Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet, Woningwet, Leidingenverordening, Telecommunicatieverordening, Bomenverordening en Afvalstoffenverordening

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet, Woningwet, Leidingenverordening, Telecommunicatieverordening, Bomenverordening en Afvalstoffenverordening

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht;

gelet op titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), artikel 18.6 en artikel 18.7 Omgevingswet (hierna: Ow), Artikel 92 Woningwet, artikel 19 Leidingenverordening Papendrecht, artikel 9 Telecommunicatieverordening Papendrecht, artikel 14 Bomenverordening / Groene Kaart en artikel 23 Afvalstoffenverordening Papendrecht 2023;

besluit:

Artikel I.

 • 1.

  Als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 18.6 Ow en artikel 92 Woningwet worden aangewezen de volgende functionarissen van Team Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving:

  • Medewerker toezicht en handhaving

  • Senior medewerker vergunningverlening Omgevingswet

  • Medewerker vergunningverlening Omgevingswet

  • Juridisch adviseur handhaving

  • Coördinator VTH

 • 2.

  Tevens wordt deze functionarissen via dit aanwijzingsbesluit op grond van artikel 18.7 Ow de bevoegdheid toegekend tot binnentreden in een woning.

Artikel II

Als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 18.6 van de OW worden aangewezen de volgende functionarissen:

Team Beheer Openbare Ruimte (BOR)

 • Teamleider Beheer Openbare Ruimte

 • Beleidsadviseur Beheer Openbare Ruimte

 • Medewerker Beheer

 • Medewerker Gegevensbeheer

 • Senior beleidsadviseur beheer en Geo-informatie

 • Senior medewerker werkvoorbereiding

 • Medewerker werkvoorbereiding

 • Werkvoorbereider

 • Directievoerder

 • Opzichter groot onderhoud

 • Administratief medewerker

Team wijkonderhoud:

 • Teamleider

 • specialist Grijs en Groen

 • Voormannen Grijs, Groen en Begraafplaats

Artikel III.

Aan te wijzen als toezichthouders overeenkomstig titel 5.2 Awb, artikel 19 Leidingenverordening Papendrecht, artikel 9 Telecommunicatieverordening Papendrecht en artikel 14 Bomenverordening / Groene Kaart de volgende functionarissen:

Team Beheer Openbare Ruimte (BOR)

 • Teamleider Beheer Openbare Ruimte

 • Beleidsadviseur Beheer Openbare Ruimte

 • Medewerker Beheer

 • Medewerker Gegevensbeheer

 • Senior beleidsadviseur beheer en Geo-informatie

 • Senior medewerker werkvoorbereiding

 • Medewerker werkvoorbereiding

 • Werkvoorbereider

 • Directievoerder

 • Opzichter groot onderhoud

 • Administratief medewerker

Team wijkonderhoud:

 • Teamleider

 • specialist Grijs en Groen

 • Voormannen Grijs, Groen en Begraafplaats

Artikel IV

Aan te wijzen als toezichthouder overeenkomstig titel 5.2 Awb, artikel 23 Afvalstoffenverordening Papendrecht 2023 de volgende functionaris:

Team Beheer Openbare Ruimte (BOR)

 • Medewerker afvalbeheer

Artikel V.

Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wabo, Leidingenverordening, Telecommunicatieverordening en bomenverordening van 3 februari 2021 wordt ingetrokken.

Artikel VI.

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet, Woningwet, Leidingenverordening, Telecommunicatieverordening, Bomenverordening en afvalstoffenverordening.

Artikel VII.

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip dat de Omgevingswet in werking treedt.

Ondertekening

Papendrecht, 12 december 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

De secretaris, de burgemeester,

J.M. Ansems M.J.M. van Driel