Verordening op de werkwijze politiek forum Oldenzaal 2023

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de werkwijze politiek forum Oldenzaal 2023

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het raadspresidium van 6 december 2023;

gelet op artikel 16 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende: Verordening op de werkwijze politiek forum Oldenzaal 2023 met de daarbij behorende toelichting;

in te trekken:

 • 1.

  Verordening op de raadscommissies 2004;

 • 2.

  Verordening op de werkwijze politiek forum 2008;

 • 3.

  Verordening op de werkwijze politiek forum 2018.

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  presidium: het presidium als bedoeld in artikel 2 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad Oldenzaal 2023;

 • b.

  lid: lid van de raad;

 • c.

  voorzitter: voorzitter van een politiek forum of diens vervanger;

 • d.

  griffier: griffier van de raad of diens vervanger;

 • e.

  vergadering: vergadering van het politiek forum;

 • f.

  fractie: een in de raad vertegenwoordigde politieke partij;

 • g.

  portefeuillehouder: lid van het college van B&W, verantwoordelijk voor het genoemde onderdeel van de portefeuille.

HOOFDSTUK 2 INSTELLING, TAKEN EN SAMENSTELLING

Artikel 2.1 Instelling politiek forum

 • 1. De raad stelt ter voorbereiding van raadsbesluiten het politiek forum in.

 • 2. Het politiek forum wordt ingedeeld op onderwerpen en verdeeld over maximaal twee sporen (parallelvergadering).

 • 3. De diverse onderwerpen worden voorzien van een tijdindicatie en behandelwijze.

 • 4. Genoemde tijden zijn richtinggevend en kennen in voorkomende gevallen een door de voorzitter te bepalen uitloop.

Artikel 2.2 Taken Politiek forum

Het politiek forum heeft de volgende taken:

 • 1.

  Het zich laten informeren en het uitbrengen van advies aan de raad over de wijze van behandeling van een voorstel of onderwerp, waarover door de raad beraadslaagd en of besloten dient te worden.

 • 2.

  Het proces van beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming voor de raad te verduidelijken.

 • 3.

  De volgende werkvormen worden onderscheiden;

  • a.

   informerend;

  • b.

   opiniërend; en

  • c.

   ter voorbereiding op besluitvorming door de raad.

 • 4.

  Het raadspresidium bespreekt vooraf per politiek forum welke werkvorm wordt toegepast.

Artikel 2.3 Samenstelling

 • 1. Fracties vertegenwoordigd in de raad mogen maximaal twee leden afvaardigen ten behoeve van het politiek forum;

 • 2. Elke fractie in de raad kan door tussenkomst van het presidium bij de raad een voordracht indienen tot benoeming van één, maximaal twee niet-raadsleden (verder aangeduid als forumlid) tot lid van een forum in de plaats van een tot die fractie behorend raadslid, met dien verstande dat:

  • a.

   uitsluitend een voordracht kan worden gedaan voor een persoon, die voorkomt op de geldige uitslag van de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen;

  • b.

   de artikelen 10, 11, 12, 13, eerste en tweede lid en 15 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing zijn voor het (kandidaat-)forumlid;

  • c.

   de toetsing aan de vereisten zoals genoemd in dit lid sub a en b wordt gedaan door de door de raad ingestelde commissie Geloofsbrieven.

Artikel 2.4 Voorzitter

 • 1. De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de raad benoemd. De raad kan besluiten externe voorzitter(s) en externe plaatsvervanger(s) te benoemen. Een externe voorzitter ontvangt een vergoeding conform het meest recent vastgestelde rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2. De voorzitter is geen lid van het politiek forum.

 • 3. De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

  • d.

   hetgeen deze verordening aan de voorzitter verder opdraagt.

Artikel 2.5 Zittingsduur en vacatures

 • 1. De zittingsperiode van een lid, de voorzitter en hun plaatsvervangers eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2. De raad kan een lid ontslaan op voorstel van de fractie op wiens voordracht het lid is benoemd.

 • 3. De raad kan de voorzitter of diens plaatsvervanger ontslaan.

 • 4. Een lid, de voorzitter en hun plaatsvervangers kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

 • 5. Indien door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan met inachtneming van de artikelen 2.3 en 2.4.

 • 6. Indien een fractie blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de raad niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van het lid, dat op voordracht van die fractie is benoemd, van rechtswege.

 • 7. Naast het bepaalde in het eerste lid eindigt het lidmaatschap van een forumlid:

  • a.

   Indien het forumlid onherroepelijk is toegelaten als raadslid;

  • b.

   In de gevallen als bedoeld in de artikelen X1, eerste lid, en X5 van de Kieswet met dien verstande dat voor burgemeester en wethouders het presidium wordt gelezen;

  • c.

   Indien de raad op voordracht van de desbetreffende fractie een vertegenwoordiger diens lidmaatschap van het politiek forum vervallen verklaard;

  • d.

   Indien de raad overigens een forumlid van diens lidmaatschap vervallen verklaart.

Artikel 2.6 Ondersteuning politiek forum

 • 1. De griffier, of een door de griffier aangewezen vervanger, is in iedere vergadering aanwezig.

 • 2. Het politiek forum kan de griffier verzoeken deel te nemen aan de beraadslagingen.

HOOFDSTUK 3 AANWEZIGHEID COLLEGE EN BURGEMEESTER

Artikel 3.1 Burgemeester en wethouders

 • 1. De verantwoordelijk portefeuillehouder of diens vervanger is aanwezig bij de vergadering van het politiek forum.

 • 2. Het politiek forum kan bij aanvang van de vergadering beslissen dat de portefeuillehouder(s) niet in de vergadering aanwezig mogen zijn of aan de beraadslagingen mogen deelnemen.

HOOFDSTUK 4 VERGADERINGEN

Paragraaf 1 Tijdstip van vergaderen en voorbereidingen

Artikel 4.1.1 Vergaderfrequentie

 • 1. In de regel vinden de vergaderingen plaats overeenkomstig het op grond van artikel 8 van het Reglement van orde gemeenteraad Oldenzaal 2023 vastgestelde rooster en worden zij gehouden in het stadhuis.

 • 2. Het politiek forum vergadert voorts indien het presidium of de voorzitter van de raad het nodig oordelen.

Artikel 4.1.2 Oproep

 • 1. De griffier zendt namens het presidium ten minste 7 dagen voor een vergadering de leden een elektronische oproep onder vermelding van de dag, tijdstip, plaats, onderwerp en doelstelling van de vergadering.

 • 2. De agenda wordt tegelijkertijd met de elektronische oproep aan de leden verzonden.

  De stukken, die betrekking hebben op de in de vergadering aan de orde komende onderwerpen, worden onmiddellijk na de verzending van de oproep gepubliceerd.

Artikel 4.1.3 Publiceren van stukken

 • 1. Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de elektronische oproep gepubliceerd voor eenieder op de openbare website. De voorzitter of namens deze de griffier maakt van de terinzagelegging melding in de openbare kennisgeving, bedoeld in artikel 4.1.4.

 • 2. Indien na het verzenden van de elektronische oproep stukken worden gepubliceerd, wordt hier mededeling van gedaan aan de leden en zo mogelijk in een openbare kennisgeving.

 • 3. Indien in het politiek forum informatie wordt geagendeerd waar het college geheimhouding op heeft gelegd, worden deze stukken in afwijking van het eerste lid uitsluitend voor de leden, de voorzitter en de overige raadsleden gepubliceerd. Voor de terinzagelegging is artikel 9 van het Reglement van orde op de raad 2023 van toepassing.

Artikel 4.1.4 Openbare kennisgeving

 • 1. De vergadering wordt tegelijkertijd of wanneer dat niet mogelijk is zo spoedig mogelijk met de elektronische oproep door aankondiging in het gemeentelijke informatieblad en door plaatsing op de openbare website van de gemeente ter openbare kennis gebracht.

 • 2. De openbare kennisgeving vermeldt:

  • a.

   de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering;

  • b.

   de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende stukken kan inzien;

  • c.

   de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 4.2.2.

Paragraaf 2 Orde van de vergadering

Artikel 4.2.1 Opening vergadering; quorum

 • 1. De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde tijdstip, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 2. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter na overleg met de griffier onder verwijzing naar dit artikel en na voorlezing van de namen der afwezige fracties, dag en uur van de volgende vergadering, op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het ontvangen van de elektronische oproep is gelegen.

Artikel 4.2.2 Uitnodiging en spreekrecht burgers

 • 1. Personen of instellingen die zich tot de raad, het politiek forum, het college en/of de burgemeester dan wel overigens tot de gemeente Oldenzaal hebben gewend, ontvangen tijdig en op behoorlijke wijze bericht van dag en tijdstip van de vergadering waarvoor hun zaak is geagendeerd.

 • 2. De voorzitter stelt, zo nodig na een korte mondelinge toelichting, personen die een openbaar politiek forum als toehoorder bijwonen, alsmede de personen of instellingen bedoeld in het vorige lid, op hun verzoek in de gelegenheid informatie te verstrekken, op het onderwerp in te spreken voor, zover zulks naar het oordeel van de voorzitter, nog niet bekende feiten of omstandigheden betreffen ter zake van aan de orde zijnde agendapunten.

 • 3. Het woord kan niet gevoerd worden over:

  • a.

   een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep heeft opengestaan of openstaat, tenzij in het geval van het laatste de behandeling in het politiek forum onderdeel uitmaakt van een procedure als bedoeld in de afdelingen 3.3 en of van de gelegenheid tot het geven van een zienswijze als bedoeld in de artikelen 4:7 en 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht dan wel van een in andere regelgeving vermelde vergelijkbare procedure of gelegenheid tot het geven van een zienswijze;

  • b.

   benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • c.

   een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuurs- recht kan of kon worden ingediend;

  • d.

   de agendapunten: besluitenlijst(en), informaties, mededelingen en rondvraag.

 • 4. Het spreekrecht geldt voor twee termijnen, voorafgaande aan de voor de leden geldende, in artikel 4.2.6 opgenomen termijnen. In de tweede termijn kan alleen een toelichting worden gegeven op het verwoorde in de eerste termijn.

 • 5. De sprekers spreken van de spreekplaats, tenzij de voorzitter anders beslist en richten zich tot de voorzitter.

 • 6. De leden kunnen tijdens hun termijnen, als vermeld in artikel 4.2.6 en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.2.4 ingaan op de door sprekers verstrekte informatie, gestelde vragen of voor de sprekers bestemde vragen stellen.

Artikel 4.2.3 Besluitenlijst(en)

 • 1. Van een politiek forum wordt een besluitenlijst opgesteld.

 • 2. De besluitenlijsten van de het politiek forum worden zo snel mogelijk na afloop van het politiek forum gepubliceerd op de website van de gemeente Oldenzaal.

 • 3. De leden, de voorzitter, de burgemeester en de wethouders hebben het recht een voorstel tot wijziging van de besluitenlijst aan de raad te doen, indien de besluitenlijst onjuistheden bevatten of niet duidelijk weergeven hetgeen gezegd of besloten is. Een voorstel tot verandering kan bij de griffier worden ingediend dan wel in de vergadering tijdens de behandeling van het onderwerp.

 • 4. Vragen die gesteld zijn in een politiek forum worden binnen drie werkdagen door de portefeuillehouder beantwoord. Indien deze termijn niet haalbaar is, dient de portefeuillehouder dit schriftelijk te beargumenteren aan de raad.

 • 5. De besluitenlijst(en) worden opgesteld onder de zorg van de griffier.

 • 6. De vastgestelde besluitenlijst(en) worden door de griffier ondertekend.

Artikel 4.2.4 Spreekregels

 • 1. De leden van het forum en het college spreken vanaf hun plaats of vanaf de spreekplaats en richten zich tot de voorzitter.

 • 2. Bij bijzondere gelegenheden kan de voorzitter bepalen dat de in het eerste lid genoemde personen vanaf een andere plaats spreken.

Artikel 4.2.5 Volgorde sprekers

 • 1. De leden van het forum en het college voeren het woord na het aan de voorzitter gevraagd en van deze verkregen te hebben.

 • 2. De volgorde van sprekers kan worden gewijzigd, wanneer het woord wordt gevraagd over de orde van de vergadering.

Artikel 4.2.6 Aantal spreektermijnen

 • 1. De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij het politiek forum anders beslist.

 • 2. Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten.

 • 3. Een lid mag in een termijn niet meer dan eenmaal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4. Bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 4.2.7 Spreektijd

De voorzitter bepaalt de spreektijd van insprekers, forum- en collegeleden.

Artikel 4.2.8 Voorstellen van orde

 • 1. De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, deze kan kort worden toegelicht.

 • 2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

 • 3. Over een voorstel van orde beslist het politiek forum terstond.

Artikel 4.2.9 Handhaving orde; schorsing

 • 1. Een spreker mag in diens betoog niet worden gestoord, tenzij:

  • a.

   de voorzitter het nodig oordeelt deze aan het opvolgen van deze verordening te herinneren;

  • b.

   een lid deze interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden.

 • 2. Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt deze door de voorzitter tot de orde geroepen.

  Indien de spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter deze gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

 • 3. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door de voorzitter te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de openbare vergadering sluiten.

 • 4. De voorzitter kan het politiek forum voorstellen aan een lid, dat door diens gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig laat de voorzitter dat lid verwijderen. Bij herhaling van diens gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

Artikel 4.2.10 Beraadslaging

 • 1. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan het politiek forum beslissen de beraadslaging voor een door haar te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

 • 2. Wanneer het politiek forum een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid acht, kan zij aan het college of de burgemeester nadere inlichtingen of advies vragen. Het presidium bepaalt in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

Artikel 4.2.11 Deelname aan de beraadslaging door anderen

De voorzitter kan bepalen dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

Artikel 4.2.12 Advies

 • 1. Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit deze de beraadslaging, tenzij het politiek forum anders beslist.

 • 2. Nadat de beraadslaging is gesloten, doet het politiek forum een voorstel over de voortgang en de wijze van behandeling aan de raad.

 • 3. Het forum geeft aan het einde van de beraadslaging aan hoe zij het onderwerp willen behandelen in de raad. Deze beslissing wordt niet bij meerderheid van stemmen bepaald maar per lid van het forum. Indien één lid van het forum afwijkend beslist kan dit de wijze van behandeling in de raad bepalen.

  De raad bepaalt bij aanvang van de raadsvergadering alsdan de wijze van behandeling.

HOOFDSTUK 5 VERGADERING ACHTER GESLOTEN DEUREN

Artikel 5.1 Algemeen

Bij een vergadering achter gesloten deuren zijn de bepalingen van deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het karakter van de vergadering.

Artikel 5.2 Toehoorder(s)

Raadsleden, forumleden, collegeleden en ambtelijk adviseurs kunnen, indien zij geen lid zijn van het betreffende politiek forum, vergaderingen achter gesloten deuren als toehoorder bijwonen.

Artikel 5.3 Besluitenlijst

De besluitenlijst van een vergadering achter gesloten deuren wordt gepubliceerd voor raadsleden, forumleden, voorzitter en griffier.

Artikel 5.4 Geheimhouding

Voor de geheimhouding gelden de regels zoals deze in het Reglement van orde van de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Oldenzaal 2023 in het hoofdstuk over besloten vergaderingen zijn vastgelegd en wordt daarbij het op dat moment geldend ‘protocol geheimhouding en beslotenheid’ gevolgd.

HOOFDSTUK 6 TOEHOORDERS EN PERS

Artikel 6.1 Toehoorders en pers

 • 1. De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 3. De voorzitter is bevoegd toehoorders, die op enige wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken. Toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren kan de voorzitter voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering ontzeggen.

Artikel 6.2 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN

Artikel 7.1 Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist het politiek forum op voorstel van het presidium of in spoedeisende gevallen op voorstel van de voorzitter.

Artikel 7.2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking na de dag van bekendmaking.

Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervallen de volgende verordeningen:

 • 1.

  verordening op de raadscommissies 2004’;

 • 2.

  ‘verordening op de werkwijze politiek forum 2008’

 • 3.

  ‘verordening op de werkwijze politiek forum 2018’.

Artikel 7.3 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op de werkwijze politiek forum Oldenzaal 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2023,

de griffier,

I.C.M. IJland

de voorzitter,

P.G. Welman

Toelichting op de ‘Verordening op de werkwijze politiek forum Oldenzaal 2023’

(Vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2023, nr.1315)

Artikel 1.1Begripsomschrijvingen

Om te voorkomen dat de omschrijving van terugkerende begrippen in de verordening moeten worden herhaald, zijn in deze bepaling een aantal begrippen eenmalig gedefinieerd.

Artikel 2.1Instelling politiek forum

Het ‘politiek forum’ is de overkoepelende naam voor de voorbereidende besprekingen van de gemeenteraad Oldenzaal.

De functie van het politiek forum is in essentie dezelfde als die van de raad: die van volksvertegenwoordigend, kaderstellend en controlerend lichaam. Het politiek forum is géén voorportaal van de besluitvorming van het college, maar ondersteunt de besluitvorming in de raad. Het dient ter beeldvorming en oordeelsvorming van de raad. Het politieke debat en de officiele besluitvorming vindt altijd plaats in de raadsvergadering.

Het overleg met het college en de burgemeester dient niet gericht te zijn op het creëren van medeverantwoordelijkheid voor bestuursbeslissingen, maar op kaderstelling en controle door de raad en het afleggen van verantwoording door het college. Een belangrijk aspect bij de taakinvulling van het politiek forum is het bepalen van de verhouding tot de raad.

Het politiek forum vindt in de regel twee keer per maand plaats. Daarbij kan op voorstel van het presidium worden besloten om maximaal twee fora per avond (parallel) te organiseren, afhankelijk van de hoeveelheid onderwerpen die op de bestuurlijke agenda staan. Ook kan het presidium nadere invulling geven aan de opzet van het politiek forum (artikel 2.2).

Artikel 2.2Taken politiek forum

Zie voor de invulling van de taken het vermelde onder artikel 2.1. De taak om de besluitvorming van de raad voor te bereiden komt tot uitdrukking in de taak advies uit te brengen over een voorstel of onderwerp.

Het politiek forum bepaalt evenals de raad haar eigen agenda. Dit betekent dat niet het college, maar het presidium bepaalt of een voorstel aan het politiek forum wordt voorgelegd alvorens het in de raad wordt besproken. Het presidium heeft een (nevenfunctie) als agendacommissie en doet voorstellen welke onderwerpen wanneer en hoe worden besproken (zie ‘Protocol op het presidium van de gemeenteraad Oldenzaal 2023’). Het presidium geeft in overleg met de griffier ook aan welke werkvorm van toepassing is op het politiek forum: informerend, opiniërend of ter voorbereiding op besluitvorming. Elke werkvorm brengt weer andere “spelregels” met zich mee.

Artikel 2.3Samenstelling

Eerste lid – De raad bepaalt de samenstelling van het politiek forum. Oldenzaal volgt hier het wettelijk uitgangspunt van raadscommissies ex artikel 82, derde lid van de Gemeentewet, dat de raad moet zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen.

Tweede lid – Ook niet-raadsleden kunnen aan het politiek forum deelnemen namens hun fractie, mits zij (op voordracht van hun fractie) zijn benoemd door de raad als forumlid.

Verder kunnen forumleden net als de raadsleden ook de besloten vergaderingen van andere raadscommissies als toehoorder bijwonen (zie art. 5.2).

Er zijn twee redenen om een persoon te benoemen en toe te laten als lid van het politiek forum:

 • 1.

  (vermindering van) de naar verhouding hoge werkdruk voor de eenpersoonsfracties;

 • 2.

  (vergemakkelijking van) het inwerken van en het ervaring opdoen door een nieuw raadslid in het geval van een tussentijdse vacature.

In de aanhef van het tweede lid is bepaald dat de voordracht via tussenkomst van het presidium moet worden gedaan, die vervolgens de commissie geloofsbrieven belast met de voorbereiding van de benoeming.

Omdat het een voordracht is, kan en moet de raad de besluitvorming beperken tot die persoon en hier alleen toetsen aan de onder a en b genoemde eisen.

Deze toetsing wordt gezien als een beoordeling van geloofsbrieven en wordt daarom in handen gelegd van de commissie geloofsbrieven (zie ‘Verordening op de commissie geloofsbrieven Oldenzaal 2023’).

Voor de benoeming van forumleden wordt een soortgelijke procedure aangehouden als bij de benoeming van opvolging van raadsleden, dus op basis van de vastgestelde uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Van de mogelijkheid tot voordracht van een forumlid kan ook gebruik worden gemaakt, wanneer een fractie zich splitst en het forumlid zich aansluit bij de afscheiding. Daarbij zij als eerste opgemerkt, dat in dat soort gevallen alléén een nieuwe voordracht kan worden gedaan door het overblijvende gedeelte van de fractie en niet door het afgescheiden gedeelte, want de eerste kan gebruikmaken van de kandidatenlijst en de tweede niet. Ten tweede, dat een voordracht en benoeming verder nog van andere factoren afhankelijk is, zoals een ontslag op eigen verzoek door het forumlid of een voordracht tot vervallenverklaring op grond van artikel 2.5, zevende lid onder b van deze verordening. Maar dit is een zaak, die buiten de raad ligt en de betrokken fractie aangaat. Indien het onverhoopt uit de hand loopt of dreigt te lopen, kan de raad op grond van het gestelde in artikel 2.5, zevende lid onder d besluiten tot vervallenverklaring. Mede gelet op de als tweede genoemde reden, is het logisch dat voor het forumlid dezelfde eisen worden gesteld als aan een raadslid, te weten artikel 10 van de Gemeentewet (vereisten, zoals ingezetene, achttien jaar etc.), artikel 11 (handelen in strijd met art. 15 Gemeentewet), artikel 12 (openbaarmaking functies), artikel 13 (onverenigbare betrekkingen) en artikel 15 (verboden handelingen).

Wel is het gebruikelijk/een ongeschreven regel, dat leden van het politiek forum niet deelnemen aan de beraadslaging en advisering in het politiek forum, wanneer hen dat direct of indirect persoonlijk aangaat. Dat sluit goed aan bij Wet bevorderen integriteit en functioneren lokaal bestuur, die verduidelijkt dat artikel 2:4 Awb (verbod op vooringenomenheid) niet op de beraadslaging en stemming van toepassing is. Het raadslid c.q. het forumlid maakt dus zélf de afweging om al dan niet deel te nemen aan de beraadslaging en stemming.

Het vereiste van een eedsaflegging, zoals bij raadsleden op grond van artikel 14 van de Gemeentewet is voorgeschreven, is ook niet opgenomen. Bij de raad is de eedaflegging voorwaarde om de functie daadwerkelijk te kunnen uitoefenen. Indien een raadslid een eed valselijk heeft afgelegd, kan de raad daaromtrent niets ondernemen. Wel is het op grond van artikel 207 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld. Het is voor discussie vatbaar, of een eed of iets vergelijkbaars voor een functie zoals forumlid mag worden voorgeschreven. Mede daarom is die verplichting ook niet opgenomen in de ons bekende voorbeelden van andere gemeenten. Daarenboven is het ook niet strikt noodzakelijk, want er zijn andere mogelijkheden een forumlid ter verantwoording te roepen, zoals de in artikel 2.5 opgenomen mogelijkheid tot vervallenverklaring. Ook zal een valselijk afgelegde eed niet strafbaar zijn op grond van artikel 207 van het Wetboek van Strafrecht, omdat volgens dat artikel de verklaring onder ede moet worden gevorderd door een wettelijk voorschrift; onder wettelijk voorschrift wordt hier een wet in formele zin verstaan en deze Verordening is dat niet.

Om ervoor te zorgen dat iedere fractie en met name ook de kleine fracties in staat zijn om deel te nemen aan de vergaderingen van het politiek forum bepaalt het tweede lid dat iedere fractie één, maximaal twee plaatsvervangende leden kan voordragen. Voor de plaatsvervangende leden gelden dezelfde eisen als voor het lid van een politiek forum. De leden kunnen zich laten vervangen door andere fractieleden of een forumlid of andersom.

Behalve het forumlid is in deze verordening niet de mogelijkheid opgenomen andere niet-raadsleden te benoemen.

Artikel 2.4Voorzitter

Omdat een politiek forum géén raadscommissie ex artikel 82 van de Gemeentewet is, staat de raad de mogelijkheid open om externen (niet-raadsleden of niet-forumleden) te benoemen als voorzitters. De externe voorzitters hebben geen verdere formele positie gelijkwaardig aan raadsleden en forumleden en kunnen daarom ook géén lid van het presidium zijn.

Op basis van het tweede lid, zijn de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter (door de begripsomschrijving in artikel 1.1) geen lid van het politiek forum. Dit is een bewuste keuze, op deze wijze kan de voorzitter zich concentreren op zijn taak als technisch voorzitter en zijn tijd en energie aanwenden voor het bewaken van de positie van het politiek forum. Hij hoeft zich niet te bekommeren om de inbreng van diens fractie in het politiek forum.

Het ligt voor de hand dat de (plaatsvervangend) voorzitters, evenals de leden, van het politiek forum in de eerste vergadering van de raad in nieuwe samenstelling worden benoemd, aangezien de zittingsperiode van de voorzitters en de leden aan het einde van de zittingsperiode van de raad eindigt (artikel 2.5, eerste lid). Aangezien het echter niet altijd mogelijk zal zijn om de voorzitters direct na de verkiezingen te benoemen, is ervoor gekozen om geen termijn in artikel 2.4, eerste lid, op te nemen. Hetzelfde geldt overigens voor artikel 2.3, tweede lid.

Artikel 2.5Zittingsduur en vacatures

De zittingsperiode van de leden (raadsleden én forumleden), de voorzitters en hun plaatsvervangers is even lang als de zittingsperiode van de raadsleden, in principe dus vier jaar. De benoeming eindigt derhalve van rechtswege, de raad hoeft hen niet te ontslaan.

De raad kan een lid van het politiek forum op voorstel van de fractie die het lid heeft voorgedragen, ontslaan. Deze situatie kan zich voordoen in geval van een splitsing van een fractie. De raad kan een (plaatsvervangend) voorzitter van een politiek forum ook zonder voorstel van een fractie ontslaan, bijvoorbeeld indien deze (plaatsvervangend) voorzitter niet meer het vertrouwen van de meerderheid van de raad bezit. Het vierde en vijfde lid voorzien in de situatie van tussentijdse vacature, hetzij door ontslag, hetzij door overlijden. Indien er plaatsvervangers zijn aangewezen op grond van artikel 2.3, vierde lid, behoeven er overigens wat de samenstelling en het quorum betreft geen problemen te ontstaan.

Ten aanzien van het bepaalde in het zevende lid over het forumlid wordt het volgende opgemerkt.

In de vorige verordeningen was niet expliciet een bepaling opgenomen voor het geval dat een forumlid raadslid wordt. Als tijdstip voor het einde van het lidmaatschap is gekozen de aanvang van het raadslidmaatschap, te weten de onherroepelijke toelating zoals dat in artikel V11 van de Kieswet is bepaald (en dus niet als tijdstip het bepaalde in artikel 14 van de Gemeentewet c.q. de eedsaflegging).

Forumleden zijn als lid benoemd, zodat ook het eerste lid voor hen geldt.

Door de verwijzing in sub b naar artikel X1, eerste lid, van de Kieswet zal, zodra onherroepelijk is komen vast te staan dat een forumlid een van de vereisten voor het lidmaatschap niet (meer) bezit (zie artikel 10 van de Gemeentewet) of dat hij/zij een met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult (artikel 13 van de Gemeentewet), hij/zij van rechtswege ophoudt forumlid te zijn. Artikel X5 bepaalt wat een forumlid in zo'n geval moet doen en welke mogelijkheden er zijn, wanneer deze daaraan niet voldoet. Omdat het college geen enkele rol meer speelt met betrekking tot de benoeming etc. van een forumlid, is het logisch dat de rol van het college hier wordt overgenomen door het presidium (forumlid waarschuwen dat deze niet meer aan de vereisten voldoet).

Artikel 2.6Ondersteuning politiek forum

Ieder politiek forum wordt ondersteund door een griffier of een door de griffier aangewezen vervanger.

De griffier, of diens vervanger, is altijd bij de vergaderingen van het politiek forum aanwezig. In principe neemt de griffier geen deel aan de beraadslagingen, zij het dat het politiek forum op grond van artikel 2.6.2 van deze verordening altijd de mogelijkheid heeft om anderen aan de beraadslagingen deel te laten nemen.

HOOFDSTUK 3AANWEZIGHEID COLLEGE, BURGEMEESTER

Artikel 3.1Burgemeester en wethouders

De verantwoordelijk portefeuillehouder is altijd aanwezig bij het politiek forum om het forum actief te informeren over het voorstel dat ter tafel ligt. Hij/zij wordt hierbij geadviseerd door een ambtelijk adviseur. Vragen van het forum richten zich in eerste instantie tot de portefeuillehouder. Hij/zij kan in het forum beslissen deze vraag door de (extern) adviseur te laten beantwoorden.

HOOFDSTUK 4VERGADERINGEN

Paragraaf 1Tijdstip van vergaderen en voorbereidingen

Artikel 4.1.1Vergaderfrequentie

Op grond van het Reglement van orde voor de raad wordt er voor de raadsvergaderingen een rooster opgesteld. Aangezien de politieke forums mede als taak hebben de besluitvorming van de raad voor te bereiden, is het logisch de vergaderingen van de politieke forums te laten aansluiten op de raadsvergaderingen en deze op te nemen in dat rooster. Een politiek forum vergadert vaker wanneerhet presidium of de voorzitter het nodig oordeelt.

Artikel 4.1.2Oproep

De leden van een politiek forum ontvangen een elektronische oproep inclusief de agenda voor een vergadering ten minste zeven dagen voor de vergaderdatum.

Indien in spoedeisende gevallen een aanvullende agenda wordt vastgesteld bedraagt deze termijn minimaal 48 uur voor een vergadering.

Artikel 4.1.3Publiceren van stukken

Naast de voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, worden stukken die ter toelichting dienen van de onderwerpen of voorstellen op de agenda gepubliceerd op de openbare website.

In Oldenzaal worden de geheime stukken met ‘een slotje’ gepubliceerd. Dat wil zeggen dat deze stukken alleen intern worden gepubliceerd voor de deelnemers van de vergadering.

Artikel 4.1.4Openbare kennisgeving

Op grond van artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet moet de griffier, namens het presidium, tegelijkertijd met de elektronische oproep de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering ter openbare kennis brengen. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken worden tegelijkertijd met de elektronische oproep op de openbare website gepubliceerd. Voor de inwoners die digitaal minder vaardig zijn wordt de agenda in het gemeentelijke informatieblad gepubliceerd.

Paragraaf 2Orde van de vergadering

Artikel 4.2.1Opening vergadering; quorum

Artikel 20 van de Gemeentewet regelt het vergaderquorum van de raad. Voor de politieke forums ontbreekt een dergelijke bepaling in de Gemeentewet. Dit artikel voorziet hierin. Indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is, kan worden vergaderd. Het tweede lid voorziet in een regeling voor een nieuwe vergadering indien het quorum niet aanwezig is, anders zou de afwezigheid van leden van een politiek forum de voortgang van werkzaamheden kunnen belemmeren. Omdat het politiek forum externe voorzitters kent én het raadspresidium tot taak heeft de data van vergaderingen vast te stellen, is het niet (meer) de taak van de (externe) voorzitter om een nieuw moment van vergadering in te plannen, maar is dat aan het presidium.

Uiteraard staat op het moment dat het presidium bepaalt op welke datum en tijdstip, nog niet vast op welk moment de elektronische oproep uitgaat. Indien er enkele dagen tussen de twee vergaderingen zit, mag ervanuit worden gegaan dat het mogelijk is om 24 uur van tevoren een elektronische oproep te versturen. Overigens ligt het in de rede dat de het presidium overlegt met de leden van het politiek forum over de datum van een nieuwe vergadering.

Artikel 4.2.2Uitnodiging en spreekrecht burgers

Met betrekking tot het uitnodigen van burgers etc. die zich tot de gemeente gewend hebben is de gebruikelijke gang van zaken aangehouden (verplichting om die burgers uit te nodigen voor een politiek forum).

Het spreekrecht van burgers kan bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van de burgers bij het lokaal bestuur; één van doelstellingen van de vernieuwing van het lokaal bestuur.

Het spreekrecht is beperkt gehouden tot geagendeerde onderwerpen, omdat burgers op die manier een doeltreffende bijdrage kunnen leveren aan de beraadslagingen van een politiek forum.

In het derde lid zijn onderwerpen opgenomen, waar het spreekrecht niet voor geldt. Er is opgenomen dat als een besluit van de raad of het college vatbaar is voor bezwaar en de burger belanghebbende is, de burger een bezwaarschrift kan indienen.

Ook kan een burger beroep instellen bij de rechtbank. Het kan echter zijn dat de vergadering van het politiek forum onderdeel uitmaakt van de mogelijkheid voor de burger om zijn bedenkingen of zienswijze naar voren te brengen.

Verder zijn de benoemingen, keuzen, voordrachten en aanbevelingen van personen uitgesloten van het spreekrecht van burgers. Omdat inspraak over de benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen – de belangen van – kandidaten al dan niet in de uitoefening van hun ambt of functie kan schaden, kunnen burgers hierover geen uitlatingen doen. Ook kunnen burgers zich niet uitlaten over onderwerpen, waar zij op grond van artikel 9:2 Algemene wet bestuursrecht een klacht over kunnen indienen. Deze procedure gaat voor het spreekrecht van burgers.

Er is voor gekozen om de huidige gang van zaken rond het spreekrecht te handhaven. De eerste termijn voordat de leden van het politiek forum het woord voeren, de tweede spreektermijn is een korte reactie op de leden van het forum en de portefeuillehouder na de eerste ronde van bevraging en informatieverkrijging door de leden en beantwoording van de portefeuillehouder.

Artikel 4.2.3Besluitenlijst(en)

De besluitenlijst(en) worden na het politiek forum zo snel mogelijk gepubliceerd op de openbare website van de gemeente Oldenzaal. De voorzitter, de leden, de collegeleden hebben het recht een voorstel tot wijziging te doen. Een voorstel tot wijziging kan tot het moment van vaststelling bij de griffier worden ingediend. Het is aan te bevelen uitsluitend een zakelijke samenvatting van hetgeen besproken is, te geven. De griffier of diens plaatsvervanger stelt de besluitenlijst(en) op, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de griffier. Na vaststelling van de besluitenlijst(en) ondertekent de dienstdoende griffier deze besluitenlijst.

Artikel 4.2.4Spreekregels

Indien er andere sprekers zijn, bepaalt de voorzitter vanaf welke plaats zij spreken.

Artikel 4.2.5Volgorde sprekers

Het tweede lid bewerkstelligt dat een lid van het forum en de voorzitter op ieder gewenst moment een voorstel van orde kan doen. Een voorstel van orde heeft betrekking op het verloop van de vergadering. Artikel 4.2.8 geeft een regeling voor een voorstel van orde. Het tweede lid heeft geen betrekking op interrupties.

Artikel 4.2.6Aantal spreektermijnen

Het stellen van vragen dient ook als een spreektermijn beschouwd te worden. Een spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten. Dit hoeft overigens niets te veranderen aan de gangbare praktijk dat een portefeuillehouder antwoordt na de inbreng van de raadsleden in de eerste en tweede termijn. Een verzoek van een raadslid na afloop van de tweede termijn om nog een korte reactie te geven, dient de voorzitter niet te honoreren.

Artikel 4.2.7Spreektijd

Dit artikel strekt ertoe te benadrukken dat een politiek forum op eigen initiatief regels kan stellen over de spreektijd van de leden. Hetzelfde geldt voor de spreektijd van overige sprekers. De voorzitter hoeft dit niet voor te stellen. De voorzitter kan in het kader van diens taak om de orde tijdens de vergadering te handhaven wel voorstellen de spreektijd te beperken.

Artikel 4.2.8Voorstellen van orde

Ieder lid heeft ten allen tijde het recht een voorstel van orde te doen (zie ook artikel 4.2.5, tweede lid). De beslissing of er inderdaad sprake is van een voorstel van orde is aan het betreffende politiek forum. Over een voorstel van orde wordt direct, zonder beraadslaging, besloten door een politiek forum.

Artikel 4.2.9Handhaven orde; schorsing

Het eerste lid verzekert dat leden van een politiek forum vrijelijk kunnen spreken. Wel zijn interrupties uiteraard toegestaan voor zover de voorzitter bij een overvloed aan interrupties of in het belang van de voortgang van de beraadslagingen niet bepaalt dat een spreker zijn betoog zonder verdere interrupties afrondt. Om te bevorderen dat leden van een politiek forum zich niet belemmerd voelen om hun mening te uiten bepaalt artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet bovendien dat artikel 22 van overeenkomstige toepassing is op leden van het politiek forum.

Hierdoor zijn leden van een politiek forum niet in rechte te vervolgen, aan te spreken of verplicht getuigenis af te leggen over hetgeen zij in de vergadering zeggen of schriftelijk overleggen. Dit geldt voor zowel raadsleden als niet-raadsleden.

Op basis van het tweede lid kunnen alle sprekers in bepaalde gevallen door de voorzitter tot de orde worden geroepen en kan hen zo nodig over het aanhangige onderwerp het woord ontzegd worden. Ook kan de voorzitter de vergadering schorsen en bij herhaling van de verstoring van de orde, kan deze de openbare vergadering sluiten. Het is dan mogelijk de vergadering voort te zetten zonder publiek.

In het uiterste geval kan de voorzitter een lid het verdere verblijf ontzeggen en dat uit de vergadering laten verwijderen. Indien een lid blijft volharden in diens gedrag kan dat lid de toegang tot de vergadering voor ten hoogste drie maanden worden ontzegd. Het vierde lid sluit aan bij artikel 26, derde lid, van de Gemeentewet, die een dergelijke regeling geeft ten aanzien van raadsleden.

Onder interruptie is overigens niet te verstaan het geven van tekenen van goed- of afkeuring; deze uitingen worden beschouwd als verstoringen van de orde. Voor wat betreft de handhaving van de orde op de publieke tribune wordt verwezen naar artikel 6.1 van deze verordening.

Artikel 4.2.10Beraadslaging

Om de duur van vergaderingen te beperken wordt over een voorstel dat in onderdelen of artikelen is verdeeld, in principe in zijn geheel beraadslaagd. In het eerste lid is een uitzonderingsmogelijkheid opgenomen. Zowel de voorzitter als de leden hebben het recht om voor te stellen een voorstel gesplitst te behandelen. Het eerste lid brengt daarmee tot uitdrukking dat een politiek forum zijn eigen werkwijze bepaalt. Het recht wordt aan ieder individueel raadslid toegekend. Dit past in het streven naar dualisering, aangezien dualisering versterking van de vertegenwoordigende en daarmee agenderende rol van een politiek forum veronderstelt. Hiertoe dienen ook individuele raadsleden en kleine fracties over adequate instrumenten te beschikken.

Indien de schorsing als bedoeld in het tweede lid aan het einde van de tweede termijn plaatsvindt, zijn er vervolgens twee mogelijkheden: er wordt direct tot stemming overgegaan of aan de beraadslagingen wordt een derde termijn toegevoegd (zie artikel 4.2.6, eerste lid).

Artikel 4.2.11Deelname aan de beraadslagingen door anderen

Deze bepaling is noodzakelijk in verband met het in artikel 22 Gemeentewet geregelde verschoningsrecht, dat in artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op leden van het politiek forum en andere personen die aan de beraadslagingen deelnemen.

Het is uiteraard ook mogelijk dat een politiek forum bepaalt dat een bepaalde functionaris in bepaalde gevallen altijd aan de beraadslaging mag deelnemen. Het gaat in deze bepaling om anderen dan de leden van het forum en de voorzitter. Uiteraard hebben deze andere sprekers niet dezelfde rechten als de leden. Een andere spreker heeft onder meer geen recht om een voorstel te doen tot wijziging van het verslag, een voorstel over de spreektijd of over de orde van de vergadering.

Artikel 4.2.12Advies

De voorzitter kan de beraadslaging sluiten, als deze vaststelt dat een onderwerp voldoende is toegelicht, tenzij een politiek forum anders beslist. Een politiek forum neemt geen beslissingen, maar bereidt de besluitvorming in de raad voor en overlegt met het college en de burgemeester. De leden beslissen over het advies. Ten behoeve van het debat in de raad en om recht te doen aan de mening van alle fracties, inclusief minderheidsstandpunten, worden de standpunten van alle fracties opgenomen. Het ligt voor de hand dat indien een lid het niet eens is met het fractiestandpunt, dat hier afzonderlijk melding van wordt gemaakt in het advies aan de raad.

HOOFDSTUK 5VERGADERING ACHTER GESLOTEN DEUREN

Artikel 5.1Algemeen

Bij bepalingen die van overeenkomstige toepassing zijn kan onder meer gedacht worden aan de bepalingen omtrent het tijdig verzenden van stukken, het vergaderquorum en voorstellen van orde. De bepalingen van deze verordening zijn echter niet van toepassing, voor zover de toepassing van die bepalingen strijdig is met het karakter van de vergadering. Zo zullen er bijvoorbeeld geen beeld- en geluidsregistraties voor openbaar gebruik gemaakt kunnen worden.

Artikel 5.2Toehoorder(s)

Raadsleden, geen lid zijnde van het desbetreffende politiek forum, mogen ook vergaderingen achter gesloten deuren van andere politiek forums bezoeken als toehoorder. Achtergrond van die bepaling is dat een raadslid zich van alle zaken, die de raad aangaan, op de hoogte moet kunnen stellen.

Mede met het oog op de kleinere en de eenpersoonsfracties is bedoelde mogelijkheid nu ook geopend voor de forumleden.

Artikel 5.3Besluitenlijst

Ook van een besloten politiek forum wordt een besluitenlijst opgesteld. Deze besluitenlijst wordt digitaal ‘met slotje’ gepubliceerd.

Artikel 5.4Geheimhouding

Omdat het politiek forum géén raadscommissie ex artikel 82 Gemeentewet is, kan het politiek forum zelf géén geheimhouding opleggen, noch opheffen. Daarom is in dit artikel alleen rekening gehouden met de situatie waarin het politiek forum te maken heeft met informatie waar geheimhoudingsplicht op is gelegd, bijvoorbeeld door het college. Daarbij wordt dan gekeken naar de uitgangspunten van het Reglement van orde inzake besloten vergaderingen en naar het geldend protocol geheimhouding en beslotenheid, om zo (ondanks het ontbreken van een wettelijke status van het politiek forum) tóch zoveel mogelijk de zorgvuldigheid van omgang met geheime informatie en het gedachtengoed achter de wettelijke regels hieromtrent in stand te houden.

HOOFDSTUK 6TOEHOORDERS EN PERS

Artikel 6.1Toehoorders en pers

Artikel 26, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet regelen dat de voorzitter van de raad toehoorders die de orde verstoren, kan doen vertrekken en bij volharding in hun gedrag de toezegging kan ontzeggen. Voor politieke forums ontbreekt een dergelijke bepaling in de Gemeentewet, het derde lid voorziet hierin.

Artikel 6.2Geluid- en beeldregistraties

Aangezien de vergaderingen van een politiek forum in principe openbaar zijn, kunnen radio- en tv-stations geluids- en beeldregistraties maken. Dit is uiteraard niet het geval als het een besloten vergadering betreft.

HOOFDSTUK 7SLOTBEPALINGEN

Artikel 7.1Uitleg verordening

Aangezien het voorstel tot deze verordening is gedaan door het presidium en deze het beste de diepere, eventueel niet op papier gezette achtergronden kent, is hierin een rol toegedacht aan het presidium. Het is echter niet altijd mogelijk eerst het presidium te raadplegen, dan moet er direct een beslissing worden genomen.

Artikel 7.2 Inwerkingtreding

Alle genoemde verordeningen dienen te worden ingetrokken teneinde geen strijdigheid met de voorliggende verordening op te roepen.

Artikel 7.3Citeertitel

Het jaar 2023 maakt onderdeel uit van de citeertitel om een duidelijk onderscheid te verkrijgen naar oude, in 2008 en 2018 vastgestelde verordeningen en om verwarring te voorkomen.