Verordening eenmalig aansluitrecht Valkenburg aan de Geul 2023

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening eenmalig aansluitrecht Valkenburg aan de Geul 2023

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul:

Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 31 oktober 2023 strekkende tot de vaststelling van een Verordening eenmalig aansluitrecht Valkenburg aan de Geul 2023;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Gelet op de Verordening rioolaansluiting gemeente Valkenburg aan de Geul 2023;

BESLUIT VAST TE STELLEN:

Verordening eenmalig aansluitrecht Valkenburg aan de Geul 2023

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeentelijke riolering: het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en/of beheer is voor de inzameling en het transport van afvalwater en hemelwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen en persleidingen alsmede werken en installaties van overeenkomstige aard, inclusief de perceelaansluitleiding en het aansluitpunt. Hieronder wordt mede begrepen het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater.

 • b.

  aansluiting van een eigendom: onder aansluiting van een eigendom wordt verstaan het leggen door de gemeente van een buisleiding vanaf het aanwezige openbare afvoerstelsel tot aan het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

 • c.

  standaard rioolaansluiting: onder een standaard rioolaansluiting wordt verstaan het aansluiten van een van een PVC buis met een doorsnede van 160 millimeter en een lengte tot 5 meter, met een maximale diepte op de perceelsgrens van 1 meter.

 • d.

  bijzondere rioolaansluiting: onder een bijzondere rioolaansluiting wordt verstaan een rioolaansluiting waarvan de maten afwijken van de standaardaansluiting zoals genoemd in artikel 1 onder c.

 • e.

  perceel: een gebouwde roerende of onroerende zaak - of een gedeelte daarvan - die blijkens indeling en inrichting bestemd is om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt, met dien verstande dat, indien twee of meer van die gedeelten tezamen als een geheel worden gebruikt, deze gedeelten als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een perceel op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1.

  Het recht ter zake van het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een perceel op de gemeentelijke riolering, zoals genoemd in artikel 2, wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend.

 • 2.

  Het recht ter zake van het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een perceel op de gemeentelijke riolering, zoals genoemd in artikel 2, wordt niet geheven:

  • a.

   als de lasten die zijn verbonden aan de totstandkoming van die aansluiting zijn of worden voldaan krachtens overeenkomst;

  • b.

   als de lasten die zijn verbonden aan de totstandkoming van die aansluiting zijn of worden voldaan krachtens baatbelasting.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en tarieven

Onverminderd het bepaalde in dit artikel, bedraagt het tarief voor een standaard dan wel een bijzondere aansluiting: het bedrag van voorafgaand aan het realiseren van de aansluiting aan de aanvrager meegedeelde werkelijke kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het College van burgemeester en wethouders aangesteld bedrijf is opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht, wordt de aansluiting gerealiseerd vanaf het moment dat de aanvrager een schriftelijk akkoord heeft gegeven.

Artikel 5. Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7. Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 9. Citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als “Verordening eenmalig aansluitrecht Valkenburg aan de Geul 2023”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2023.

De raad voornoemd,

Mr. J.W.L. Pluijmen, D.M.M.T. Prevoo,

griffier voorzitter