Verordening leges Steenbergen 2024

Geldend van 21-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening leges Steenbergen 2024

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2023;

Gelet op:

artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h van de Gemeentewet;

artikel 229, eerste en tweede lid van de Gemeentewet;

artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van leges Steenbergen 2024.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b. jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar;

 • c. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • d. maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • e. week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ wordt rechten geheven voor:

 • 1. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • 2. het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • 3. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 2. diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • 3. het in behandeling nemen van aanvragen van niet-commerciële stichtingen, verenigingen of andere instellingen zonder enig winstoogmerk om vergunningen dan wel ontheffingen ingevolge de artikelen 2.25, 4.6, 5.13, 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening, artikel 3 van de Wet op de kansspelen en de artikelen 3 en 4 van de Zondagswet.

 • 4. het in behandeling nemen van aanvragen van niet-commerciële stichtingen, verenigingen of andere instellingen zonder enig winstoogmerk om ontheffing ingevolge artikel 5.34 van de Algemene plaatselijke verordening, voor zover de aanvraag geschiedt uit cultureel, folkloristisch en/of traditioneel oogpunt;

 • 5. het in behandeling nemen van een verzoek om een textielinzameling te mogen houden op grond van artikel 4 van de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019.

Artikel 5 Maatstaven van heffing van tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Betalingstermijnen

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling worden gedaan op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk worden gedaan op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges kan alleen kwijtschelding worden aangevraagd voor leges die geheven worden op basis van artikel 1.33 lid a en artikel 1.33 lid b sub 1 t/m 4 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening indien de wijzigingen:

 • 1. van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving, die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • a.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • b.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • c.

   artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • d.

   artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • e.

   artikel 1.31 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1. De ‘Legesverordening Steenbergen 2023’ van 15 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in de periode plaatsvindt.

 • 3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening Steenbergen 2024’.

Ondertekening

Steenbergen, 14 december 2023,

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Steenbergen 2024

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Paragraaf 1.10 Diversen

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2.2 Voorfase

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Paragraaf 2.13 Vermindering

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014 (en Wet goed verhuurderschap)

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE DIENSTVERLENING

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

a.

Locatie Buiten de Veste maandag vanaf 10.30 uur t/m vrijdag:

€ 445

b.

Locatie Buiten de Veste zaterdagen:

€ 660

c.

Locatie Buiten de Veste zondag op een algemeen erkende

feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag:

€ 1.560

d.

Locatie Buiten de Veste op maandag om 10.00 uur, in een nader te bepalen ruimte met maximaal 16 zitplaatsen naast het bruidspaar:

€ 75

e.

Locatie Buiten de Veste op maandag om 9.00 uur en 9.15 uur:

Nihil

f.

Locatie Nieuw-Vossemeer maandag vanaf 10.30 uur t/m zaterdag:

€ 235

g.

Locatie Nieuw-Vossemeer zondag of op een algemeen erkende Feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet, uitgezonderd Goede vrijdag:

€ 815

h.

Vrije locatie maandag vanaf 10.30 uur t/m zaterdag:

€ 500

i.

Vrij locatie zondag of op een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag:

€ 945

j.

Locatie Kaaistraat maandag vanaf 10.30 uur:

€ 630

k.

Locatie Kaaistraat dinsdag t/m vrijdag:

€ 750

l.

Locatie Kaaistraat zaterdagen:

€ 1.075

m.

Locatie Kaaistraat zondag of op een algemeen erkende feestdag in de zin van Algemene termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag:

€ 2.205

Het moment van doen van melding van een voorgenomen huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is van belang voor het bepalen van de hoogte van de leges.

 

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

a.

Locatie Buiten de Veste maandag vanaf 10.30 uur t/m vrijdag:

€ 445

b.

Locatie Buiten de Veste zaterdagen:

€ 660

c.

Locatie Buiten de Veste zondag of op een algemeen erkende feestdag in zin van de Algemene termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag:

€ 1.560

d.

Locatie Nieuw-Vossemeer maandag vanaf 10.30 uur t/m zaterdag:

€ 235

e.

Locatie Nieuw-Vossemeer zondag of op een algemeen erkende feestdag in zin van de Algemene termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag:

€ 815

f.

Vrije locatie maandag vanaf 10.30 uur t/m zaterdag:

€ 500

g.

Vrije locatie zondag of op een algemeen erkende feestdag in zin van de Algemene termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag:

€ 945

h.

Locatie Kaaistraat maandag vanaf 10.30 uur:

€ 630

i.

Locatie Kaaistraat dinsdag t/m vrijdag:

€ 750

j.

Locatie Kaaistraat zaterdagen:

€ 1.075

k.

Locatie Kaaistraat zondag of op een algemeen erkende feestdag in zin van de Algemene termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag:

€ 2.205

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of een registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bovenop de in artikel 1.1 genoemde tarieven:

€ 175

Artikel 1.4 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd Partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bovenop de in de artikel 1.2 genoemde tarieven:

€ 175

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

 

a.

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

€ 0

b.

gereserveerd

 

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 40

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen:

€ 50

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering:

€ 35

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

een nationaal paspoort:

 
 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83

 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 
 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83

 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83

 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen (met een geldigheid van minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar, afhankelijk van de verblijfsrechtelijke status):

€ 63

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 75

 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 40

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

€ 37

Artikel 1.11 Modaliteiten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 57

b.

gereserveerd

 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 1.12 Rijbewijzen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 42

Artikel 1.13 Modaliteiten

 

a.

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt:

 
 

1.

bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 39,50

 

2.

bij een aanvraag in verband met vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met:

€ 13

 

3.

bij een aanvraag tot het afgeven van een gezondheidsverklaring vermeerderd met:

€ 3

b.

De verhogingen genoemd in het eerste lid zijn in voorkomend geval cumulatief verschuldigd.

 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.14 Definities

 

a.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

b.

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking aan de balie:

€ 8

 

2.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking per post

€ 11

 

3.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking digitaal

€ 7

b.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 22,70

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

 

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking aan de balie:

€ 8

 

2.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking per post:

€ 11

 

3.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking digitaal:

€ 7

b.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 22,70

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

 

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

 

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 20,50

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

een afschrift van de gemeentebegroting:

€ 17,50

b.

een afschrift van de jaarrekening:

€ 17,50

c.

een afschrift van het burgerjaarverslag:

€ 17,50

d.

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina:

€ 0,15

e.

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina:

€ 0,15

f.

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina:

€ 0,15

g.

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina:

€ 0,15

h.

het gemeenteblad, per pagina:

€ 0,15

i.

een afschrift van een gemeentelijke verordening, per pagina:

€ 0,15

Artikel 1.20 Abonnement op bestuursstukken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op:

 

a.

de verslagen van de raadsvergaderingen:

€ 31,85

b.

de stukken behorende bij de raadsvergaderingen:

€ 31,85

c.

de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie:

€ 31,85

d.

de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie:

€ 31,85

e.

het gemeenteblad:

€ 31,85

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

 

a.

Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van inzage van de perceelskaarten, per perceelskaart

€ 13,60

b.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan,

structuurplan of stadsvernieuwingsplan per dm² lichtdruk

€ 0,15

c.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie

 
 

1.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

€ 0,15

 

2.

in formaat A3, per bladzijde:

€ 0,40

Artikel 1.22 Informatie uit registers

 

a.

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 28

b.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel plaatselijke aanduiding, per inlichting:

€ 13,60

c.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

 
 

1.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object:

€ 13,70

 

2.

het gemeentelijk beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen:

€ 13,70

 

3.

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet:

€ 18,65

 

4.

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed:

€ 18,65

Artikel 1.23 Informatie uit adressenbestanden (gereserveerd)

 

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Artikel 1.24 Gemeentegarantie (gereserveerd)

 

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag:

€ 41,35

b.

tot het legaliseren van een handtekening:

€ 6,50

c.

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 8

d.

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 8

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

 

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 20,55

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
 

1.

een afdruk of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, voor de eerste pagina

€ 0,75

 

2.

vermeerderd voor elke volgende pagina met

€ 0,15

 

3.

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 10,85

b.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 
 

1.

een digitale afdruk of digitale fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk voor de eerste kopie, behoudens het tarief vermeld onder 1.26

Nihil

 

2.

een digitaal uittreksel uit een in het gemeentearchief

berustend stuk behoudens het tarief vermeld onder 1.26

Nihil

Artikel 1.28 Uitlenen archiefbescheiden (gereserveerd)

 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014 (gereserveerd)

 

Artikel 1.30 Leegstandwet

 

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

1.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 167,90

 

2.

verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 167,90

b.

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

 

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

1.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

 

2.

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten:

€ 90,50

 

3.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van vier jaar:

€ 226

 

4.

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van vier jaar:

€ 362

b.

Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

 

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

 

a.

een aanvraag voor het afgeven van een instemmingbesluit voor het leggen, in stand houden en het opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente voor trajecten tot een lengte van 500 meter:

€ 732

b.

een aanvraag voor het afgeven van een instemmingbesluit voor het leggen, in stand houden en het opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente voor trajecten vanaf een lengte van 500 meter € 0,85 per strekkende meter vermeerderd met het tarief van artikel 1.32 onderdeel a:

 

c.

een melding voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard:

€ 152

De in genoemde tarieven worden niet in rekening gebracht als de aanvraag meer dan 36 km sleuflengte betreft. Dan wordt een bedrag in rekening gebracht als opgenomen in een daarvoor opgestelde en door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurde projectbegroting. De kosten van behandeling van de aanvraag worden vastgesteld op basis van het daartoe opgestelde formulier t.b.v. grootschalige ondergrondse infraprojecten.

 

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

1.

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

€ 48,35

 

2.

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

€ 48,35

b.

1.

verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

82,60

 

2.

verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) die digitaal is aangevraagd:

€ 74,35

 

3.

verstrekking van een duplicaat of het verlengen van de gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart:

€ 48,20

 

4.

Indien een medische keuring noodzakelijk is, dan worden de tarieven genoemd in artikel 1.33 onderdeel 1c en 1d vermeerderd met:

€ 212,70

 

5.

Bij het niet op het juiste tijdstip verschijnen voor de medische keuring als bedoeld in artikel 1.33 onder lid 2 wordt een bedrag in rekening gebracht van:

€ 14,65

Paragraaf 1.10 Diversen

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 1,60

b.

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 7,20

c.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 1,60

d.

Indien de stukken of uittreksels zoals bedoeld onder c per post worden verstrekt, dan wordt het bedrag vermeerderd met:

€ 6

e.

kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 

1.

per post, per bladzijde:

€ 0,15

 

2.

in digitale vorm:

nihil

f.

1.

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend

bij de in de onderdelen a en b genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk, groter dan A3-formaat:

€ 6,50

 

2.

en voor ieder ander formaat per dm²:

€ 0,15

g.

een kopie van een WOZ-beschikking/belastingaanslag of een taxatieverslag aan de belanghebbende of een gemachtigde van de belanghebbende dat raadpleegbaar is via het digitale loket van de gemeente Steenbergen:

€ 18,70

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het buiten een kampeerterrein plaatsen van kampeermiddelen (art. 4:18 van de Algemene plaatselijke verordening):

€ 111,90

b.

tot het verkrijgen van een stookontheffing (art. 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening):

€ 167,90

c.

tot het verkrijgen van een vergunning voor het gebruiken van openbare plaatsen zoals de weg (art. 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening):

€ 111,90

d.

tot het verkrijgen van een vergunning voor het ter beschikking stellen van vuurwerk (art. 2:72 van de Algemene plaatselijke verordening):

€ 391,70

e.

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen (art. 5:8 Algemene plaatselijke verordening) per dag:

€ 111,90

f.

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het plaatsen of hebben van kampeermiddelen e.a. (art 5:6 Algemene plaatselijke verordening) per dag:

€ 111,90

g.

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van reclamevoertuigen per dag (art. 5:7 Algemene plaatselijke verordening:

€ 111,90

h.

welke op grond van de Algemene plaatselijke verordening wordt verstrekt, voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 111,90

i.

welke op grond van de Algemene plaatselijke verordening digitaal wordt verstrekt, voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 100,75

j.

tot het verkrijgen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening (standplaatsvergunning):

 
 

1.

per dag waarvoor een vergunning wordt verleend:

€ 55,95

 

2.

per week of minder waarvoor vergunning wordt verleend,

doch meer dan één dag:

€ 83,95

 

3.

per maand of minder waarvoor vergunning wordt verleend,

doch meer dan één week:

€ 111,90

 

4.

per jaar of minder waarvoor vergunning wordt verleend,

doch meer dan één maand:

€ 223,85

 

5.

voor meer dan één jaar met een maximum van drie jaren waarvoor vergunning wordt verleend:

€ 335,75

k.

tot het verkrijgen van een ontheffing ‘overige geluidhinder’ (art. 4:6 Algemene plaatselijke verordening):

€ 167,90

l.

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het buiten een kampeerterrein plaatsen van kampeermiddelen (art. 4:18 van de Algemene plaatselijke verordening):

€ 111,90

m.

tot het verkrijgen van een stookontheffing (art. 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening):

€ 167,90

n.

tot het verkrijgen van een vergunning voor het gebruiken van openbare plaatsen zoals de weg (art. 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening):

€ 111,90

o.

tot het verkrijgen van een vergunning voor het ter beschikking stellen van vuurwerk (art. 2:72 van de Algemene plaatselijke verordening):

€ 391,70

p.

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen (art. 5:8 Algemene plaatselijke verordening) per dag:

€ 111,90

q.

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het plaatsen of hebben van kampeermiddelen e.a. (art 5:6 Algemene plaatselijke verordening) per dag:

€ 111,90

r.

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van reclamevoertuigen per dag (art. 5:7 Algemene plaatselijke verordening:

€ 111,90

s.

welke op grond van de Algemene plaatselijke verordening wordt verstrekt, voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk of in een andere wettelijke regeling

een tarief is opgenomen:

€ 111,90

t.

welke op grond van de Algemene plaatselijke verordening digitaal wordt verstrekt, voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 100,75

u.

tot het verkrijgen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening (standplaatsvergunning):

 
 

1.

per dag waarvoor een vergunning wordt verleend:

€ 55,95

 

2.

per week of minder waarvoor vergunning wordt verleend, doch meer dan één dag:

€ 83,95

 

3.

per maand of minder waarvoor vergunning wordt verleend, doch meer dan één week:

€ 111,90

 

4.

per jaar of minder waarvoor vergunning wordt verleend, doch meer dan één maand:

€ 223,85

 

5.

voor meer dan één jaar met een maximum van drie jaren waarvoor vergunning wordt verleend:

€ 335,75

v.

voor het verkrijgen van een ontheffing ‘overige geluidhinder’ (art. 4:6 Algemene plaatselijke verordening):

€ 167,90

HOOFDSTUK 2: DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

 

a.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

b.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

c.

In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling worden de bouwkosten berekend aan de hand van de ‘eenheidsprijzenlijst gemeente Steenbergen’ als opgenomen in als bijlage bij deze tarieventabel. Voor zover deze ‘eenheidsprijzenlijst gemeente Steenbergen' niet voorziet in een passende hoofcategorie (vetgedrukt in de lijst) wordt onder bouwkosten verstaan: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012;Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk. In dit laatste geval zullen de overgelegde gegevens getoetst worden aan hun wettelijke kaders. Wanneer deze raming ontbreekt gaat om de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, exclusief de omzetbelasting.

 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

omgevingsoverleg;

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 

a.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

b.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

c.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

d.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

e.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

f.

In afwijking van punt b. en c. kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

 

a.

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 
 

1.

voor het eerste integrale omgevingsoverleg al dan niet met een intake:

€ 250

 

2.

voor het integrale omgevingsoverleg betreffende de regionale omgevingstafel:

€ 1.500

b.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk, als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, wordt, indien in het kader van een omgevingsoverleg een andere in dit hoofdstuk opgenomen dienst dient te worden uitgevoerd, het tarief voor het omgevingsoverleg vermeerderd met de leges zoals vermeld in deze tarieventabel voor die betreffende dienst of diensten.

 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

wanneer de bouwkosten minder bedragen dan € 12.500:

€ 100

b.

wanneer de kosten € 12.500 of meer bedragen:

€ 100

 

vermeerderd met

0,6%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten het bedrag van € 12.500,00 te boven gaan.

 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een omgevingsplanactiviteit waarbij sprake is van een bouwactiviteit:

 
 

1.

wanneer de bouwkosten minder bedragen dan € 12.500:

€ 330

 

2.

wanneer de kosten € 12.500 of meer bedragen:

€ 330

 
 

vermeerderd met

1,6%

 
 

van het bedrag waarmee die bouwkosten het bedrag van € 12.500,00 te boven gaan

 

b.

voor een omgevingsplanactiviteit die uitsluitend bestaat uit het in stand houden of gebruiken van een bouwwerk of grond en waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit:

€ 330

c.

Onverminderd de voorgaande onderdelen van dit artikel wordt indien sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit het tarief verhoogd met:

 
 

1.

indien de aanvraag is voorafgegaan door een omgevingsoverleg zoals bedoeld in artikel 2.4:

 
 
 

a.

voor activiteiten die overeenkomen met de gevallen zoals deze zijn opgenomen en opgesomd in ‘Beleidsregels Kruimelgevallen 2017’:

€ 420

 
 

b.

voor overige activiteiten die niet overeenkomen met de gevallen zoals genoemd onder a:

€ 12.500

 

2.

Indien de aanvraag niet is voorafgegaan door een omgevingsoverleg zoals bedoeld in artikel 2.4 worden de tarieven genoemd in het voorgaande lid c. sub 1b. vermeerderd met:

€ 1.500

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een omgevingsplanactiviteit danwel buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 485

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten (gereserveerd)

 

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit: (gereserveerd)

 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht (gereserveerd)

 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed(gereserveerd)

 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 

a.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in het omgevingsplan of paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.591

b.

In afwijking van 2.12 lid a als het gaat om een activiteit voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem is een tarief verschuldigd van:

€ 1.036

Artikel 2.13 Overige milieubelastende activiteiten (afdeling 3.2 tot en met 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.887

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten:

€ 7.125

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten:

€ 9.716

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)(gereserveerd)

 

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)(gereserveerd)

 

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)(gereserveerd)

 

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving) (gereserveerd)

 

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit actitiviteiten leefomgeving) (gereserveerd)

 

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)(gereserveerd)

 

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten (gereserveerd)

 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 400

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 400

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven (gereserveerd)

 

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde (gereserveerd)

 

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg (gereserveerd)

 

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 225

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 225

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een omgevingsplanactiviteit danwel buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 492

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie(gereserveerd)

 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld de bomenverordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 350

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame (gereserveerd)

 

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: [opslag van roerende zaken OF objecten plaatsen op de weg] (gereserveerd)

 

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen (gereserveerd)

 

Artikel 2.34a Omgevingsplanactiviteit: geluidwaarde

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit betreffende het vaststellen van een hogere geluidwaarde als bedoeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving

€ 350

Artikel 2.34b Andere activiteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 534

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

voor een omgevingsplanactiviteit:

€ 534

 

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 534

 

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 534

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten (gereserveerd)

 

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

Bij een aanvraag om maatwerkvoorschrift(en) of een vergunningvoorschrift krachtens artikel 4.5 van de Omgevingswet bedraagt het tarief bij:

 

a.

één maatwerkvoorschrift:

€ 2.591

b.

twee of meer maatwerkvoorschriften, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid, de som van het tarief onder a en per extra maatwerkvoorschrift:

€ 1.296

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten(gereserveerd)

 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel 

 

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

€ 450

b.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 2.591

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 450

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 

a.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft, tenzij als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, sprake is van een geringe wijziging in het project dan is een tarief van toepassing van:

€ 250

b.

Voor het overschrijven van een omgevingsvergunning is een tarief verschuldigd van:

€ 55

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning is een tarief verschuldigd van:

 

a.

voor de milieubelastende activiteit:

€ 2.591

b.

voor de overige activiteiten:

€ 250

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning(gereserveerd)

 

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens(gereserveerd)

 

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of van het nemen van een ander besluit.

 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan, tenzij op andere wijze kostenverhaal is overeengekomen:

€ 12.500

Artikel 2.46a M.E.R.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvraag voor de toetsing van:

 

a.

de aanmeldnotitie m.e.r. door het bevoegd gezag:

€ 3.500

b.

de vormvrije m.e.r. beoordeling door het bevoegd gezag:

€ 3.500

Artikel 2.46b Niet genoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 140

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10%

met een minimum van € 100,00 en een maximum van

€ 1.000

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 3.239

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 436

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 218

c.

voor de beoordeling van en archeologisch inventariserend onderzoek

€ 260

d.

voor de beoordeling van een programma van eisen van opgraving

€ 340

e.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 340

f.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 340

g.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 270

h.

voor de beoordeling van een flora- en fauna onderzoeksrapport:

€ 270

i.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 7.773

j.

voor de beoordeling van een Aeriusberekening:

€ 450

k.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 340

Artikel 2.50 Advies

 

a.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 
 

1.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

 
 
 

a.

vanaf € 1 tot en met € 500.000 met 0,08% van de bouwkosten met een minimum van

€ 90

 
 

b.

vanaf € 500.001 tot en met € 1.000.000

€ 479

 
 

c.

vanaf € 1.000.001 tot en met € 1.500.000

€ 584

 
 

d.

vanaf € 1.500.001 tot en met € 2.000.000

€ 689

 
 

e.

vanaf € 2.000.001 tot en met € 2.500.000

€ 796

 
 

f.

vanaf € 2.500.001 tot en met € 5.000.000

€ 959

 
 

g.

vanaf € 5.000.001 of meer

€ 1.300

 

2.

voor een advies van de GGD met inbegrip van de beoordeling:

€ 750

 

3.

voor een advies van de agrarische commissie, met inbegrip van de beoordeling:

€ 853

 

4.

Voor een advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage: het bedrag dat deze commissie in rekening brengt op grond van de door de minister van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurde tariefstelling.

 
 

5.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 4: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

b.

Als een begroting als bedoeld onder punt a, onderdeel 5 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 2.51 Instemming

 

a.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

b.

Het bedrag bedoeld onder punt a. wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.13 Vermindering

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

 

a.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100%

van de voor het omgevingsoverleg geheven leges voor wat betreft de regionale omgevingstafel

 

b.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

binnen 12 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag (gereserveerd)

 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

100%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

65%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking na de indiening van de aanvraag, voordat de ontvankelijkheidstoets is afgerond en nog geen besluit op de aanvraag is genomen:

100%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking na de indiening van de aanvraag, nadat de ontvankelijkheidstoets is afgerond en nog geen besluit op de aanvraag is genomen:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking na de indiening van de aanvraag, voordat de ontvankelijkheidstoets is afgerond en nog geen besluit op de aanvraag is genomen:

100%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking na de indiening van de aanvraag, nadat de ontvankelijkheidstoets is afgerond en nog geen besluit op de aanvraag is genomen:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

20%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 

HOOFDSTUK 3: DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 500

b.

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening voor zover het een kleinschalige recreatieve activiteit betreft:

€ 250

c.

een aanvraag tot wijziging van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 150

d.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het uitoefenen van een bedrijf zoals bedoeld in artikel 2.40i van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 500

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 500

b.

een melding tot het wijzigen van een leidinggevende op een vergunning op grond van de Alcoholwet:

€ 150

c.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 100

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of verlenging van een vergunning voor een seksbedrijf of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 500

Artikel 3.4 Wijzigen vergunning seksbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een in artikel 3.3 bedoelde vergunning:

€ 500

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

€ 200

b.

voor een ontheffing op grond van artikel 3 van de Verordening winkeltijden gemeente Steenbergen 2014:

€ 200

c.

toestemming om een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander:

€ 200

d.

het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing:

€ 200

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning):

€ 300

b.

een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) indien deze digitaal wordt aangevraagd:

€ 270

c.

een vergunning voor het organiseren van een periodiek terugkerend evenement als bedoeld in artikel 2.25, negende lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning):

€ 1.100

Artikel 3.7 Organiseren markt (gereserveerd)

 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Artikel 3.8 Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vaste standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Marktverordening gemeente Steenbergen 2013:

€ 100

Artikel 3.9 Overige administratieve dienstverlening markt

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om overschrijving van een vaste-standplaatsvergunning op naam van een ander als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening gemeente Steenbergen 2013:

€ 100

Artikel 3.10 Losse standplaatsen (gereserveerd)

 

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014 [en Wet goed verhuurderschap] (gereserveerd)

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Artikel 3.19 Niet benoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau of (voorziening voor) het bieden van gastouderopvang:

€ 320

b.

om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 100

Steenbergen, 14 december 2023,

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA

Eenheidsprijzenlijst behorende bij de Legesverordening Steenbergen 2024

1. Woningen

 
 

1.1

Rijtjeswoning

per m3

€ 244

1.2

Half vrijstaande woningen

per m3

€ 295

1.3

Vrijstaande woningen / appartementen

per m3

€ 329

1.4

Bungalows

per m3

€ 352

1.5

Woonwagens (nieuw en verplaatst)

per m3

€ 221

1.6

(Tijdelijke) woonunit

per m3

€ 221

1.7

Recreatiewoning

per m3

€ 221

2. Woninguitbreidingen en verbouwingen

 
 

2.1

Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

per m3

€ 335

2.2

Uitbreiding bergruimte garage

per m3

€ 148

2.3

Kelder

per m3

€ 306

2.4

Serre

per m2

€ 663

2.5

Verandering woonruimte (inpandig)

per m3

€ 153

2.6

Dakkapel

per m1

€ 1.270

2.7

Gevelwijziging

per m2

€ 686

2.8

Nieuw dak

per m2

€ 136

3. Bijgebouwen

 
 

3.1

Berging/garage met plat dak

per m3

€ 153

3.2

Berging /garage met kapkonstructie

per m3

€ 142

3.3

Carport / Overkapping

per m2

€ 182

3.4

Tuinhuisje (prefab)

per m2

€ 170

3.5

Zwembad

per m3

€ 227

4. Straatmeubilair

 
 

4.1

Houten schutting/pergola

per m1

€ 80

4.2

Gemetselde tuinmuur

per m1

€ 142

4.3

Schotelantenne

per stuk

€ 1.145

4.4

Hout + metselwerk tuinmuur

per m1

€ 108

4.5

Gaashekwerk

per m1

€ 57

5. Bedrijfshallen

 
 
 

Gemetselde wandconstructie

 
 

5.1.

Bedrijfshal tot en met 3m hoog

per m3

€ 114

5.2

Bedrijfshal boven de 3m hoog

per m3

€ 68

5.3

Tussenvloer in de hal extra

per m2

€ 153

5.4

Bedrijfskantoor in de hal extra

per m3

€ 233

6. Systeembouw

 
 

6.1

Hal hoogte tot en met 6m

per m3

€ 68

6.2

Hal hoogte tussen 6 tot en met 9m

per m3

€ 57

6.3

Hal hoger dan 9 m, opp. kleiner dan 10.000 m2

per m3

€ 51

6.4

Hal hoger dan 9 m, opp. groter dan 10.000 m2

per m3

€ 46

6.5

Tussenvloer in de hal extra

per m2

€ 97

6.6

Kantoorvloer in de hal extra

per m2

€ 178

6.7

Open loods

per m2

€ 148

6.8

Semi-permanente unit

per m3

€ 233

6.9

Romney loods

per m3

€ 32

7. Overige gebouwen

 
 

7.1

Kantoor

per m3

€ 329

7.2

Showroom

per m3

€ 193

7.3

Winkel

per m3

€ 329

7.4

Bouwmarkt

per m3

€ 148

7.5

Horeca

per m3

€ 301

7.6

Sporthal

per m3

€ 295

7.7

Kleedgebouwen

per m3

€ 272

7.8

Scholen / kinderdagverblijven

per m3

€ 261

7.9

Noodscholen

per m3

€ 216

7.10

Zorgfunctie (kleinschalig)

per m3

€ 391

7.11

Interne wijzigingen overige gebouwen

per m3

€ 114

7.12

Gevelwijzigingen overige gebouwen

per m2

€ 692

8. Tuinbouwkassen

 
 

8.1

Verwarmde kas

per m2

€ 51

8.2

Onverwarmde kas

per m2

€ 34

9. Varkensstal

 
 

9.1

Stal voor fokzeugen en biggen (trad. metselwerk)*

per m2

€ 454

9.2

Stal voor vleesvarkens (trad. metselwerk)*

per m2

€ 420

9.3

Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)*

per m2

€ 295

 

* Voor systeembouw geldt een tariefreductie van

per m2

€ 60

10. Koeienstal

 
 

10.1

Stal voor vleeskalveren (trad. metselwerk)*

per m2

€ 408

10.2

Grupstal (trad.metselwerk)*

per m2

€ 329

10.3

Ligboxenstal (trad.metselwerk)*

per m2

€ 352

 

* Voor systeembouw geldt een tariefreductie van

per m2

€ 60

10.4

Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank

per m2

€ 697

11. Kippenstal

 
 

11.1

Vleeskuikens (trad. metselwerk)*

per m2

€ 340

11.2

Legkippen (trad.metselwerk)*

per m2

€ 363

 

* Voor systeembouw geldt een tariefreductie van

per m2

€ 60

11.3

Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

per m2

€ 108

12. Paardenstal

 
 

12.1

Paardenstal (traditioneel metselwerk)*

per m2

€ 686

12.2

Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

per m2

€ 335

 

* Voor systeembouw geldt een tariefreductie van

per m2

€ 60

13. Overige agrarische bedrijfsgebouwen

 
 

13.1

Opslagloods agrarisch (spouwmuur traditioneel)

per m2

€ 244

13.2

Opslagloods (houten gevels)

per m2

€ 131

13.3

Opslagloods (beton gevels)

per m2

€ 131

13.4

Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

per m2

€ 108

13.5

Prefab veldschuur open (stalen gevels)

per m2

€ 63

13.6

Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

per m2

€ 374

13.7

Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

per m2

€ 675

14. Mest silo / kelder

 
 

14.1

bovengronds van staal en/of hout systeembouw

per m3

€ 45

14.2

Mest kelder (losse kelder)

per m2

€ 153

14.2

Sleufsilo

per m1

€ 278

15. Zonnepark

 
 

15.1

Een grondgebonden zonne-energiesysteem met een minimale opwekking van 1 MW en een minimale oppervlakte van 0,5 Ha.

per ha.

€ 300.000