Verordening op de heffing en de invordering van leges Wijdemeren 2024

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Wijdemeren 2024

De raad van de gemeente Wijdemeren,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

BESLUIT:

De volgende

Verordening op de heffing en de invordering van leges Wijdemeren 2024

Vast te stellen:

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • c.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • d.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • e.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1. Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

  • b.

   diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • 2. De in deze verordening genoemde leges worden, voor zover daarin niet reeds op andere plaatsen van deze verordening is voorzien, niet geheven voor:

  • a.

   het afgeven van stukken, nodig voor ontvangst van pensioenen, lijfrente, wachtgelden, loon of bezoldiging;

  • b.

   de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

  • c.

   de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan houdende beschikking op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

  • d.

   kansspelvergunningen voor zover de opbrengst bestemd is voor een charitatief doel.

 • 3. Het college kan vrijstelling verlenen van leges bij incidentele activiteiten aan niet op winst gerichte organisaties met maatschappelijk nut.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving

  • c.

   digitaal (internet) wordt gedaan, op het moment van ontvangst van de digitale kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening 2023’ van 14 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Wijdemeren 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in deopenbare raadsvergadering van 7 december 2023.

De griffier,

drs. E.B. Hörchner

De voorzitter,

Ch.B. Aptroot

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Wijdemeren 2024

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

 
 
 
 
 
 

2024

Paragraaf 1.1 - Burgerlijke stand

 
 

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 
 

a.

 

maandagochtend om 09:15 en 09:30 uur (exclusief trouwboekje)

 

€ -

b.

 

dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend tussen 09:00 en 12:00 (inclusief trouwboekje)

 

€ 125,00

c.

 

maandag tot en met vrijdag op andere tijden, tot 17.00 uur (inclusief trouwboekje)

 

€ 527,00

d.

 

maandag tot en met vrijdag vanaf 17.00 uur (inclusief trouwboekje)

 

€ 589,00

e.

 

zaterdag tot 17.00 uur (inclusief trouwboekje)

 

€ 703,00

 
 
 
 
 

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 
 

a.

 

maandagochtend om 09:15 en 09:30 uur (exclusief trouwboekje)

 

€ -

b.

 

dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend tussen 09:00 en 12:00 (inclusief trouwboekje)

 

€ 125,00

c.

 

maandag tot en met vrijdag op andere tijden, tot 17.00 uur (inclusief trouwboekje)

 

€ 527,00

d.

 

maandag tot en met vrijdag vanaf 17.00 uur (inclusief trouwboekje)

 

€ 589,00

e.

 

zaterdag tot 17.00 uur (inclusief trouwboekje)

 

€ 703,00

 
 
 
 
 

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 
 

a.

 

maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur (inclusief trouwboekje)

 

€ 340,00

b.

 

maandag tot en met vrijdag vanaf 17.00 uur (inclusief trouwboekje)

 

€ 371,00

c.

 

zaterdag tot 17.00 uur (inclusief trouwboekje)

 

€ 402,00

d.

 

zaterdag vanaf 17.00 uur (inclusief trouwboekje)

 

€ 464,00

e.

 

zaterdag vanaf 20.00 uur en zondag vanaf 13.00 uur (inclusief trouwboekje)

 

€ 510,00

f.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot aanwijzing van een eenmalige trouwlocatie

 

€ 619,00

 
 
 
 
 

Artikel 1.4 Omzetten gerestistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

 
 

a.

 

maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur (inclusief trouwboekje)

 

€ 340,00

b.

 

maandag tot en met vrijdag vanaf 17.00 uur (inclusief trouwboekje)

 

€ 371,00

c.

 

zaterdag tot 17.00 uur (inclusief trouwboekje)

 

€ 402,00

d.

 

zaterdag vanaf 17.00 uur (inclusief trouwboekje)

 

€ 464,00

e.

 

zaterdag vanaf 20.00 uur en zondag vanaf 13.00 uur (inclusief trouwboekje)

 

€ 510,00

f.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot aanwijzing van een eenmalige trouwlocatie

 

€ 619,00

 
 
 
 
 

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 
 

a.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het benoemen van een eenmalige Babs

 

€ 92,00

b.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het benoemen van een eenmalige Babs, niet benoemd in andere gemeente.

 

€ 138,00

 
 
 
 
 

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het beschikbaarstellen van getuigen van gemeentewege voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

 

€ 23,00

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van veertien dagen voorafgaand aan die gereserveerde datum:

 

€ -

 
 
 
 
 

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje of een duplicaat daarvan

 

€ 30,00

 
 
 
 
 

Paragraaf 1.2 - Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

a.

 

Nationaal paspoort

 
 

1.

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is. Geldig 10 jaar.

 

€ 83,87

2.

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Geldig 5 jaar.

 

€ 63,42

 
 
 
 
 

b.

 

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 
 

1.

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is. Geldig 10 jaar.

 

€ 83,87

2.

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Geldig 5 jaar.

 

€ 63,42

 
 
 
 
 

c.

 

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

1.

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is. Geldig 10 jaar.

 

€ 83,87

2.

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Geldig 5 jaar.

 

€ 63,42

 
 
 
 
 

d.

 

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen. Geldig 5 jaar.

 

€ 63,42

 
 
 
 
 

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 
 

a.

 

een Nederlandse identiteitskaart

 
 

1.

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is. Geldig 10 jaar.

 

€ 75,80

2.

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Geldig 5 jaar.

 

€ 40,92

 
 
 
 
 

b.

 

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

 

€ 36,93

 
 
 
 
 

Artikel 1.11 Modaliteiten

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

a.

 

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

 

€ 57,09

b.

 

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.9 en 1.10 en onder a genoemde bedragen:

 

€ 18,01

Paragaaf 1.3 - Rijbewijzen

 
 

Artikel 1.12 Rijbewijzen

 
 

1.12.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 
 

1.12.2

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

€ 48,15

1.12.3

 

Tot het omwisselen van een buitendlands rijbewijs

 

€ 57,00

1.12.4

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een digitale aanvraag na invoering van de Wet digitale overheid

 

€ 45,10

1.12.5

 

bij een spoedlevering vermeerderd met

 

€ 34,10

1.12.6

 

Het bedrag van artikel 1.3.3 wordt niet in rekening gebracht indien uit een proces-verbaal blijkt dat het reisdocument is ontvreemd bij een woninginbraak of een beroving.

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 1.4 - Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 
 

Artikel 1.13 - Definities

 
 

1.13.1

 

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

1.13.2

 

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1.14 - Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 
 

1.14.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking.

 

€ 16,00

1.14.2

 

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 
 

1.14.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking.

 

€ 20,00

1.14.4

 

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen.

 

€ 29,00

1.14.5

 

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen.

 

€ 7,50

1.14.6

 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie Personen, voor ieder daaraan besteed kwartier.

 

€ 23,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 1.5 - Bestuursstukken

 
 
 
 

Vervallen

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 1.6 - Vastgoedinformatie

 
 

Artikel 1.15 - Plan- of kaartinformatie

 
 

1.15.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit,streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2. of structuurplan:

 
 

1.15.1.1

 

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

 

€ 0,30

1.15.1.2

 

in formaat A3 , per bladzijde

 

€ 0,40

1.15.1.3

 

In afwijking van de onderdelen 1.18.1.1.1 en 1.18.1.1.2 bedragen de leges per pagina, bij minder dan 10 kopieën, per bladzijde

 

€ 0,50

1.15.1.4

 

tot formaat A2 (420 x 594 mm) per bladzijde

 

€ 4,30

1.15.1.5

 

tot formaat A1 (594 x 841 mm) per bladzijde

 

€ 5,50

1.15.1.6

 

tot formaat A0 (841 x 1189 mm) per bladzijde

 

€ 7,20

1.15.1.7

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 
 

1.15.1.8

 

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen per adres of object.

 

€ 9,70

1.15.1.9

 

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

 

€ 9,70

1.15.1.10

 

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente gezonden is, als bedoeld in artikel 3,3, vijfde lid, van de Erfgoedwet.

 

€ 9,70

1.15.1.11

 
 
 
 

1.15.1.12

 

het gemeentelijk erfgoedregister bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet. Betreft het tarief per aangewezen cultureel erfgoed.

 

€ 9,70

1.15.1.13

 

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid onder c, van die wet.

 

€ -

1.15.1.14

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 
 

1.15.1.15

 

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

 

€ 0,10

1.15.1.16

 

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

 

€ 0,20

1.15.1.17

 

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

 

€ 0,20

1.15.1.18

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.15.1.19

 

tot het verstrekken van een standaard makelaarsrapport met bestemmingsplaninformatie, eventuele aanschrijvingen, etc.

 

€ 64,60

1.15.1.20

 

tot het verstrekken van een standaard makelaarsrapport met bestemmingsplaninformatie, eventuele aanschrijvingen, etc. indien de verstrekking binnen twee werkdagen wordt gevraagd en gedaan

 

€ 93,60

1.15.1.21

 

Het tarief bedraagt voor het per post of per mail toezenden van A4 kopieën (niet in kleur) van informatie van een bestemmingsplan, per perceel.

 

€ 36,80

1.15.1.22

 

Indien een document als bedoeld in dit hoofdstuk in kleur op papier wordt verstrekt, wordt het voor dat document geldende tarief verhoogd met:

 

€ 1,10

 
 
 
 
 

Paragraaf 1.7 - Overige publiekszaken

 
 

Artikel - 1.16 Overige publiekszaken

 
 

1.16

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:*

 
 

1.16.1

 

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

 

€ 41,35

1.16.2

 

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

 

€ 15,90

1.16.3

 

tot het legaliseren van een handtekening

 

€ 15,90

1.16.4

 

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

 

€ 15,90

 
 
 
 
 

Paragraaf 1.8 - Gemeentearchief

 
 

1.17.1

 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

€ 22,10

1.17.2

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitlenen van archiefbescheiden

 

€ 22,10

 
 
 
 
 

Paragraaf 1.9 - Bijzondere wetten

 
 

Artikel 1.18 - Huisvestingswet 2024

 
 

1.18

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.18.1

 

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Huisvestingverordening 2024 Gooi- en Vechtstreek.

 

€ -

1.18.2

 

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Huisvestingsverordening 2024 Gooi- en Vechtstreek.

 

€ -

 
 
 
 
 

Artikel 1.19 - Leegstandwet

 
 

1.19

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.19.1

 

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

 

€ 319,80

1.19.2

 

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woon-ruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

 

€ 159,90

1.19.3

 

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1 en 1.12.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1.20 - Wet op de Kansspelen

 
 

1.20.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

1.20.1.1

 

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

 

€ 56,50

1.20.1.2

 

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

 

€ 56,50

1.20.1.3

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

 

€ 34,00

1.20.1.4

 

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

 

€ 226,50

1.20.1.5

 

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat:

 

€ 226,50

1.20.1.6

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

 

€ 136,00

 
 
 
 
 

Artikel 1.21 - Telecommunicatiewet

 
 

1.21.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet.

 

€ 343,00

 
 

Het in 1.21.1 genoemde bedrag wordt:

 
 

1.21.2

 

als de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gronden over een lengte van 100 meter of meer, verhoogd met coördinatiekosten voor te leggen kabels en leidingen, met een bedrag per strekkende meter (m¹) van:

 

€ 2,20

 
 
 
 
 

Artikel 1.22 - Wegenverkeerswetgeving

 
 

1.22

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.22.1

 

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 
 

1.22.2

 

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

 
 

1.22.3

 

tot het voor de eerste maal verkrijgen van een gehandicaptenparkeer-kaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

€ 73,80

1.22.4

 

tot het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart of het verkrijgen van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het BABW

 

€ 38,50

1.22.5

 

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats, voor de inrichting

 

€ 141,90

1.22.6

 

tot het wijzigen van een onderbord met kenteken voor een gehandicaptenparkeerplaats

 

€ 36,30

1.22.7

 

tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 8 lid 1 van het besluit "Motorboten Loosdrechtse plassen 2023" indien

 
 

1.22.7.1.1

 

een snelvaarontheffing wordt verleend geldig gedurende één dag

 

€ 45,00

1.22.7.1.2

 

een snelvaarontheffing wordt verleend geldig gedurende één jaar

 

€ 347,00

1.22.7.1.3

 

een plaats op de wachtlijst voor een jaarontheffing

 

€ 16,00

1.22.7.2

 

tot het verkrijgen van een incidentele snelvaarontheffing ingevolge artikel 8 lid 2 van het besluit "Motorboten Loosdrechtse plassen 2023"

 

€ 178,00

1.22.7.3

 

een aanvraag voor het verstrekken van een duplicaatontheffing zoals genoemd onder 1.16.7.1.2

 

€ 25,00

1.22.8

 

tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 2 lid 1 van de "Woonschepenverordening Loosdrechtse plassen 2023"

 

€ 265,00

1.22.9

 

tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 5:25 lid 1 APV (ligplaatsontheffing)

 

€ 353,00

1.22.10

 

tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 5:24 lid 1 APV (voorwerpen in of boven water)

 

€ 232,00

1.22.11

 

tot het verkrijgen van recht op voorrang bij schutting in de Mijndense sluis gedurende het gehele jaar

 

€ 286,00

 
 
 
 
 

Paragraaf 1.10 - Diversen

 
 

Artikel 1.23 - Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 
 

1.23.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

€ 76,20

1.23.2

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.23.2.1

 

een beschikking, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

€ 76,20

1.23.2.2

 

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

€ 1,50

1.23.2.3

 

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken - in zwart-witte kleur - voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 

1.23.2.3.1

 

per pagina op papier van A4-formaat

 

€ 0,30

1.23.2.3.2

 

In afwijking van onderdeel 1.17.2.3.1 bedragen de leges per pagina op papier van A4 formaat, bij minder dan 10 kopieën

 
 

1.23.2.3.3

 

per pagina op papier van een ander formaat

 

€ 1,50

1.23.2.4

 

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de subonderdelen 1.17.2.2 en 1.17.2.3 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk (voor tussen-liggende afmetingen wordt de naastgrotere in rekening gebracht):

 
 

1.23.2.4.1

 

tot formaat A2 (420 x 594 mm)

 

€ 4,20

1.23.2.4.2

 

tot formaat A1 (594 x 841 mm)

 

€ 5,30

1.23.2.4.3

 

tot formaat A0 (841 x 1189 mm)

 

€ 7,00

1.23.2.5

 

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

€ 1,50

1.23.3

 

indien een document als bedoeld onder 1.17.2 in kleur wordt verstrekt, wordt het voor dat document geldende tarief verhoogd met

 

€ 1,00

1.23.4

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van een gemeentelijke verordening, voor zover niet afzonderlijk en met name elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde of gedeelte daarvan

 

€ 0,30

1.23.5

 

Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente doen van een naspeuring naar of in documenten, ongeacht het resultaat van die naspeuring, voor zover deze dienst niet elders in deze tarieventabel is vermeld, voor elk daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

 

€ 18,70

1.23.6

 

indien een of meer documenten, waarvoor op grond van de legesverordening en deze tarieventabel leges verschuldigd zijn, op verzoek van de aanvrager per post worden toegestuurd en deze ook vanaf de website van de gemeente kunnen worden gedownload, worden de leges wegens afhandelingskosten verhoogd met

 

€ 8,00

1.23.7

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor overige nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas en water)

 

€ 343,30

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.1 - Algemene bepalingen

 
 

Artikel 2.1 - Definities

 
 

2.1.1

 

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

2.1.2

 

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

2.1.3

 

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan; binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 
 

2.1.4

 

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ wordt onder de in die omschrijving genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 verstaan de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567. voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting), bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: De prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, exclusief omzetbelasting.

 
 

2.1.5

 

Bewijs bouwkosten De aanvrager van een bouwvergunning dient bij de aanvraag een opgave van de bouwkosten te overleggen. Aan de hand van deze opgave stelt de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar het bedrag vast op basis waarvan de leges worden geheven. De leges worden zo nodig afgerond tot het naastliggende veelvoud van € 1,00 berekend per gebouw of ander bouwwerk naar de bouwkosten, waarvan het bedrag door de hiervoor bedoelde ambtenaar wordt vastgesteld.

 
 

Artikele 2.2 - Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 

2.2.1

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 
 

a

omgevingsoverleg;

 
 
 

b

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 
 
 

c

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 
 
 

d

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 
 
 

e

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 
 
 

f

intrekking van een omgevingsvergunning;

 
 
 

g

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 
 
 

h

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.3 - bepalen tarief

 
 

2.3.1

 

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 
 

2.3.2

 

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 
 

2.3.3

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 
 

2.3.4

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 
 

2.3.5

 

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 

2.3.6

 

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.2 - Voorfase

 
 

Artikel 2.4 - Omgevingsoverleg

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek:

 
 

2.4.1

 

om vooronderzoek in verband met het verkrijgen van een indicatie op de vraag welke (planologische) procedure er benodigd is, of voor het plan een omgevingsvergunning kan worden verleend, en of het college bereid is om medewerking te verlenen aan uw verzoek.

 

15,00%

 
 

van de bouwsom (overleg bewijs aanneemsom of door toepassing van het bouwkostenkompas) zoals die bij een daadwerkelijke aanvraag met een minimum bedrag van.

 

€ 275,00

 
 

en een maximum bedrag van dan wel een tarief van

 

€ 5.000,00

 
 

dan wel een vast bedrag bij een plan zonder bouwsom van

 

€ 275,00

2.4.2

 

Maatwerkinitiatief

 
 
 
 

Bij principeaanvragen waarbij het benodigd is om omgevingsoverleg te plegen over één of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief in aanvulling op het bedrag uit artikel 2.4.1:

 
 
 
 

Ten aanzien van een bespreking bij de intaketafel (indien er bijvoorbeeld sprake is van een strijd met omgevingsplan):

 

€ 300,00

 
 

Indien er een tussentijds advies wordt gegeven en de aanvrager dit wenst te verwerken en opnieuw te laten toetsen, wordt er gesproken over zogenoemde aanvullingen op de principeaanvraag. Dit kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe bouwtekeningen, of nieuwe (milieu-) onderzoeken waarbij wordt verzocht om deze mee te nemen in de definitieve eindbrief van de principeaanvraag. Voor elk volgend overleg bij de intaketafel geldt een bedrag van:

 

€ 300,00

 
 

Indien er wordt verzocht om het plan in de voorfase te laten toetsen voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie 2022 dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

 

€ 300,00

 
 

Voor elk volgend overleg dat toeziet op de haalbaarheid en voornoemd niet nader is gespecificeerd, per overleg:

 

€ 300,00

 
 
 
 
 

Paragraaf 2.3 - Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 
 

Artikel 2.5 - Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

a.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 25.000:

 

5,00%

 
 

van de bouwkosten, met een minimum van:

 

€ 456,00

 

b.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 25.000 tot € 50.000:

 
 
 
 

van de bouwkosten;

 

4,00%

 

c.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 50.000 tot € 200.000:

 
 
 
 

van de bouwkosten;

 

3,00%

 

d.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 200.000 tot € 2.500.000:

 
 
 
 

van de bouwkosten;

 

1,90%

 

e.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 2.500.000:

 
 
 
 

van de bouwkosten.

 

1,50%

 
 
 
 
 

Artikel 2.6 - Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

 

voor een binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

3,00%

 
 

van de bouwkosten vermeerderd met

 

€ 300,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.7 - Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

 

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

€ 371,75

b.

 

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

 

€ 371,75

c.

 

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

€ 8.906,00

 
 
 
 
 

Paragraaf 2.4 - Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 

Artkel 2.8 - Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 
 

2.8.1

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van Erfgoedverordening Wijdemeren 2024 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

 
 

2.8.1.1

 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

 

€ 125,00

2.8.1.2

 

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 

€ 125,00

2.8.1.3

 

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

 
 

2.8.1.4

 

Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Erfgoedverordening Wijdemeren 2024 is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 
 
 
 

als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 
 
 
 

als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 
 

2.8.1.4

 

voor het plaatsen van zonnepanelen op een monument of beschermd dorpsgezicht worden geen leges in rekening gebracht, tenzij voor die plaatsing op een niet als zodanig aangewezen of gelegen bouwwerk een vergunning ingevolge de Omgevingswet vereist zou zijn.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.9 - Rijksmonumentactiviteit

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.10 - Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd of dorpsgezicht

 
 

2.10.1

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

a

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van de Erfgoedverordening Wijdemeren 2024 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

 

€ 151,00

 

b

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

 

€ 151,00

 

c

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

€ 151,00

2.10.2

 

Het eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.11 - Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.5 - Milieubelastende activiteiten

 
 

Artikel 2.12 - Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

€ -

 
 
 
 
 

Artikel 2.13 - Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

a

per milieubelastende activiteit:

 

€ -

 
 
 
 
 

Artikel 2.14 - Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

a

per milieubelastende activiteit:

 

€ -

 
 
 
 
 

Artikel 2.15 - Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.16 - Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.17 - Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.18 - Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit actitiviteiten leefomgeving)

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.19 - Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.20 - Samenloop van milieubelastende activiteiten

 
 

2.20.1

 

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 
 

2.20.2

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.6 - Lozingsactiviteiten

 
 

Artikel 2.21 - Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.22 - Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.7 - Aanlegactiviteiten

 
 

Artikel 2.23 - Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 
 

2.23.1

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in het omgevingsplan bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

€ 300,00

2.23.2

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, als bedoeld in het omgevingsplan, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

€ 300,00

2.23.3

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied metarcheologische waarden, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

€ 300,00

2.23.4

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in het beperkingengebied leidingen, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

€ 300,00

2.23.5

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde. als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

€ 300,00

2.23.6

 

De in het eerste tot en met vijfde lid genoemde tarieven zijn van toepassing als de aanvraag een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Deze zijn van overeenkomstige toepassing als de aanvraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft en worden in dat geval verhoogd met:

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.24 - Omgevingsplanactiviteit: ov. activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het: a. aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting, b. indrijven van voorwerpen, c. ophogen van de grond, of d. verharden van de grond, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

a

voor een binnenplanse en buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in het omgevingsplan:

 

€ 300,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.25 - Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 
 

voor een binnenplanse en buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

€ 300,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.26 - Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

€ 300,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.27 - Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

€ 300,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.28 - Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

a

voor een binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit of voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

 

€ 300,00

 
 
 
 
 

Paragraaf 2.8 - Overige activiteiten

 
 

Artikel 2.29 - Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.30 - Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.31 - Omgevingsplanactiviteit: reclame

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.32 - Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken en objecten plaatsen op de weg

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

a

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,:

 

€ 76,20

 

b

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

 

€ 76,20

 
 
 
 
 

Artikel 2.33 - Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.34 - Andere activiteiten

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 
 

a

 

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

€ 150,00

b

 

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

1

voor een binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

€ 300,00

 

2

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.9 - Maatwerkvoorschriften

 
 

Artikel 2.35 - Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.36 - Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 

2.36.1

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 
 
 

a

één of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

€ 4.589,00

2.36.2

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

 

€ 4.589,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.37 - Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.10 - Gelijkwaardigheid

 
 

Artikel 2.38 - Gelijkwaardige maatregel

 
 

2.38.1

 

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op

 
 
 

a

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, per uur:

 

€ 125,00

 

b

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur:

 

€ 125,00

 

c

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur:

 

€ 125,00

 

d

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief, per uur:

 

€ 125,00

2.38.2

 

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.11 - Overige tarieven

 
 

Artikel 2.39 - Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

 

€ 275,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.40 - Wijzigen omgevingsvergunning

 
 
 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.41 - Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

 

€ 275,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.42 - Intrekken omgevingsvergunning

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

 

€ 62,50

 
 
 
 
 

Artikel 2.43 - Beoordeling aanvullende gegevens

 
 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

 

€ 125,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.44 - Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 
 
 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.45 - Wijzigen van het omgevingsplan

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

 

€ 2.300,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.46 - Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

 

€ 275,00

 
 
 
 
 

Paragraaf 2.12 - Modaliteiten

 
 

Artikel 2.47 - Achteraf ingediende aanvraag

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

 

100%

 
 
 
 
 

Artikel 2.48 - Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 
 
 

a

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

 

€ 5.000,00

 

b

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

€ 5.000,00

 

c

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

 

€ 5.000,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.49 - Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 
 
 

a

locaties met een kaveloppervlak tot 100 m2

 

€ 125,00

 

b

overige locaties tot een kaveloppervlak van > 100 m2

 

€ 250,00

 

c

overige locaties met een kaveloppervlak van >500 m2

 

€ 500,00

 

d

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

 

€ 400,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.50 - Advies

 
 

2.50.1

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 
 
 

a

voor een advies van de gemeenteraad:

 

€ 750,00

 

b

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie 2022 dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

 
 

2.50.2

 

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.51 - Instemming

 
 

2.51.1

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 
 

a

als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming:

 

€ 750,00

 

b

als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming: het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.13 - Vermindering

 
 

2.52

 

Vermindering na omgevingsoverleg

 
 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een principeaanvraag vooroverleg (omgevingsoverleg) als bedoeld in artikel 2.4, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de principeaanvraag vooroverleg (omgevingsoverleg) geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 2.

 
 
 
 
 
 
 

2.53

 

Vermindering bij meervoudige aanvraag

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.1 - Teruggaaf

 
 

Artikel 2.54 - Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 
 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

100%

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges vanaf € 100,00.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.55 - Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 
 
 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

 

85%

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges boven de € 100,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.56 - Teruggaaf a.g.v. intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 
 

a

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

 

75%

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 
 

b

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

 

50%

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 
 

c

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

 

25%

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.57 - Teruggaaf a.g.v. intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 
 

a

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

 

75%

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 
 

b

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

 

50%

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 
 

c

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

 

25%

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.58 - Teruggaaf a.g.v. intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 
 
 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

25%

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.59 - Teruggaaf a.v.g. het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 
 

a

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

40%

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 
 
 

b

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.60 - Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 
 
 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.61 - Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 
 
 

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

 
 

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

 
 
 
 
 

Paragraaf 3.1 - Horeca

 
 

Artikel 3.1 - Exploitatie openbare inrichting

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 
 

a

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28van de Algemene plaatselijke verordening:

 

€ 300,90

 

b

een aanvraag om een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

€ 76,20

 
 
 
 
 

Artikel 3.2 - Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

3.2.1

 

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

 
 
 

a

t.b.v. para- commerciële horeca

 

€ 1.023,10

 

b

t.b.v. commerciële horeca

 

€ 2.046,10

3.2.2

 

een aanvraag tot het wijzigen van een ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet verleende vergunning op basis van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet.

 

€ 144,50

3.2.3

 

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet.

 

€ 112,00

3.2.4

 

het tarief onder 3.1.3 wordt vermeerderd met elke extra persoon dat op het aanhangsel moet worden vermeld (twee of meer).

 

€ 30,20

3.2.5

 

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet.

 

€ 57,00

3.2.6

 

een aanvraag tot het verlenen van een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 6 van de Drank- en Horecaverordening Wijdemeren.

 

€ 57,00

3.2.7

 

een aanvraag tot het verlenen van een permanente ontheffing als bedoeld in artikel 6 van de Drank- en Horecaverordening Wijdemeren.

 

€ 170,70

3.2.8

 

een aanvraag tot het verlenen van ontheffing van de schenktijden voor een paracommerciële inrichting als bedoeld in artikel 7 en 8 van de Drank- en Horecaverordening Wijdemeren.

 

€ 12,40

3.2.9

 

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9 van de Drank- en Horecaverordening Wijdemeren.

 

€ 57,00

 
 
 
 
 

Paragraaf 3.2Seksbedrijven

 
 

Artikel 3.3 - Vergunning seksbedrijf

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of om de verlenging van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

€ 927,00

 
 
 
 
 

Artikel 3.4 - Wijzigen vergunning seksbedrijf

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een in artikel 3.3 bedoelde vergunning in verband met een wijziging van:

 

€ 927,00

 
 
 
 
 

Paragraaf 3.3Winkeltijdenwet

 
 

Artikel 3.5 - Ontheffing winkeltijden

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 
 

a

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

 

€ 76,20

 

b

wijziging van een in onderdeel a bedoelde ontheffing:

 

€ 53,50

 
 
 
 
 

Paragraaf 3.4Organiseren evenement of markt

 
 

Artikel 3.6 - Organiseren evenement

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), als het betreft:

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 3.7 - Organiseren markt

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 

Paragraaf 3.5Standplaatsen

 
 

Artikel 3.8 - Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 
 

3.8.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 
 

a

een vaste-standplaatsvergunning als bedoeld in standplaatsenbeleid

 

€ 303,10

 

b

een dagplaatsvergunning (min. 1 dag - max 5 dagen) als bedoeld inhet standplaatsenbeleid:

 

€ 76,10

 
 
 
 
 

Artikel 3.9 - Overige administratieve dienstverlening markt

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 3.10 - Losse standplaatsen

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 3.6Huisvestingswet 2024

 
 

Artikel 3.11 - Vergunning onttrekken woonruimte

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Atikel 3.12 - Vergunning samenvoegen woonruimte

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 3.13 - Vergunning omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 3.14 - Vergunning verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 3.15 - Splitsingsvergunning

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een splitsings- of samenvoegingsvergunning als bedoeld in artikel 4.2 van de huisvestingsverordening 2024 Gooi en Vechtstreek.

 

€ 637,00

 
 
 
 
 

Artikel 3.16 - Vergunning of ontheffing toeristische verhuur

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 3.17 - Verhuurvergunning opkoopbescherming

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 3.18 - Verhuurvergunning woon- of verblijfsruimte

 
 
 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 3.7 - In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 
 

Artikel 3.19 - Niet benome besluit op de aanvraag

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking.

 

€ 76,20

 
 
 
 
 

Behoort bij raadsbesluit van 7 december 2023

 
 
 
 
 
 
 

De griffier,

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mevr. drs. E.B. Horchner