Verordening rekenkamer Druten 2023

Geldend van 23-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening rekenkamer Druten 2023

De raad van de gemeente Druten;

gelezen het voorstel van de auditcommissie;

gelet op het bepaalde in hoofdstuk IVa en XIa en artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen: de Verordening rekenkamer Druten 2023

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

rekenkamer:

rekenkamer van de gemeente Druten;

b.

voorzitter:

voorzitter van de rekenkamer;

c.

leden:

leden van de rekenkamer, waaronder de voorzitter;

d.

rapport:

rapport dat de rekenkamer schrijft naar aanleiding van een door haar ingesteld onderzoek met daarin haar bevindingen, oordeel en aanbevelingen;

e.

oordeel:

oordeel van de rekenkamer over het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur dat zij velt naar aanleiding van een door haar ingesteld onderzoek;

f.

doelmatigheid:

de mate waarin het gemeentelijke bestuur het beschikbare geld goed besteed heeft;

g.

doeltreffendheid:

de mate waarin het gemeentelijke bestuur met haar beleid bereikt heeft wat zij wil;

h.

rechtmatigheid:

de mate waarin het gemeentelijke bestuur zich aan de regels en wetten heeft gehouden;

i.

raad:

de gemeenteraad van Druten;

j.

college:

het college van burgemeester en wethouders van Druten;

k.

secretaris:

secretaris van de rekenkamer;

l.

auditcommissie:

auditcommissie van de gemeente Druten.

Artikel 2 - Samenstelling en benoeming van de rekenkamer

 • 1. Er is een gemeentelijke rekenkamer.

 • 2. De rekenkamer bestaat uit drie leden. De raad benoemt uit hen de voorzitter.

 • 3. In aanvulling op artikel 81f van de Gemeentewet, zijn van het lidmaatschap van de rekenkamer uitgesloten:

  • a.

   Personen die in de afgelopen vijf jaar leden of burgerleden van de gemeenteraad zijn geweest;

  • b.

   personen die in de afgelopen vijf jaar lid zijn geweest van het college van burgemeester en wethouders van Druten;

  • c.

   personen die in de afgelopen vijf jaar ondergeschikt zijn geweest aan de gemeenteraad, aan het college van burgemeester en wethouders of aan een ander gemeentelijk gezag van Druten;

  • d.

   personen met directe of indirecte belangen bij een verbonden partij van de gemeente Druten.

 • 4. De raad benoemt de leden voor een periode van zes jaar, waarbij gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke verdeling over twee raadsperioden. De raad kan een lid herbenoemen.

Artikel 3 - Ontslag en non-actiefstelling

 • 1. De rekenkamer bericht de raad onverwijld als één van de ontslaggronden zich voordoet als bedoeld in artikel 81c, zesde (a tot en met d) of zevende lid van de Gemeentewet.

 • 2. De rekenkamer bericht de raad onverwijld als één van de gronden voor non-actiefstelling zich voordoet als bedoeld in artikel 81d, eerste of tweede lid van de Gemeentewet.

Artikel 4 - Tijdelijke ontheffing

 • 1. Een lid van de rekenkamer kan een onderbouwd verzoek doen aan het presidium tot een tijdelijke ontheffing van zijn taak tijdens een onderzoek vanwege een direct of indirect belang bij het onderwerp van het onderzoek.

 • 2. Als het verzoek tot ontheffing wordt gedaan door de voorzitter en het presidium dit toewijst, benoemt het presidium een van de andere twee leden tot voorzitter voor de duur van de ontheffing.

Artikel 5 - Taak van de rekenkamer

 • 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid, geeft hierover haar oordeel en doet het bestuur aanbevelingen.

 • 2. De rekenkamer is bij de uitvoering van haar taak onafhankelijk. Zij is niet ondergeschikt aan de raad, het college van burgemeester en wethouders of enig ander gemeentelijk gezag. De rekenkamer bepaalt haar eigen onderzoeksagenda.

 • 3. Op onderbouwd verzoek van de raad kan de rekenkamer een onderzoek instellen. De rekenkamer bericht de raad in welke mate zij aan het verzoek kan voldoen en onderbouwt dit ook.

Artikel 6 - Taak van de voorzitter

 • 1. De voorzitter zorgt voor:

  • a.

   het tijdig en periodiek bijeenroepen van de rekenkamer;

  • b.

   het leiden van de vergaderingen;

  • c.

   het bewaken van de uitgangspunten en de werkwijze zoals bepaald in deze verordening en het reglement van orde, en

  • d.

   het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming door de raad naar aanleiding van de aanbevelingen uit de rapporten.

  De voorzitter voert met dit doel regelmatig overleg met de leden, onderzoekers en de ambtelijke ondersteuning.

 • 2. Bij afwezigheid van de voorzitter besluiten de andere leden van de rekenkamer samen wie van hen als voorzitter optreedt.

Artikel 7 - Werkwijze van de rekenkamer

 • 1. De rekenkamer stelt een reglement van orde vast voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden. Zij stuurt het reglement na vaststelling ter kennisneming aan de raad.

 • 2. De rekenkamer stelt een onderzoeksprotocol vast. Zij stuurt het protocol na vaststelling ter kennisneming aan de raad.

 • 3. De rekenkamer stelt ieder jaar na raadpleging van de raad een onderzoeksprogramma op en zorgt voor de bekendmaking daarvan.

 • 4. De vergaderingen van de rekenkamer zijn besloten. Haar rapporten zijn openbaar.

 • 5. Op grond van de belangen genoemd in artikel 5.1 en 5.2 Wet open overheid kan de rekenkamer rapporten die zij aan de raad voorlegt of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 6. De rekenkamer streeft naar het uitvoeren van twee onderzoeken per jaar.

 • 7. De rekenkamer kan de raad onderbouwd verzoeken meer onderzoeken te doen en hiervoor indien nodig meer budget toe te kennen.

 • 8. Voor het opstellen van een rapport kan de rekenkamer, met inachtneming van het beschikbare budget, externe deskundigen, onderzoekers of een onderzoeksinstituut inschakelen. Deze externen komen van buiten de rekenkamer en delen geen commerciële belangen met de leden van de rekenkamer. Artikel 2, derde lid, is van overeenkomstige toepassing op deze externen.

 • 9. Bij elk onderzoek stelt de rekenkamer de probleemstelling en de onderzoeksvragen op en stelt zij de onderzoeksopzet vast. Zij besteedt daarbij aandacht aan het belang van het onderzoek voor de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het bestuur.

 • 10. De onderzoeksopzet wordt samen met een indicatie van de te maken kosten voor het onderzoek aan de raad gestuurd. De raad krijgt de gelegenheid om hierop te reageren.

 • 11. De rekenkamer stelt betrokkenen in de gelegenheid om hun visie op het onderzoek naar de feiten aan de rekenkamer bekend te maken. Zij geeft betrokkenen hiervoor een termijn van minstens twee weken. Betrokkenen zijn die mensen van wie de manier waarop zij hun werk doen in onderzoek is of is geweest. De rekenkamer bepaalt wie zij verder als betrokkenen aanwijst.

 • 12. Na afloop van de hiervoor genoemde termijn stelt de rekenkamer haar rapport op en stuurt zij een exemplaar daarvan aan de raad, het college van burgemeester en wethouders en (andere) betrokkenen. Als zij met toepassing van artikel 184 van de Gemeentewet een onderzoek heeft ingesteld, stuurt de rekenkamer tevens een exemplaar van het rapport aan de betrokken instelling. Ook zorgt zij voor de bekendmaking van het rapport.

 • 13. De rekenkamer stelt elk jaar voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden over het afgelopen jaar, stuurt een exemplaar daarvan aan de raad en het college van burgemeester en wethouders en zorgt voor de bekendmaking van het jaarverslag.

Artikel 8 - Besluitvorming door de raad

De raad neemt na ontvangst van een rapport van de rekenkamer een besluit over de door de rekenkamer gedane aanbevelingen.

Artikel 9 - Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De rekenkamer heeft een ambtelijk secretaris.

 • 2. De plaatsvervangend griffier vervult de functie van secretaris. De secretaris wijst een vervanger aan die, in geval van afwezigheid van de secretaris, zijn of haar taken overneemt.

 • 3. Het college kan, op voordracht van de voorzitter van de rekenkamer, de ambtelijk secretaris aanwijzen.

 • 4. De secretaris staat de rekenkamer bij de uitvoering van haar taak terzijde en treedt gevraagd en ongevraagd op als adviseur van de rekenkamer.

 • 5. De rekenkamer is bevoegd om, ten laste van het budget zoals genoemd in artikel 10, extra ondersteuning aan te trekken.

 • 6. De ondersteuning legt over de manier waarop de ondersteunende taken worden uitgevoerd enkel en rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamer.

 • 7. Om de ondersteuning bij te staan, kunnen specifieke werkzaamheden in handen worden gelegd van bij het onderwerp betrokken ambtenaren. Deze ambtenaren voeren hun werkzaamheden uit zoals de (ondersteuning van de) rekenkamer aangeeft en leggen over de manier waarop zij hun werkzaamheden in dit kader uitvoeren enkel verantwoording af aan de rekenkamer.

Artikel 10 - Budget

 • 1. De raad stelt ieder jaar een budget van €25.000,- beschikbaar aan de rekenkamer. Dit bedrag wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de vastgestelde indexcijfers voor de loon- en prijsstijging conform de gemeentelijke begroting.

 • 2. De secretaris is de budgethouder.

 • 3. De rekenkamer is bevoegd om binnen het aan haar beschikbaar gestelde budget uitgaven te doen voor de uitvoering van haar taak.

 • 4. Ten laste van het in het eerste lid bedoelde budget komen de kosten van:

  • a.

   de vergoedingen voor de leden, bedoeld in artikel 11, eerste lid;

  • b.

   eventuele externe ondersteuning;

  • c.

   externe deskundigen, onderzoekers of onderzoeksbureaus die eventueel door de rekenkamer zijn ingeschakeld;

  • d.

   eventuele andere uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitvoering van haar taak.

 • 5. De rekenkamer kan een onderbouwd verzoek indienen bij de raad om meer budget toe te kennen.

 • 6. De rekenkamer legt ieder jaar enkel aan de raad verantwoording af over de besteding van het budget. Dit gebeurt in het jaarverslag.

Artikel 11 - Vergoeding voor werkzaamheden

 • 1. De leden ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding voor hun werkzaamheden.

 • 2. De vergoeding bedraagt voor de voorzitter €400,- per maand. De vergoeding bedraagt voor de andere leden €300,- per maand. Dit bedrag wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de vastgestelde indexcijfers voor de loon- en prijsstijging conform de gemeentelijke begroting.

 • 3. De leden ontvangen daarnaast een reiskostenvergoeding. De reiskostenvergoeding is een vergoeding van gemaakte reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van de rekenkamer en raad die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun functie.

Artikel 12 – Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 • 2. Gelijktijdig met de inwerkingtreding wordt de Verordening rekenkamercommissie Druten 2022 ingetrokken.

Artikel 13 – Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening rekenkamer Druten 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Druten, gehouden op 14 december 2023,

De griffier,

A.E.M. Randsdorp

De voorzitter,

S.W.P.J. Sengers