Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Geldend van 23-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

De gemeenteraad van Vlaardingen;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet

Besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • c.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • d.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • e.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  verklaringen van onvermogen;

 • e.

  overige diensten die ten gevolge van een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4. Indien sprake is van een in de tarieventabel opgenomen tarief afkomstig van de hogere overheid, provincie, waterschap of ander bevoegd bestuursorgaan, gaat bij afwijking het tarief van dat bestuursorgaan vóór op het in de tarieventabel opgenomen tarief.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van aanslag of een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de leges worden betaald:

  • a.

   ingeval van mondelinge kennisgeving: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   ingeval van schriftelijke kennisgeving of aanslag: op het moment van uitreiken;

  • c.

   ingeval van toezending van de schriftelijke kennisgeving of aanslag: binnen twee maanden na de dagtekening van de kennisgeving of aanslag.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Van de op grond van deze verordening geheven leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   kansspelen (7.);

  • 2.

   reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart (9. a t.e.m. d);

  • 3.

   verklaring omtrent het gedrag (12.);

  • 4.

   papieren verstrekking uit de basisregistratie personen (17.);

  • 5.

   rijbewijzen (18. a t.e.m. c);

één en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Inwerkingtreding, citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De 'Legesverordening Vlaardingen 2023' van 15 december 2022, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20 juni 2023, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als ’Legesverordening Vlaardingen 2024’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op

14 december 2023.

De griffier,

I.L.J.C. Konings LLM MA

De voorzitter,

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen

Bijlage Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de 'Legesverordening Vlaardingen 2024'

2024

2023

Hoofdstuk 1

Artikel

Titel

ALGEMEEN

1.

Voor een abonnement per jaar op:

a.

de stukken voor de raadsavond zonder de eventueel

daarbij behorende bescheiden

Vervallen

Vervallen

b.

de stukken onder a. genoemd, met inbegrip van een

exemplaar van de concernbegroting

Vervallen

Vervallen

2.

a.

voor een exemplaar van de concernbegroting of

van de concernrekening

€ 41,90

€ 38,95

b.

voor een exemplaar van de begroting of van

de rekening van één van de gemeentelijke afdelingen

€ 25,10

€ 23,35

3.

Voor afschriften of uittreksels niet elders in deze

verordening genoemd, per vervaardigde bladzijde

€ 2,40

€ 2,25

4.

Voor een exemplaar van het Verkeerscirculatieplan Vlaardingen

€ 49,10

€ 45,65

5.

Voor de behandeling van een verzoek om informatie,

voor zover niet elders in deze verordening genoemd,

voor ieder kwartier of gedeelte daarvan, door een

ambtenaar van de gemeente Vlaardingen daaraan besteed

€ 9,70

€ 9,00

6.

Voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de

"Verordening voorraadtanks"

€ 14,60

€ 13,55

7.

Voor het verstrekken van fotokopieën, voor zover daarvoor niet elders

in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is

opgenomen:

voor minder dan 6 kopieën

€ -

€ -

voor 6 tot en met 13 kopieën

€ 5,05

€ 4,70

voor 14 of meer kopieën, per kopie

€ 0,40

€ 0,35

WET OP DE KANSSPELEN

7.

a.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning

ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

1. voor een periode van 12 maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

€ 56,50

*

2. voor een periode van 12 maanden voor twee kansspel-

automaten

€ 79,00

€ 79,00

*

3, voor een periode van 12 maanden voor iedere kansspel-

automaat boven het aantal twee

€ 22,50

€ 22,50

*

4. voor een tijdvak van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd voor

één kansspelautomaat

€ 226,50

€ 226,50

*

5. voor een tijdvak van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd voor

twee kansspelautomaten

€ 317,00

€ 317,00

*

6, voor een tijdvak van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd

boven het aantal twee

€ 90,50

€ 90,50

*

b.

Indien de aanvraag als bedoeld in het vorige lid

schriftelijk wordt ingetrokken voordat daarop een

beslissing wordt genomen dan wel wordt afgewezen,

wordt op verzoek van de aanvrager restitutie van 50%

van de geheven leges verleend.

c.

Voor het in behandeling nemen van alle overige aanvragen op

grond van de Wet op de Kansspelen

€ 35,00

€ 35,00

*

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

8.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afgeven van een

verklaring, vergunning, toestemming e.d.

a.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging

van een vergunning om in de gemeente een standplaats in te

nemen

1. tijdelijke standplaats per dag

€ 32,70

€ 30,40

2. jaarstandplaats per jaar of gedeelte daarvan

€ 229,10

€ 212,90

2.a Verlenging vaste standplaats

Vervallen

€ 93,60

3. seizoenstandplaats voor 3 maanden

€ 50,05

€ 46,50

4. Seizoenstandplaats voor 6 maanden

€ 100,05

€ 93,00

b.

Voor het in behandeling nemen van een kennisgeving van een

incidentele festiviteit en/of ter verkrijging van een ontheffing

sluitingsuur als bedoeld in de APV

Vervallen

Vervallen

c.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

reclamevergunning voor het maken van reclame op, vanuit of

aan een onroerende zaak

€ 94,35

€ 87,70

d.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een

vergunning voor het maken van muziek met een draaiorgelvoer-

tuig voor één dag per week in één jaar, per jaar

€ 84,70

€ 78,70

REISDOCUMENTEN

9.

Aanvragen tot het afgeven, verlengen, wijzigen e.d. van

reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van

een aanvraag:

a.

van een nationaal paspoort, een zakenpaspoort, een faciliteiten-

paspoort:

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of

ouder is

€ 83,85

€ 77,85

*

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd

van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

€ 58,85

*

b.

van een reisdocument voor vluchtelingen of voor vreemdelingen

€ 63,40

€ 58,85

*

c.

van een Nederlandse identiteitskaart

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of

€ 75,80

€ 70,35

*

ouder is

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd

€ 40,90

€ 37,95

*

van 18 jaar nog niet heeft bereikt

3

voor een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon

€ 36,90

€ 34,25

*

met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon*

d.

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen A t/m C.3

genoemde documenten een vermeerdering met een bedrag van

€ 57,05

€ 53,00

*

BASISREGISTRATIE PERSONEN

10.

Voor een uittreksel uit de basisregistratie personen

€ 13,65

€ 12,70

11.

Voor een uittreksel uit de basisregistratie personen via het digitale

loket

€ 9,35

€ 8,70

12.

Voor een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

€ 41,35

*

13.

Voor een legalisatie van een handtekening

of voor waarmerking van een fotokopie

€ 10,40

€ 9,65

14.

Het starttarief voor het aanmaken op verzoek van derden van selecties

op geautomatiseerde wijze uit de basisregistratie personen

voor zover dit door de Wet Basisregistratie en Privacywetgeving

mogelijk is

€ 109,95

€ 102,20

15.

Het tarief per verstrekte inlichting uit de basisregistratie personen

ten gevolge van de hierboven vermelde selectie op geautomatiseerde

wijze

tot 100 verstrekkingen

€ 37,25

€ 34,60

van 100 tot 1000 verstrekkingen

€ 74,80

€ 69,50

van 1000 tot 2500 verstrekkingen

€ 95,80

€ 89,05

2500 of meer verstrekkingen

€ 112,75

€ 104,80

16.

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen

van de gemeentelijke basisregistratie, voor ieder daaraan

besteed kwartier

€ 12,85

€ 11,95

17.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van

het Besluit basisadministratie personen

€ 3,05

€ 2,85

VERSTREKKINGEN OP BASIS VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

17a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van een een bericht als bedoeld in artikel 35 van de

Wet bescherming persoonsgegevens:

a.

bij verstrekkingen op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1

ten hoogste 100 pagina's, per pagina

€ 0,20

€ 0,20

met een maximum per bericht van

€ 6,05

€ 5,60

2

meer dan 100 pagina's

€ 27,00

€ 25,10

3

bij verstrekking anders dan op papier

€ 6,05

€ 5,60

4

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard,van de

verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 27,00

€ 25,10

5

indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen a1, a2,

a3 en a4, meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt

slechts de hoogste gevraagd.

b.

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als

bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 5,40

€ 5,00

RIJBEWIJZEN

18.

Voor het in behandeling nemen van een (digitale) aanvraag tot:

a.

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 51,10

€ 48,15

*

b.

vervallen

c.

het tarief als bedoeld onder A. wordt bij een spoedlevering

vermeerderd met een bedrag van

€ 39,65

€ 34,10

*

BURGERLIJKE STAND

19.

De voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap.

a.

Indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere

door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op de locatie Stadhuis:

1

Maandag tot en met donderdag om 10.00 uur.

Vervallen

Vervallen

2

Maandag tot en met donderdag van 10.00 tot en met 17.00 uur.

€ 410,25

€ 381,25

3

Vrijdag van 10.00 tot en met 17.00 uur.

€ 441,85

€ 410,65

4

Zaterdag niet zijnde een feestdag van 10.00 tot en met 17.00 uur.

€ 631,75

€ 587,15

5

Uitbreiding van de standaard ceremonie van maximum één uur.

€ 392,00

€ 364,30

6

Het volgen van een huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap

in de trouwzaal van het stadhuis via livestreaming

€ 5,60

€ 5,20

b.

De voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op

een andere locatie die als Huis der gemeente kan dienen:

1

Maandag tot en met donderdag om 10.00 uur.

Vervallen

Vervallen

2

Maandag tot en met donderdag van 10.00 tot en met 17.00 uur.

€ 410,25

€ 381,25

3

Vrijdag van 10.00 tot en met 17.00 uur.

€ 441,85

€ 410,65

4

Zaterdag niet zijnde een feestdag van 10.00 tot en met 17.00 uur.

€ 631,75

€ 587,15

5

Op zon- en erkende feestdagen van 10.00 tot en met 17.00 uur.

€ 1.162,80

€ 1.080,65

c.

Het voltrekken van een kosteloos huwelijk of registratie van een

partnerschap is alleen mogelijk op de locatie stadshuis op:

1

Dinsdag om 9.00 uur.

€ -

€ -

2

Dinsdag om 9.15 uur

€ -

€ -

d

Inhuur getuigen (ambtenaar) bij een huwelijk of partnerschapsregistratie:

1

Per getuige bij kosteloos huwelijk/partnerschapsregistratie.

€ 16,30

€ 15,15

2

Per getuige bij niet-kosteloos huwelijk/partnerschapsregistratie.

€ 29,75

€ 27,65

e

Overige kosten.

1

Toeslag voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd

partnerschap op een locatie genoemd in punt 19b na 18.00 uur.

€ 191,20

€ 177,70

2

Uitbreiding van de standaard ceremonie van maximum één uur.

€ 392,00

€ 364,30

3

Eenmalige benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.

€ 182,20

€ 169,35

4

Trouwboekje standaardvorm.

€ 28,85

€ 26,80

5

Trouwboekje Luxe vorm.

€ 36,65

€ 34,05

6

Afschrift/uittreksel van de burgerlijke stand.

€ 16,60

€ 15,70

*

7

Verklaring van huwelijksbevoegdheid.

€ 29,00

€ 27,50

*

8

Meertalig modelformulier

€ 22,30

€ 21,20

*

20.

a.

Voor nasporing in de registers van de burgerlijke stand,

ook indien de bemoeiingen niet leiden tot het gewenste

doel, voor ieder kwartier door een ambtenaar der gemeente

daaraan besteed

Vervallen

Vervallen

b.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke

stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit

Vervallen

Vervallen

akten burgerlijke stand.

LIJKBEZORGING

21.

Voor een verlof tot het doen opgraven en het doen overplaatsen

van een lijk eventueel naar het buitenland

€ 10,45

€ 9,70

22.

Voor een verlof tot bestemming van een lijk voor ontleding

€ 15,80

€ 14,70

23.

Voor het stellen van een andere termijn voor begraving of ver-

branding van een lijk dan de wet op de lijkbezorging aangeeft

€ 10,45

€ 9,70

UITREIKEN DRUKWERK

24.

a.

Voor het uitreiken ten behoeve van derden van drukwerk aan

degenen, die aangifte doen van een geboorte dan wel aan

degenen, die in persoon te kennen geven een huwelijk te

willen aangaan, per kalenderjaar

€ 1.586,55

€ 1.474,50

b.

In het in het vorige lid genoemde tarief

is omzetbelasting begrepen

KADASTER

25.

Kadastrale informatie via de Gemeentelijke kadastrale balie:

a.

Kadastraal uittreksel per opgevraagd object

(perceel/deelperceel/appartementsrecht)

€ 13,45

€ 12,50

b.

Hypothecair uittreksel

(perceel/deelperceel/appartementsrecht)

€ 13,45

€ 12,50

c.

Uittreksel kadastrale kaart

(perceel/deelperceel/appartementsrecht)

€ 13,45

€ 12,50

STADSARCHIEF

26.

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen

in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor

ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

€ 14,25

€ 13,25

27.

a.

Voor het verstrekken van fotokopieën en readerprintkopieën

- A4-formaat

€ 0,65

€ 0,60

- A3-formaat

€ 1,40

€ 1,30

b.

Voor het verstrekken van geprinte fotoscans

- A4-formaat

€ 5,75

€ 5,35

- A3-formaat

€ 8,80

€ 8,20

c.

Voor het verstrekken van digitale foto's (opname met camera)

voor krantenleggers en archiefmateriaal dat niet gekopieerd of

gescand mag worden

€ 5,75

€ 5,35

d.

Voor het verstrekken van digitale scans van bouwtekeningen

€ 12,55

€ 11,65

e.

Voor het lenen van videobanden of dvd's

€ 12,55

€ 11,65

f.

Voor het verstrekken van reproducties van videobanden of dvd's

€ 15,65

€ 14,55

g.

Voor het verstrekken van AVG-proof gemaakte digitale scans van

€ 16,95

€ 15,75

bodemrapporten

28.

Voor onderzoekingen en andere werkzaamheden, verricht

Vervallen

Vervallen

ten behoeve van derden met betrekking tot door het rijk in

het gemeentearchief in bruikleen gegeven archiefstukken

zijn bijdragen verschuldigd, gelijk aan de tarieven welke van

kracht zijn bij de openbare rijksarchiefbewaarplaatsen.

VERKEER/TOEZICHT EN HANDHAVING

29.

Voor een vergunning of een verklaring op grond van de Wet

personenvervoer.

€ 43,10

€ 40,05

30.

Voor de afgifte van een ontheffing of een duplicaatontheffing van

verkeersvoorschriften en wijzigen kenteken van ontheffing verkeers-

voorschriften.

€ 9,25

€ 8,60

31.

a.

Voor het verstrekken van een nieuwe parkeervergunning/

bezoekerskaart (in verband met verlies / diefstal)

€ 39,70

€ 36,90

b.

Voor het wijzigen van gegevens (kenteken / omschrijving) in een

parkeervergunning via digitaal loket

€ 6,75

€ 6,25

c.

Voor het wijzigen van gegevens (kenteken / omschrijving ) in een

parkeervergunning via publieksbalie

€ 26,45

€ 24,60

32.

a.

1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart voor burgers

(kosten medische beoordeling geneeskundige dienst)

€ 114,55

€ 106,45

2

Toeslag huisbezoek arts geneeskundige dienst voor medische

beoordeling op aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

€ 85,90

€ 79,85

3

Toeslag no-show bij niet tijdig (3 dagen van tevoren) afmelden van

afspraak geneeskundige dienst voor medische beoordeling

Vervallen

Vervallen

4

Toeslag no-show zonder bericht bij het niet verschijnen op een

spreekuur en/of het niet thuis zijn bij huisbezoek arts

geneeskundige dienst

€ 103,10

€ 95,80

5

Toeslag opvragen medische informatie derden en verwerken in

medische beoordeling geneeskundige dienst

€ 97,75

€ 90,85

b.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen

€ 80,70

€ 75,00

c.

Voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als

bedoeld in artikel 43. A. en artikel 43. B. (ook verlenging) en het

verstrekken van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart wordt

een tarief in rekening gebracht van

€ 29,60

€ 27,50

33.

a.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de aanleg

en verwijdering van een gereserveerde gehandicaptenparkeer-

plaats voor een houder van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 210,40

€ 195,55

b.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de aanleg

en verwijdering van een gereserveerde parkeerplaats

voor een zorgverlener

€ 924,65

€ 859,35

c.

Voor het ten behoeve van een aanvrager (zorgverlener/houder van

een gehandicaptenparkeerkaart) wijzigen van een kenteken op een

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats door het vervangen

€ 53,80

€ 50,00

van de sticker op het kentekenbord

d.

Voor het ten behoeve van een aanvrager (zorgverlener/houder van

een gehandicaptenparkeerkaart) verhuizen van een gereserveerde

parkeerplaats en verhuizen van een verkeersbord waarmee een

gereserveerde parkeerplaats wordt aangegeven

€ 318,85

€ 296,35

MARKTVERORDENING

34.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld

in artikel 5 (standplaatsvergunning) van de Marktverordening

Vlaardingen 2006.

Vervallen

Vervallen

HUISVESTINGSWET 2014

35.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

a

verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 21 van de

Huisvestingswet

€ 166,45

€ 154,70

b

wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 21 van de

Huisvestingswet

€ 83,25

€ 77,35

WINKELTIJDENWET

36.a.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet, of het vrijstellingen-

€ 22,15

€ 20,60

besluit Winkeltijdenwet

36.b.

Voor het in behandeling nemen van een collectieve

aanvraag om een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet, of het

vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet of de Verordening Winkeltijden

Vlaardingen

€ 66,50

€ 61,80

WET BIBOB

37.

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag uitvoering

wordt gegeven aan de Wet bevordering integriteitbeoordeling door

het openbaar bestuur, dan worden naast het bedrag van de

aanvraag de volgende leges geheven

a.

intake en screening van het formulier en de overlegde bescheiden

Vervallen

Vervallen

b.

indien de screening van het formulier met overlegde bescheiden

nader onderzoek noodzakelijk maakt

Vervallen

Vervallen

c.

indien de BIBOB-intake en -screening aanleiding geven tot het

aanvragen van advies bij het landelijk bureau BIBOB

Vervallen

Vervallen

d.

indien er sprake is van een positief BIBOB advies, dan worden de

leges onder c. gerestitueerd

KABELS EN LEIDINGEN

38.

a.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding (tracé van 0 tot 25 strekkende meter) als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, bedraagt:

€ 46,25

€ 43,00

b.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 25 – 250 strekkende meter betreft:

€ 415,40

€ 386,05

c.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 250- 1500 strekkende meter betreft:

€ 517,50

€ 480,95

d.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 1500-5000 strekkende meter betreft:

€ 594,05

€ 552,10

e.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 5000 of meer strekkende meter betreft, per strekkende meter tracé lengte:

€ 0,10

€ 0,10

f.

Indien er met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, wordt het onder b, c, d, of e genoemde bedrag per overleg verhoogd met:

€ 408,35

€ 379,50

Hoofdstuk 2

Dienstverlening en besluiten op grond van de Omgevingswet of daarop gebaseerde regelgeving waarvoor leges worden geheven

Paragraaf 2.1

Algemene bepalingen

Artikel 2.1.1

Definities

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

4.

bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting niet inbegrepen en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

Artikel 2.1.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

omgevingsoverleg;

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

Artikel 2.1.3

Bepalen tarief

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Paragraaf 2.2

Voorfase

Artikel 2.2

Omgevingsoverleg

1.

Voordat een formele aanvraag om een besluit als bedoeld in de overige paragrafen van deze titel wordt ingediend en betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

a.

voor een conceptverzoek - Check op de vergunning om te bepalen of deze nodig is, zo ja, welke informatie is benodigd: 

€ 90,60

b.

voor een Intaketafel - Indicatie betreffende de wenselijkheid van het initiatief:

€ 181,20

c.

voor een eenvoudige Omgevingstafel - Indicatie / principeverzoek betreffende de haalbaarheid van een initiatief met daarbij enkel een stedenbouwkundige beoordeling:

€ 362,40

d.

voor een complexe Omgevingstafel - Indicatie/ principeverzoek betreffende de haalbaarheid van een initiatief met daarbij een bredere beoordeling:

€ 724,80

Paragraaf 2.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.3.1

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

indien de bouwkosten minder dan € 100.000 bedragen:

0,86%

met een minimum van:

€ 101,50

b.

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 2.000.000 bedragen:

€ 101,50

vermeerderd met:

0,77%

van de bouwkosten;

c.

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

€ 1.406,16

vermeerderd met:

0,71%

van de bouwkosten;

d.

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

€ 6.635,39

vermeerderd met:

0,60%

van de bouwkosten.

Artikel 2.3.2

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit of het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

indien de bouwkosten minder dan € 100.000 bedragen:

2,00%

met een minimum van:

€ 152,25

b.

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 2.000.000 bedragen:

€ 228,90

vermeerderd met:

1,79%

van de bouwkosten;

c.

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

€ 3.281,04

vermeerderd met:

1,65%

van de bouwkosten;

d.

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

€ 15.482,57

vermeerderd met:

1,40%

van de bouwkosten.

Artikel 2.3.3

Planologische wijziging bij omgevingsplanactiviteit (waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit)

a.

Als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit in overeenstemming is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet:

€ 300,20

b.

Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 300,20

c.

Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

1. indien de bouwkosten minder dan € 232.884,25 bedragen, dan bedraagt het tarief:

€ 450,20

2. indien de bouwkosten € 232.884,25 of meer, maar minder dan € 931.537,05 bedragen, dan bedraagt het tarief:

€ 1.875,35

3. indien de bouwkosten € 931.537,05 of meer bedragen, dan bedraagt het tarief:

€ 3.750,80

Artikel 2.3.4

Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 298,55

Paragraaf 2.4

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.4.1

Omgevingsplanactiviteit: monumenten

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in samenhang met de Erfgoedverordening Vlaardingen, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 298,55

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 298,55

2.

Geen leges worden geheven voor de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zonnepaneel of -collector binnen het dakvlak onder dezelfde hellingshoek in of direct op het dakvlak.

Artikel 2.4.2

Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 152,55

Artikel 2.4.3

Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed (gereserveerd)

Paragraaf 2.5

Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.5.1

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Omgevingswet bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

Per milieu belastende activiteit:

€ 996,00

Artikel 2.5.2

Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.20 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.656,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.212,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.770,00

Artikel 2.5.3

Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.656,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.212,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.770,00

Artikel 2.5.4

Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.656,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.212,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.770,00

Artikel 2.5.5

Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.656,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.212,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.770,00

Artikel 2.5.6

Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.656,00

Artikel 2.5.7

Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.656,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.212,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.770,00

Artikel 2.5.8

Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.656,00

Artikel 2.5.9

Samenloop van milieubelastende activiteiten

1.

Als bij de toepassing van de artikelen 2.5.2 tot en met 2.6.8 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

Paragraaf 2.6

Lozingsactiviteiten

Artikel 2.6.1

Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 217,10

Artikel 2.6.2

Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 217,10

Paragraaf 2.7

Aanlegactiviteiten

Artikel 2.7.1

Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven (gereserveerd)

Artikel 2.7.2

Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde (gereserveerd)

Artikel 2.7.3

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 217,10

Artikel 2.7.4

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:14 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet, artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit of artikel 22.278 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 217,10

Artikel 2.7.5

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2:2 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 54,35

Artikel 2.7.6

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 329,70

Paragraaf 2.8

Overige activiteiten

Artikel 2.8.1

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 54,35

Artikel 2.8.2

Andere activiteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk:

€ 251,10

Paragraaf 2.9

Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.9.1

Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

€ 300,20

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 300,20

Artikel 2.9.2

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

1.

Als de aanvraag op een maatwerkvoorschriften als bedoeld in het omgevingsplan of hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

a.

één milieu belastende activiteit:

€ 2.213,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.770,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.438,00

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1.438,00

Artikel 2.9.3

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.9.1 en 2.9.2, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 300,20

Paragraaf 2.10

Gelijkwaardigheid

Artikel 2.10.1

Gelijkwaardige maatregel bij een bouwactiviteit en een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

€ 300,20

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

€ 300,20

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.10.2

Gelijkwaardige maatregel bij een milieubelastende activiteit

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

a.

één milieubelastende activiteit:

€ 2.213,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.770,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.438,00

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.10.3

Gelijkwaardige maatregel bij andere activiteiten

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

a.

een andere activiteit dan bedoeld in artikelen 2.10.1 en 2.10.2 bedraagt het tarief:

€ 300,20

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.11

Overige tarieven

Artikel 2.11.1

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 108,60

Artikel 2.11.2

Wijzigen omgevingsvergunning

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 108,60

2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om andere wijzigingen van een omgevingsvergunning dan genoemd onder lid 1 is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

Artikel 2.11.3

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 108,60

Artikel 2.11.4

Intrekken omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.14.5 van toepassing is:

€ 108,60

Artikel 2.11.5

Beoordeling aanvullende gegevens

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.1.1, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen.

€ 152,55

Artikel 2.11.6

Beoordeling onderzoeksrapporten

De in artikel 2.12.4 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Artikel 2.11.7

Wijzigen van het omgevingsplan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 1.017,95

Tenzij kostenverhaal op andere wijze met elkaar is overeengekomen.

Artikel 2.11.8

Niet genoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan.

€ 88,20

Artikel 2.11.9

Informatie

Voor het op schriftelijk verzoek verstrekken van schriftelijke informatie inzake beleidsvoorschriften en wettelijke regelgeving met betrekking tot bouw-, sloop- en gebruiksaangelegenheden

€ 40,75

Artikel 2.11.10

Overschrijving vergunning

1.

Voor een overschrijving van een omgevingsvergunning te name van een ander dan aan wie de vergunning is verleend

€ 54,55

2.

Voor het buiten behandeling laten van een aanvraag om een omgevingsvergunning

€ 54,55

Paragraaf 2.12

Modaliteiten

Artikel 2.12.1

Planologische wijziging bij omgevingsplanactiviteit (waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit)

a.

Als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit in overeenstemming is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet:

€ 300,20

b.

Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 300,20

c.

Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 1.057,15

Artikel 2.12.2

Achteraf ingediende aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10%

Artikel 2.12.3

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

a.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit niet zijnde een milieubelastende activiteit:

€ 1.783,38

Artikel 2.12.4

Beoordeling onderzoeksrapporten

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 244,35

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 244,35

c.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 2.500,00

d.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 244,35

Artikel 2.12.5

Advies

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 570,05

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de [Verordening op de gemeentelijke adviescommissie] dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

€ 152,55

c.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de [Verordening op de gemeentelijke adviescommissie] in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Volgens begroting

d.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Volgens begroting

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.12.6

Instemming

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

a.

als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming:

€ 570,05

b.

als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming:

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn

Volgens begroting

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.13

Vermindering

Artikel 2.13.1

Vermindering na omgevingsoverleg

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.1.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.9, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.1.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100%

van de voor het omgevingsoverleg geheven leges.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

b. in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

c. binnen 12 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving

3.

Bij de toepassing van het eerste lid blijft voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd:

€ 90,60

Artikel 2.13.2

Vermindering bij meervoudige aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van leges voor de milieubelastende activiteiten als bedoeld in paragraaf 2.5 en het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12. De vermindering bedraagt:

a.

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

b.

bij 10 tot 15 activiteiten:

4%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

c.

bij 15 of meer activiteiten:

5%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

Paragraaf 2.14

Teruggaaf

Artikel 2.14.1

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

85%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.14.2

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

85%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.14.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.14.4

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.14.5

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.14.6

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak

Artikel 2.14.7

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

Artikel 2.14.8

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 25,- wordt niet teruggegeven

Hoofdstuk 3

Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

3.1

Alcoholwet

a.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om vergunning

ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet

€ 297,85

€ 276,80

b.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge

de Alcoholwet of de daarop steunende voorschriften

op basis van artikel 30 van de Alcoholwet:

1. tot wijziging van de omschrijving van een in een vergunning

aangewezen lokaliteit

€ 75,70

€ 70,35

2. tot andere doeleinden, voor zover niet genoemd in het

Algemeen uitvoeringsbesluit Alcoholwet

€ 75,70

€ 70,35

3. tot wijziging van de leidinggevenden

€ 75,70

€ 70,35

c.

Vervallen

d.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing

als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 45,90

€ 42,65

e.

1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een voorlopige

exploitatievergunning, inclusief terras, voor het horecabedrijf als

bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 134,05

€ 124,60

2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

exploitatievergunning, inclusief terras, voor het horecabedrijf als

bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 536,00

€ 498,15

3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

exploitatievergunning, inclusief terras, voor het horecabedrijf als

bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening,

nadat er reeds een voorlopige exploitatievergunning is verleend.

€ 402,05

€ 373,65

f.

1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een voorlopige

exploitatievergunning, zonder terras, voor het horecabedrijf als

bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 77,40

€ 71,95

2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

exploitatievergunning, zonder terras, voor het horecabedrijf als

bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 309,90

€ 288,00

3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

exploitatievergunning, zonder terras, voor het horecabedrijf als

bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening,

nadat er reeds een voorlopige exploitatievergunning is verleend.

€ 232,45

€ 216,05

g.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging

van de exploitatievergunning

als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 242,15

€ 225,05

3.2

Exploitatievergunningen

a.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging

van de leidinggevenden in de bijlage behorende bij de exploitatie-

vergunning.

€ 75,70

€ 70,35

b.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

exploitatievergunning voor een seksinrichting als bedoeld

in de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 503,00

€ 467,45

3.3

Evenementen

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld

in artikel 2.26. juncto 2.27. van de Algemene Plaatselijke

Verordening

A. klein*

Vervallen

Vervallen

B. middel*

Vervallen

Vervallen

C. groot*

Vervallen

Vervallen

* conform het evenementenbeleid

3.4

Overige

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

vergunning of ontheffing ingevolge de Algemene Plaatselijke

Verordening, of ingevolge de havenverordening Vlaardingen,

zolang deze niet elders in deze tarieventabel/verordening is

genoemd:

€ 46,40

€ 43,10

Mij bekend,

De griffier