 • 2. De overige verschuldigde marktgelden worden geheven door middel van doorlopend genummerde bonnen, vermeldende het bedrag.

artikel 6 Ontstaan belastingplicht

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald:

  • a.

   zodra een marktplaats is toegewezen dan wel op het moment dat de vergunning of de genummerde bon wordt afgegeven.

  • b.

   binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving , nota of andere schriftuur waarop het bedrag wordt vermeld voor een maand, kwartaal of jaar.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

artikel 7 Ontheffing

Ontheffing wordt verleend als:

 • a. de vergunning aan belastingplichtige voor een vaste plaats is ingetrokken.

 • b. de belastingplicht in de loop van het kalenderjaar eindigt ten gevolge van ziekte gedurende een aangesloten periode van tenminste een kalendermaand en belastingplichtige de ter beschikking gestelde plaats niet heeft kunnen innemen en gedurende die periode de standplaats niet door een ander is ingenomen, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • c. de belastingplicht in de loop van het kalenderjaar eindigt ten gevolge van ziekte gedurende een aangesloten periode van tenminste een kalendermaand en belastingplichtige de ter beschikking gestelde plaats niet heeft kunnen innemen en gedurende die periode de standplaats niet door een ander is ingenomen, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel kwartalen van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kwartalen overblijven.

artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgelden.

artikel 10 Overgangsrecht

De "Verordening marktgelden 2023", vastgesteld bij raadbesluit van 24 november 2022 wordt ingetrokken met ingang van de artikel 11 , tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van heffing is 1 januari 2024.

artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2024".

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier, De voorzitter,

R.B. Palstra F.C. Dales