Financieel Besluit Wmo 2024 gemeente Almere

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Financieel Besluit Wmo 2024 gemeente Almere

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere;

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; gelet op artikelen 1.2 lid 8, artikel 5.2.6 lid 2, 5.2.7 lid 6, 5.3.3 lid 2 en 6.2 lid 4 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Almere 2022;

besluit

vast te stellen het:

Financieel Besluit Wmo 2024 gemeente Almere

Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begrippen die in dit Financieel Besluit gehanteerd worden hebben, tenzij anders aangegeven, de betekenis zoals omschreven in de wet en de verordening Wmo van de gemeente Almere. De artikelen in dit Financieel Besluit zijn aanvullend op het landelijk vastgestelde Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Almere 2022.

Artikel 2. Zorg in natura tarieven

De gunningen voor zorg in natura overeenkomsten worden vastgesteld door het college. In deze gunningen zijn de tarieven per product opgenomen. Deze zorg in natura tarieven worden opgenomen in een Administratieprotocol Wmo dat ter beschikking is gesteld aan gecontracteerde aanbieders.

Artikel 3. Btw

De in dit Financieel besluit genoemde bedragen zijn, voor zover van toepassing, inclusief btw.

Artikel 4. Tarieven Zorg in natura 2024

De tarieven voor gecontracteerde ondersteuning bedragen in 2024:

Productnaam

Productcode

Eenheid

Tarief

Huishoudelijke hulp ZIN

01A04

Uur

€ 34,80

Huishoudelijke Ondersteuning

01S01

01S02

01S03

Stuk

€ 372,17

Ondersteuning en stabiliteit individuele begeleiding basis

02T21

02T22

02T23

02T24

Uur

€ 68,29

Ondersteuning en stabiliteit individuele begeleiding specialistisch

02T25

02T26

02T27

02T28

Uur

€ 68,34

Ontwikkeling en Ondersteuning Individuele begeleiding

02T31

02T32

02T33

02T34

Uur

€ 69,63

Ondersteuning en Stabiliteit Dagbesteding basis

07T21

07T22

07T23

07T24

Dagdeel

€ 37,87

Ondersteuning en Stabiliteit Dagbesteding specialistisch

07T25

07T26

07T27

07T28

Dagdeel

€ 47,91

Ontwikkeling en Ondersteuning Dagbesteding

07T31

07T32

07T33

07T34

Dagdeel

€ 38,64

All-in dagtarieven Wmo-vervoer 2024

Productnaam

Code iWmo

Eenheid

Tarief

Vervoer zonder rolstoel 

08A03

Etmaal

€ 15,59

Vervoer met rolstoel

08A04

Etmaal

€ 38,96

Tarieven kortdurend verblijf Wmo 2024

Productnaam

Code iWmo

Eenheid

Tarief

Formeel (extern) Kortdurend Verblijf (op indicatie) dagopvang 1-12 uur

AL546

Etmaal

€ 57,50 (exclusief BTW)

Formeel (extern) Kortdurend Verblijf (op indicatie) als logeervoorziening 12-24 uur

AL547

Etmaal

€ 115,- (exclusief BTW)

Artikel 5. Tarieven Persoonsgebonden budget voor een dienst

Het college betaalt het persoonsgebonden budget (pgb) voor een dienst aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt, na het toekenningsbericht en nadat het besluit op de aanvraag van de inwoner is genomen van het college, de formele of informele aanbieder met wie de inwoner een zorgovereenkomst is aangegaan.

 • 1.

  Een gedeelte van de verantwoording van het pgb vindt vooraf plaats via de zorgovereenkomst die de pgb-budgethouder met de formele of informele aanbieder afsluit. Deze wordt goedgekeurd door de SVB (arbeidsrechtelijk) en de gemeente (zorginhoudelijk).

 • 2.

  Iedere pgb-budgethouder dient alle documenten die betrekking hebben op het pgb en de aanschaf van de voorziening dan wel de inhuur van een formele of informele aanbieder, gedurende vijf jaar te bewaren en als daarom wordt gevraagd (een kopie van) de stukken aan de gemeente verstrekken.

 • 3.

  De gemeente kan de stukken opvragen bij een steekproefsgewijze controle op de kwaliteit en/of rechtmatigheid van het pgb of een controle naar aanleiding van signalen over onjuiste besteding van het pgb door de budgethouder en/of de formele of informele aanbieder.

Artikel 6 Tarieven persoonsgebonden budget 2024

De tarieven voor producten via een persoonsgebonden budget bedragen in 2024:

Maximale pgb-tarieven formele aanbieders 2024

Productnaam

Productcode

Eenheid

Tarief

PGB Formeel huishoudelijke ondersteuning

PG01F

Uur

€ 29,58

Individuele begeleiding ondersteuning en stabiliteit basis

PGIBB

Uur

€ 58,05

Individuele begeleiding ondersteuning en stabiliteit specialistisch

PGIBS

Uur

€ 58,09

Individuele begeleiding ontwikkeling en ondersteuning

PGBIB

Uur

€ 59,19

Traject 2 dagbesteding basis

PGDBB

Dagdeel

€ 32,19

Traject 2 dagbesteding specialistisch

PGDBS

Dagdeel

€ 40,72

Traject 3 dagbesteding

PGDDB

Dagdeel

€ 32,84

Vervoer zonder rolstoel

PG029

Etmaal

€ 15,59

Vervoer met rolstoel

PG030

Etmaal

€ 38,96

Maximale pgb-tarieven informele aanbieders 2024

De hoogte van het pgb-uurtarief voor individuele begeleiding en huishoudelijke ondersteuning door iemand uit het sociaal netwerk, een informele aanbieder, is gelijk aan de hoogte van het uurloon van de hoogste periodiek behorende bij FWG 30 van de voor de 2024 geldende cao VVT, vermeerdert met de vakantietoeslag en de tegenwaarde van de verlofuren. Er geldt één tarief voor alle leeftijden

Productnaam

Productcode

Eenheid

Tarief niet professionele ondersteuners

Informele ondersteuning Wmo

PI188

Uur

€ 23,86

Artikel 7. Tarieven Beschermd wonen

 • 1. Voor Beschermd Wonen) is geen tarief voor informele ondersteuning vastgesteld, omdat Beschermd Wonen geen verstrekking mogelijk is middels een persoonsgebonden budget informele ondersteuning.

 • 2. Voor Maatschappelijke Opvang of Vrouwenopvang is geen pgb-tarief vastgesteld, omdat hiervoor geen pgb als verstrekking vorm mogelijk is.

 • 3. Alle genoemde tarieven zijn maximum tarieven.

 • 4. Het in de beschikking vastgestelde persoonsgebonden budget en tarief geldt gedurende de looptijd van de beschikking.

 • 5. Indien het tarief van de door de bewoner gekozen zorgaanbieder hoger is dan het maximum vastgestelde tarief in het Financieel Besluit Wmo van de gemeente Almere, betaalt de bewoner het meerdere zelf.

 • 6. De maximum hoogte van de tarieven voor Beschermd wonen zijn als volgt vastgesteld:

  Tarieven Beschermd wonen 2024

  Productnaam

  Productcode

  Eenheid

  Tarief

  Beschut Wonen zonder dagbesteding

  15A02

  Etmaal

  € 114,59

  Beschut Wonen met dagbesteding

  15A03

  Etmaal

  € 149,20

  Beschermd Wonen midden

  15A04

  Etmaal

  € 175,94

  Beschermd Wonen midden

  Bw007

  Stuks

  € 64.219,69

  Ex-forensisch (midden)

  15A05

  Etmaal

  € 175,94

  Beschermd Wonen hoog

  15A06

  Etmaal

  € 241,29

  Beschermd Wonen hoog

  Bw008

  Stuks

  € 88.072,13

  Moeder- en kindtoeslag

  15A07

  Etmaal

  € 100,27

  Logeerbed (bij plaatsing cliënt)

  17001

  Etmaal

  € 202,77

  Logeerbed huisvesting (voor beschikbaarheid bed)

  15A01

  Etmaal

  € 38,53

  Gewoon Thuis

  10A61

  Etmaal

  € 115,04

  In het schema wordt met ‘stuks’ gedoeld op aantal plaatsen per jaar.

  Beschermd wonen pgb (inclusief wooncompensatie) 2024

  De cliënt mag het pgb Beschermd Wonen alleen inzetten voor wonen in een accommodatie met 24-uurstoezicht en -begeleiding. Het persoonsgebonden budget is niet bedoeld voor begeleid of thuis wonen. Met het budget kan de cliënt individuele begeleiding, groepsbegeleiding, huisvesting, dagbesteding en toezicht bekostigen die aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als de Zorg in natura aanbieders.

  Type ondersteuning

  Tarief per plaats per jaar

  Beschermd wonen midden

  € 57.956,07

  Beschermd wonen hoog

  € 79.482,08

Artikel 8. Woonvoorzieningen

 • a.

  Komen de totale kosten van de woonvoorzieningen boven de € 7.000,- dan geldt het primaat verhuizen en wordt in principe de woning niet aangepast. (Wmo verordening artikel 3.8.1 lid 1)

 • b.

  De vergoeding voor de kosten van tijdelijke huisvesting is gebaseerd op artikel 13, lid 1 van de Wet op de huurtoeslag (maximale huur in de sociale sector per 1-1-2024 is € € 1.026,71 per maand). (Wmo verordening artikel 3.8.2 lid 1)

 • c.

  Hoogte vergoeding bij woningsanering

  • De vergoeding voor woningsanering betreft uitsluitend kosten die noodzakelijk zijn voor vervanging van vloerbedekking en/of gordijnen in verband met cara of allergische aandoeningen.

  • Voor vloerbedekking en raambedekking gelden de volgende normbedragen per m2 inclusief bijkomende kosten als egaliseren, leggen, ophangen etc.

   • o

    Vinyl (PVC) vloerbedekking (rolstoelgeschikt) per strekkende meter van 4 meter breed: maximaal € 72,50 (Wmo verordening artikel 3.8.3 lid 4 en 3.8.4 lid 4).

   • o

    Gordijnen/lamellen per m2 raamoppervlak: maximaal € 22,00 (Wmo verordening artikel 3.8.3 lid 4).

  • Bij de berekening van het bedrag wordt rekening gehouden met afschrijftermijnen als genoemd in de Nadere regels artikel 7.1 Gehanteerde afschrijvingstermijnen.

Artikel 9 Vervoer

 • 1. Indien een persoonsgebonden budget voor aanschaf van een vervoersvoorziening wordt verstrekt, kan zo nodig ook een pgb voor onderhoud, service en verzekering worden toegekend.

 • 2. Het persoonsgebonden budget voor onderhoud, service en verzekering wordt jaarlijks betaald gedurende de technische levensduur van de vervoersvoorziening.

Artikel 10. Slotparagraaf

 • 1. Het Financieel Besluit Wmo 2024 gemeente Almere treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Dit Financieel Besluit wordt aangehaald als ‘Financieel Besluit Wmo 2024 gemeente Almere’

 • 3. Een bewoner houdt het recht op de verstrekte voorziening inclusief het daarbij verstrekte persoonsgebonden budget ook na inwerkingtreding van een nieuw Financieel Besluit Wmo, tot de einddatum van de beschikking of tot het moment waarop het college een nieuw besluit over de betreffende individuele maatwerkvoorziening heeft genomen.

 • 4. Op bezwaarschriften wordt beslist met in achtneming van het Financieel Besluit Wmo dat geldig is ten tijde van het besluit op de aanvraag.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Almere d.d. 12 december 2023,

de secretaris,

A. van Mazijk

de burgemeester,

W.H.J.M. van der Loo