Kadernota Sportbeleid gemeente Geertruidenberg 2008

Geldend van 26-12-2008 t/m heden

Intitulé

Kadernota Sportbeleid gemeente Geertruidenberg 2008

Nr. 07.

 

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2008;

 

besluit:

 

vast te stellen de Kadernota Sportbeleid gemeente Geertruidenberg 2008

 

Raamsdonksveer, 27 november 2008

 

De raad van de gemeente Geertruidenberg,

de griffier,                                                     de voorzitter,

 

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere        M.J.A. Meijer

 

 

 

 

 

 

 

KADERNOTA SPORTBELEID GEMEENTE GEERTRUIDENBERG 2008

 

 

KADERNOTA SPORTBELEID GEMEENTE GEERTRUIDENBERG 2008

 

 

 

INHOUDSOPGAVE

 

Inhoudsopgave

 

Samenvatting beleidsvoornemens

 

1. Inleiding

 

2. Missie, beleidsuitgangspunten en randvoorwaarden

 

3. Sportaccommodaties3.1. Sportparken3.1.1 Algemeen3.1.2 Privatisering3.1.3 Overleg met huurders buitensportaccommodatie3.2. Zwembaden3.3. Sporthallen3.4. Gymzalen

 

4. Sportbeoefening4.1 Bestaande initiatieven4.2 Aanvullende initiatieven4.2.1 Sportstimulering4.2.2 Ondersteuning vrijwilligers4.2.3 Wet maatschappelijke ondersteuning4.2.4 Overleg maatschappelijke organisaties          in relatie tot sport en beweging4.2.5 Jeugd, sport en gezondheid4.2.6 Ouderen, sport en gezondheid

 

5. Financiën 

Bijlage 1. Overzicht beleidsvoornemens sport 

Samenvatting beleidsvoornemens1. De gemeente belegt met ingang van het voorjaar 2009 met een frequentie van één keer per zes    maanden een overleg met de sportclubs die buiten- en binnenaccommodatie van de gemeente huren. 

2. Het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke gymzalen wordt uiterlijk 1 juli 2010 overgedragen    aan het bestuur van één van de scholen die elk een gymzaal gebruiken. Dit gebeurt op zodanige wijze    dat dit voor het betrokken schoolbestuur geen nadelige gevolgen heeft. Tevens wordt gestreefd naar    het voorkomen van een verslechtering van de positie van de huurders van de gymzalen in de avonduren. 

3. In de tweede helft van 2009 zit er in het welkomstpakket voor nieuwe inwoners van onze gemeente    een informatieboekje over sporten in Geertruidenberg. 

4. Met ingang van 2009 stelt de gemeente structureel een bedrag van € 500.- per gesubsidieerde    sportclub beschikbaar voor scholing van vrijwilligers. 

5. In de tweede helft van 2009 bestaat er inzicht in de mogelijkheden tot verbetering van de verzekering    van vrijwilligers van sportverenigingen. 

6. De gemeente stelt in 2009 per sportclub maximaal € 460,- beschikbaar voor het uitvoeren van de kwaliteitsscan IKSport. 

7. In de tweede helft 2009 bestaat inzicht in de (on)mogelijkheden voor een sportactiviteitenpakket voor    de inwoners met een beperking. 

8. De gemeente organiseert met ingang van 2009 met een frequentie van minimaal één keer per jaar    een overleg met zowel de binnensportverenigingen als de buitensportverenigingen, evenals met    de andere maatschappelijke organisaties die met sport te maken hebben. 

9. Met ingang van 2009 worden activiteiten zoals ondernomen onder de vlag van Buurtsport voortgezet    met eigen financiële middelen. 

10. Sportclubs ontvangen met ingang van 2008 een bonus van € 200,- voor ieder jaar waarin zij 5% extra      jeugdigen als lid aan zich weten te binden. 

11. De sportclubs kunnen vanaf 2008 een beroep doen op gemeentelijke middelen voor het op touw zetten       van sportstimuleringsactiviteiten gericht op jeugdigen die geen lid zijn van een sportvereniging.  

12. Een budget van € 4.000,- is in 2008 beschikbaar voor nader te bepalen eenmalige activiteiten gericht op het      stimuleren van jongeren tot deelname aan sport. 

13. In de tweede helft van 2009 is een advies van de SWOG beschikbaar over het nut van de subsidiëring van sport- en      bewegingsactiviteiten voor ouderen.

 

Hoofdstuk 1 Inleiding

In 2001 werd de nota Technische harmonisatie tarieven voor de nieuwe gemeente Geertruidenberg vastgesteld. Zoals de titel van deze nota aangeeft had deze nota een technische insteek. Zij beperkte zich tot de uniformering van de verhuurtarieven en –voorwaarden voor de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. Binnen de nieuwe gemeente heeft sindsdien geen systematische bezinning plaatsgevonden over de positie van de gemeente ten opzichte van de sport in Geertruidenberg, noch over de initiatieven die de gemeente op het terrein van de sport dient te nemen. Deze kadernota wil in deze leemte voorzien. Overigens wil daarmee niet gezegd zijn dat er tussen 2001 en nu niets is gebeurd (project De Sportieve School, project Buurtsport, FITKIDS). 

In deze kadernota wordt aandacht geschonken aan enerzijds de sportaccommodaties (binnensportaccommodaties en buitensportaccommodaties) en anderzijds aan de stimulering van de sportbeoefening (bijvoorbeeld door ondersteunen vrijwilligerskader en jeugdsubsidie). 

De kadernota is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de missie, beleidsuitgangspunten en randvoorwaarden van het gemeentelijke sportbeleid benoemd. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het beleid ten aanzien van de sportaccommodaties. In hoofdstuk 4 worden de gemeentelijke initiatieven betreffende de sportbeoefening besproken. In hoofdstuk 5 worden de financiële consequenties op een rijtje gezet. 

Bij het bepalen van de actiepunten op het terrein van de sport in de komende periode hebben wij de suggesties betrokken die belanghebbende organisaties en raadsleden naar voren hebben gebracht tijdens de discussieavond over het gemeentelijke sportbeleid op 8 februari 2007.

Hoofdstuk 2 Missie, beleidsuitgangspunten en randvoorwaarden

De missie van het gemeentelijke sportbeleid van de gemeente Geertruidenberg is het aantrekkelijk maken en houden van sport voor en door haar inwoners, zowel jong als oud en valide en mindere valide. Deze missie vindt haar wortels in de individuele en maatschappelijke betekenis van sport en sportbeoefening.Het is een gegeven dat sporten zeer belangrijk is voor de gezondheid. Daarnaast biedt sporten spelplezier, motiveert het om te presteren en combineert ontspanning met ontplooiing.Het zijn deze aan sport verbonden kwaliteiten die maken dat sport ook een grote maatschappelijke waarde toekomt. Sport bevordert een gezonde levensstijl, voorkomt ziekte, verhoogt de arbeidsproductiviteit en de leerprestaties. Sport stimuleert de sociale cohesie en geeft een zinvolle invulling aan de vrije tijd.Uiteraard kleven aan de sport en sportbeoefening ook maatschappelijke nadelen (bijvoorbeeld blessureleed). Maar die wegen niet op tegen het maatschappelijke nut daarvan.

Kenmerkend voor de moderne gemeente is dat deze zich steeds minder bezig houdt met het uitvoerende werk en zich concentreert op de regiefunctie (voorwaardenscheppend en subsidiërend).

In het kader van het sportbeleid richt de gemeente zich op het realiseren van de beleidsuitgangspunten:     • Minder directe bemoeienis van de gemeente met de uitvoering van het beleid;     • Grotere beleidsvrijheid van de lokale sportverenigingen waar het betreft de uitvoering     • In stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de sportvoorzieningen;     • Sportverenigingen moeten in staat worden gesteld de groei van de bevolking, als gevolg van       de pilot-status, op te kunnen vangen;     • Beheersing van de kosten; 

Zoals eerder in de inleiding gesteld hechten wij aan interactieve beleidsvorming. Dit impliceert dan ook als randvoorwaarde dat het sportbeleid in nauw overleg met het veld tot stand wordt gebracht. Uitkomst moet zijn dat het voor de maatschappelijke organisaties duidelijk wordt wat zij van de gemeente kunnen verwachten, en omgekeerd, wat wij als gemeente van hen mogen verwachten. Eenduidigheid en transparantie staan voorop.

 

Hoofdstuk 3 Sportaccommodaties

Iedere gemeente kent binnen- en buitensportaccommodaties (sporthallen, gymzalen, tennisbanen, zwembaden en sportparken). In een aantal gevallen worden deze accommodaties door de gemeente financieel ondersteund. In onze gemeente zijn de sporthallen in Geertruidenberg en Raamsdonksveer in particuliere handen, zijn de zwembaden op afstand geplaatst en zijn twee van de vier gymzalen overgedragen aan schoolbesturen. De sportparken zijn gemeentelijke eigendom en worden verhuurd aan diverse sportverenigingen(voetbal, handbal en hockey). Op dit moment kent elke kern in de gemeente een sportpark. Tenslotte zijn er in de kernen Geertruidenberg en Raamsdonskveer tennisbanen. Hiermee heeft de gemeente geen bemoeienis.

 

Paragraaf 3.1 Sportparken

Sub-paragraaf 3.1.1 Algemeen

Vanwege de doorkruising door de West-Tangent van het gemeentelijke sportpark in Raamsdonksveer en de negatieve gevolgen daarvan voor de sportclubs die daar hun basis hebben, zal de Provincie een principe-uitspraak gevraagd worden op grond waarvan verplaatsing van het sportpark Raamsdonksveer naar het buitengebied i.c. de Polder Gasthuisweide mogelijk wordt.

 

Het kan voorkomen dat een sportclub te maken heeft met een toeloop van leden die aantoonbaar noopt tot uitbreiding van de bestaande veldaccommodatie. In deze gevallen wordt bezien welke mogelijkheden er zijn om de extra benodigde veldcapaciteit te realiseren. Conform het amendement inzake de sportvelden Raamsdonksveer d.d. 27 maart 2008 zijn in de Kadernota 2009 gelden opgenomen voor de realisering van een tweede kunstveld voor de hockeyvereniging DDHC. Conform hetzelfde amendement zal betreffende hetsportpark Raamsdonksveer een voorstel tot herschikking van de aldaar aanwezige sportvoorzieningen met bijbehorend plan van aanpak worden vervaardigd.

De gemeente blijft zich inzetten voor de aanwezigheid van goede buitensportvoorzieningen. Ten aanzien van het onderhoud van de bestaande voorzieningen heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de voorzieningen die haar eigendom zijn.

 

 

Sub-paragraaf 3.1.2 Privatisering

Reeds eerder is een verkenning ondernomen naar de mogelijkheid tot privatisering van de gemeentelijke buitensportvoorzieningen voor de instandhouding waarvan de gemeente verantwoordelijk is (voorzieningen voor voetbal, hockey en handbal). Deze verkenning werd opgeschort vanwege de aanleg van de West-Tangent door het sportpark Raamsdonksveer. Tijdens de discussiebijeenkomst over het gemeentelijke sportbeleid is ook gesproken over de voor- en nadelen van privatisering. Daarbij is gebleken dat er voor de sportclubs aan privatisering, naast voordelen, ook de nodige haken en ogen zitten.Privatisering is alleen aan de orde wanneer sprake is van een win-win situatie: zowel de sportclubs als de gemeente dienen daarvan de vruchten te plukken. Verder is privatisering geen kwestie van alles of niets: de privatisering kan ook een deel van de voorzieningen betreffen. Uiteraard kan een eventuele privatisering alleen gebeuren op basis van vrijwilligheid. Het overleg over de privatisering werd opgeschort op verzoek van de clubs die gevestigd zijn in het sportpark Raamsdonksveer. Deze clubs lieten weten voorrang te willen geven aan de oplossing van de problematiek vanwege de doorkruising van het sportpark door de West-Tangent. Zodra hierover duidelijkheid komt zullen wij het initiatief nemen tot hervatting dat het overleg over de privatisering.In het geval een privatiseringstraject worden ingezet, zal eerst tijdens dit traject aan het licht treden welke voorzieningen worden geprivatiseerd.De beoogde uitkomst van het privatiseringstraject is de overdracht van verantwoordelijkheid voor de realisatie en het onderhoud van buitensportvoorzieningen aan sportclubs die deze voorzieningen gebruiken. Daarbij zijn kan het gaan om de verantwoordelijkheid voor alle voorzieningen of een deel van de voorzieningen.

 In het kader van de privatisering van sportvoorzieningen dient zich vrij snel de vraag aan welk aantal voorzieningen daarbij betrokken dienen te worden. Betreffende de clubs die hun basis hebben in het sportpark Raamsdonksveer (hockeyvereniging DDHC, de voetbalclubs S.V. Veerse Boys en V.V. Good Luck, alsook handbalvereniging HMC Raamsdonksveer) is door een extern bureau in nauw overleg met de sportverenigingen in 2008 bepaald hoeveel velden zij in 2030 nodig hebben.

 

Sub-paragraaf 3.1.3 Overleg met huurders buitensportaccommodatie

Een deel van de sportclubs (alle voetbalclubs, de hockeyclub en de handbalvereniging) huurt een buitenaccommodatie van de gemeente. Via de relatie van huurder en verhuurder hebben beide partijen veel met elkaar te maken wat betreft het onderhoud en vervanging van de sportvelden en de gebouwen. Het is in beider belang dat er geen ruis optreedt in de communicatie. Toch, zo is gebleken, is deze communicatie in de voorbije jaren niet steeds vlekkeloos verlopen en voor verbetering vatbaar.Het is van belang dat beide partijen systematisch contact met elkaar hebben over het onderhoud van deze voorzieningen. Daarom zal worden voorzien in een periodiek overleg, waarbij van de zijde van gemeente consequent alle betrokken disciplines aanwezig zijn.

 

Actie 1De gemeente belegt met ingang van het voorjaar 2009 met een frequentie van één keer per zes maanden een overleg met de sportclubs die buitenaccommodatie van de gemeente huren.

 

Paragraaf 3.2 Zwembaden

Binnen de gemeentegrenzen zijn er twee zwembaden: één in Geertruidenberg (De Schans) en één in Raamsdonksveer (De Ganzewiel).

 

Met Sportfondsen Nederland N.V. is een overeenkomst gesloten voor het exploiteren van de beide zwembaden. De gemeente heeft, als gevolg van het raadbesluit over het instellen van een Raad van Commissarissen, minder directe bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de zwembaden. Voor ons is beleidsuitgangspunt – mede gelet op de gedane investeringen - het blijven voortbestaan van de twee buitenzwembaden in een staat die voldoet aan de Wet Hygiëne Bad- en Zweminrichtingen. Dit beleidsuitgangspunt is vastgelegd in het Coalitieprogramma 2006-2010.

 

Paragraaf 3.3 Sporthallen

De gemeente kent twee sporthallen: De Veste in Geertruidenberg en Centrum Parkzicht in Raamsdonksveer. Hiervan wordt De Veste mede gebruikt door het onderwijs.

 

Gelet op de uitgangspunten van het sportbeleid (de gemeente heeft primair de regiefunctie en heeft geen directe bemoeienis met de uitvoering van het sportbeleid), draagt de gemeente geen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van sporthallen en de realisatie van aanpassingen.Uit gesprekken met de exploitanten van beide sporthallen is gebleken dat zij voor mensen met een handicap niet bruikbaar zijn vanwege het ontbreken van een aangepast toilet en aangepaste doucheruimte. Ook de toegankelijkheid en doorgankelijkheid zijn is vatbaar voor verbetering. Ook zij kunnen beroep doen op de gemeentelijke stimuleringsregeling voor de verbetering van de toegankelijkheid van de openbare gebouwen.

 

Paragraaf 3.4 Gymzalen

In de gemeente zijn vier gymzalen voor het basisonderwijs. Twee daarvan worden beheerd en geëxploiteerd door de scholen zelf (De Hoge Waai en De Brug) en twee door de gemeente (Elisabethstraat en Hooipolder). Het exploiteren en beheren van deze gymzalen is geen kerntaak van de gemeente, mede gelet op de terugtredende overheid. Bewegingsonderwijs heeft voor de gemeente overigens wel een hoge prioriteit. Het ligt voor de hand om, op basis van vrijwilligheid, het juridisch eigendom en daarmee ook het beheer en deexploitatie van de gymzalen over te dragen aan de schoolbesturen. In 2008 vindt hierover overleg plaats met het onderwijsveld. Uitgangspunt daarbij is het realiseren van een win-win-situatie.Gevolg van de overdracht van de gemeentelijke gymzalen aan de scholen is dat de huurders in de avonduren te maken krijgen met nieuwe verhuurders. Deze nieuwe verhuurders bepalen de voorwaarden voor verhuur. Bij de onderhandelingen over de overdracht dient gestreefd te worden naar het voorkomen van een verslechtering van de positie van de huurders. De gymzalen zijn primair bedoeld voor het bewegingsonderwijs van de basisscholen. Elk van de gemeentelijke gymzalen bedient meerdere scholen. Insteek bij de onderhandelingen over overdracht van de gymzalen aan de scholen zal zijn dat na overdracht de scholen die thans het bewegingsonderwijs in een van de gemeentelijke gymzalen verzorgen maar geen eigenaar van de gymzaal worden, het bewegingsonderwijs in ‘hun’ gymzaal kunnen voortzetten. Hierdoor kunnen de leerlingen dicht bij school blijven gymmen.Mocht de overdracht doorgaan dan ontvangt de school de genormeerde vergoedingen op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Geertruidenberg 2006.

Actie 2Het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke gymzalen wordt uiterlijk 1 juli 2010 overgedragen aan het bestuur van één van de scholen die elk een gymzaal gebruiken. Dit gebeurt op zodanige wijze dat dit voor het betrokken schoolbestuur geen nadelige gevolgen heeft. Tevens wordt gestreefd naar het voorkomen van een verslechtering van de positie van de huurders van de gymzalen in de avonduren.

Uit onderzoek is gebleken dat de gemeentelijke gymzalen niet goed toegankelijk en bruikbaar zijn voor inwoners met een handicap. Intussen is de toegankelijkheid van beide gemeentelijke gymzalen verbeterd door het aanpassen van de entrees. Ook is in beide gymzalen een gehandicaptentoilet gerealiseerd. Het creëren van een doucheruimte is om technische reden niet haalbaar.

In Raamsdonk is Judovereniging Nintai gehuisvest in het Leo-gebouw. Deze accommodatie is in handen van de gemeente en wordt verhuurd aan Nintai. Gelet op de uitgangspunten van Geertruidenberg Goed Begroot, ligt het voor de hand gemeentelijke accommodaties af te stoten.Op dit moment is er een onderzoek gaande naar mogelijke oplossingsrichtingen rond de accommodatieproblematiek in Raamsdonk. De werkgroep Toekomstvisie Raamsdonk neemt deze kwestie mee in haar advies Herstructurering dorpscentrum dat in voorbereiding is. De toekomstige huisvesting van Nintai maakt hier onderdeel van uit. Voor ons is uitgangspunt dat Nintai een passende vervangende huisvesting krijgt.

 

Hoofdstuk 4 Sportbeoefening

Paragraaf 4.1 Bestaande initiatieven

In de gemeente is een groot aantal instellingen actief op het gebied van sport, van voetbalclub tot schaakvereniging en van judo tot turnen. De gemeente faciliteert een groot aantal verenigingen door middel van het beschikbaar stellen van jeugdsubsidies. Minder draagkrachtige inwoners kunnen voor kosten van sportdeelname een beroep doen op de tegemoetkomingsregeling voor inwoners met lage inkomens.

Daarnaast verstrekt de gemeente subsidies voor een aantal specifiek projecten:     - huldiging van de sportkampioenen en uitreiking van de stimuleringsprijs voor verenigingen;     - uitreiking vrijwilligersprijs;     - project De Sportieve School;     - huldiging lopers Nijmeegse vierdaagse en vergelijkbare loopevenementen;     - project Buurtsport     - schoolzwemmen;     - schoolsportdagen.

De volgende verenigingen worden in 2008 gesubsidieerd met de daarbij vermelde bedragen:

Gymnastiekvereniging Turnlust                         € 6.182,-Basketball Club Agathos                                     € 1.175,-Juduvereniging Nintai                                          € 2.030,-Volleybalvereniging Geertruidenberg               € 130,-Tafeltennisvereniging Smash                            € 535,-Hockeyclub DDHC                                                € 3.875,-Rijvereniging en Ponyclub Juliana                     € 214,-Tenenisvereniging L.T.V. Raamsdonksveer    € 2.830,-VV Raamsdonk                                                      € 2.380,-Voetbalvereniging F.C. Right-Oh                        € 3.520,-VV Good Luck                                                         € 3.290,-SV Veerse Boys                                                     € 3.731,-HMC Raamsdonksveer                                       € 2.525,-Badmintonvereniging Mash                                € 820,-Tennisvereniging De Schans                             € 1.741,-Stichting Handicap                                                € 95,-

 

 

Paragraaf 4.2 Aanvullende initiatieven

Uit signalen uit het veld blijkt dat ten aanzien van een aantal items aanvullend beleid zinvol is.

 

Sub-paragraaf 4.2.1 Sportstimulering

In hoofdstuk 2 is het individuele en maatschappelijke belang van sportbeoefening onderstreept. Er gebeurt al veel om de inwoners op het brede aanbod van sportmogelijkheden in onze gemeente te wijzen. Er zijn de gemeentegids en websites van de sportclubs en sportscholen die informeren over wat er in onze gemeente zoal op sportgebied te doen is. Nieuwe inwoners hebben tijd nodig om hun weg te vinden in onze gemeente, ook op sportgebied. Tijdens de discussieavond over het sportbeleid op 8 februari 2007 is de suggestie gedaan om in het welkomstpakket voor onze nieuwe inwoners een boekje op te nemen over wie-wat-waar op sportgebied in onze gemeente met daarin ook waardebonnen voor gratis deelname aan sportactiviteiten van de sportclubs en -scholen. Wij vinden dit een waardevol idee. Er wordt een overleg opgestart met de sportclubs en exploitanten van de sportaccommodaties (waaronder ook de sportscholen) over de vervaardiging van het boekje dat in het welkomstpakket voor de nieuwe inwoners van onze gemeente komt te zitten. Wij nemen de productiekosten van het boekje voor onze rekening. De verantwoordelijkheid voor de redactie van het boekje evenals de daarin op te nemen waardebonnen leggen wij bij de sportwereld. Met de verenigingen en sportscholen zal uiteraard overleg plaatsvindenover hoe het boekje er uit moet komen te zien en wat daarvoor allemaal moet gebeuren. Uitgangspunt is een behoorlijke mate van zelfwerkzaamheid van beide partijen. Voor het boekje is in 2009 en 2011 € 5.000,- beschikbaar.Actie 3In de tweede helft van 2009 zit er in het welkomstpakket voor nieuwe inwoners van onze gemeente een informatieboekje over sporten in Geertruidenberg.

 

Sub-paragraaf 4.2.2 Ondersteuning vrijwilligers

De Wet maatschappelijke ondersteuning is basis voor de verantwoordelijkheid van onze gemeente voor de ondersteuning van vrijwilligers in het algemeen. In deze nota wordt ingezoomd op maatregelen van het vrijwilligerswerk binnen de sportverenigingen. Landelijk, dus ook in de gemeente Geertruidenberg, is sprake van een verminderde belangstelling voor vrijwilligerswerk in het algemeen en voor sportclubs in het bijzonder. De overheid vergt steeds meer van vrijwilligers (onder andere kennis van ARBO-eisen). Verenigingen zijn niet goed in staat de vrijwilligers op passende wijze te scholen.De gemeente vindt vrijwilligerswerk belangrijk voor de gemeenschap en probeert dit te stimuleren via het Servicepunt Vrijwilligers van de stichting Trema.

In het gemeentelijke vrijwilligersbeleid is tot nu toe geen aandacht besteed aan de scholing van het vrijwilligerskader. Een ander item dat daarin geen aandacht heeft gekregen, is de verzekering van de vrijwilligers. De gemeente wil het voor de clubs gemakkelijker maken hun vrijwilligers te laten scholen. Daartoe zal de gemeente met ingang van de 2009 aan het waarderingssubsidie voor de clubs die een subsidie naar rato van het aantal jeugdleden ontvangen, een bedrag van € 500,- toevoegen voor scholing van hun vrijwilligers.Wat betreft de verzekering van de vrijwilligers wordt in overleg met de clubs nagegaan welke verbeteringen daarbij mogelijk zijn. Daarbij initieert de gemeente en stellen de clubs een advies op. 

Actie 4 Met ingang van 2009 stelt de gemeente structureel een bedrag van € 500,- per gesubsidieerde sportclub beschikbaar voor scholing van vrijwilligers. 

Actie 5 In de tweede helft van 2009 bestaat er inzicht in de mogelijkheden tot verbetering van de verzekering van  vrijwilligers van sportverenigingen.

De sportclubs in onze gemeente zijn volledig afhankelijk van vrijwilligers. De wijze waarop zij als organisatie functioneren, bepaalt mede of de leden als vrijwilliger een steentje willen bijdragen aan het reilen en zeilen van hun club. Het functioneren van de clubs kan worden verbeterd door toepassing van de kwaliteitsscan IKSport, waarvan het NOS*NCF licentiehouder is. IKSport is een audit-instrument waarmee een vereniging breed wordt doorgelicht aan de hand van vragen over een zevental thema’s, met daarbij speciale aandacht voor het werken met mensen (human resource management). De club wordt een spiegel voorgehouden. Maar dat niet alleen. Er worden ook concrete handvatten aangereikt om bepaalde zaken te verbeteren.De gemeente wil de sportclubs waarmee de gemeente een structurele subsidierelatie heeft en die zijn aangesloten bij een sportbond, in staat stellen eenmalig een IKSport laten uitvoeren en zal de kosten daarvan vergoeden tot een bedrag van maximaal € 460,-. 

Actie 6De gemeente stelt in 2009 per sportclub maximaal € 460,- beschikbaar voor het uitvoeren van de kwaliteitsscan IKSport. 

Met ingang van 1 augustus 2007 moeten basisscholen voor hun kinderen naschoolse opvang organiseren indien ouders aangeven daaraan behoefte te hebben. Ter stimulering van het sporten door de inwoners van onze gemeente is tijdens de discussieavond over het sportbeleid de suggestie gedaan om die naschoolse opvang te combineren met sporten. Op basis van wat nu bekend is, het niet goed voorstelbaar dat in onze gemeente naschoolse opvang kan worden ondergebracht in gebouwelijke voorzieningen van de sportclubs. Hinderpalen zijn de eisen waaraan gebouwen van de sportclubs onder andere op grond van de Wet kinderopvang moeten voldoen evenals de fysieke afstand tussen die gebouwen en de basisscholen. Vooralsnog wordt volstaan met het volgen van het leggen vaneen verband tussen beide zaken. Zo nodig wordt met geïnteresseerden nader overleg geïnitieerd. 

 

 

Sub-paragraaf 4.2.3 Wet maatschappelijke ondersteuning

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zal de gemeente aan mensen met een lichamelijke beperking activiteiten moeten aanbieden op het terrein van het brede terrein van welzijn. Dus ook op sportgebied.Op dit moment ontvangt alleen de stichting Handicap op grond van de Subsidieverordening welzijn gemeente Geertruidenberg 2005 subsidie voor het uitvoeren van sportactiviteiten voor de onderhavige groep burgers. Het is een goede zaak dat de gemeente ook andere sportverenigingen stimuleert activiteiten voor deze doelgroep aan te bieden.Er wordt op gewezen dat de subsidieverordening reeds mogelijkheden biedt voor sport door gehandicapten (€ 92,50 per gehandicapt lid). Nadeel is evenwel dat de hoogte van dit subsidie voor de duur van drie jaar wordt bepaald door het aantal leden met een handicap op één enkele peildatum. Er dient te worden bezien of deze systematiek kan worden verfijnd.De gemeente gaat samen met de sportclubs en het Gehandicaptenplatform Geertruidenberg na wat er in dit opzicht mogelijk is. Daarbij initieert de gemeente; de clubs en het Gehandicaptenplatform stellen een beleidsadvies op. 

Actie 7 In de tweede helft van 2009 bestaat inzicht in de (on)mogelijkheden voor een sportactiviteitenpakket voor de inwoners met een beperking. 

 

Sub-paragraaf 4.2.4 Overleg maatschappelijke organisaties in relatie tot sport en beweging

De gemeente kent een groot aantal overlegvormen voor een aantal doelgroepen (Beleidsoverleg Jeugd, Gehandicaptenplatform Geertruidenberg, klankbordgroepen wijk en buurtbeheer, e.d.). Deze overlegvormen hebben intussen hun waarde bewezen. De inbreng vanuit het maatschappelijke middenveld is immers essentieel voor de totstandkoming van beleid.Op het terrein van sport is er momenteel alleen sprake van onregelmatig overleg met de sportverenigingen die sportvelden huren van de gemeente over het onderhoud en beheer van de buitensportaccommodaties. Dit overleg wordt verbeterd (zie actiepunt 1). Een breder samengesteld overleg met een ruimere agenda ontbreekt.Tijdens de discussieavond over het gemeentelijke sportbeleid op 7 februari 2008 is gesproken over de plus- en minpunten van een sportraad. Wij zijn van opvatting dat het niet zinvol is te komen tot een sportraad die wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van sportclubs en andere maatschappelijke organisaties. Gesignaleerd werd het risico dat zo’n sportraad onvoldoende voeling houdt met haar achterban. Dit neemt niet weg dat de gemeente graag periodiek wil overleggen met maatschappelijke organisaties oversportaangelegenheden. Daarom organiseert de gemeente met een frequentie van minimaal één keer per jaar – de frequentie zal afhangen van de agendavulling – een overleg met de maatschappelijke organisaties die met sport te maken hebben. Deze maatschappelijke organisaties zijn zowel de  binnensportverenigingen als de buitensportverenigingen, evenals andere organisaties die met sport te maken hebben. 

Actie 8 De gemeente organiseert met ingang van 2009 met een frequentie van minimaal één keer per jaar een overleg met zowel de binnensportverenigingen als de buitensportverenigingen, evenals met de andere maatschappelijke organisaties die met sport te maken hebben.

 

Paragraaf 4.2.5 Jeugd, sport en gezondheid

Gebleken is dat onder jongeren van 12 tot en met 17 slechts de helft meer dan één keer per week sport. Daarnaast is eveneens gebleken dat in onze gemeente veel jongeren aanwezig zijn die lijden aan vetzucht (obesitas). Intussen wordt door middel van het project FITKIDS (een initiatief van een plaatselijke fysiotherapeut) aandacht geschonken aan het bewegen en sport met het oog op de gezondheid. Ook het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs proberen via bewegingslessen de gezondheid van de leerlingen te bevorderen. De gemeente verstrekt de sportclubs een subsidie van € 17,50 per jeugdlid om daardoor het sporten door jongeren te stimuleren.Met steun van de gemeente worden de projecten Sportieve School en Buurtsport uitgevoerd. De doelgroep van de Sportieve School bestaat uit kinderen van de hogere klassen van het basisonderwijs; Buurtsport richt zich op (hang)jongeren die niet of weinig sporten.Wij vinden dat deze projecten een goede bijdrage leveren aan het tegengaan van gezondheidsproblemen door middel van het bekend raken van jeugdigen met sport.Met ingang van 2009 stopt het subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor Buurtsport. Wij vinden het een goede zaak om jongeren buiten de traditionele kaders van sportverenigingen en scholen te blijven stimuleren tot bewegen en sporten, hoe moeizaam dat soms ook gaat. Wij hebben kennis genomen van het besluit van het College om de activerende aanpak in het kader van Buurtsport na het wegvallen van het subsidie van VWS met eigen middelen voortzetten, zij het met een bescheidener budget dan voorheen, te weten € 4.000,-. 

Actie 9 Met ingang van 2009 worden activiteiten zoals ondernomen onder de vlag van Buurtsport voortgezet met eigen financiële middelen. 

Via de zojuist genoemde initiatieven probeert de gemeente de niet-sportende jongeren in onze gemeente aan het sporten te krijgen. Ook de sportclubs doen dat, hetzij via eigen initiatieven, hetzij als mede-uitvoerder van de initiatieven van de gemeente. Wij willen de sportclubs uitdagen om méér te doen. Wij hebben kennis genomen van de bonusregeling van het College. Deze houdt in dat de sportclubs in de jaren 2008 tot en met 2011 een bonus krijgen van € 200,- voor ieder jaar waarin zij 5% extra jeugdleden aan zich weten te binden. Teneinde de sportclubs in de gelegenheid te stellen ook nog in 2008 van deze regeling te profiteren houden wij als eerste tijdvak aan 1 november 2007-1 november 2008. De clubs zijn reeds over deze maatregel geïnformeerd. 

Actie 10 Sportclubs ontvangen met ingang van 2008 een bonus van € 200,- voor ieder jaar waarin zij 5% extra jeugdigen  als lid aan zich weten te binden.

Zoals gezegd sport een deel van onze jongeren niet of nauwelijks buiten schooltijd. En via voorzetting van de buurtsportactiviteiten wordt geprobeerd een deel van hen te verleiden tot meer bewegen. Initiatiefnemer daarbij is de gemeente in de persoon van de jongerenwerker. Ook de sportclubs kunnen het nodige doen om jongeren die geen lid zijn van een sportvereniging, op het spoor tezetten van sport en beweging. Wij hebben kennis genomen van het initiatief van het College om dit voor de verenigingen gemakkelijker en aantrekkelijker te maken door het beschikbaar stellen van middelen voor projecten van de clubs, gericht op het stimuleren van jeugdigen die geen lid zijn van een sportclub, tot sport en bewegen. Daarbij gaat het om projecten anders dan activiteiten die de clubs al voor de eigen jeugdleden organiseren (competitiewedstrijden, trainingen, jeugdtoernooien binnen en tussen verenigingen, kampeer-weekends, etc.). Daarbij geldt een maximum van € 500,- per project.De clubs worden nog dit kalenderjaar in de gelegenheid gesteld een beroep te doen op middelen voor de sportstimuleringsprojecten. De clubs zijn reeds over deze maatregel geïnformeerd. 

Actie 11 De sportclubs kunnen vanaf 2008 een beroep doen op gemeentelijke middelen voor het op touw zetten van  sportstimuleringsactiviteiten gericht op jeugdigen die geen lid zijn van een sportvereniging.  

De buurtsportactiviteiten, bonusregeling en de sportstimuleringsprojecten van de verenigingen worden alle bekostigd met de middelen die wij ter beschikking hebben gesteld om meer jongeren te bewegen tot deelname aan cultuur en sport. Wij hebben kennis genomen van het besluit van het College om binnen het budget van € 12.500,- dat in 2008 beschikbaar is voor het stimuleren van jongeren tot deelname aan sport, eenmalig € 4.000,- in zetten voor een eenmalige activiteit. Deze activiteit zal bestaan uit door Sportservice Noord-Brabant nog in 2008 te verzorgen bijeenkomsten met de sportverenigingen waarin zij ‘tools’ krijgen aangereikt waarmee zij jeugdigenkunnen aanzetten tot sport en bewegen. 

Actie 12 Een budget van € 4.000 is in 2008 beschikbaar voor nader te bepalen eenmalige activiteiten gericht op het stimuleren van jongeren tot deelname aan sport.

Paragraaf 4.2.6 Ouderen, sport en gezondheid

De komende jaren zijn er meer inwoners van onze gemeente ouder dan 65 jaar. Binnen deze groep is de groei van de 65- t/m 74-jarigen sterker dan die van de 75-plussers. Ook voor ouderen is sporten en bewegen belangrijk, zowel voor het op peil houden van de fysieke conditie als voor het onderhouden van sociale contacten met anderen. En daarmee voor hun welbevinden. Op dit moment worden de sportactiviteiten die de Stichting Welzijn Ouderen Geertruidenberg (SWOG) voor de ouderen organiseert, door de gemeente niet rechtstreeks gesubsidieerd. Ouderen betalen de volledige prijs voor de aangeboden sport- en bewegingsactiviteiten. Niet bekend is of de prijzen van deze activiteiten een belemmering vormen voor deelname. Mocht dat wel het geval zijn, dan dient met het oog op de genoemdefuncties van sport en bewegen deze belemmering te worden weggenomen.De SWOG wordt gevraagd advies over dit onderwerp uit te brengen. Dat advies dient te zijn gebaseerd op onderzoek naar de effecten van de subsidiëring van sport- en bewegingsactiviteiten voor ouderen op de deelname aan deze activiteiten. Afhankelijk van de uitkomsten wordt bekeken of er aanleiding is om de beleidslijn van niet-subsidiëring van deze activiteiten te herzien. 

Actie 13 In de tweede helft van 2009 is een advies van de SWOG beschikbaar over het nut van de subsidiëring van sport- en bewegingsactiviteiten voor ouderen.

 

Hoofdstuk 5 Financiën

De acties die in deze kadernota worden voorgesteld, kosten geld. Voor bepaalde ambities kunnen nu al ramingen gegeven worden, voor andere kan dat pas op een later moment. Onderstaand overzicht informeert over de financiële consequenties van de besproken plannen. 

Financieel overzicht voorgenomen acties sport (€)

 

De gemeentebegroting 2008, gemeentebegroting 2009 en meerjarenbegroting voorzien reeds in de uitgaven die betrekking hebben op de activiteiten genoemd achter 9, 10, 11 en 12. 

Deze kadernota kan worden aangehaald als: Kadernota sportbeleid gemeente Geertruidenberg 2008.

 

 

Voor de actiepunten 9 t/m/ 12 is dekking aanwezig afkomstig uit het amendement dat de raad tijdens de behandeling van de begroting 2008 heeft aangenomen. Voor de actiepunten 1 t/m 8 en 13 dient de raad nog wel de nodige gelden beschikbaar te stellen.

 

 

Ondertekening

Raamsdonksveer, 27 november 2008
 
De raad van de gemeente Geertruidenberg,
de griffier,                                                           de voorzitter,
 
 
 
drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere               M.J.A. Meijer