Legesverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2024

Geldend van 17-02-2024 t/m heden

Intitulé

Legesverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2024

De raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2023, nr 2023-0152818;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit vast te stellen volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges Hendrik -Ido-Ambacht 2024

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • Dag: de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt:;

 • week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   Langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als de mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg.

  • d.

   Langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

  • a.

   van zuiver redactionele aard zijn;

  • b.

   een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

   • 1.

    paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

   • 2.

    paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

   • 3.

    artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

   • 4.

    artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Legesverordening 2023”, laatstelijk gewijzigd op 1 juli 2023, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2024.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 4 december 2023.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2024

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

a.

Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur met ceremonie in het gemeentehuis

523,00

b.

Zaterdag tot 15.30 uur en op maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur met ceremonie in het gemeentehuis

926,00

c.

Dinsdag tussen 9.00 uur en 9.30 uur in het gemeentehuis zonder ceremonie in het gemeentehuis

gratis

d.

Maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur zonder ceremonie in het gemeentehuis

182,00

e.

Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur op een locatie naar keuze volgens de verordening aanwijzing trouwlocaties Hendrik-Ido-Ambacht

616,00

f.

Maandag t/m vrijdag na 17.00 uur en op zaterdag op een locatie naar keuze volgens de verordening aanwijzing trouwlocaties Hendrik-Ido-Ambacht

678,00

g.

De toeslag voor extra tijd voor de ceremonie als bedoeld in artikel 1.1.a boven het gebruikelijke half uur, bedraagt per half uur

66,20

Artikel 1.2 (Gereserveerd)

Artikel 1.3 (Gereserveerd)

Artikel 1.4 (Gereserveerd)

Artikel 1.5 (Gereserveerd)

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige

37,15

Artikel 1.7 (Gereserveerd)

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

een trouwboekje of partnerschapsboekje

37,15

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.9 paspoorten of andere reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van

a.

nationaal paspoort:

1.

 • voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

83,85

2.

 • voor een persoon op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

63,40

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort)

1.

 • voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

83,85

2.

 • voor een persoon op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

63,40

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

83,85

2.

 • voor een persoon op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

63,40

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

63,40

Artikel 1.10 Nederlandse Identiteitskaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

1.

 • voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

75,80

2.

 • voor een persoon op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

40,90

b.

een vervangende Nederlandse identiteit voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

36,90

Artikel 1.11 Modaliteiten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeven van een aanvraag:

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

57,05

b.

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

4,95

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 1.12 Rijbewijzen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

51,10

Artikel 1.13 Modaliteiten

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt:

a.

 • bij een spoedlevering vermeerderd met:

39,65

b.

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.12 en 1.13 onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

4,95

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.14 Definities

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

13,25

b.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.

voor 25 verstrekkingen:

98,75

2.

 • voor 100 verstrekkingen;

355,00

3.

 • voor 500 verstrekkingen:

1.696,00

4.

 • voor 1.000 verstrekkingen:

3.215,00

Artikel 1.16 (Gereserveerd)

Artikel 1.17 (Gereserveerd)

Artikel 1.18 (Gereserveerd)

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a.

een afschrift van de gemeentebegroting:

16,75

b.

een afschrift van de gemeenterekening:

16,75

d.

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina:

0,85

e.

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina:

0,85

f.

een afschrift van het verslag van een vergadering van raadscommissie, per pagina:

0,85

g.

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina:

0,85

h.

het gemeenteblad, per pagina:

15,95

i.

een afschrift van de Legesverordening:

15,95

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening:

28,25

een afschrift van de plattegrond van de gemeente/gemeentegids:

4,30

een afschrift van het straatregister van de gemeente:

6,45

Artikel 1.20 Abonnement op bestuursstukken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op:

a.

de verslagen van de raadsvergaderingen:

15,95

b.

de stukken behorende bij de raadsvergaderingen:

15,95

c.

de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie:

15,95

d.

de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie:

15,95

e.

het gemeenteblad:

15,95

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in 1.22, onderdeel b:

a.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

0,85

b.

In formaat A3, per bladzijde:

1,65

c.

In formaat A2 of groter, per bladzijde:

6,10

Artikel 1.22 Informatie uit registers

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vertrekken van een afschrift of een uittreksel uit:

a.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object:

15,95

b.

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:

15,95

c.

een inschrijving in het rijsmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3,3 vijfde lid, van de Erfgoedwet

129,00

d.

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed:

129,00

Artikel 1.23 Informatie uit adressenbestanden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

a.

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres:

15,95

b.

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie:

15,95

c.

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat:

15,95

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Artikel 1.24 (Gereserveerd)

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag:

41,35

b.

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening:

13,25

c.

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

13.25

d.

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

13.25

e.

tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie

13.25

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

27,85

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift, scan of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk:

a.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

0,85

b.

in formaat A3, per bladzijde

1,65

3.

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.26.2.a en 1.26.2.b genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, groter dan A3, per dm2

6,10

4.

Indien de tijd die nodig is voor het verstrekken van de inlichtingen als bedoeld in 1.26.2 meer bedraagt dan een kwartier, worden de leges per kwartier verhoogd met

27,85

5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

15,95

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.27 (Gereserveerd)

Artikel 1.28 (Gereserveerd)

Artikel 1.29 Huisvestigingswet 2014

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

tot het verkrijgen van een voorrangsverklaring als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Huisvestingsverordening 2023 HIA

77,35

Artikel 1.30 Leegstandwet

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvraag om:

a.

 • een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

74,05

b.

 • verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

74,05

2.

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

a.

 • voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

56,60

b.

 • voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

56,50

 • en voor iedere volgende kansspelautomaat:

34,00

c.

 • voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

226,50

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat:

226,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

136,00

2.

Indien de aanwezigheidsvergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste 4 jaar dan worden genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

19,30

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 

1.193,00

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden, als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

518,00

Het basistarief in onderdeel 1. wordt als volgt verhoogd:

a.

voor de meters tot en met 100 meter, per strekkende meter met

5,00

b.

plus voor de meters vanaf 101 meter tot en met 1.000 meter, per strekkende meter

2,45

c.

plus voor de meters vanaf 1.001 meter, per strekkende meter

1,15

d.

Bij niet uitvoeren van het straatwerk door de gemeente, worden de tarieven in onderdeel 1.a. verhoogd met

0,40

e.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding betrekking hebbend op een lengte van minder dan 10 meter en van bijzondere aard en/of het plaatsen van apparatuur bedraagt in afwijking van onderdeel 1.a.

126,00

2.

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het in 1.a. genoemde basistarief verhoogd met

495,00

Artikel 1.32a Kabels en Leidingen

1

Het basistarief voor het in behandeling nemen van een melding of vergunning in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4 van de leidingenverordening, bedraagt

518,00

Het basistarief in onderdeel 1.32a.1 wordt als volgt verhoogd:

a

voor de meters tot en met 100 meter, per strekkende meter met

5,00

b

plus voor de meters vanaf 101 meter tot en met 1.000 meter, per strekkende meter

2,45

c

plus voor de meters vanaf 1.001 meter, per strekkende meter

1,15

2

Bij niet uitvoeren van het straatwerk door de gemeente worden de tarieven in 1.32a.1.a verhoogd met

0,40

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding betrekking hebbend op een lengte van minder dan 10 meter en van bijzondere aard en/of het plaatsen van apparatuur bedraagt in afwijking van onderdeel 1.32a.1

126,00

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het in 1.32a.1 genoemde basisbedrag verhoogd met

495,00

Artikel 1.33 Wegenverkeerwetgeving

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

71,90

b.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

71,90

c.

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

67,90

d.

een ontheffing in de parkeerschijfzone (geldend voor het kalenderjaar waarvoor deze is aangevraagd of gedeelte ervan)

36,80

e.

een wijziging van een kenteken op de ontheffing in de parkeerschijfzone

8,55

f.

bezoekerskaarten (zogenaamde dagkaarten) voor bewoners in de parkeerschijfzone Hoogambacht e.o., met een maximum van 25 kaarten per adres per jaar, per kaart

1,10

g.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ontheffing op grond van artikel 21 van de wet vervoer gevaarlijke stoffen

127,00

Paragraaf 1.10 Diversen

Artikel 1.34Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.

gewaarmerkte afschriften van stukken of scans, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

a.

in A4-formaat of kleiner:

0,85

b.

In A3-formaat:

1,65

2.

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

a.

in A4-formaat of kleiner:

0,85

b.

In A3-formaat:

1,65

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.35.2.a en 1.35.2.b genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, groter dan A3, per dm2

6,10

3.

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

44,45

4.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

15,80

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie van de openbare plaats, als bedoeld in artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening

44,45

b.

tot het verkrijgen van een vergunning voor de verkoop van vuurwerk, als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening

157,00

c.

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen, als bedoeld in artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening

81,00

d.

tot het verkrijgen van een vergunning voor het collecteren, als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening worden geen leges in rekening gebracht.

om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

81,30

HOOFDSTUK 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

-

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatie0werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

De bouwkosten zijn niet lager dan het referentiebedrag dat voortvloeit uit een berekening aan de hand van de kengetallen voor soortgelijke bouwwerken in het Bouwkostenkompaa 2024. (zie www.bouwkostenkompas.nl)

De berekening wordt uitgevoerd aan de hand van de benchmark ‘laag’. Indien het in de aanvraag opgegeven bedrag lager is dan het referentiebedrag, wordt het bedrag aan bouwkosten vastgesteld op het referentiebedrag, tenzij de afwijking met de benchmark “laag” kleiner is dan 10%. In de overige gevallen worden de door de aanvrager opgegeven bouwkosten vastgesteld.

Indien het Bouwkostenkompas niet voorziet in kentallen voor de aangevraagde werkzaamheden, wordt een onderbouwing opgevraagd die beoordeeld wordt op aannemelijkheid.

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

conceptverzoek / vooroverleg;

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

Artikel 2.3 Bepalen tarief

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Conceptverzoek / vooroverleg

1.

Voordat een formele aanvraag om een besluit als bedoeld in de overige paragrafen van deze titel wordt ingediend en betrekking heeft op een conceptverzoek / vooroverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

voor een conceptverzoek / vooroverleg

120,00

voor een intaketafel:

0,00

voor een omgevingstafel:

500,00

voor elke volgende omgevingstafel:

250,00

2.

In het geval dat bij de onderdelen a, b en c van het voorgaande lid een advies van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit noodzakelijk is:

100,00

3.

Tenzij kostenverhaal op andere wijze met elkaar is overeengekomen.

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

indien de bouwkosten minder dan € 200.000,- bedragen:

0,60%

van de bouwkosten, met een minimum van:

50,00

b.

indien de bouwkosten € 200.000,- t/m € 5.000.000,- bedragen:

0,56%

van de bouwkosten, met een minimum van:

1.200,00

c.

indien de bouwkosten € 5.000.000,- of meer  bedragen:

0,54%

van de bouwkosten,

met een minimum van:

28.000,00

met een maximum van:

70.000,00

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit (ruimtelijke deel)

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

indien de bouwkosten minder dan € 200.000,- bedragen:

2,20%

van de bouwkosten, met een minimum van:

175,00

b.

indien de bouwkosten € 200.000,- t/m € 5.000.000,- bedragen:

2,15%

van de bouwkosten, met een minimum van:

4.400,00

c.

indien de bouwkosten € 5.000.000,- of meer  bedragen:

2,10%

van de bouwkosten,

met een minimum van:

108.000,00

met een maximum van:

315.000,00

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

240,00

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in samenhang met Erfgoedverordening Hendrik-Ido-Ambacht  2024 en met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

300,00

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

300,00

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit [opgenomen in artikel 2.8]

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in samenhang met Erfgoedverordening Hendrik-Ido-Ambacht  2024 en betrekking heeft op een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

300,00

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en

werelderfgoed [opgenomen in artikel 2.8 t/m 2.10]

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Omgevingswet bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

Per milieubelastende activiteit:

922,43

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.20 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

3.004,86

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

2.103,40

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

1.802,91

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

4.382,08

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

3.067,46

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

2.629,25

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

4.162,98

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

2.914,09

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

2.497,79

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

3.286,56

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

2.300,59

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

1.971,94

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

3.943,88

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

4.882,89

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

3.418,03

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

2.929,74

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

3.286,56

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een categorie valt en de aanvraag om een omgevingsvergunning heeft op al deze categorieën betrekking, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

Artikel 2.20a Samenloop van meerdere milieubelastende activiteiten uit verschillende bedrijfstakken

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 de aanvraag betrekking heeft op meerdere verschillende milieubelastende activiteiten behorend bij verschillende bedrijfstakken dan worden die milieubelastende activiteiten afhankelijk van het aantal bedrijfstakken gereduceerd in de heffing betrokken. Hierbij geldt de volgende staffel:

a.

voor twee bedrijfstakken geldt een reductie van:

10%

b.

voor drie tot vijf bedrijfstakken geldt een reductie van:

15%

c.

voor vijf of meer bedrijfstakken geldt een reductie van:

20%

Artikel 2.20b Ontheffing route gevaarlijke stoffen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, tot het verlenen van:

a.

een eenmalige ontheffing:

262,93

b.

een vervolgontheffing:

131,46

Artikel 2.20c Toestemming voor laden en lossen van gevaarlijke stoffen waaronder vuurwerk

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, in artikel 1 van bijlage 3 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen jo. de artikelen 2, onderdeel c, en 1, eerste lid onderdeel b sub 2 van deze Regeling jo. artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen jo. artikel 2, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, gelezen in samenhang met hoofdstuk 7.5, voorschrift 7.5.11-CV1 sub a en b en hoofdstuk 8.5, voorschrift S1-(4) sub a en b van de ADR (Europees verdrag voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg), tot het verlenen van:

a.

een eenmalige ontheffing:

420,68

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

420,68

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

841,36

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

175,00

Artikel 2.24 (Gereserveerd)

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

250,00

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit of artikel 22.278 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

175,00

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

175,00

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

175,00

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Artikel 2.29 (Gereserveerd)

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening, in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

165,00

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

175,00

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2:10 tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

165,00

Artikel 2.33 (Gereserveerd)

Artikel 2.34 Andere activiteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk:

175,00

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

1. Het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

2. Bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

3. Het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

4. Het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; per maatwerkvoorschrift:

595,00

b.

in andere gevallen dan bedoeld in lid a, per maatwerkvoorschrift:

595,00

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

a.

een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving,

bedraagt het tarief:

2.103,40

b.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere

milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per

maatwerkvoorschrift:

1.262,04

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.9.1 en 2.9.2, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

2.103,40

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

150,00

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

113,00

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

2.103,40

d.

een andere activiteit dan bedoeld in voorgaande onderdelen, bedraagt het tarief:

150,00

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

150,00

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is

hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

150,00

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

150,00

a.

Of indien er sprake is van een milieubelastende activiteit:

50%

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

150,00

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

0,00

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

5.750,00

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan.

500,00

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Artikel 2.46aPlanologische wijziging bij omgevingsplanactiviteit (waarbij tevens of geen sprake is van een bouwactiviteit)

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk

bedraagt het tarief:

a.

Als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit in overeenstemming is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet dan bedraagt het tarief (binnenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht):

275,00

b.

Als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan dan bedraagt het tarief (kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

350,00

c.

Als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan dan bedraagt het tarief (buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

5750,00

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10%

met een maximum van

1.500,00

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

2.629,25

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

595,00

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

595,00

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

595,00

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

595,00

c.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

2.500,00

d.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

595,00

e.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

595,00

f.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

595,00

g

Voor de beoordeling van een verplicht advies van de agrarische commissie

1.250,00

h

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

595,00

Artikel 2.50 Advies

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

1

Voor een advies van de gemeenteraad:

450,00

2.

Voor een advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (de welstandscommissie) noodzakelijk is:

Indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen

100,00

(per aanvraag met een maximale behandeling van 3x)

Indien de bouwkosten € 50.000 tot € 2.000.000 bedragen:

0,2 %

(per aanvraag met een maximale behandeling van 3x)

Indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 6.000.000 bedragen:

4.000,00

(+ de bouwkosten -/- € 2.000.000) x percentage

0,05%

(per aanvraag met een maximale behandeling van 3x)

Indien de bouwkosten € 6.000.000 of meer bedragen:

€ 

6.000,00

(per aanvraag met een maximale behandeling van 3x)

3

Indien er een 4e behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning noodzakelijk is wordt het geldende legestarief met

25%

verhoogd (per behandeling)

4.

De legeskosten worden op € 5,00 naar boven afgerond

Artikel 2.51 Instemming

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.13 Vermindering

Artikel 2.52 Vermindering na conceptverzoek / vooroverleg

1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg / conceptverzoek als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

50%

van de voor het vooroverleg / conceptverzoek geheven leges

2

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het vooroverleg / conceptverzoek betrekking had;

in overeenstemming met de uitkomsten van het vooroverleg / conceptverzoek; en

binnen zes maanden na het laatste vooroverleg of, als het vooroverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 2.53 (Gereserveerd)

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

a.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure (binnen vier weken)

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

b.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure (vanaf vier weken tot zes weken)

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

c.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure (vanaf zes weken)

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

a.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure (binnen zes weken)

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

b.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure (vanaf zes weken tot achttien weken)

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

c.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure (vanaf achttien weken)

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 100,-- wordt niet teruggegeven.

Hoofdstuk 3 Dienstverlening waarop de dienstenrichtlijn van toepassing is

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

340,00

b.

tot het wijzigen van een leidinggevende op een verleende vergunning als bedoeld in artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening:

68,00

c.

een aanvraag tot het wijzigen een verleende vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

100,00

d.

een aanvraag om een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

68,00

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

340,00

b.

een aanvraag om een ontheffing op grond van artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

68,00

c.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

100,00

d.

een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

68,00

e.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

68,00

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of om de verlenging van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

1.193,00

Artikel 3.4 (Gereserveerd)

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

99,00

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Artikel 3.6 Organiseren evenement

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening, indien het betreft:

a.

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

312,00

b.

een herdenkingsplechtigheid, optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

56,00

c.

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

56,00

d.

een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening

56,00

i.

een vergunning voor een eenmalige "betaalde voetbalwedstrijd"

235,00

j.

een vergunning voor een voetbalseizoen

312,00

Artikel 3.7 Organiseren Markt

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning:

a.

voor het organiseren van een snuffelmarkt uit commercieel oogpunt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening

178,00

b.

voor het organiseren van een snuffelmarkt uit niet-commercieel oogpunt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening

56,00

c.

voor het organiseren van een braderie uit commercieel oogpunt als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening

178,00

d.

voor het organiseren van een braderie uit niet-commercieel oogpunt als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening

56,00

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Artikel. 3.8 (Gereserveerd)

Artikel. 3.9 (Gereserveerd)

Artikel. 3.10 Losse standplaatsen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

tot het verkrijgen van een incidentele of seizoenstandplaats standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening

64,00

b.

tot het verkrijgen van een vaste standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

316,00

Paragraaf 3.6 [gereserveerd]

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Artikel 3.11 Niet benoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking:

81,00

Behorende bij raadsbesluit van 4 december 2023,

de griffier,

drs. ing. G.H. Logt

Ondertekening

De griffier, De voorzitter,

Drs. ing. G.H. Logt, mr. P. van der Giessen