Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2023;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

gehoord de beraadslagingen in de vergadering van de commissie Bestuur en Economie van 30 november 2023;

besluit:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2024.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Begraafplaats :de begraafplaatsen in de kernen:

 • 1. ’s-Gravenzande

  :Begraafplaats Beukenhage

  Naaldwijkseweg 101A;

  2. De Lier

  :Algemene Begraafplaats

  Burgemeester Crezeelaan 28;

  3. Naaldwijk

  :Gemeentelijke Begraafplaats

  Zandhaver 2;

  4. Maasdijk

  :Algemene Begraafplaats

  Kerkhoflaan 2;

  5. Wateringen

  :Algemene Begraafplaats

  Julianastraat 17A;

  6. Monster

  :Rustplaats Molenlande

  Molenstraat 141 E;

 • b.

  graf :een zandgraf of grafkelder;

 • c.

  zandgraf :een graf waarbij de kist direct in de grond wordt geplaatst;

 • d.

  grafkelder :een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • e.

  asbus :een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  urn :een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • g.

  particulier graf :een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • :1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • :2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • :3.

   het doen verstrooien van as;

 • h.

  algemeen graf :een graf bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • i.

  keuzegraf :een nog uit te geven particulier graf, uitsluitend bestemd voor directe begraving, buiten de volgorde en binnen een bestaand grafvak;

 • j.

  particulier urnengraf :een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • :1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • :2.

   het doen verstrooien van as;

 • k.

  particuliere urnennis :een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon, het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • m.

  verstrooiingsplaats :een permanent daartoe bestemd terrein waarop verstrooiing van as kan plaatsvinden.

 • n.

  grafbedekking :gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • o.

  beheerder :de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

 • p.

  rechthebbende :natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • q.

  columbarium :een muur met nissen, inclusief afdekplaatje, waarin as-bussen met of zonder urn kunnen worden bijgezet (alleen van toepassing op Rustplaats Molenlande te Monster).

Artikel 2 Uitbreiding begrippen particulier en algemeen graf

 • 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang, onder ’particulier graf’ mede verstaan: particulier urnengraf, particuliere urnennis en particuliere gedenkplaats.

 • 2. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang, onder ’algemeen graf’ mede verstaan: algemeen urnengraf.

Artikel 3 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 4 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5.4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5.4 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2. De andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5.4 van de tarieventabel, worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 5.4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aan- vang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de onderhoudsrechten bedoeld in hoofdstuk 5.4 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de onderhoudsrechten bedoeld in hoofdstuk 5.4 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belasting- plicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5.4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 45 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ’Verordening lijkbezorgingsrechten Westland 2023’ wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als ’Verordening Lijkbezorgingsrechten Westland 2024’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 13 december 2023,

de griffier,

P. van Oosten

de voorzitter,

B.R. Arends

Bijlage Tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten Westland 2024

 

Tarief 2024

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) wordt geheven:

 

1.1.1.1

voor een periode van 15 jaar:

€ 3.397,00

1.1.1.2

voor een periode van 20 jaar:

€ 3.820,00

1.1.1.3

voor een periode van 25 jaar:

€ 4.169,00

1.1.1.4

voor een periode van 30 jaar:

€ 4.455,00

1.1.2

voor een periode van 40 jaar (betreffende een particulier kindergraf):

€ 2.227,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengrafwordt geheven:

 

1.2.1

voor een periode van 10 jaar :

€ 1.208,00

1.2.2

voor een periode van 10 jaar inclusief urnenkelder:

€ 1.309,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere urnennis) wordt geheven:

 

1.3.1

voor een periode van 10 jaar:

€ 1.309,00

1.3.2

voor een periode van 10 jaar in de urnenmuur bij Monster (inclusief afdichtingsplaatje):

€ 1.329,00

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een gedenkplaats (particuliere gedenkplaats) wordt geheven:

 

1.4.1

voor een periode van 10 jaar:

€ 1.542,00

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een grafkelder wordt geheven:

 

1.5.1

voor een periode van 30 jaar:

€ 6.642,00

1.6

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf, zijnde een keuzegraf buiten de volgorde en binnen een bestaand grafvak wordt geheven:

 

1.6.1

voor een periode van 15 jaar:

€ 4.459,00

1.6.2

voor een periode van 20 jaar:

€ 4.881,00

1.6.3

voor een periode van 25 jaar:

€ 5.230,00

1.6.4

voor een periode van 30 jaar:

€ 5.516,00

1.7

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen wordt geheven:

 

1.7.1.1

voor een periode van 5 jaar voor de onderdelen 1.1, 1.5 en 1.6:

€ 764,00

1.7.1.2

voor een periode van 10 jaar voor de onderdelen 1.1, 1.5 en 1.6:

€ 1.390,00

1.7.1.3

voor een periode van 20 jaar voor de onderdelen 1.1, 1.5 en 1.6:

€ 2.330,00

1.7.2

voor een periode van 10 jaar voor de onderdelen 1.2, 1.3:

€ 883,00

1.7.3

voor een periode van 10 jaar voor onderdeel 1.4:

€ 1.077,00

 

Hoofdstuk 2 Begraven

 

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

 

2.1.1

in een particulier graf:

€ 1.467,00

2.1.2

in een algemeen graf:

€ 1.467,00

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan één jaar wordt geheven:

 

2.2.1

in een particulier graf:

€ 311,00

2.2.2

in een algemeen graf:

€ 311,00

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind ouder dan één jaar en jonger dan 12 jaar wordt geheven:

 

2.3.1

in een particulier graf:

€ 634,00

2.3.2

in een algemeen graf:

€ 634,00

2.4

Voor het na ruimen van een graf begraven van de overblijfselen van een lijk in een particulier graf wordt geheven:

€ 1.467,00

2.5

Voor het verwijderen en terugplaatsen van grafbedekking (gedenktekens) wordt geheven:

 

2.5.1

indien machinaal:

€ 241,00

2.5.2

indien handmatig:

€ 579,00

2.6

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in de onderdelen 2.1, 2.2 en 2.3, verhoogd met:

€ 1.015,00

2.7

Onder buitengewone uren wordt verstaan: zondagen, en de volgende algemeen erkende feestdagen (ingevolge art. 3 van de Algemene termijnenwet): Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag,Tweede Kerstdag.

 
 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 

3.1.1

op een particulier graf:

€ 163,00

3.1.2

in een particulier graf:

€ 565,00

3.1.3

in een particuliere urnennis:

€ 163,00

3.2

Voor het bijzetten van asbussen met of zonder urn op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in onderdeel 3.1, verhoogd met:

€ 1.015,00

3.3

Onder buitengewone uren wordt verstaan: zondagen, en de volgende algemeen erkende feestdagen (ingevolge art. 3 van de Algemene termijnenwet): Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag,Tweede Kerstdag.

 
 

Hoofdstuk 4 Verstrooien van as

 

4.1

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

 

4.1.1

op een particulier graf:

€ 163,00

4.1.2

in een particulier graf:

€ 565,00

4.1.3

op een verstrooiingsplaats:

€ 163,00

4.2

Voor het aanbrengen van een gedenkplaatje met naam nabij de verstrooiingsplaats wordt geheven:

€ 49,00

 

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud

 

5.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking als bedoeld in artikel 19 van Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Westland 2013 wordt geheven:

€ 149,00

5.2

Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder, als bedoeld in artikel 16 van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Westland 2013, wordt geheven:

€ 149,00

5.3

De afkoop van het algemene onderhoud bedraagt:

 

5.3.1.1

voor 10 jaar (uitgifte urnennis of urnengraf):

€ 724,00

5.3.1.2

voor 10 jaar (verlenging urnennis of urnengraf):

€ 724,00

5.3.2.1

voor 5 jaar (verlenging particulier graf / keuzegraf / grafkelder):

€ 416,00

5.3.2.2

voor 10 jaar (verlenging particulier graf / keuzegraf / grafkelder):

€ 724,00

5.3.2.3

voor 20 jaar (verlenging particulier graf / keuzegraf / grafkelder):

€ 1.185,00

5.3.3.1

voor 10 jaar (uitgifte gedenkplaats):

€ 724,00

5.3.3.2

voor 10 jaar (verlenging gedenkplaats):

€ 724,00

5.3.4

voor 15 jaar (algemeen graf):

€ 976,00

5.3.5.1

voor 15 jaar (uitgifte particulier graf / keuzegraf):

€ 976,00

5.3.5.2

voor 20 jaar (uitgifte particulier graf / keuzegraf):

€ 1.185,00

5.3.5.3

voor 25 jaar (uitgifte particulier graf / keuzegraf):

€ 1.357,00

5.3.5.4

voor 30 jaar (uitgifte particulier graf / keuzegraf / grafkelder):

€ 1.495,00

5.3.6

voor 30 jaar (algemeen kindergraf):

€ 1.495,00

5.3.7

voor 40 jaar (uitgifte particulier kindergraf):

€ 1.706,00

5.4

De afkoop van het algemene onderhoud voor een particulier graf, uitgegeven voor 2005, overeenkomstig de beheerverordening van gemeentewege uit te voeren, bedraagt per jaar:

€ 129,00

 

Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken van particulier graf, particuliere urnennis, particuliere gedenkplaats, particuliere grafkelder.

 

6

Voor het inschrijven en overboeken van een particulier graf, particuliere urnennis, particuliere gedenkplaats of particuliere grafkelder in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€ 42,00

 

Hoofdstuk 7 Opgraven of ruimen

 

7.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

€ 1.467,00

7.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf of een ander wordt geheven:

€ 1.467,00

7.3

Voor het opgraven en/of herbegraven van een asbus of urn wordt geheven:

€ 163,00

7.4

Voor het na de wettelijke grafrusttermijn en op verzoek van de rechthebbende op een particulier graf opgraven en verdiepen van aanwezige stoffelijke resten binnen het graf, wordt geheven:

€ 650,00

7.5

Voor het na ruiming van een graf bijeen brengen van de overblijfselen van een lijk in:

 

7.5.1

een kleine beenderenkist voor crematie of herbegraven wordt geheven:

€ 163,00

7.5.2

een grote beenderenkist voor crematie of herbegraven wordt geheven:

€ 282,00

 

Hoofdstuk 8 Gebruik aula en overige voorzieningen

 

8.1

Voor het gebruik van de aula wordt geheven:

 

8.1.1

voor maximaal anderhalf uur:

€ 681,00

8.1.2

voor ieder volgend kwartier of gedeelte daarvan:

€ 79,00

8.1.3

op zaterdagen wordt het recht als bedoeld in de onderdelen 8.1.1 en 8.1.2 verhoogd met:

€ 307,00

8.1.4

op zondagen en de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet genoemde algemeen erkende feestdagen (nieuwjaarsdag, goede vrijdag, tweede Paasdag, koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag) wordt het recht als bedoeld in de onderdelen 8.1.1 en 8.1.2 verhoogd met:

€ 486,00

8.1.5

voor het gebruik van de aula op de begraafplaats in Maasdijk zonder dienst:

€ 293,00

8.1.6

voor het gebruik van de aula op de begraafplaats in Maasdijk met dienst:

€ 502,00

8.2

Voor het gebruik van de sectiekamer in de aula wordt geheven:

€ 421,00

8.3

Voor het gebruik van de begraafplaats, langer dan anderhalf uur, wordt perhalf uur geheven:

€ 84,00

8.4

Voor het afspelen van een presentatie in de aula tijdens de begrafenis wordt geheven:

€ 84,00

8.4.1

Voor het realiseren van een livestreamverbinding in de aula tijdens de uitvaartdienst wordt geheven:

€ 156,00

8.5

Voor het gebruik van de mobiele muziekinstallatie tijdens de begrafenis wordt geheven:

€ 133,00

8.6

Voor het luiden van de klok tijdens de begrafenis wordt geheven per half uur of gedeelte daarvan:

€ 55,00

8.7

Voor het voorlopen tijdens een begrafenis, bijzetting van een urn of verstrooing wordt geheven:

€ 150,00

8.8

Voor het gebruik van de opbaarruimte wordt geheven per etmaal (voor maximaal twee dagen/nachten):

€ 89,00

8.9

Voor het gebruik van de familiekamer in ’s-Gravenzande wordt geheven:

€ 733,00

8.10

Voor het gebruik van de familiekamer in Monster, De Lier en Maasdijk wordt geheven:

€ 634,00

8.11

Voor het gebruik van de koelingsruimte in ’s-Gravenzande en Monster wordt geheven, maximaal zes werkdagen:

€ 301,00

8.12

Voor het gebruik van de ruimte voor een opbaring in Maasdijk wordt geheven, maximaal zes dagen:

€ 419,00

8.13.1

Voor het gebruik van de koffiekamer in ’s-Gravenzande, Monster en De Lier ten behoeve van een condoleancemiddag of –avond wordt geheven voor maximaal twee uur:

€ 534,00

8.13.2

Voor het gebruik van de koffiekamer in ’s-Gravenzande, Monster en De Lier ten behoeve van een condoleancemiddag of –avond wordt na de in onderdeel 8.13.1 genoemde termijn van twee uur per uur of gedeelte daarvan geheven:

€ 258,00

8.13.3

Voor het gebruik van de koffiekamer op zaterdag in ’s-Gravenzande, Monster en De Lier ten behoeve van een condoleancemiddag of –avond wordt het totaal van de rechten als vermeld in de onderdelen 8.13.1 en 8.13.2 verhoogd met:

€ 240,00

8.14

Voor het gebruik maken van een tag (elektronische sleutel) wordt naast een borg van € 60, eenmalig geheven:

€ 95,00

8.15

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een besluit voor het doen opgraven en het doen vervoeren van een lijk overeenkomstig artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging, wordt geheven:

€ 21,00

8.16

Na ruiming van een algemeen graf kunnen de aanwezige stoffelijke resten worden bijgezet in een verzamelgraf. Bij het verzamelgraf staat een gedenkteken. Nabij dit gedenkteken kan een naamplaatje worden aangebracht. Voor het plaatsen van dit naamplaatje wordt geheven:

€ 49,00

Deze tarieventabel behoort bij het raadsbesluit van 13 december 2023 tot vaststelling van de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2024,

De Griffier,

P. van Oosten