Verordening op de gemeentelijke rekenkamer Oldenzaal 2023

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de gemeentelijke rekenkamer Oldenzaal 2023

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het raadspresidium van 6 december 2023, reg.nr. INTB-23-06152;

gelet op artikel 81a, 81b, 81c, 81k en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

in te stellen:

 • 1.

  de Gemeentelijke rekenkamer Oldenzaal 2023;

 • 2.

  de Verordening op de gemeentelijke rekenkamer Oldenzaal 2023;

in te trekken: de Verordening Rekenkamercommissie Oldenzaal 2019.

Verordening op de gemeentelijke rekenkamer Oldenzaal 2023

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Rekenkamer: gemeentelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 81a van de Gemeentewet;

 • b.

  Voorzitter: de voorzitter van de rekenkamer;

 • c.

  Secretaris: de ambtelijk secretaris van de rekenkamer;

 • d.

  Raad: de gemeenteraad.

Artikel 2. De rekenkamer

 • 1. De rekenkamer bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, waaronder één voorzitter.

Artikel 3. Personele unie

Voor de uitvoering van haar taken en werkzaamheden werkt de rekenkamer in een personele unie voor de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. De rekenkamer verricht haar taken onder de noemer “Noordoost-Twente (NOT)”.

Artikel 4. Herbenoeming

 • 1. De leden van de rekenkamer, waaronder de voorzitter, kunnen maximaal één keer voor een periode van zes jaar worden herbenoemd.

Artikel 5. De ambtelijk secretaris

 • 1. De rekenkamer wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die zorg draagt voor de voorbereiding en uitvoering van de onderzoeksactiviteiten van de rekenkamer.

 • 2. De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamer over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht. De functie is binnen de organisatie belegd bij de raadsgriffie van Losser.

Artikel 6. Budget

 • 1. De voorzitter is bevoegd binnen het door de raad vastgestelde budget uitgaven te doen voor de uitvoering van de werkzaamheden van de rekenkamer.

 • 2. De rekenkamer is voor besteding van het budget uitsluitend verantwoording schuldig aan de raad. De voorzitter treedt op als budgethouder.

 • 3. Indien het budget ontoereikend is kan de rekenkamer om aanvullend budget vragen bij de raad. Dit geschiedt gemotiveerd en schriftelijk.

Artikel 7. Vergoeding

 • 1. De leden van de rekenkamer ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste vergoeding per vergadering. De gemeenten uit de personele unie delen deze kosten naar evenredigheid.

 • 2. De voorzitter ontvangt driemaal het bedrag dat is genoemd in artikel 3.4.1. lid 1 van het Rechtspositiebesluit Decentrale Politieke Ambtsdragers.

 • 3. De leden ontvangen tweemaal het bedrag dat is genoemd in artikel 3.4.1. lid 1 van het Rechtspositiebesluit Decentrale Politieke Ambtsdragers.

 • 4. De door de leden noodzakelijke gemaakte reis- en verblijfkosten worden vergoed volgens de reis- en verblijfkostenregeling van de gemeente Losser.

 • 5. Het deel van de vergoeding voor de eigen gemeente komt ten laste van het Rekenkamerbudget als bedoeld in art. 7 lid 1 van deze verordening.

Artikel 8. Selectie onderwerpen

 • 1. De rekenkamer onderzoekt zo mogelijk meerdere onderwerpen van gemeentelijk beleid per jaar.

 • 2. Jaarlijks maakt de rekenkamer een ronde langs de fractie(voorzitter)s om suggesties voor te onderzoeken onderwerpen op te halen en te spreken over de rekenkamer.

 • 3. Ieder raadslid kan bij de rekenkamer een onderwerp voor onderzoek aandragen.

 • 4. Burgers kunnen suggesties voor onderzoeksonderwerpen aandragen bij de rekenkamer.

 • 5. Indien meerdere onderwerpen voor onderzoek in aanmerking komen maakt de rekenkamer daaruit een beargumenteerde keuze; ter bepaling van haar keuze kan de rekenkamer een vooronderzoek laten verrichten.

 • 6. De keuze van de rekenkamer wordt in de vorm van een jaarplan ter kennisgeving voorgelegd aan de raad én college.

Artikel 9. Rapportage

 • 1. Het in artikel 185 van de Gemeentewet ten aanzien van de rapportage van de rekenkamer is van overeenkomstige toepassing op de rekenkamer.

 • 2. Indien het verloop van het onderzoek daartoe aanleiding geeft, kan de rekenkamer besluiten de raad door middel van een tussentijdse rapportage te informeren inzake de vorderingen van het onderzoek.

 • 3. De rekenkamer stelt in eerste instantie de bij het onderzoek betrokken ambtenaren en/of externe organisaties in de gelegenheid om binnen twee weken te reageren op eventuele feitelijke onjuistheden en het onbedoeld voorkomen van geheime informatie in het rapport.

 • 4. Vervolgens wordt het definitieve onderzoeksrapport met de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer aangeboden aan de gemeenteraad en college van B&W en voor eenieder beschikbaar gesteld op de website van de rekenkamer.

 • 5. Het college wordt verzocht om te reageren voorafgaand aan bespreking door de gemeenteraad en deze reactie schriftelijk kenbaar te maken aan de gemeenteraad en rekenkamer.

 • 6. Het college geeft het jaarlijkse overzicht van de aanbevelingen en reactie daarop via de jaarrekening.

 • 7. Het definitieve rapport en de conclusies & aanbevelingen van de rekenkamer zijn openbaar, met inachtneming van het bepaalde in artikel 185, eerste lid, van de Gemeentewet.

 • 8. De raad bespreekt het definitieve rapport en de conclusies & aanbevelingen, neemt een besluit over de conclusies & aanbevelingen en bepaalt wat de voortgang daarbij zal zijn.

 • 9. Een aantal jaren na publicatie van een onderzoek kan in een zogenoemd doorwerkingsonderzoek nagegaan worden of en in hoeverre de aanbevelingen zijn opgevolgd.

 • 10. Jaarlijks voor 1 april stelt de Rekenkamer een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. De Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Oldenzaal 2019 wordt ingetrokken

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de gemeentelijke rekenkamer Oldenzaal 2023.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2023

de griffier,

I.C.M. IJland

de voorzitter,

P.G. Welman