Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Utrechtse Heuvelrug 2024

Geldend van 21-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Utrechtse Heuvelrug 2024

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2023;

Gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Utrechtse Heuvelrug 2024

(Verordening lijkbezorgingsrechten Utrechtse Heuvelrug 2024)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de begraafplaatsen:

  • 1.

   de nieuwe algemene begraafplaats aan de Traaij 301 te Driebergen-Rijsenburg;

  • 2.

   de oude algemene begraafplaats ter hoogte van de woning Traaij 106 te Driebergen-Rijsenburg;

  • 3.

   de nieuwe algemene begraafplaats aan de Holleweg 33 te Amerongen;

  • 4.

   de oude algemene begraafplaats aan de Rijksstraatweg te Amerongen;

  • 5.

   de nieuwe algemene begraafplaats aan de Burg v/d Boschlaan 62 te Leersum;

  • 6.

   de oude algemene begraafplaats aan de Scherpenzeelseweg te Leersum;

  • 7.

   de nieuwe algemene begraafplaats aan de Jacob van Wassenaerlaan 2 te Maarn;

  • 8.

   Gedenkpark Utrechtse Heuvelrug, voorheen de nieuwe algemene begraafplaats aan de Oude Arnhemse Bovenweg 18 te Doorn;

  • 9.

   de oude algemene begraafplaats aan de Amersfoortseweg te Doorn.

 • b.

  aanvrager: de persoon of rechtspersoon die – al dan niet door tussenkomst van een uitvaartondernemer– opdracht geeft voor een begrafenis, bijzetting, herdenkingsplechtigheid of asverstrooiing en hiervoor de betalingsplichtige is. Tevens de persoon of rechtspersoon die de uitgifte van een graf, (kelder-)urnengraf, urnennis gedenkplaats of gedenkteken verzoekt en hiervoor de betalingsplichtige is;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het begraven van overledenen;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  beheerder: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

 • f.

  belanghebbende: een verzamelnaam voor alle contactpersonen met een belang bij een graf, een natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde een rechthebbende;

 • g.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

 • h.

  eigenaar: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die met toestemming van de rechthebbende of gebruiker de grafbedekking op een graf in eigendom heeft

 • i.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf, een algemene urnennis of algemeen herdenkingsmonument is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • j.

  gedenkteken: een grafsteen, liggende of staande zerk, sierurn, sluitplaat, of ander monument ter nagedachtenis van een overledene;

 • k.

  graf: een zandgraf, een keldergraf en natuurgraf daaronder begrepen;

 • l.

  grafakte: de beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door of namens het college een grafrecht wordt verleend;

 • m.

  grafbedekking: gedenktekens of vaste planten die op het graf of de urnenplaats zijn geplaatst;

 • n.

  grafrecht:

  • a.

   het gebruiksrecht op het gebruik van een ruimte in een algemeen graf of het plaatsen van een gedenkplaatje op een algemeen herdenkingsmonument;

  • b.

   het uitsluitend recht op een particulier graf, particuliere urnennis, urnenplaats of gedenkplaats;

 • o.

  keldergraf: een kunststof, betonnen of gemetselde constructie die in de grond is geplaatst en waarin een of meerdere overledenen worden begraven of asbussen worden bijgezet.

 • p.

  kindergraf: een particulier zandgraf waarin gelegenheid wordt geboden tot het begraven van een natuurlijk persoon beneden de 12 jaar en van levenloos geborenen;

 • q.

  lijkbezorging: het lichaam van een overledene of doodgeborene laten begraven of cremeren of op een andere bij of krachtens de wet voorziene wijze.

 • r.

  natuurgraf: een particulier graf in een natuurlijke omgeving, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het begraven en begraven houden van een overledenen in een specifiek vak met aangepaste voorwaarden;

 • s.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • a.

   het begraven en begraven houden van overledenen;

  • b.

   het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • t.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor het plaatsen van een gedenkteken of monument om overledenen te gedenken (zonder begrafenis of asbestemming);

 • u.

  reservering: het toekennen van een particulier graf, urnenplaats of gedenkplaats voor toekomstig gebruik gedurende een afgesproken periode zonder uitgifte van een grafrecht. Het grafrecht wordt van kracht op het moment van de eerste begraving of bijzetting.

 • v.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier (kelder-)urnengraf, een particuliere urnenplaats, een particuliere urnennis of een particuliere gedenkplaats;

 • w.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • x.

  urnengraf: een particulier graf, urnen-keldergraf daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • y.

  urnen-natuurgraf: een particulier graf in een natuurlijke omgeving, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het begraven en begraven houden van de as van een overledene in een biologisch verteerbare urn in een specifiek vak met aangepaste voorwaarden;

 • z.

  urnennis: een nis in een urnenmuur, een columbarium daaronder begrepen, bij de gemeente in beheer waarvoor aan een rechthebbende het uitsluitend recht is verleend tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • aa.

  urnenplaats: een bovengrondse plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor het plaatsen van en geplaatst houden van urnen;

 • bb.

  verzamelgraf: afgesloten ruimte bestemd voor overblijfselen van lijken en asresten na ruiming van een graf of nis;

 • cc.

  verstrooiingsplaats: een strooiveld op een begraafplaats of gedenkpark bij de gemeente in beheer waar as van een overledene kan worden verstrooid;

 • dd.

  vooruitgifte: het uitgeven van een uitsluitend recht op een particulier graf, urnenplaats of gedenkplaats waarbij nog niet wordt overgegaan tot begraving of bijzetting van een asbus;

 • ee.

  wet: Wet op de lijkbezorging en de daaruit voortvloeiende regelgeving;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of verwijderen van een asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder gelijktijdig in één graf worden begraven.

Artikel 5 Tarieven en maatstaven van heffing

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de daarbij behorende bijzondere bepalingen.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingtijdvak

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 6.10 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een aanslag of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zodat later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Bij beëindiging van het uitsluitend recht op een particulier graf in de loop van het belastingjaar wordt geen restitutie verleend van reeds betaalde of nog verschuldigde rechten betreffende dat belastingjaar.

Artikel 9 Termijn van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 4 weken na de dagtekening van de aanslag of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2023 aangepast' vastgesteld door de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug op 23 maart 2023 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Utrechtse Heuvelrug 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 december 2023

de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

de griffier

W. Hooghiemstra

de voorzitter

G.F. Naafs

Bijlage Tarieventabel

Behorende bij “Verordening lijkbezorgingsrechten Utrechtse Heuvelrug 2024”

 

Hoofdstuk 1 Begraven en bijzetten van asbussen en verstrooien van as

Bedrag in €

1.1

Begraven van een overledene

 

1.1.1

Van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 1.113

1.1.2

Van een persoon van 0 tot 12 jaar

€ 557

1.1.3

Van een levenloos geboren kind

€ 278

1.1.4

Bijzetting in een keldergraf

€ 557

1.1.5

In een algemeen graf, inclusief gebruiksrecht voor 10 jaar

€1.484

 
 

1.2

Bijzetting van een asbus in een bestaand graf, urnengraf, urnenplaats of urnennis

-

1.2.1

In aanwezigheid van nabestaanden

€ 308

1.2.2

Zonder nabestaanden

€ 155

 
 

-

1.3

Voor het verstrooien van as

-

1.3.1

In aanwezigheid van nabestaanden

€ 186

1.3.2

Zonder nabestaanden

€ 93

 
 

-

1.4

Toeslag begraven en bijzetten buiten gewone werktijden: 50%

-

 

Onder buitengewone werktijden wordt verstaan:

-

 

Aanvangstijd maandag tot en met vrijdag vanaf 15:30 uur en in de winter vanaf 14.30 uur tot een uur voor zonsondergang

-

 

Aanvangstijd zaterdag van 10.00 tot 15:30 uur, en in de winter tot 14.30 uur, uiterlijke aanvangstijd een uur voor zonsondergang.

-

 

Hoofdstuk 2 Verlenen van grafrechten (inclusief algemeen onderhoud)

-

2.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van 1 of 2 overledenen in een particulier graf, inclusief bijdrage algemeen onderhoud

-

2.1.1

Voor personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 10 jaar

€ 2.224

2.1.2

Voor personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 15 jaar

€ 3.215

2.1.3

Voor personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 20 jaar

€ 4.203

2.1.4

Voor personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 30 jaar

€ 4.944

2.1.5

Voor personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 50 jaar

€ 6.182 

2.1.6

Voor een natuurgraf voor 1 persoon een periode van 99 jaar 1)

€ 6.182

2.1.7

Voor een natuurgraf voor 2 personen voor een periode van 99 jaar 1)

€ 11.126

2.1.8

Voor een gazongraf voor 2 personen van 12 jaar en ouder in een gazongraf voor de periode van 10 jaar 1)

€1.237

 
 

-

2.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf, inclusief algemeen onderhoud.

-

2.2.1

Voor personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 5 jaar

€ 1.237

2.2.2

Voor personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 10 jaar

€ 2.224

2.2.3

Voor personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 20 jaar

€ 3.710

 
 

-

2.3

Voor het verlenen en verlengen van het uitsluitend recht op een kindergraf, inclusief algemeen onderhoud

-

2.3.1

Reductie voor 1 persoon van 0 tot 12 jaar: 50%

-

2.3.2

Reductie voor een levenloos geboren kind: 75%

-

 
 

-

2.4

Voor het verlenen van een uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van 1 of 2 asbussen in een urnengraf, urnennis, urnenplaats en het verlenen van het uitsluitend recht voor een particuliere gedenkplaats, inclusief algemeen onderhoud

-

2.4.1

Voor asbussen voor een periode van 5 jaar 2)

€ 424

2.4.2

Voor asbussen voor een periode van 10 jaar 2)

€ 804

2.4.3

Voor asbussen voor een periode van 15 jaar 2)

€ 1.174

2.4.4

Voor asbussen voor een periode van 20 jaar 2)

€ 1.484

2.4.5

Voor asbussen voor een periode van 30 jaar 2)

€ 1.854

2.4.6

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor een periode van 99 jaar 1)

€ 2.473

2.4.7

Voor het verlenen van het uitsluitend recht 2 asbussen in een urnen-natuurgraf voor een periode van 99 jaar 1)

€3.710

 
 

-

2.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van 1 of 2 asbussen op een urnengraf, urnennis, urnenplaats en het verlenen van het uitsluitend recht voor een particuliere gedenkplaats, inclusief algemeen onderhoud

-

2.5.1

Voor asbussen voor een periode van 5 jaar 2)

€ 434

2.5.2

Voor asbussen voor een periode van 10 jaar  2)

€ 804

2.5.3

Voor asbussen voor een periode van 15 jaar 2)

€ 1.174

2.5.4

Voor asbussen voor een periode van 20 jaar

€ 1.484

2.5.5

Voor asbussen voor een periode van 30 jaar

€ 1.854

 

Hoofdstuk 3 Verlenen en verlengen van grafrechten bij jaarlijkse betaling van onderhoud

-

3.1

Voor het verlenen en verlengen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven worden van overledenen, exclusief jaarlijkse bijdrage algemeen onderhoud

-

3.1.1

Voor 1 of 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 10 jaar

€ 1.206

 
 

-

 

Hoofdstuk 4 Opgraven en herbegraven

-

4.1

Opgraven van een stoffelijk overschot

€ 1.484

4.1.1

Opgraven stoffelijk overschot uit kindergraf of foetusgraf geldt een reductie van 50%

€ 742

 
 
 

4.2

Op verzoek samenvoegen van een bestaand graf, per laag 1)

€ 1.978

 
 

-

4.3

Op verzoek verwijderen van asbussen of urnen

€ 247

 
 

-

 

Hoofdstuk 5 Reserveren van particuliere graven

-

5.1

Een reserveringstermijn van 10 jaar 1)

€ 928

 
 

-

5.2

Een reserveringstermijn van 20 jaar 1)

€ 1.545

 
 

-

 

Hoofdstuk 6 Overige diensten

-

6.1

Gebruik van de aula voor uitvaartdienst, overige dienst of condoleance:

-

6.1.1

Basistarief voor 2 uur

€ 308

6.1.2

Per half uur extra

€86

6.2

Openlucht uitvaart per dagdeel in Doorn is inclusief gebruik toilet 1)

€ 186

 

Openlucht uitvaart per dagdeel, in Leersum 1)

€186

 
 

-

6.3

Voorlopen

 

6.3.1

Voorlopen, langer dan 1 uur vanaf de afgesproken aanvangstijdtijd, per half uur

€ 50

6.4

Opbaring van een overledene in een opbaarruimte of aula, per kalenderdag 1)

€ 117

 
 

-

6.5

In- of overschrijving van een grafrecht

€62

 
 

-

6.6

Voor een keldergraf:

 

6.6.1

Leveren en plaatsen nieuw enkel keldergraf 1)

€ 4.270

6.6.2

Leveren en plaatsen dubbel keldergraf 1)

€ 6.340

6.6.3

Hergebruik bestaand enkel keldergraf – eenmalige kosten 1)-

€ 2.990

6.6.4

Hergebruik van een bestaand dubbel keldergraf – eenmalige kosten 1)

€ 4.466

 
 

-

6.7

Voor een herdenkingsteken:

-

6.7.1

Voor een herdenkingsplaatje op een algemeen monument of een inscriptie voor een periode van 10 jaar, exclusief levering

€ 186

 
 

-

6.8

Vervangende boomschijf met inscriptie (alleen voor natuurgraven)

€ 93

 
 

-

6.9

Jaarlijkse bijdrage algemeen onderhoud:

-

6.9.1

Jaarlijkse bijdrage algemeen onderhoud, voor zover niet verrekend in het grafrecht 

€ 148

6.9.2

Jaarlijkse bijdrage algemeen onderhoud, voor zover niet verrekend in het gebruiksrecht van een nis

€ 25

6.9.3

Afkoop algemeen onderhoud resterende jaren (volgens tabel 6.10.2)

-

6.10

Lopende onderhoudsrechten voortkomend uit eerdere verordeningen:

-

6.10.1

Jaarlijkse bijdrage voor algemeen onderhoud en grafonderhoud

€ 186

6.10.2

Afkoop van onderhoud resterende jaren3)

 
 

Contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te schijnen belastingbedragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te noemen factor:

-

 

1 jaar factor 1; 2 jaar factor 2; 3 jaar factor 2; 4 jaar factor 2;

-

 

5 jaar factor 3; 6 jaar factor 4; 7 jaar factor 5; 8 jaar factor 5;

-

 

9 jaar factor 6; 10 jaar factor 6; 11 jaar factor 7; 12 jaar factor 8;

-

 

13 jaar factor 8; 14 jaar factor 8; 15 jaar factor 9; 16 jaar factor 10;

-

 

17 jaar factor 11; 18 jaar factor 11; 19 jaar factor 11; 20 jaar factor 12.

-

 
 

-

6.11

Lijkschouwing door een gemeentelijke lijkschouwer

€ 495

 
 

-

1)

Beperkt mogelijk, afhankelijk van de geboden mogelijkheden per begraafplaats conform de Beheerverordening en de bijbehorende Nadere regels

-

2)

Indien de betreffende voorziening de mogelijkheid biedt, zijn 3 asbussen toegestaan

 

3)

Betreft voorwaarden van oudere verordeningen

 

Behoort bij raadsbesluit van 18 december 2023

de griffier

W. Hooghiemstra