Verordening op de heffing en invordering van riool- en waterzorgheffing 2024

Geldend van 21-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van riool- en waterzorgheffing 2024

De raad van de gemeente Maashorst;

Gelezen het besluit van de raad op 16 maart 2023;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening op de heffing en invordering van riool- en waterzorgheffing 2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • b.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente, een en ander met inbegrip van het gemeentelijk oppervlakte- en/of grondwater;

 • c.

  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;

 • d.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewater.

Artikel 2. Aard van de belasting

Onder de naam ‘riool- en waterzorgheffing’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

 • b.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3. Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1. De belasting wordt geheven:

  • a.

   van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, verder te noemen: eigenarendeel; en

  • b.

   van de degene die van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersdeel.

 • 2. Voor het eigenarendeel wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

 • 3. Voor het gebruikersdeel wordt:

  • a.

   gebruik van een perceel door de leden van een huishouden aangemerkt als gebruik door het door de in artikel 232, vierde lid, onderdeel a, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen lid van dat huishouden;

  • b.

   gebruik door degene aan wie een deel van een perceel in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven;

  • c.

   het ter beschikking stellen van een perceel voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die dat perceel ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4 Voorwerp van de belasting

 • 1. Voorwerp van de belasting is een perceel.

 • 2. Als perceel wordt aangemerkt:

  • a.

   de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats gebonden is;

  • c.

   een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

  • d.

   een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;

  • e.

   het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

Artikel 5. Maatstaf van heffing

 • 1. Het eigenarendeel wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

 • 2. De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, wordt, voor een perceel dat in hoofdzaak tot woning dient, geheven naar het aantal bewoners, volgens de Basisregistratie Personen (BRP) bij aanvang van het belastingjaar, of indien dit later is, het aantal bewoners bij aanvang van de belastingplicht.

 • 3. Het gebruikersdeel wordt, voor een perceel dat niet in hoofdzaak tot woning dient, geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.

 • 4. Het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater, grondwater en oppervlaktewater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.

 • 5. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:

  • a.

   watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen; of;

  • b.

   bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.

  De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

 • 6. De op de voet van het vierde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die aantoonbaar niet is afgevoerd indien sprake is van een bedrijf.

 • 7. Voor zover de gegevens als bedoeld in het derde, vierde en vijfde lid van dit artikel niet bekend zijn, wordt het waterverbruik door de in artikel 232, vierde lid, onderdeel a, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar vastgesteld op basis van het waterverbruik in vergelijkbare gevallen.

Artikel 6. Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven van percelen:

 • a.

  waarbij bij de bepaling van de WOZ-waarde, de waarde op grond van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken buiten aanmerking wordt gelaten;

 • b.

  met een WOZ-waarde tot € 20.000, alsmede;

 • c.

  die niet voorzien zijn van een wateraansluiting op het waterleidingnetwerk.

Artikel 7. Belastingtarieven

 • 1. Het eigenarendeel bedraagt € 132,60

 • 2. Het gebruikersdeel bedraagt voor een perceel dat in hoofdzaak wordt gebruikt als woning € 94,80

 • 3. In afwijking in zoverre van het bepaalde in lid 2 bedraagt het gebruikersdeel voor een perceel dat wordt bewoond door één persoon € 54,60

 • 4. Het gebruikersdeel bedraagt voor de overige percelen voor elke volle eenheid van 250 kubieke meters water bij een hoeveelheid water:

  a.

  van 0 t/m 250 m3

  € 94,80

  b.

  van 251 m3 tot en met 1.000 m3

  € 104,80

  c.

  van 1.001 m3 tot en met 2.500 m3

  € 114,80

  d.

  van 2.501 m3 tot en met 5.000 m3

  € 124,80

  e.

  van 5.001 m3 tot en met 10.000 m3

  € 134,80

  f.

  van 10.001 m3 tot en met 50.000 m3

  € 144,80

  g.

  van 50.001 m3 tot en met 100.000 m3

  € 154,80

  h.

  van 100.001 m3 tot en met 250.000 m3

  € 164,80

  i.

  van 250.001 m3 of meer

  € 174,80

 • 5. Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van de in het vorige lid genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 8. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9. Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 10. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De belasting voor het eigenarendeel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar. Wijziging in de loop van het belastingjaar leveren geen recht op vermindering, ontheffing of restitutie op.

 • 2. De belasting voor het gebruikersdeel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of voor het gebruikersdeel, of zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 3. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven

 • 5. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

Artikel 11. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet(en) de aanslag(en) worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2. Het bedrag inzake een bestuurlijke boete moet worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 3. In afwijking van het eerste en tweede lid moeten, indien een machtiging voor automatische incasso is afgegeven en zolang de verschuldigde bedragen via automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslag(en) en bestuurlijke boete(s) worden betaald in tien gelijke maandelijkse termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die van de dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 4. In afwijking van het derde lid is betaling via automatische incasso alleen mogelijk voor zover het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen en bestuurlijke boetes minder is dan € 5.000,00.

 • 5. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 12. Nadere regels door het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 13. Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Verordening riool- en waterzorgheffing Uden 2022’ van 22 december 2022, zoals laatstelijk gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. De ‘Verordening riool- en waterzorgheffing Landerd 2022 van 22 december 2022, zoals laatstelijk gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 5. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening riool- en waterzorgheffing Maashorst 2024”.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2023

De Raad voornoemd

de griffier

mr. N.E. Gradisen

de voorzitter

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)