Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

gelet op:

de artikelen 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.4a en 2.1.4b van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

de verordening Maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2020.

besluit vast te stellen:

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2024

Hoofdstuk 1 Bijdrage

Artikel 1 Bijdrage

Een cliënt is een bijdrage van maximaal € 20,60 per maand verschuldigd in de kosten van een bij verordening aangewezen algemene voorziening, een maatwerkvoorziening dan wel een persoonsgebonden budget (pgb).

Artikel 2 Duur bijdrage

Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd:

 • a.

  voor een maatwerkvoorziening of pgb voor diensten, zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het pgb wordt verstrekt.

 • b.

  voor een bij verordening aangewezen algemene voorziening zolang de cliënt van deze voorziening gebruik maakt.

 • c.

  voor een maatwerkvoorziening die door het college in bruikleen wordt verstrekt zolang de cliënt de beschikking heeft over het hulpmiddel.

 • d.

  voor een maatwerkvoorziening die vanaf 1 januari 2020 door het college in eigendom wordt verstrekt zolang de cliënt de beschikking heeft over de voorziening of de betaalde bijdragen tezamen de kostprijs dekken.

 • e.

  Voor een maatwerkvoorziening die vóór 1 januari 2020 door het college in eigendom is verstrekt, is de bijdrage verschuldigd voor de op 1 januari 2020 nog resterende termijnen op basis van de eerder vastgestelde kostprijs.

Hoofdstuk 2 Financiële draagkracht algemeen gebruikelijke voorziening

Artikel 3 Financiële draagkracht algemeen gebruikelijke voorziening

Om te bepalen of een algemeen gebruikelijke voorziening financieel gedragen kan worden met een inkomen op minimumniveau wordt onderstaande tabel gehanteerd:

 

Bijstandsnorm per maand (bron: IASZ bijstandsnormen 1 juli 2023, incl. VT)

Normbedrag (= 5% van bijstandsnorm x 36 maanden)

Alleenstaande jongeren tot 21 jaar

€ 300,36

€ 540,65

Gehuwde jongeren tot 21 jaar

€ 600,72

€ 1.081,30

Alleenstaande tussen 21 jaar en AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.216,62

€ 2.189,92

Gehuwde tussen 21 jaar en AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.738,02

€ 3.128,44

Alleenstaande met AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.357,66

€ 2.443,79

Gehuwde met AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.843,60

€ 3.318,48

Hoofdstuk 3 Omvang persoonsgebonden budget

Artikel 4 persoonsgebonden budget voor diensten

Het persoonsgebonden budget voor diensten wordt vastgesteld op basis van de volgende tarieven:

 

Wmo maatwerkvoorziening

Tarief professional 2024

Tarief particulier 2024

Eenheid

1.

Begeleiding ambulant

 
 
 
 

Licht

€ 64,69 / € 1,08

€ 48,52 / € 0,81

uur/min

 

Middel

€ 67,26 / € 1,12

€ 50,45 / € 0,84

uur/min

 

Zwaar

€ 78,43 / € 1,31

---

uur/min

2.

Dagbesteding

 
 
 
 

Licht

€ 48,56

---

dagdeel

 

Middel

€ 55,40

---

dagdeel

 

Zwaar

€ 70,97

---

dagdeel

3.

Vervoer

 
 
 
 

Vervoer, regulier

€ 20,95

---

etmaal

 

Vervoer, rolstoel gebonden

€ 28,65

---

etmaal

4.

Kortdurend verblijf

 
 
 
 

Logeeropvang

€ 243,63

---

etmaal

5.

Huishoudelijke ondersteuning basis (HO1)

 
 
 
 

Pakket A

€ 61,29

€ 45,97

week

 

Pakket B

€ 69,64

€ 52,23

week

 

Pakket C

€ 93,60

€ 70,20

week

6.

HO Plus (HO2)

€ 33,60 / € 0,56

€ 25,20 / € 0,42

uur/min

7.

HO Compleet (HO3)

€ 37,80 / € 0,63

---

uur/min

Artikel 5 Rolstoel

Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt vastgesteld op basis van de gekapitaliseerde tegenwaarde van de huurprijs inclusief onderhoud, reparatie en verzekering van de goedkoopst adequate voorziening zoals dat door het college aan de leverancier wordt betaald over een periode van zes jaar.

Artikel 6 Vervoersvoorziening

Het persoonsgebonden budget voor een vervoersvoorziening wordt vastgesteld op basis van de gekapitaliseerde tegenwaarde van de huurprijs inclusief onderhoud, reparatie en verzekering van de goedkoopst adequate voorziening zoals dat door het college aan de leverancier wordt betaald over een periode van zes jaar.

Artikel 7 Woonvoorziening

 • 1. Het persoonsgebonden budget voor een woonvoorziening wordt vastgesteld op basis van de door de aanvrager ingediende en door of vanwege het college geaccepteerde offerte.

 • 2. Het persoonsgebonden budget in de kosten van onderhoud, keuring en reparatie wordt verstrekt voor de duur van zes jaar. Het volgende onderscheid wordt gemaakt:

  • a.

   Een persoonsgebonden budget op basis van het huurtarief in natura: de kosten voor onderhoud, keuring en reparatie zijn opgenomen in het persoonsgebonden budget voor de woonvoorziening.

  • b.

   Een persoonsgebonden budget op basis van een offerte: onderhoud, keuring en reparatie wordt op declaratiebasis ingediend.

 • 3. Het persoonsgebonden budget in de kosten van onderhoud en reparatie van stoelliften wordt verstrekt voor de duur van zes jaar en bedraagt € 342,73 inclusief BTW per jaar.

 • 4. Na zes jaar is de hoogte van het persoonsgebonden budget voor stoelliften voor de kosten van onderhoud en reparatie gelijk aan de werkelijke kosten, mits de woonvoorziening jaarlijks is onderhouden door een erkend bedrijf.

 • 5. Het persoonsgebonden budget in de kosten van onderhoud en reparatie van (rolstoel)plateauliften, woonhuisliften en hefplateauliften is gelijk aan de werkelijke kosten, als de woonvoorziening jaarlijks wordt onderhouden door een erkend bedrijf.

Artikel 8 Primaat van de verhuizing

Het primaat van verhuizing wordt niet toegepast voor zover de kosten van de te treffen woonvoorzieningen niet uitkomen boven € 10.602,00.

Artikel 9 Terugbetaling persoonsgebonden budget woningaanpassing

De terugbetaling van het verstrekte persoonsgebonden budget voor een woningaanpassing van € 24.956,00 of meer wordt vastgesteld op basis van het onderstaande aflossingsschema:

Percentage

Moment van verkoop

100

binnen 1 jaar

90

na 1 jaar

80

na 2 jaar

70

na 3 jaar

60

na 4 jaar

50

na 5 jaar

40

na 6 jaar

30

na 7 jaar

20

na 8 jaar

10

na 9 jaar

0

na 10 jaar

Hoofdstuk 4 Tegemoetkoming voor kosten taxi, rolstoeltaxi, verhuiskosten en sportrolstoel

Artikel 10 Tegemoetkoming voor kosten vervoer

 • 1. Het normbedrag voor de tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een taxi bedraagt € 2.975,00 per kalenderjaar;

 • 2. Het normbedrag voor de tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een rolstoeltaxi bedraagt € 4.461,00 per kalenderjaar.

Artikel 11 Tegemoetkoming voor kosten vervoer bewoners Wlz-instellingen

De normbedragen voor de tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een auto, taxi of rolstoeltaxi voor bewoners van Wlz-instellingen bedragen per kalenderjaar:

Bij kilometers per jaar

Normbedrag gebruik

auto

Normbedrag gebruik

Taxi

Normbedrag gebruik

Rolstoeltaxi

van 375 tot 750

€ 297,79

€ 594,55

€ 892,34

van 750 tot 1500

€ 594,55

€ 1.190,13

€ 1.784,68

van 1500 tot 2250

€ 892,34

€ 1.784,68

€ 2.677,03

van 2250 tot 3000

€ 1.190,13

€ 2.378,20

€ 3.569,37

vanaf 3000

€ 1.486,89

€ 2.974,82

€ 4.460,68

Artikel 12 Tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten

De tegemoetkoming voor verhuis- en herinrichtingskosten bedraagt € 3.174,00.

Artikel 13 Tegemoetkoming sportvoorziening

De tegemoetkoming voor een sportvoorziening bedraagt maximaal € 3.443,00 voor een periode van drie jaar.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een cliënt afwijken van bepalingen in dit besluit, als toepassing van deze bepalingen leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 15 Intrekken oude regeling

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2023 wordt ingetrokken.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2024.

Artikel 17 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2024.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 12 december 2023.